Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1869

a iH t4 1869 VrUflag 17 DeccmlHsr N 829 GOUDSCHE COURANT Nienws ca Adverlcntieblad voor Gouda en Oioslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot ééc uur des namiddags op den dag der uitgave BOND t cn l jj deze allen 111 hier tor stede Jot dat doel bijeen IvH il der Sociëteit H t op Donderdi PSBBENIIOPF KOOTEN lAtPSÏRA ILY rroN D WANT n ERBAAN Soorten liiigen VOO extra Indrukte c wacht bij inge Tiendewfg Illijkheid en gelijk 1 1 1 bestuur der ge iken cj het gemis in de Boelekade lantaarn geplaatst ti4ijk in de behoefte rij huizen is byge nl bjj donker weder jrti u en gevaar loopt komen Men kan i hts een der leden Iter pad des avonds piiL t billijk 7 ün dat buurt deelden n de m zij toch ook do R BOK cr yooi deeUge voor B raiid trekt te vor DE WERK aldaar fleer bi deze dat de v sT oLLwr R ns do zuiverheid van liare b m erking vr j II de geneeskundige l de tot e ben i ling hii standdeclen zoowel il aden worden geana ns do onsmneiiteu cacao en suiker IllMlM VOIIL ii uW iiai te bevelen kii g iiiiir gesteld bij iKi l en Koekbakker i a De uitgave dezer Courant j eschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgnve in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ LIBERAAL Wfl hebben ons vroeger reed yerklaai d tegen de onbestemdheid van dit woord dat in zeer verschillenden zin wordt uitgelegd De Nederlanders in het algemeen z n liberaal zeven achtste gedeelten des volks schuilen daaronder maar die allen zijn geen open en cordate vrienden van den vooruitgang t Miheelt veel wij z n bedachtzame lieden en haasten ons langzaam Geen sprongen immer langaam kommt der krdhwinkeler hmdsturm heran Jaren lang worden noodzakelijke hervormingen voorbereid om eindelijk half tol stand te komen En waren er die reactionairen niet wat zou er weinig gebeuren De liberalen zouden geheel inslapen en waarl k geheel couservalief worden dat zijn toch een soort rustende liberalen De ware liberaliteit is gedurige vuiruitgang want de echte libcri len zijn rcdicaal zij vergenoegen zich niet met tijdelijke verbeteringen en gedeeltelijke hervormingen maar streven naar duurzame en grondige wijziging der ra iatschapp die op hare grondslagen wankelt Er is vooral gélevt lBJ5 veel teirgoeleiferandfrKmaar het gaat niet altijd vlug vooruitriidehlwalon verliezen spoedig ijver en energie Niets is dan krachtiger hulpmiddel ter vernieuwing vanden wijkenden ijver dan het optreden van de onbeholpen tegenpartij der conservatieven Dat vei eenigt j uit elkander vallende parlij dat ojent de oogen voor de dreigende reactie dat doet de libeiJiteit eene schrede vooruit j aan Zoo was het ministerie Heen kel k ScHmmelpenninck van uitstekend nut voor de vernieuwde bezieling der liberale party Wij weten niet wat meer oed deed de overmoed dtr stoute bedreiging onzer rechten de laatduukenhcid op ingebeelde verdiensten of de a het oog springende financieele nulliteit Het liud moeite in ons die excellente specialiteiten los te worden maar die inspanning was heilzaam voor het liberalisme Nog heilzamer was debn tule aan randiiig van het neutrale S lioolwexeu dit todi ypopidair bij het betere deel d S Een hberaal ministerie met cene liberale kamer Het zegel op de da laden is afgeschaft Dit is eer e groote schrede vooruit die weldadige vruchten draagt en dr en zal maar nu wat verder Zullen wij nu tevreden moeten zijn Het miinsterie is liberaal is het ook krachtig en vooruitstrevend De ministervan binn zaken is ongetwijfeld een edel en bekwaam man i toch van don zeer bedaohtzamen vooruitgang De conser atieven iLoeten hem helpen om te komen tot herziening var armwet en kiestabel Van Bosse is onze eerirte financier gelijk Schimmelpenninck onze laatste Maar li schijnt dezelfde niet meer hg bei ntwoordt niet aan de hüogc in hem gestolde verwachtingen Hebben wy ons dan vergist of wat verbijstering heeft hem getroffen dat hy terugdeinsde voor het onnoozele uniformport Welke halfslachtige voorstellingen vervullen zijnen geest bij de verandering der patentwet Ontbreekt het hem aan moed of aan vastheid van beginsel En dit zijn de liberaalstcn in het liberale ministorie Want wie zal zeggen wie en wat de minister is van buitenlandsche zaken en die van justitie Die van oorlog en marine zullen ekor specialiieiten zyn gelijk aan de kostbare en onnutte nelden die voorafgingen Waar ijn de blijk n vaa hun werk waar is verbetering i n vo 1 litgang ten goede ï Geld veel geld en nooit geld genoeg voor schepen die afgekeurd wordoii V or forten die wegzinken voor nieuwe waj j iou die nooit gebruikt worden Eu voor koloniën hebben wij nu den rechten mun maar die het rechte punt niet weet of niet durit te tieflen De uikerrpgeling is wjn meesterstuk Wij hebben een liberaal ministerie maarniet van den vooruitgang wij hebben een liberale kamer en om een liberial besluit te uemeu moeten twa dl liberalen zich voegen bij de conservatieven En n vpibaast ine i zich dat er gesproken wordt V lil i ue geavrngcerde fi iittie dor liberale paiti Is het dan mot lioog st gelukkig d it er ii o le inanuen opstaan die den waton vooniit lil huldigen oii de liberalen wakker ho iddi 11 tl gou bel nisliiimeren be aren V De i imIuu do i tijils im niet te bevredigen door 1 ui o lodo lomigon on IJoiugeostigeKdibolanjen 01 mooi f oliaudold woidoii iiiii niet ovorvleugud te vordou door de niiuni r rustende beweginy ADVBRTENTIIN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere ïegel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN Algemeen Overzicht Gouda 16 December Het anticoncihe te Napels heeft het niet verder gebracnt dan tot eene zitting en is terstond opgeheven door het bestuur Het was eene dwaasheid die alleen ontsproot uit eene overschatting van het gewicht der romeinsohe kerkvergadering De waarheid en de ontwikkeling der volken worden weinig gebaat dpor die woelige samenkomsten al zijn wij tevens overtuigd dat de pompeuze vergadeiing van zooTeel bisschoppen weinig zal afdoen tot herstel van een versleten geaag De concilien werden vroeger steeds gehandhaafd doof de wereldlijke inacht maar nu moet alles afstuiten op de grondwettige regehng der staten De bisachopp n mogen vrijelijk ulle vfrl chting wetenschap on vooruitgang verdoemen onfeilbaar ge ag tookennon van Encyclica en Syllabus de banblikaeins van het Vaticaaii zullen madit loos bevonden worden en de lichtschuwe besluiten der hooge kerkvergadering zullen slechts medewerken om daizenden de oogen te opi ion voor het hcht der eenvoudige waarheid en den val vorhaiist n der doodende letter die het doordringen i in den geest des levons tegenstaat In Portugal is do onrustige beweging geheel bedaard misschien voor korten tijd want men emeemt niets van het wegnemen der drukkende bezwaren In Italië is het ministerie Lanza tot stand gekomen en erkmt dat de grootste moeielijkheid ligt in de v irwarde financiën daarom v il het bezuinigen op alle takken van bestuur ook op oorlog en marine indien do vertegenwoordiging daartoe niet medewerkt dan moeten de belastingen worden verhoogd Te Miiiichen ontbreken nog altyd de ministor van binneul zaken en var eeredienst De positie 13 mooielijk en Bei en kan rekeaen cp dagen van woeling en twist In l rankiijk blijft het steeds bij af visseleiide gorurhten aii minihterieele wijzigingen nu waolit hot op don afloop van hot onueraoek der geloofsbrieven dan zal do kaïiur vnoautio nomen en bij do hervatting der sitting zal het aieuwe iiiiiiistorie oiilrodou Doih alles vorkHoit in 011 1 koilioid do l oi c i kiii i ol bosliuti ii Hl moot tüdi el nndolijK k uiou t