Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1869

Ci Ictcldo in de f oneraal 1870 iiURO vraagt het eens is met dca ki hetgeen gedaan Gloorden zuidplns fs aannemen dat Ir dan zal bij vele ft zou het gevolg van den zuidpias gehecht aan de den rijnspoorweg rivoudig verboden nst der regeering bet gevoelen van lal van spreker ml It zoolang we geen Jperking bij de re lid ligt in art 192 zijn bestemd tot Iniie huishoudelijke hoogste wet Maar van publiek nut wanneer een on t in aanraking komt ni een waterschap p daarop niet vau toepasselijk is jet opp£rtoe ioht van kterstaat fei beslissen wil het den of onmogelijk ii 11 spoorweg dan evoegd dal 6eilmt lernietigen hetzij op passing was hetzg liil tcegepast Daar V de minister gelijk iele keur of het be pi goedkeuring daar aar wet dat de mi br den spreker uit le te komen eu om op de keur ge n Hierin verschil Izijne optreding aan rilt gearbeid daarpruereid Naar aisuzegt de minister leeft trachten te schiklii den Zuidplaspotprbergiug niet mocht waterleiding en de Irdeu veranderd dan jin hel bestuur van lolderbestutir geiMscht lr uDniug betaald zal Iv erken tot stand gelue tochten die door en Die werken zouhieWjeii a genchtfr It volkomen goed oto pjii Bij eene opingenieur vim den ider bleek dat het orl jke waterleidingen gdueo wat het liestuur toepassing der keur hebben werken te rijd met het algemeen Lssing van eene keur ii algemeen uut niet Hl ik dat die keur lelang in strijd met B i repen art 166 van Icicii toepassen en aan Il sluiten van gedep en Zuidplaspolder was lat het den polder irckeliuff maar alleen am het hem voor dat het geldelgk beIrr iiig verkreeg boven ik wat de geachte kt eene spcciiile wet men nog lang had piiorweg van s Irani hebben Dan zou ifgcva inligdü zelf J II gcma iU dat de Ui iiin ei iic wet van iiTiiflcn Il IJ uiij vcruurloofd uiii ik ii lieer V IJ f liiSDKN die zich als bekwaam advocaat eho iden heeft op het zeer ulgciuecu terrein en ueiivoiidig heeft gcaffirmcerf dat mij do zaak waarover ik sprak in de eerste plaats niet voldoende bekend zou zijn Hij heeft zich niet in de details bcgevim misschien te recht omdat de zaak bij den hoogen raad aanhangig is Om die reden z il ik er mij ook van onthoaden j maar ik moet deze opmerking maken de geachte spreker beeft het daarop gehouden als of ik mij zou verzet hebben tegen het leggen van een krib of dam in de rivier Llit evenwel heb ik niet gedaan Ik heb mij wel daartegen verzet dat men van le giondeu van andereu gebruik maakte om zijlie werkeu uit Ie voeren tonder dat men hetzij zich door onteigening in het bezit vun die gronden had gesteld hetzij zich op eene wet welke bevoegdheid daartoe gaf kon beroepen Ik geloof toch niet dat de wet van lÜiJö die bevoegdheid geeft Die wet betreft de rivieren maar laat de bgzondere eigendommen nieten Doch ik zal vau dit punt afstappen oigdat het zoo als ik zeide bij de rechtJnlijke iBttcht aanhangig is en het alzoo geheel aan hare beoordeeliog dient te worden overgelaten yi Ht het tweede punt betreft de quBestie van den ZUHIpliis vermeende de geachte afgevaardigde in $ trga met hetgeen de Kachte afgevaardigde uit Haarlemmermeer heeft ge ll dat dit niet behoorde geregeld te zijn bij de waterslaatswet Ik beu dit niet met hem eens Daar waar het eeno quaestie van iiiprMnhtie van den staat boven de waterschappen betreh geloof ik dat niet de onteigeningswet maar 3e waterstaatswet behoort te voorzien Ën de miuistar èu de heer Butgehs zijn beiden uitgegaan van bet denkbeeld dat de spoorweg niet gelegd had kunnen worden als aan de eiscbeu van het polderbestuur ware toegegeven een werk dat van openbaar nut is verklaard zon dan niet hebben Jkupoen worden uitgevoei d Dat betwist ik het werk had uitgevoerd kunnen worden maar het zou tfan de EhijuspoorwegmHatsehap iij meer geld gekost hebben Het maken van tochten langs den spoorweg zou volgeus eene globale raming ƒ 20 000 gekost hebben dit staat in het besluit vermeld zoodat ik die inlichting van niemand behoefile te vernemen en omdat de Eliijuspoorweg niet gaarne meer geld wilde ten kosten leggen heeft de minister gemeend dat liet in het algemeen belang ware die moeielijkheid voor de spoorwegmaatschappij uit den weg te ruimen Ik moet ook bestrijden wat de minister gezegd heeft dat die ƒ 20 000 aan het bestuur van deu Z i lpl potrtet hadden nOeleii gegeven worden In het minst niel want de werken die het belang van den Zuidplaspolder hadden moe en verzekeren zouden door de Khijnspoorwefimaatschappij uitgevoerd zijn De eenige quoBstie was de spoorwegwerken zoodanig te maken dat de afvoer van het water r niet door belemmerd werd en daarvoor waren de werken noodig die ƒ 20 000 zouden gekost hebben en om die werken niet noodzakelijk te maken voor de Rhijnspoorwegraaatschappij heeft do minister gemeend de keur door vernietiging van hel besluit van Gedeputeerde Staten buiten werking te moeten stellen Ik zon echter mecnen dat de minister in zoodanig geval niet eigenmachtig behoorde te handelen en niel gebruik moest maken van de provinciiile wet SüT êê 3 S 4e bereiken dat in het tïlaug van een parlieulier is al had deze toch ook in zijn eigen belang concessie tot het maken van een openbaar werk i ti Ik had veeleer gedacht dal lnj eene et zou hebben geprovoceerd waarbij of het besluit buiten werking gesteld of de zaak in dit bijzondere peval geregeld wierd Ik meen ook dat le minister van eea zeer bevoegd collegie het advies heeft gehad dat het in de e zaak beter as eene et in t leven te roepen dan eigenmacluig te handelen liet besluit is genomen in strijd met het advies van den raad van state want anders zou het overeenkomstig de wet op den raad van state met aldus in de Siaahcouraut zijn geplaatst Ik geloof dat de adviseurs die den raad hebben gegeven om lever eene wet in te dienen dan te handelen zoo als nu geschied is op den juislen weg warnii want willekeur is en blijft het als men eene keur buiten werking stelt alleen met het doel om den concessionaris van een spoorweg te machtigen werken te leggen die door het bevoegde polderbesluur m slriju worden geacht met het belang van den polder en is de provinciale wet in het leven geroepeu met de bcvoegdlieidom besluiten van Geilepuleerde Malen Ie vernietigen om om anige doeleinden Ie bereiken De roiiiisier egt dat de heer l K l iiu w over t hoofd ziet dut er ook adviezen zijn dic met de iiiziehlen van den minisier overeenkoiuen Ware 1 vcik afhankelijk geweest van eene af onderlijke el Uin zou liel veel langer lieblieii f i i w n dan liet al emiTii l rl ing me lebraclit Voorts beroept de mizicli op een iintceedeiil De nidplas heelt ilmii nkeii Ie vorileren dic te eisi lieu die l i CU büinnitii iiicl iiuüiliij uaicii hoog waren daaraan heeft de regeering gemeend niet te moeten tocgcveti Nadat ook do hoeren J3eoiiam en IIkf jiskeuk Az hun afkeurend oordeel hierover hadden uilgesproken en de minister ook deze hccren had beantwoord begon de heer v Kkhkwijk pver iets andtrs ie praten JMi U Laatste Berichten Madrid It Dec in de zitting der Cortes is heden de discussie over de zaak der Krooujuweelen voortgezet RomQ IS Dec Ër zijn thans 762 Conoilievaders hier ter stede aanwezig 1044 geestelijken hebben het recht in het Conoilie zittiiifila nemen Londen is Dec Het Parlement i tegen 3 Februari bijeen geroepen Caïro 15 Dec Naar HiiMding van een gunstig artikel van de Tinw waarin gezt d werd dat het kanaal van Suez volkomen geslaagd is maar dat tot de voltooiing eene intcruttiouale samenwerking noodig zal zijn heeft de heer de Lessept verklaard dat er geene internationale noch particuliere medewerking noodig is want dat hij het werk zal voltooien zooder verdere ondersteuning en zonder dal de scheepvaart gestremd zal worden Parijs 15 Dec Er loopen geruchten fat het ministerie zeer spoedfg zal gewijzigtl worden Parijs 15 Dec De verkiezing van Bizoiu isgeldig verklaard Florence is Dec De heer Lanza heeft de samenstelling van hel nieuwe kabiaet openbaar gemaakt Hij heeft verklaard dal tot ilequeeslien die dringend behandeling vordertu iu de eerste plaats de geldelijke administratie behoort Volgens hem is de regeering voornemens op alle takken van beheer bezuinigingen toe te pitiaen vooral ook op die van leger eu vloot zonder evenwel de krijgsmacht te verminderen Met het oog op een en ander zal een wetsontwerp worden ingediend Kn zoo de op die wijze verkregen bezuinigingen nog niet voldoende mochten blijken zal het anvermijdelijk uezen tot het helfen van nieuwe b lastingen de toevluclit te nemen De heer Lanza veirzekerde Jat de vrede in Europa niet zal verstoord worden verder uilte hij het vertrouwen dat alle parlijtn het nieuwe kabinet in zijn pogen zouden ondersteunen xcmeiigdc Hcrichteii Kr worden pogiiigen in het werk gesteld ter oprirlitiiig vau een kluin gofdkuup dnglilnd Het nieuws vim den dog Üe stad Irkutsk staat mt t hare oinatreken onder water Pu inceatc Uoiignarsche bissclioppeu hebben plan om met Kii uwjanr naar huis te giian Iu rruiseu bestaan meer dnn 800 klooBtcrs met meer dan GUUO bewoners en toch slechte met ontduiking der wet Üe Hougnarflche kamer van afgcvuardigdeu heeft befloten lot de afschiilïing van hit dagbludKcgel De spaaiiseht minister van koloniën heeft de spoedige indiening beloofd vjui eeu wetsontwerp tot ofschaffiug der slaviruij op Torto Uieo Spiije heeft biuiicn den tiji Van een jaur naar Cuba gehouden 34 500 boldaten 14 oorlogschepeu 45 knnouueu etl geweren en uiumuuitie en dat alles zoudyf den opstand te dempen Te Leeuwarden is een ijzeren brno voor 10 jaar gebouwd doormidden gebroken en iu het water gestort Het hnndelfistoomsehip Hiazilian d it door het Suex kanaal nam liidie wilde heeft de helft zijner lading moeten lossen en toch nog slichts in 5 dagen ter helft van het kanaal Ismailia kunnen bereiken i Aan de Kiinp heeft heelt een vierdaagschfi atorro ontrettende schade aangericht Te Vashingtün worden reeds toebereidsclen voor de in 1871 te houden internationale tentoonstelling gemaakt Het tülpailement zal eene matige verhooguig der rechten op de kotlie iu overweging nemen De veeziekte buidt zich weder uit op Sumatra Uc zittiugen der Kraubchc kamer beginnen aeer ons ui inig te word ui Van 30 sopt ir nov hebben in 7 gouvernementen van Kuslarid 30 groote hraiideu plaats gegrepen waarbij minstens iO hui7 en zijn vernield De lA sseps houdt zich gvcrig bezig met het sluiten eencr n uuwc leeiiiug voor het kanaal van Suez Te Marou zal voor Lamartinc een bronzen standbeeld optjerieht worden de inschrijvingrn bedragen tot im 52 200 frs Het Noorden gaat naar Amsterdam om de hardnekkige tlauwbcid in den hartadei te treffen De oplietlint an den staat van beleg v door de spaunsehe rortis nangeuonien niet iilgi ineene stenimrn De Iweedi ziltmg an h t mirilie is De riniHsi he re eenn zal h t dagbladzegel afschallen züodra mui bet g ld kan mnsen i Te llain ln in IIiMiovi r is de gronte pspieifabritk geheel iif ehrand di afi uranlie buiniagt i77 H ihr l Vne OostAfnkaiiusehc l iiiidelHeNprdilie is dezer dagen uit TiifM M iln lvk n oihUi Wrnrijkseh llongaar ehr lug i i AL KUL ii N DIA tiKiMKKN nUlAAl Diiis liitli 1 l l in inher lVM nMlliil ile Inl i t li v 1 l K De liiitiiU ti tin voiiyu vinjiiairin wordtn gelt en ui tuinisiuutl Ingekomen zijn een dispositie vaa hh gedeputeerde stalen houdende afsehriJt van Z M besluit tochtcmmiug gevende tot het gedurende zes jaren hetVun vau du doorvaartgeldeu i an het Jleeuwijkschü cu Mui rAijkBehu verlaat inform eene di3 o8itiü van dezelfden houdende goedkeuring van het raadsbeiduit ter verhuring van een huis Ui Uoskoop inf eeuc misiv vou den min van bian anleu vóór de leziuc doet de voorzitter natueuB de vroeger benoemde commissie verblag cu bericht dat de eommiasio m t alle heusehheld is ontvangen die gaarne cuschte zooveel ia bem was medu te werken tut wegueming van het gerezen verschil eo uu deelt de miuiiter de vrucht mede zijutr bemoeiingen iu de ovcrxeuding eener missive van de dirttttic der KhijuKpoor wegroaatsehapptj die iich bereid verklaart tot het leggen van een kliukerstraat ter lre dte vau vyf metera ouder verplichting voor de gemeente om die te vcrlicbteu en t ouderbouden Deie itukken xjju gesteld in handen vsn de commissie van fabricage die daarop mondu vanden keer voorzitter uiededeelt dat sij de handeliugeu der spoorweg maatschappij direct io uieft in allen dcele JUtu goedkeareu maar dat ijk wuioordeel ia dat de saak wal tot gcH andtsrt i loBatng viX te brengen c jn ei diuirom adviteereo om het vooritcl Vthouden eene kleine wijiigiug 4an tu neaieu Di w ipingifou daarin bestaan om de toelage voor de kliukcrstraat op f 1200 begroot van de directie aan te nemea en dan het vroeger besproken plan te volgen een beboorlijke keienstraat te leggen met trottoira an met hoornen beplant Deze stukken worden Ier visie gelegd Eene missive der eommiksie voor het middelbaar onderwijs berichtende dat de beurt van uflrediug is aan den heer D Uobbe Aanbevolen worden de hh Uobbe ca v Iteraon Ëeue missive van ds conimisaia tOt de nmaiekcchool bobel eude uitnoudigiug tot bet bijvoncu van bet examen der leerlingen Küue misbive van v Uiju Sakuling au Nopfdfeman brugwachters op de Gouwe die oadcrdunig vvrzueken om eeuigo verhooging of eene gratificatie om de geriogtkeid vau het inkomeo en de duurte der levensmiddelen Gesteld in handen van U cu W One adressen van personen verzoekends in aanmerking te komen bij de btnoeming van eeu Aioaterdam ehcD schipper ter visie De vooraitter deelt mede dat de bh Koemans Buchner en Dobbe de benoeming tut leden der pi schtHilcoaunisiie hebben aangenomen eu den eed fgflegd inforin Aan de orde ii eene aanvraag der commissie voor de muuickschuol om ƒ S18 disponibèl te itellen voor de kosten van het examen Op guuatig advies van dtti voorzitter wordt dit verzoek algemeen toegestaan Nu volgt het voorstel van B en W Q a het maximnm vau den onderstand op hetseUde bedrag te behoudbn met eeuc kleine yziging der huiithnur van 30 op ftO centen Uit word goedgekeurd Achtereenvolgens worden met bijna eenparige at benoemd tot regent van het wees en a lemoeteniershuia iu plaats van C Kramer ovtrleden D Dobbe cu voor de periodieke aftreding herbenoemd A Kabel tot regentes herbeuoemd mevrouw Kabel Biezenanr Tot regent van de gasthuizen herbenoemd i O V van dB VeWe Tol regentes herbenoemd mevrouw de Grave Salverda Tot regent van het bestedelinghuts herbenoemd A van Dorst Tot lid van het burgerlijk armbestuur herbenoemd W Vost Drost Tot lid der gezondheidscommi i tie herhenoemd K Mara Tot curator der Latijusche seliuol herbenoemd mr J h A de firave Tot bd hr eun missie voor het middelbaar onderwijs her benoemd D Oobhe l ot lid der rommissie voor de muziekschool herbenoemd i M Spruit ot hulpoiidirwijjcr aan de afinsehoul woidt benoemd i Hüsker te Ouderkerk aan den IJ st 1 et algemeene iU Tot leden van het stembureau oj ec worden benoemd J A Ueiii en G V Hiicliner plaatavervungers i V van Straatcn en Bni gaar Na gegeven mnchtigiug tot uitvoering zonder resumtie eindigt de vergadering M A B K T B K K I C K T E N Goud t 16 Dec Tarwe werd bjj weinig om leX l iper iiff e even Tarwe 1 jolsche pf r 2400 kilo 320 Nieuwe ƒ 300 Rootle KI ƒ 3Ü5 Nieuwe 2W5 Puike Zeeuwsühe oud pe r mud ƒ 1Ü 5Ü a 11 40 Nieuwe 9 00 ïi 9 00 Mindere soorten van 7 80 tot 8 25 Hün fR liif cr afgegeven Puike Zeeuwsche ƒ 7 BÜ a ƒ 8 00 M nJere 6 90 Ü 7 8B Uerst wimer 6 00a G 90 Zomer Ö OO a 5 60 Buitoiilaudsche 4 25 a 5 00 Haver kon vorige prgi en niet opbrengen Korte ƒ 4 00 a 4 75 Dito lanpe a 25 a 4 00 Boekweit onveranderd Noord B per 2100 kÜQ ƒ 220 a ƒ 230 Franache 1 76 a f 180 Ook heden was de aanvoer ter veemarkt vrgaanzienlijk en werd die tot hooge pryzen vlug verkocht Veile varkens golden van 24 27 cenleaper 5 oiis magere varkens en biggen waren moeilijk te plaaiï en Kaas Aangevoerd 25 partijeu prijzen ƒ 27 0Q a ƒ 29 00 Itotcr ƒ l OC a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GriioiUN U IVc Willicltnns uudera 1 G Reparon en J l alVber Su ua ouders FlonsQU en S Ariiöldus Jaeohiii oudii J lie itrnlii en A van der Kint Omju mhn lit Die J vaiiJijk huisvr van G nijk Ct j 1 van K s 1 1 f van ds r Ust 2 j 14 L Vergeer hiiisvr van A linkkcr 1 5 j C U Kop Ki i l d Gtiiiwif 15 l f D lolwijk en U Moennan iiCiiipiii W JHI v 7s