Goudsche Courant, woensdag 22 december 1869

Itonbons Woensdag 22 December 1869 N 831 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentieu kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave de cdemhatidige faculteit ijn te Gouda te Ilamtreeht A etvater bij P lioonhoven bjj ALIOi ecl gegrond op outerd door de een baarniddel geheel afwekend Diuiene haarmid t voortreSelüke versterking en lienstbaar r yn dezelve houdt uitwasemingen gezond zet de verouderde en t hand opkleuren rstof bevat De larExtract bni t de welke sUijd s dat hierin alle zgu die wel i iniibrengen doch t worden door kieving vnn stof IS daarvan een j uikManwyxiug a ituda SRZJ lagers dat de aage van af iaanvragen om ilotterdam voor geheel Co G Popp l nergasse n 2 MS II ik het Doodig U I Ie genezing van jver mijn mond t in dilclen zyn mij nchteloos totdat in een der dag I i ee flacons mogt tnondbloediiigen n weder hunne jigetwijfeld aanI iiviniluig en in I iutm U dan van ik maken ik de eer te zgn lii nk winkelier I ollrrdam bij F hippficijn it C fi t l ij J L K C 1 lijk te Utrecht I j r v iii Winden iiiT bij r J I j W oKl De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Bekendmaking BURGEMEKSTERenWETÜOUDEBS van Gouda doen te weten dal hel 1 Suppletoir Kohier voir de plaatselijke directe belasting dezer Gemeente vr or het dienstjaar 1869 door hen voorloopig vastgesti ld gedurende veertien dagen van des vuormiddags t n tieo tot des namiddags ten een en van drie tot vijf ure Ier Secrelariu der gemeente voor een ieder ter le ing is nedergelegd binnen welken lijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij dea Baad bezwaren kau inbrengen bij verzoekschrift op ougeiCgeld papier geschreven GoUD den 18 December 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DIKKJOIJIBVBR FOKHUN vas BEIICÜN rJïBxNDOOKN De Maatschappij tot nut van i den Javaan r TT J ï T Vervolg Kunnen de beschuldigingen tegen de maatRchappij tot Nut van den Javaan niet uit de reglementen gestaafd worder dan moet de foi l liggen in de uitvoering der reglementen of in handelingen str dig met die reglementen Jrtarlijks houdt de maatschappij een algemeene vergadering die voor alle leden toegankelijk is waar ieder lid yn stem knn doen hooren en voor de richt ge uitvoering der reglementen waken Den lö September heeft de algemeene vergadering te Arnhem plants gehad Het eerste gedeelte der vergadering v as uitsluitend gewijd aan de ondt A ijsquiestie niet de Nederlandscbe maar een die al even ti eurig misachten nog treuriger is Terwjjl toch liier de onderwijsqunjstie vnn leven getuigt is dit in het schoone Insulindc niot het f eval In de vorige vergadering was een commissie benoemd bestaande uit de heeren P J Veth S A Nnbcr 1 Bleeker Th F Schill en J C van Lier om een over uht te geven van den toestand van het inlandsch onder MJs op Java en tevens aan te wijzen wat de maatschappij tot Nut van den Javaan v ou kunnen doen ter bevordering van het onderwijs ondtr den Inlander op Java Deze commissie had een uitvoerig rapport ingediend dat aller goedkeuring mocht vM gdragen en in alle ii iclitcn een l cdaarde lezing overwaardig is Hot zal toch wel niet aan de commissie noch aan de maatschappij liggen dat de toestmd van het onderwijs allertreurigst was en nog is Een paar staaltjes uit velen In 1814 kenden volgens Brumund van 1000 Javanea 80 de letters en 25 konden een weinig lezen 30 konden de letters teekenen en slechts 15 wai n min of meer gevorderd in het schrijven In 1835 werd een onderwijzer te Krawang nftitnoodig geoordeeld Dit spaarde 240 sjaara In 1854 waren op Java 29 scholen in 18t56 waren er 58 en in 1808 zijn gelden aangevraagd voor 86 scholen De scholen werden bezocht door ruim 5000 leerlingen van een bevolking van 1 9 millioeu Javanen Aan leermiddelen was bovendien algemeen gebrek Op he gebied van het onderwijs is dus veel te doen of liever het veld is nog nagenoeg geheel onbebouwd en wacht sedert Jaren op ontginning Drie tonnen gouds uitgetrokken op een begrooting van meer dan 100 millioen om in het onderwijs van 20 millioen inlanders te voorzien Om de openbaring dier feiten heeft de maatschappij tot Nut van den Javaan zich toch niet strafschuldig gemaakt in de oogen barer bestrgders i De commissie bepaalt zich niet tot het aanwijzen der gebreken zjj stelt ook middelen ter verbeteri ig voor Vooreerst hel rapport mede te deelet aan den minister vnu koloniën en verdere authoriteiteii en dat mag men wel eemgzius voor euce beleedigiug houden Men kan toch veronderstellen dat de feiten in liet rapport vermeld den Uiinister ruim zoo goed bekend zijn als aan particulieren en dan moot het geen aangenaam gevoel ziJn daarop gewezen te worden Verder wilde oommissie een beroep doen op het nedeilandsche volk om een schoolfonds teu behoeve vnn hut inlandsch onderwjjs bijeen te brengen einig toch zal gedaan kunnen worden zonder geld en op geld van het gouvernement zal wel niet te rekenen zijn want de tweede kamer heeft otu amendement om meer geld voor het onderwijs beschikbaar te stellen afgestemd Om in het gebivl i an leermiddelen ie voorzien stelde de commissie voiir liet litgeveii vait een schoolatlas van hchoolprcntcii en van geilkisii ci iilc schodlliockcii tcii diciisl van het onderwijs in Indie ADYBRTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Dit rapport werd goedgekeurd maar een amendement om aan de regeering te verzoeken op de Indische begrooting voor 1870 een post te brengen om inlanders in Europa tot onderwijzers te doen opleiden werd afgestemd men wilde zoo weinig mogelijk naar het schynt met de regeering in aanraking komen en geen verzoek doen om ook slechts een gering ge deelte van het Jbatig slot te verminderen Liever wilde men zich elf helpen en zoo werd dan ook staande de vergadering voor f C75 ten behoeve van het schoolfonds ingeschreven Het eerste deel dier vergadering kan dus de oorzaak der ergernis niet zijn is die in het tweede gedeelte der rergndering te zoekoiiT Wordt vervolgd Algemeen Overzicht Gouda 21 December Op nieu r worden wjj verrast door een gerucht van ontwapening Frankrijk zou het voorstel daartoe gedaan hebben aan Rusland Oostenrijk Italië en Pruisen Het is nu wel niet uit te maken of het meer is dan een bloot gerucht Het is de wensch en verzuchting der verdrukte volken om verlost te worden van dezen kanker des verderfs Het ooge bhk nadert waarop het zal z n de onwederstaanba e eisch van allen die de onzinuigkeid des ooroordeels en der heer8c izucht inzien Het gerucht is niet onwaarschijnlijk noch onnatuurlijk Frankrijk is wel de meest schuldige der mogeii meden en de geweldenaar die Frankrijk 18 jaren onderdrukte moge bj het opkomen van den storm meermalen overwogen hebben dien af te leiden door den oorlog hij heeft daartoe niet durven besluiten eu sedert hij uu is moeten bezwijken voor het ontwaken van een beteren volkszin sedert de heerschappij der willekeur staat vervangen te worden door de oppermacht der wet moot de keizer inzien dat de ontzettende wapening en het groote leger hem volstrekt nutteloos zjjii Dat gruwz uim stelsel van onzinnige wajiening moet door allen verlaten worden en indien NB iiil im de Ncnriiiulerheid Ix zit om oprecht dii i weg in t sleuii nou hij er de Ixest vruclit u van mogen virwiuliten Do Fransche gloriezucht is op dit oogeubtik n t te vreezen I