Goudsche Courant, zondag 19 december 1869

r DOHTMUNDER BIERBROUWERIJ fÏEKBERZ Co Dc De Ondergeteekenden geven hiermede kennis aan hunne geëerde Begunstigers dat de Heeren W BEKER t Rotterdam en MAX BREUR te s Gravenhage van af heden opgehouden hebben hunne Dépóthonders te zgn en verzoeken alle aanvragen om hun Bier te adresseeren aan den Heer Cr D D lIj C5 A IiS te Rotterdam die als eenig Dópóthouder en Hoofd Agent voor geheel Nederland inet dc directe uitvoering der orders belast is Dortmund 17 December 1869 HERBERZ Co 111 IV Hliawiir hrrft ili clmlrra wliiikkclijk bciïoiiI omhr lic Hnp l hl lri iii ii In 1 ruii cii 1 lift Ji lii it nllijd juist iuo groot nis lU ii minuter lust Tin nt De rcnli gn i iidr n cnliarc sdiuld vnu l ruiseu bcilraa l J roiUiucn tlilr j Ook de cilndcl vnii iciit z il wrkocht en calocht worden 1 0 Turkucho vcKocring inl oen kubol Ifggcn nnnr Odessa Il t imiiiugurhe drc trgeii do hoogo oorlogBkostoa is eicckend door 1057 icriioneii Uarou Ilulliseliild oii inir van Engeland geworden 7ijn indien niet de cedsarieggiag een onoverkomelijk bezwaar liad ongeleverd Eeiio N Ainerikaainclie esgieditio onder nekt ue beste geIcgenlieid lot do doorgraviiig der laudeugtc v i l inema Ingezonden Mijnheer de Redacteur Mag ik U liicrbij mijne ingr ionieiiheid betuigen met liet houfdartikel vourkuiiieiiile ni uwe Couraut van 14 Ilcc 1 1 waarbij op eeiie flinke en onpartijdige wij e gewezen wordt op deu onhoiidbaren torsiniid van den neg naar liel station en ik geloof dat gij hierin met mij niet badt kuniieu verwachten de handelwljie van den gemeenteraad van Gouda Wat schijnen ccuige leden van den gemeenteraad te veroiiderslellen naar mijne bescheidene meening dat de rhijnspoorwcg maatschappij die e n Ijjo heeft van Kotterdnm naar Amsterdam en Arnhem vice veraa allw voor tiouda moet doen en behalve een nieuw statton aan te leggen ook nog te zorgen heeft voor ren mooi begnniibarrn goed verlichten en lomnierrijkrii urg na r dut simiun en dat de icaatschappij iii dat opzicht Uonda en i yne belangen f ou moeten behartigen en omdsit zooals ook door de meeste burgers verhaald wurdt de gemeeutefinanlien zoo iets niet meer zouden toelaten het DU mai T vau de zfjde der rijnspuorweg maatschappij zon moeten komen Sommige leden van den gemeenteraad moesten zich echter dan naar mjjne meening voorstellen dat er een spoorwegnet best it van af België Frankrijk over Rotterdam naar Amsterdam en Duitschland etc etc en dat aan dat spoorwegnet ligt een station Gouda en dal daar nu de rhijnspoorwcgmaatschappij eiken doorgaauden trein iiaii d it station laat stilhouden de ingezetenen van Gouda daarvan vele Toordeelcn trekken Sommige leden vii i den gemeenieraad moesten de rh jnspoornegmaatschappij recht erkentelijk zijn voor deze hare goede maar niet erkend wordende gezindheid daar dit eerder tot verdere vourdeelen zonde kunnen leiden dan zooals nu tol ren sterke panning kon aanleiding geven en bij slot van rekening uit zal loapen op schade vour de ingezetenen van Gouda Verder moesten sommige ledrii van den grmeeuleraad willen erkennen dat iouda z jiie opkomst ook grootendeels e danken heeft aan z jne gunstige ligging aan dat spoorwegnet en danrom de rhijnspoorweg mantschnppij iu veel moesien trachten te gemoet te komen want nu zou het eene dwingelandij iiiitui n worden waarbij diegene het wint die het maar het langst wil uithouden De kooplieden dezer gemeente zyn er het meest de dflpe van omdat zooals ree lii algemeen bekend is reizigers om kleinigheden af te handelen niet xoo spoedig meer in Gouda stilhouden dan vroeger om rede de weg te moer issig is terwgl anders het afhandelen dier kleine aken tot het doeu vau grootere bad kunnen aanleiding geven £ n dan moesten de lieeren leden van den gemeenteraad van Gouda en hiervoor zou ik een voetval willen doen toch ook gedenken onze lieve Gouilsche dames met tranen in de oogcn staar ik haar soroi na wanneer ik baar door dat moeras zie waden en houd mijn hart vast om dat zg elk oogenblik een lief beentje kunnen breken Waarlijk mijnheer de Tledaclüur zoo staat het naar mijne mrcning met die zaak en willen de hoeren leden viin den gemeenteraad mij piel gelooven raad hun dnn eens die nimmer of zelden meer uit de slad gaan om een kwartier voor dat de raad begint eens nnnr het station te wnndelcn in dit uecr en terugkomende stel ik mij ben voor enorm booi zoo morsig en zoo verschrokkin in den rand ie moeten komen dan znl men misschien anders gaan denken want op deze wijze lomt het tot niets En och ouk ik kom zoo gaarne zindelijk en niet ontdaan Ie huis terwijl mjjne vrouw zielsangston uitstaat wiinncer ik een trein later kom dat ik enms in die nieuwe poel voor het slation ben verzonken Maar iK houp dnl mcl geraeeiisehappelijk overleg wij spordig i eii bilcreu eg na ir het station zullen krijgen luiarvoor ik en velen mol mij den leden vnii iW ii Tand il ink uilen weten Verder dien ik nel Ie zeggen dat ik geen nniiilcelhonclci in de rliijnspüorwe mnntsclinpp J ben m iar elf claai wa ir liet te pus komt een groote opponent ben nn ir ik cusebte gulicel onp irlijdig eens over deze raak mede te spreken en niemand kiiiilernehlig te blesseercn Ik heb de eer mij Ie leekenen mijnheer de Redactcur Uw Dw Dienanr K Burgerlijke Sta n d Gfhoiien 17 Dec C atharma ouders W ürnijiiinks en M de Jong OvHtLKiiKN 15 Dec P Boot 1 j 11 m II llcttman 71 j ADVERTENTIEN Liberale Rlcsvcreenlglng Afd Gouda In de vergadering van 17 December 1869 is door de vereeuiging voor de verkiezing op 28 December a s tot candidaat voor den Gcraeenteraiul gesteld de Heer E L A SOGK die den Kiezers mat vertrouwen wordt aanbevolen Het Bestuur L M VAN KOOTEN Voorzitter C L WALTHER Ondervoor itter D LULIUS VAN GOOR Penningraeeater K JONKEIR Dr C A TEBBENHOFF P GOEDEWAAGEN H W F BO NTE Secretari KANTOOR en SCHBUFBliHOKFTBN heeft ontvangen een Groot Assortiment REGISTERS als Grootboeken Memorialen Journalen nalenKas KasMemorie en Copieer Boeken REGISTERS met Buitengewone Lmieering en formaten worden in den kortst mogelijken tyd geleveid Voor netheid en deugdelijkheid van Papier en Baudeji wordt geguarandeerd Beste Zwarte Roode Blauwe INKT Copieer en Stemflel INKT Is het niet troostbaar voor den ladende ook dan nog te kunnen hopen wanneer hij reeds door iedereen is opgegeven Den Heere Hofleverancier JOHANN IIOFF te Berlija Berlijn 1B Nov 1869 Voor 2 jaren gebruikte ik uw HOFFSCHE MALZ EXTRACT Mijne gezondheid was alsloen zoo verzwakt dat ik reeds iloor al s mijne bekenden werd opgegeven Patient leed aan de Borst namelijk ann het Asthma Ofschoon ik reeds vele middelen zonder het genenschte resultaat had aangewend ben ik slechts de terugkeer mijner gezondheid nilsluitend aan de geneeskracht van uw MalzEx Extract verschuldigd FolgtheateUimj Bofci ERT Friedrichsgracht 1 B Bmii iJN 7 Nov ISfiS Niet minder heilzanm nis uw Malz Extraei cii uw ALiU Givondheids liocol idc nerken n e voortreffelijke BOBST MALZ liONBONS ft C entr inl népot Smalle Blücmmnvkt bij de K Si SiiUli cg F l ll te Aiimterilam v Mede echt Ie vfrkrgfien ie luiuhi liij 1 V VurfniMiKN en te w c bij IIinki 1 i tt V II lii iu a 3 e 3 c s v 3 3vC a f ccc3 c ca c Stollwcrli sclic Borst Bonbons Mot preuiii u Ix git tigd op alle teutoonstellin igen Eene za menvoegingvaii suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhalings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Depots dezer Borst Bonbons zjn te Gouda bij den Apotheker T W BOERS te Haastrecht bij J K OOSTERLING te Oudmater bü F J VAN VREUMINGEN en te Schoonhoven bü A WOLPF Prol PERGIIER D ALIOIV Haar Extract Bit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding eu het gebruik ii een haarniddal geheel eenig in zijne zpmenstelling geheel afwyktnd van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Uit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding vaa bet haar eu hoofd dienstbaar zijn het verfrisoiii en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vas zoozelfs dat de reeds verouderde ea verHensde haren wedei langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat Da niet geringe eigenschap van dit HaarËxtract builen alle andere haarolie of pomade welke altyd met vet of olie verbonden z jn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden z jn die wel Toor het oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het i met eene volledige gebriuk aanv j xiug 40 cti per flacon verkrijgbaar bg Mej de Wed I OSMAN Oouda f A G VAN UKTH JORTMUND 1 H KELLER otterdam F A BOKONIE Aan den heer Dr J G Popp Fraktis Tnndmeester te Weeiien Bognergasse n 2 Amsterdam 20 Aug ISffS In het belang der roenschheid acht ik het Doodig U opmerkzaam te maken op de heilzame genezing van het Ana herinMondivatcr Verscheidene heelmeesters heb ik over mijn mond geraadpleegd verscheidene geneesmiddelen zgn mij door hen toegediend doch alles vruchteloos tot dat ik op zekeren dag een certificaat in een der dagbladen Ifs over uw mondwater Twee flacons mogt ik daarvan gebruiken en iet mijne mondbloedingen hielden op en de KortoTi ik durf u v mondwater ongetwijfeld aanbevelen en in het belang van uwe uitvinding en ia het belli ig van het ilgcmeen waarom U dan van ile e narr goedvinden kunt gebruik maken Met verschuldigde huugachling heb ik de eer te zgo UEd d v Dienaar Il L AN SWAENINGEB Te virkrijgeii Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de lloogstr iiit ijk A l J te Rollerdnm bij F K van Santen Kiilll npotl ni A Sehippereijn C bljnu poreeleinw nkcl te s llage bij J L F U Sn iliilii npoth Ie I oyiIcii bij E Noordijk Ie Utrecht bij F Allena apolli te Amsierdam bij F van Windliriin iV vrrkoopl iiis Ie Oudewnler bij T J vim 11 iiininüPii Ie Sohoonlion ii bij A Wollf luinv J iuk van A Unnkmnn