Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1869

zijner beloftiin pn met der e uiiniatt rs knn liij toch onmoxflijk ecnig vertrouwen bij liet volk h Tw innen Het couaolidatieplan van den Pruisischen minister Vmi ftnaneien is niet zonder hevige oppositie docrgegaf maar hij sluit ziek nauw aan bij von Bisman k en hij verklaarde dan ook alleen opgetreden U zijn als minister om do natumale politiek Ie ondersteunen vau dezen staatsman Zelf in Denemarken gaan stemmen op tegen elke uitbreiding der oorlogslasten Deze weldadige iigitatie schijnt zich snel uit te breiden het is do nitsjiraak van het eenvtoudigate gezond vörstand en watineei eenmaal zulk een woord is uit spcoken weet het ziju weg te vinden en allen tegenstand te overwinnen BUITENLAND FRANKUUE In het ëtjtelveiiil lirhaaiu is Dinsdag virlof gevraagd Ibt h t diien van l i e inlcrpBlIatlen belreffende de quatslie vnn het hiiiiilelstniotiiat De heer ïafnier Pages vroeg of het gouvernement de buiteiilandschc dagbladen vrij in Frankrijk zul toehiten De heer Fercade antwoordde dat diteene groole qdiBstie is Waarop men maar met geen nju of neen ism antwoorden De buitenlandsche bladen dra un niet flezelfde lasten aio de Frausrhc en kunnen dus iii Frankrijk niet dezalfde vrijheiltii genieten Dé beer Garnifcr Pages etcle dat dit antwoord b yst dat ontlanks de liberale woorden van Uel gouvernement de rcgcering geen stap voorwaarts doet DUI tSCHLAND Dinsdag is te Berlijn in de zitting van het huis van afgevaardigden het wetsontwerp betreffende de consolidatie der l ruisisctie slaatsli Cningeu gewijzigd volgens de vourstellcn der commissie voor het onderzoek viin het budget aangenomen met 243 tegen 138 stemmen ITALIË Het officieele blad deelt de samenstelling van het ministerie mede De heer Lnu a president tevens belast met ile portefeuille van binnenlandscbe zaken Sella financiën Baeli jiistitie Guvoni oorlog üada openbare werken Correnti onderwijs Visconti buitenlandsche zaken Castagnola landbouw tevens ad interim belast met de portefeuille van marine SPANJE In de Cortes zijn weer discussion gevoerd over de ontvreemding der kroonjuwevlen aan den st iat De heer Bduagcn kwam tegen de verzekeringen van den minisier van Onancicn op en verdedigde de gewezen koninginnen Maria Christina en Isabella KERKELIJKE STAAT De paus heeft aan Je vaders van het concilie de samenstelling der commissie medegedeeld die rechtstreeks dour hem moest benoemd worden en die behoudens zijne goedkeuring de queslicn ter behandeling zal aannemen of verwerpen welke de vaders Volgens hun recht tan initiatief aan de boOo dËeling der vergadering mochten willen onderwerpen Tot president dezer commissie is benoemd de kardinaal l atriz i De vojrnaamsle leden zijn de kardinalen iutonelli Dili de Lat yisehc patriarch Ie Jeruzalem de aartsbisschoppen van Meoheii n en Wes miiisler de bisschop van l aiierborn en dcl ransehc iiartsbisschoppen van Kouaan en Tours BINNENLAND Gouda 16 DEtEMBEU In onze gemeente bestaan verschillende vereenigiiigen die getuigenis geven van weldadigcii zin en die medewerken Ier leniging van den nood onzer talrijke behoifligfn Onder dio instellingen onderscheidt zich op gui sligc wij e de damesver eeinjjing Talnllm die zicli tO jureu onafgcbroUii bezig gehouden heeft met hel uitreiken van linnengoed en kleedingslukkcn Utt is cenc eenvoudige als in stilte werkende vcrceniging vau enkele achtenswaardige personen die voortdurend weldadig ijveren om te voorzien ia steeds bestaande behoeften Zaterdag jl is de dag van het 40 jarig bestaan in stilte voorbij gegaan maar de volijverige bestuurster Mejufvr A T van Meerten die sedert de oprichting onafgebroken hare zorgen wijdde aan den bloei en de instandhouding der zegenrijke stichting heeft dien dag den armen tot een feestdag gemaakt door eene ruime e tra uitdeeling van kleediugstukken aan al de leden van het genootschap Gaarne brengen wij hulde aAn den ijver en de volharding dier edele vrouwen en wenschen dat de weldadige zin onzer stadgenootrn zich voortdurend moge kenmerken door wilvaardig medewerking ter bevordering van alle meuschlievende bedoelingen Meo schrijft on dd 14 Dec uit Gorinchem Heden morgen ten 10 ure had de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den hr G H van Houweninge zoo onverwachts weggerukt uit het midden der zijnen Hij genOOt in hooge mate de algemeene achting waarvan de algemeene belangstelling blijk fpif Aan de geopende groeve zongen de kiuderrn uit het ilierv diac arinhuis het vem Stille Rustplaats enz Ev Gez 182 en nadat het lijk in de groevp was uedergelateu van I salm 103 het 8 vers Daarna bracht de hr Vorderman in eenvoudige en aandoenlijke bewoordingen hulde aan den te vroeg ontslapen vWend der armen die een voorstander van al wat goed en edel was De jongste broeder des overledenen sprak vervolgens een woord van dank tot allen die vau hunne belangstelling getuigd hadden Bij besluit van g dep staten vau Zuid Holland van 7 Deo is de jacht op klein wild in deze provincie gesloten op Vrijdag den 31 December eerstkomende met zousondergang met uilzonderiug van het in art 15 sub lett y dier wet bedoeld jachtbedrijf van het vangen vau houtsnippen met laat war of valflouwen hetwelk blijft toegelatou tot en met den 31 Maart 1870 Uit Groningea w rdt gemeld Het adres aan Z M den koning over de hooge cijfers der budgetten van oorlog en Vitrine Is door 1057 inge cienen onderteekend en Zaterdag jl opgezonden Tevens gin cn afschriften tJan de beide kamera der statengcncraal Ook uit Loppcrsuin zal een adres van adhnesie worden ingezonden Het is daardoor 112 ingezetenen onderteekeud Men schrijft uit Bergambacht Kr schijnt plante bestiuin om den in exploitatie zynde buurtspoorweg van Tilburg naar het Drongclsche vner overGorinchem en Schoonhoven tol Gouda ie verlengen Althans zijii de stukken daaromtrent reeds bij debelanghebbende gcmeentebesinreu ontvangen De hooge waterstand in de meeste binnenpolders van den Krimpeiier aard waardoor velen hoopten de tallooze veldmuizen verilreven te zullen zien stelt de landlieden te leur Een harde vorst zoudaarom ter vernieling vau dit ongedierte niet onwelkom zijn Men schrijft aan de N Poli Cour uil Veiilo Bij het onderzoek van de begrooling van oorlog hebi cu meerdere leden der kamer aangedrongen op de opheHlng van bijzondere fondsen nog bestaande Amice fonilsen zooi vel bekende ais onbekende btstaan er nog waarvan noch in de begrooling noclj in de memorie van toelichting melding wordt gemaakt Jaarlijks b v wordt de paardenmest verkocht van officieren die het zeer goed kunnen nagaan vernamen wij dat die mest per paard en per dag bij openbare verttooping zes centen opbrengt uit uiaakt per jaar ad 3liB dagen 21 9U per paard Kr zijn op de begrooling uitgetrokken 2 j il paarden voor de cavalerie en 1318 voor de arlillcrie te zamen 3970 paarden dat is ad 21 90 per paard en per jaar de nog al aardige som van ƒ 87 UO waarvan geeue melding wordt gemankt evenmin geschiedt dit voor het getal op reform gestelde paarden die j iarlijks worden verkocht en vele andere opbrengsten Voor de militaire academie wordt jaarlijks afgetrokken de lom die de cadets voor studiekosten betalen waarom geschiedt die afirckkiiig op de begrooling van oorlog zelve en niet even aU Voor het hoogcr onderwijs de volle s iim van uitgaven van do aradeinie op dio begrooling i ii de opbreujtst der studiegelden op hel lioofdbluk uver de middelen liet is wa ir dat hg het hoofd iluk van oorlog hel indeijfer dan liouger oude norden doch hel zoude lucer de juiste som ijn Ovori M van t bohandolde in do zittingen dor Staten Gonoraal 1869 1870 Stiiatsbegrooting voor 1870 Vervolg De heer Kutgers v vn llozENUuito vraagt het woord omdat hij het uiet geheel eeus is met den heer UE Biiauw ten opzichte van hetgeen gedaan is in de zaak van den spoorweg door den zuidpias Hij wil uiet onderzoeken of en zelfs aannemen dat het een geldquaeslie gold maar dan zal bij vele leden de vraag f erezen zijn wat zou het gevolg geweest zgn wanneer het bestuur van den zuidpias geene geldelijke voorwaarden had gehecht aan de vergunning tot het aanleggen van den rijnspoorweg door het waterschap maar dit eenvoudig verboden had Zou dan de tusschenkomst der regeeriug niet noodig zijn geweest Naar het gevoelen van den heer de BJt cw niet naar dat van spreker wel De bevoegdheid tot regeling berust zoolang we geeu waterstaat wet hebben zonder beperking b de rageering de kiem t ier bevoegdheid ligt in art 192 der grondwet De keuren van waterschappen zijn bestemd tot regeling en verzekering van hunne huishoudelijke belangen en zijn te dien aanzien hoogste wet Maar wanneer de aanleg van een werk van publiek nul als zoodanig bij de wet erkend wanneer een onderwerp van algemecnen waterstaat in aanraking komt met den privaten waterstaat van een waterschap dan is de keur van dit laatste of daarop niet vnu toepassing of zoo ze er op toepastrlijk is ongetwijfeld onderworpen aan bet oppertoezioht van den koning in zake van den waterstaat Wanneer dus bier wat ik niet beslissen wil het bestuur van den Zuidpias verboden of onmogelijk gemaakt heeft den aanleg van den spoorweg dan was de minister mijns inziens bevoegd dat besluit van bet waterschapsbestuur te vernietigen hetzij op grond dat de keur niet van toepassing was hetzg omdat men de keur verkeerd had toegepast Daarmede beweer ik evenwel niet dat de miuister gelijk geschied scheut te zijn de geheele keur of bet besluit van Gedepuieerds Staten tot goedkeuring daarvan had moeten vernietigen maar wel dat de minister de bevoegdheid had door den spreker ttlt Gouda betwist om tusscheobeide te kamen eu om in deze het zoo t heette op de keur gegrond besluit niet te eerbiedigen Hierin verschil ik met den heer uk Bbakw De miuister zegt dat sedert zijne oplr ing aan eene wet op den waterstaat wordt gearbeid daarvoor was echter toen niets voorbereid Naar aanleiding van t tweede voorbeeld zegt de minister dat hij t punt in der minne heeft trachten te schikken Art 3 der verordening in den Zuidplaspolder vigerende zegt dat de waterbergiug niet mocht worden verkleind maar dat de waterleiding en de waterverdeeling uiet mocht worden veranderd dan met schriftelijke goedkeuring van het bestuur vnn den polder Nu heeft het polderbestuur geëisoht dat voor het geven van die vergunning betaald zal worden 8000 eu buitendien werken lot stand gebracht beslaande in verschillende tochten die door of langs die baan zAïideu luopen Die werken zouden meer dan ƒ 2U 0Ofr getost hebbrtTtle geSühle afgevaardigde uit Gouda schijnt volkomen goed omtrent Jia cijfers ingelicht te zijn Bij eene opneming in t bijzijn van den ingenieur van den spoorweg en van dien van dien polder bleek dat het niet noodig was om voor de behoorlijke waterleidingen waterverdeeling al datgene te doen wat hel bestuur van den polder verlangde De toepassing der keur n I dat hel bestuur recht zou hebben werken te eisol en noodig of niet was in sirljd met het algemee belang Wanneer toch de toepassing van eene keur daartoe leidt dat een werk van algemeen nut niet kan uitgevoerd worden dan meen ik dat die keur is in strijd met het algemeen belang iu strijd met de el En daarom heb ik begrepen art 166 van de provinciale wet hier te moeten toepassen en aan den koning voorgedragen de besluiten van gedep staten waarbij ue keur van den ZuiJplaspolder wn goedgekeurd te veriieligen De minister heeft gemeend dat het den polder niet Ie doen was om de watenerdeeVmg maar alleen om de ƒ 20 000 en daarom kwam het hem voor dat de staat moest verhinderen dat het geldelijk belang van den polder den voorrang verkreeg boven liet algemeen belang llad ik wat de geachte afgevaardigde ten slolle aangaf cenc speciale wet vocirgcdriigcii d in gelocf ik dat men nog lang had ku ineii achten oor iiioii den spoorweg van sGraveiihagc naar ioud i zou bereden hebben Dan zou HtUichl diHir dien gcachlcn afgevaardigde zelf er te recht de ii inincrkiiig ijn gcinuakl dat de inini ler te weinig ijver betocuide om eene wel van iijn vüorg i if er ten uilvier te bieiigeii De Imr iii Bhuh llei ij mij veroorloofd ccrol een aiilwoord te geven aan dui heur v u