Goudsche Courant, vrijdag 17 december 1869

VJ iv f i lfe P e iJ iü saMw W M Wi MT De ondorgeteekende berigt door deze dat het Amstenlanisclie Roggebrood bij hem verkrijgbaar zal zijn Verwacht bestellingen vóór Zondag aanstaande L GROENENDAL Gz Mr Broodbakker Gouwe Gouda ADVERTEN TIEN V Het kindje ons den In dezer gesohonken werd ons heden wodor door den dood ontnomen G RöPCKE E C T M KöPCKE Boswel Gouda 14 December 1809 Het EXAMEN van bov school zal plaats hebben op Maandag 20 December e k in liet lokaal NuT kn Vermaak des avonds ten 7 ure Ouders voogden en belangstellenden worden uitgenooiligd hetzelve met hunne tegenwoordigheid te verecren Namens do Commissie C C KNAAP Secretaris NB Belangstellenden worden niet toegelaten dan op vertoon van een toogaiigbiljet verkrijgbaar bij den Secretaris op den dag van het examen des voormiddags van 10 tot 1 ure in verschlUende Soorten 7Jjn te bekomen en bestellingen voor extra NETTE GESTEENDRUKTE a 1 de 100 worden ten spoedigste ingewach bij A BRINKMAN Lmiije Tümleivef Gccii Haam ontslcrciirtc Toclitlattcn meer SPEriALITEIT van algemeene TOCHT en STfljf BEVEILIGING door mmwending van Ë tieke Buizen Adres 6 van bkii LAAR Junior Behanger J icndeweg Openbare Vrijwillige Verkoopiiig ten overstaan van den Notaiis G J SPllUIJT residerende te Ouderkerk ajd JJxsel bij veiling en verhooging op WOENSDAG den5JANUARIJ 1870 en bij afslag en combunatie op Vv ÜENSDAG den 12 JANUAMJ 1870 beide dagen des voormiddags ten 10 ur ton huize van den Heer C P v s dln Bwu ii Logementhouder aan Stoheijkerslms bij Gouda van Eene BOUWMANSWONING nog een H UTS mede ingerigt tot Bouwmanswoning en diverse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND staande en gelegen in de gemeente lierkenwoude te zamen groot 28 hectaren 87 aren 32 centiaren Eu diverse perceelen WEI HOOI en BOU WLAND gelegen in de gemeente Stohvijk te zamen groot 20 hectaren 57 aren 49 centiaren En zulks in zoodanige perceelen als omschreven zijn in eene catalogus kosteloos te bekomen h do Heeren 1 v n Bt NTUM Zoon te Gou n gpuoenideii Heer v N din lir iuiii ten kantore van den Heer Mr 1 1 Snu AdviKaat te Miiindii dil en ten Kantore van genoeiiuieu Not iils SI lllJllT lii wien Iwiieveiis bij den 11 11 Smi t jiiiiiiii aanviage nadere infuim itii n te licKdiiien ijii H006HEEHRAADSGHAP RIJNLAND ff AANBESTEDING DIJFGRAAP en HOOGHEEMRADEN van Rtjuland zullen op Dingsdag den 28 December 1869 des middags ten twaalf ure overgaan tot de openbare aanbesteding bij enkele inschrgving vau het driejarig onderhoud van eenigo werken van het Hoogheemraadschap te weten 1 het onderhoud van vaarten kanalen slooton greppen en kaden in tien perceelen 2 het onderhoud van brug of sluis werk met sluiswachterswoning in twee perceelen 3 het opruimen van aangespoelde ruigte en van de bekrammingen aan den Spaamdamschen dijk in diie perceelen 4 het onderhoud of levering daarvoor vau wegen straten dijksdeelen of van houtgewas in drie perceelen 5 het onderhoud van de schuitengaten te Katwijk aan Zee in één perceel De iuschrijvingsbilletten zullen uiterlijk ten elf uur in de bus op het gemeenlandshuis te Leiden moeten gesto en zijn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Het bestek zal van Donderdag den IC December tegen betaling van 20 et te verkregen zijn ter Secretarie voornoemd bij den Opzigter te Spaarndam de Onderopzigters te Halfweg Katwijk en Gouda en bij llijnland s bode te Haarlem bjj welke beambten alniede zijn te bekomen de algemeene voorwaarden voor de aanbesteding van werken of leveringen ten diensti van Rönland tegen betaling van 25 et en de gezegelde blanco inschrijvingsbilletten tegen betaling van 21 et jier exemplaar De aanwijzing geschieden op de volgende t dstippeu Op den 21 December voor de perceelen 5 6 7 8 9 13 14 15 17 18 te beginnen te Spaarndam op den 22 voor perceel 10 te beginnen te Halfweg en voor de perceelen 3 en 11 te beginnen aan de Doeshrug op den 23 voor de perceelen 1 4 en 19 te beginnen te Oegstgeest aan de Kanaalhrug voor het 12 perceel te beginnen te Gouwsluig en voor het 1 perceel te beginnen te Gouda en op den 24 voor het 2 perceel te beginnen aan het Warmonderhek op alle plaatsen ten tien ure des voormiddags Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen hg den Ingenieur Hoofdopzigter P MAAS GEESTERANUS te Leiden bij de Opzigters G A de GEUiri aldaar en P van CAMPEN te Spaarndam en bij de Onderopzigters A van KEULEN te Halfweg L A van MELS ie Katwijken J D RIJK te Gouda Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland H C J HOOG Dijkgraaf W 6 DE BRUIJN KOPS Secretaris Hollan l chc Sociëteit van Levensverzekeringen opgerigt in don Jare 1807 te Amsterdam MTAH iii iiJLiwiH mum VOL GEFOURNEERD Directeur F Langerhuizen KANTOOR Reguliersdwarstraat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOOltLOOPENDE Verzekering met aandeel in de vV INST BELEENING VOORSCHOT en APKOOP Verz ekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgitte an LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitffEsTêrae BELEGGING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEW te verdeelcn na erloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zuid Holland Oudewater de Hr R W Haentjes Dekker Burgemeester Rotteidam de Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Looi uur C Vlaardingen de Hr Paulus Kikkert Woerden de Hr G Giioeneveld Deljl de Hr Mr C E Ovlroaauw Pi rais Dordrecht do Hr H Vri ssendok Gorinchein de Hr C i K Gizzm aar Gouda de Hr W J Fobtuijn Droooi kevkr Notaris s Graiieiihagc de Hr P J LaNDRIJ Lculcn de Heeren Lezwijn Ekieman TE O OTJIDj Uit de hand te koop o i liet midden van de Gioote Markt eon uiiui ei zorgvuldig ou derhouleii WINKELHUIS voor alle ulïiiires I gesdnkl met erve en iiakluiis dm lat liter uit Konieiule M het water jüi iiA Diuk van A Biinkuum Te lil Magen bij den Notaris MÜNTIJN iililci ir Bneven frauto 18 De uit WC gesq DUS DAl De In Neven kerk trict van d Toor die n W xi ilger i lpaa ïsn Terga reronf en he dit ni Met lossii HeeeJ Fran de H prof I dl mr schn reedsl stanq bedrq Eb de Inl de m kan e en sq heen const met nistoj van nistol WBHll gade ssegg als Vl sclifl