Goudsche Courant, zondag 19 december 1869

i i i i i i wiiww ii i AND 1869 Zondag 1 December N 830 GOUDSCHE COURANT en Adverlentiellad voor Gouda en Onistr ken De inzending van advertentien kan geschieden tot éöo uur des namiddags op den dag der uitgave pril 28 J December enkele inschrü fcliap te weten perceelen perceelen jFipaamdamschen van houtgewas eenlandshuis te et te verkregen ITS te Halfweg nede zijn te beigen ten dienste letten t igen beta De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN I te beginnen té r de perceelen 3 ii 19 te begin Msluis en voor te beginnen aan lAASüEESTE L EN te SpaamfLS Katwijk an Jtijuland S Stcretaris lingcn izen 1 BBLEENING KVPITALEN of raijer Il 108 verkrijgbaar sKNTJEs Dekker i iurgcraeester VN DER Hoop Zoon ilJT C MKKEllT or deze dat het i2 bi 00 I ViTivacht bostel1 KNDAL iz Il douivc mda De Maatschappij tot nut van den Javaan In de zitting der tweede kamer van den 27 November 11 leide de oud minister Mr J Heemskerk Az thans a evaardigde van het kiesdistrict Gorinchem dat de maatschappij tot Nut van den Javaan door sommigen gehouden wordt voor een der gemoedelgkste boereubedriegerüen die nog immer in Nederland bestaan heeft Wanneer een man aU de oud minister die de Mfler mystificatie heeft bflgewoond en de proclamaties met gekleurde randjes heeh doen drukken dit oordeel van sommigen in s lands hoogste vergaderzaal ter sprake brengt dan mag men veronderstellen dat t niet ondoordacht geschiedt en het bestuur der maatschappij heeft te recht dit niet onopgemerkt kunnen laten voorbijgaan Met belangstelling wordt dan ook zekerde oplossing verwacht of de collega s van den heer Heeemskerk de heeren Moens Viruly Verbrugge Fransen van de Putte Stieltjes en anderen tot de bedriegers of tot de bedrogenen behooren Het zelfde mag men vragen van mannen als prof Veth ds J P de Kejjser ds M A Perk dr J van Vloten H van Lier A laing prof mr R Fruin ds C P Tiele ds F Haverschmidten tal van anderen de maatschappij telt reeds meer dan 2000 leden uit alle rangen en standen Behooren zjj tot de bedriegers of de bedrogenen En zijn zij de bedrogenen wie zijn dan toch de bedriegers In antwoord op den heer Hartsen bespreektde minister van koloniën in de zitting der eerstekamer van 4 December 11 ook de mBBtaclmppij en schijnt met haar evenmin ingenomen als deheeren Heemskerk Az en Hartseu Na lipl l cit geconstateerd te hebben dat de miiatsoliappij hetmet den minister niet eens is zegt do minister Ik heb wol eens het voorreclit gehadvan uitgescholden te worden en sedert ik minister ben is er dat niet op verniiiulord maarwaar hetgeen ik gehoord heb van zekere vergadering in Uilisjontia alhirr zou ik kniiiu uzeggPU nog nooit zoo erg iiil i fcholilcn te zijnals toeu tot Nul viai dcu lavann Verder verklaart ili luinMrr iLit ile niaalscliappij knuhtiji iipiivi dt ni iiiirr ni iiu i iin vloed uitoefent waarom de minister aanraadt lid te worden daardoor zjjn gevoelen in de maatschapp te brengen en verkeerde gevoelens te bestrijden Men moet toch niet voorbö zien dat de maatschappjj wortel vat in het land en vooral bjj een deel der bevolkmg dat niet veel denkt Een aardig compHment dat de minister van koloniën aan de leden der maatschappij maakt Zoude Zjju Excellentie zelf wel veel gedacht Ivjbben toen hij dit zeide Zoo is in de een te en tweede kamer en zeker niet van een gunsti e zjjJe de maatschappr tot lut van den Javaai ten sprake gebracht et voorzeker vragen velen et wil die maatschappij Een blik in het reglement zal hierop het antwoord geven Volgens art 1 beoogt de maatscliappjj handhaving en toepassing der beginselen van rechtvaardigheid en liefde tot den naaste die de betrekking tusschen het moederland en Ja a moeten kenmerken Daartoe wil volgens art 2 van het reglement de maatschapij in Nederland door vergaderingen en geschriften de kennis verspreiden van den maatschappelijken en zedelijkeu toestand der Javanen en wijzen op bronnen van welvaart en bloei thans tot schade van moederland en Indie veronachtzaamd of belemmerd zij wil in het licht stellen en bestrijden alle onrecht tegen Javanen door wie ook gepleegd maatregelen uitlokken en ondersteunen tot bevordering van het doel der niaatschappij in overeenstenmiingmet de wel en de staatsinstellingen op Java Binnen de grenzen der wet en met eerbiediging van den band die Java aau Nederland verbindt door zcdelijken invloed en stoffelijke middelen hot welzijn der inboorlingen bevorderen zoowei door aanmoediging van lu t onderwijs als door ondersteuning der pogingen die tot hun geestelijke ontwikkeling worden aangewend In een woord vau inleiding iot het reglement kan men lezen De maatscli ii pij wil ons volk leeren inzirn dat het door do voorzienigheid tot golu ol ii ts audors bostouid is dan om zich tl vonijkru iiii t hit da i Hooii dat ili M Javaunhiliou arlioiili r naar recht vn wot loiKoiut uiiar au liij hot lat NnlrÈllUl l moot loiTi ll ill il ll rechtmatige voordeelen van Java trekken het dan daar de beschaving niet mag belemmeren maar moet uitbreiden inzien dat het de ontwikkeling van landbouw en productie niet langer mag beperken en met geweld beletten maar op allerlei wijze moet bevorderen De maatschappij wil het volksgeweten wakker maken en dit voorlichten als het ontwaakt is Het karakter der maatschappg is zedeljjk en nationaal zij is geen partijzaak wil geen partflgeest bedoelt geen partij belang Waarheid val zj en rechtvaardjfjheid waarheid vouir Nederland en rechtvaardigheid voor Java Ziedaar het een en ander uit het reglement der Maatschappij Is een maatschappij die dit wil die er naar streeft dit doel te bereiken zoo afkeurenswaardig Verdient die maatschappfl de harde woorden haar in de eerste en tweede kamer toegevoegd Daartoe willen wjj eens nagaan wat zooal op de laatste algemeene vergadering dit jaar den 16 September te Arnhem gehouden behandeld is om vervolgens kortelijk ua te gaan wat zooal namens de maatschappy door de commissie vanr edactie is uitgegeven Wordt vervolgd Algcniecii Overziclit Gouda 18 December To Parijs blijven de geruchten betreffende do aftreding of wijziging van het ministerie elkander opvolgen dezer dagen iverden weder volledige opgaven der personen verspreid maar telkens wordon die beweringen tegen gesproken en blijken dan ongegrond to zijn Het schijnt uan ook slechts te moeten strekken om den keizer niet te doen vergeten dat niemand er aan denkt dat het mogelijk zou zijn met de tegeuwoorilige ministers verder te gaan Waarschijnlijk echter wacht men tot dat de kanicr geheel geconstitueerd is en dan oog zal men slechts schoorvoetende komen tot eenige belangrijke concessie elke stap voorwaarts aal betwist worden on do vooruitstrevcndo partij zal in dien strijd kraolit n ooton vindoii om doortastende maatri goleii to iloon nomen Do ilisousMou ovor do toolatiiig dor als offioioi h c iuiliilatou jioKii cnon luron lang nuuir hohlirii toi li ii lil fïi Mil ilit uut ilat zij ilo w illrkoiir Ir iindriilniKKiMi on ilr ou odolijlv fxxê