Goudsche Courant, woensdag 22 december 1869

Overzicht van t behandoldo in do zittingen der Staten Genoraal 1869 1870 Zittingen van 10 IG Dec 1869 Staatsbogrooting voor 1870 Ons gewoon over icht is doordt meer uitvoerige nedcdecling van ecu gedeelte der discussie over voor Gouda en omslrekcu in t bijiouder belangrijke onderwerpen een weinig ten achteren geraakt Vin moeten dus den pas versnellen om de statengene raai in te halen y nationale tijd wordt langsamerhand door de nationale babbelaars meer en meer op prys gesteld Niet dat de breede stroom hunner woorden ioh versmalt o geheel ophoudt te vloeien o neen dat niet maar op de langdurige oi htendzutingpii volgden iu deu Uatsteu lijd niet minder langdurige Bïondiittingen Uit is dringend noodzakelijk wo deze kamer althans voor 1 Januari gereed al iiin De eerste kamer 7al wel niet veel van de begrooting voor dien tijd zien Of de avundzillingen dienen om de discussie te bekorten werd door velen en daaronder Tuorblcke bet ijftUl en dit is zeker in weerwil dat de vergaderingen van elven tol vieren eu van half acht tot elven duurden is men nog niet zoo bijsier ver gevorderd Ue gewichtigste besluiten in deze reeks van zittingen zijn Verleterittff van den liotierd wateraeff fSiOflOQ tonder hoofdelijke stemming goedgekeurd in weerwil dat door velen betwijfeld werd of dit geld nietin t water zou zijn gegooid Onderhoud va eeniye kleine riviertjes f ZO fiOO verworpen met 41 legen 38 stemmen Allerleikleine riviertjes worden langzaicerhaud onbevaarbaar omdat het in t onzekere scliijnt te zijn ten wienslaste hun onderhoud koml üe heer ÏUORIILCKEsprak tegen dezen post Hij keurde aT dat er uuccnige riviertjes werden bevoorrecht hij wenschteeen wet waarin al die riviertjes worden omschreven die door t rijk zullen worden onderhouden Ueheer v d Linden verdedigde den post Art 577 B VV zegt dat bevaar en vlotbare stroomen en riviereaiitaalsdoraein ijn zij zijn ten dienste van het algemeen Wil men wachten op een algemcene wet danzullen vele dezer riviertjes de communicatie gaanstremmen Het moet t beginsel van deu heerïliOBBEtKE geneest zijn dat de kamer omhelsde anders zou men mogen vragen of l billijk was ruimdrie ton londer aarzeling voor den liotierd waterweg loc Ic sla in eu dit peulschillolje van ƒ aO UOOvoor al die kleine tcaterirer jea te weigeren Janlet van een nieuw uitwateriiiga kanaal inZeeland 200 OOÜ alweer een waterweg toegestaanmet 46 legen 24 stemmen nadat de minister beloofd had dat dit werk niet zou worden aangevangenvoor en aleer er een watcrschiip was geconstitueerd Overeenkomstig een vroeger genomen besluit werd de begrooting der staatsspoornegen hier tussohen die vau biunenl zaken geschoven 4 Verbetering van de Haven te Ilarliwien in verband met de aansluiting van t Noordsche spoorwegnet aan t Pruisische ƒ 100 000 Aangenomenmet 40 legen 35 slemmen dank zij de krachtigeverdediging der hecren v Houten Stieltjes TUOIIBECKE HlNOST CU V WaSSENAEB V C VTWIJCK I e meeste tegenstemmers hadden bezwaar deze pelden toe te staan nadat de post voor de kleine riviertjes was verworpen De SiioorKegliegrootingadif S 100fi 0 wordtmet 54 legen 21 stemmen aangenomen Hel onderwijl tot welk resultaat zou de discussie daarover die ruim 2 dagen duurde gelildhebben P Tot dit resultaat dal de karier de openbare school schitterend handhaafde tegen over deaanvallers tegenoxer de cunfessioneelen en do antirevolutionairen en de ulliamontanen De heer s Waisenaeb V CAT MJt K liet even een motie iiitzijn zal kijken luidende de kamer van ounltelzijnde dat enkele bepalingen der wetgeving de speech van den heer Knoop sloot den eersten dag het gevecht Door den heer Lundi n was de verkiezing van den heer Knüoi in plaats van den heer Foiii Esi te Alkmaar Ier sprake gebracht Naar aanleiding daarvan begint ue Alkmaarsehe afgevaardigde met de kennis de welsprekendheid en de parlementaire ondervinding van ziju voorganger te huldigen om daarna lot de bejiitwoordiiig der vraag te komen waarom de Alkmaars die kiezers hem niet andermaal afvaardigden Om zijne staatkundige beginselen omdat de heer v Fobbesï tot een verlaten tijdperk behoort Daarom heeft men den officier boven den edelman verkozen en do officier zal steeds voor het openbaar onderwijs blijven ijveren Hij beschouwt de sectescholen als nudeelig voor t land Diprom steunt hij den minister vooral die verklaard heeft geen inbreuk te willen maken op de onderwijswet Bijna aan t einde van den tweeden dag kwam de motie van den heer v Wassïnaeu v Catwijck wederom voor den dag om eindelijk voor goed in de doos te worden gedaan met 50 tegen 27 stemmen De overwinning is dus schitterend geweest en de openbare school staat dus vaster dan ooit Onder de leden die voor de molie slemden behoorden de beide Goudsche afgevaardigden daarover verwondert zich niemand maar dal althans de heer de BuAtVf die schoolwel agitaleur bij uitnemendheid zweeg dat baart wel verwondering Zou t soms de vvanUoop voor ziju eigen stelsel ijn die hem zwijgen deed ïcn slotte nog een woord over t middelbaar onderwijs Er was een post uitgetrokken voor de oprichling eener hoogere burgerschool te Winterswijk De heer llEEHShEliK z stelde voor dien post te doen vervallen ten einde daardoor gelegenheid te hebbeu over dezen tak van t onderwijs t een en ander in t middeu te doen brengen vooral de heer Vaueii hield een jammerende redevoering over materialisme onchrislclijkheid emancipatie der vrouw enz Doch de post werd met 50 tegen 24 stemmen gehandhaafd De begrooting voor binnenl z wordt aangenomen met 2 tegen 22 stemmen Laatste Berichten Londen 20 Dee De Berlijnsche correspondent vau de Times meldt per telegraaf dat Frankrijk te Sl Fctei sbui g Woenen Elureiice Berlijn en vermoedelijk ook te Londen ccii voorstel heeft gedaan tot ontwapeiimg Florence 20 Dee De heer Lanza heeft in de kamer van afgeva irdigdeii gezegd dat het ministerie geen votum van politieke beieekenis verlangde maar alleen ni u hliging vroeg tol iiimng der ontv iiit i tiii en het doen van uitgaven voor dun lijd van dr e maanden Hij if de toezegging dal hel miuisiprie alle mogelijke zuinigheid zal in acht nemeu lig hoopte d il de kamer dan ook in geen di cussie vin pulilii keii aard zou treden daar het muiisleriü terst sedert twee dagen aan het bewind IS Na eeiiige opmerkingen van sommige sprekers i de voorloopige irgelmg van de financieele dienst a iiiijenun en mei 208 tegen 56 stemmen waarna de kanitr lot 1 februari is uitefiigegaan RomOi l i l cc De paus heeft gisteren op het vatii aan ongeveer COO Franschen ontvangen Daarn i heeft hij op den troon eene allocatie in het Fransch uugcspruken waarin hij de beleekeuis van hel kcrsifeesl ontwikkelde onder herinnering dal iod ons leert nederig te ijn en dat hoogmoed de vij iiid van den mensch en de bewerker der revoluuo IS De pHUS blijkbaar aangedaan sprak vervcdgCMs ijii regen uil over de aanwezigen die hem l iiigdiing hebben toegejuicht Weenen 2ü Dec De kei cr heeft gisteren onmiddehjk na zijiic leriigkomsl uit Pcslh graaf von Bcust unlbüden en eene langdurige conferentie met hem gehad Uil Caltaro wordt gemeld dal op twee plaatsen de insnrgenten zich bereid hebben verklaard lot onderwerping en dat ij danriue heden in onderhandeling wensi hcn te treden Weonon 20 Dec Van eene bevoegde zijde wordt gi ineld dal de mierdeiheid in het miiiisteiie door tu lunküinst van graaf Taallc de vrocgsr gemelde memorie waarin zij haar programma uuion et bij den kci cr heeft iiigedioiid m dat do nuiidcihiid op nieuw om hare demissie heeft gevraagd Men voegt er bij dat de keizer hierop nog geene beslissing heeft genomen en dat die beslissing ook niet spoedig verwacht kan worden Parijs 20 Dec In de zitting van het welgeveml laliaam hepfl de hees llochefort hd gouveriirmiiil giiiiUi lli ia UT dl vciiliijviiig van den SiwaubJiLi alg V i uilit il r iul ngMl di ml Spanje verbaniidi was oiiid U lnj zijn pliidit had gid iaii Het vtiblijf der vcrdicven koiiu gm zeide hij die zich openlijk met samenspanning bezig houdt wordt ons opgedrongen Het Fransch tjouveriiement vreest voor de republiek eu terecht want zij is uabij De minister van binnenlandschezakeu heeft hierop hel volgende geantwoord Augulo is in Frankrijk gekomen na in Spanje een burgeroorlog te hebben ondermraen Hij heeft alhier de verplichtingen geschonden die op hem als uilgewekcue rusten want hg heeft hier de insurrectie gepredikt Daarop heeft het gouvernement gebruik gemaakt van het recht vastgesteld bij de wet van 1849 en heeft besloten om allen die pogingen tot rustvcrstoring aanwenden te behandelen gelijk zij verdienen en die minderheid machteloos te maken niet door geweld maar door moreel gezag en ouder medewerking van het geheele land De woorden van den minister werden met geestdrift toegejuicht De heer Roohefort voerde hiertegen aan dat de republikw nen in België en Zwitserland steeds eene wijkplaals vinden Het incident is daarmede afgetoopen Berlijn ÏO Dec Het heerenhuis verwierp Met eenparige stemmen het door bet huis van afgevaardigden a ingenomen wetsonlvierp betrelTende de bevoegdheij der jury bij politieke en persovertredingcn NeW York 20 Dec De minister Boutwell heeft bevolen dat de gewone verkuupen van gond op dinsdag en vrijdag van deze week niet zullen plaats hebben Gemengde Berichlen t txSx a Het lïBTende lendiugsft est zhI gehouden wordeD op 6 juli 1870 op het buitengoed Nijcnburg by lleilo een half nur gaans van Alkmaar totbehoorende aan jhr mr C Tan FofPCBt De toevloed vau inscbrijfers voor de Turkschsche leeoiog is buiteugüHoon groot om de exceptioneele soliditeit In het district l ucbla Mexico zijn twee personen overleden vau 12U tü 105 jaur De storm van trieden wet k deed t Cambridge eeu gasmeter sühiidden dio door de nabijheid van een lantaarn outplorte Dq nieuwe gasmcter had oO duiiend gulden gekost Op kerstdag zal oor de bisschoppen ten toon gesteld o den een te Augsburg verraardigd nieuw model Tan kogeUpuit die 400 scbotLu doet is eene minuut üon Carlos verklaart in een maoifest dat hg lijne rechten op dt U troiin il onderwerpen aan eene volkatemming en ctne conatitu ie zal invoeren aU de Oostenrykache Kcuerin Kngeiue ts stdurt hare terugkomst uit F gypta zwaar concilu iL t zij jfaat 3 maal duftgs ter kerk vast biecht en fitufkt alUs aan door hare vroomheid uiaar wordt nog altijd ytrre ovcrtrotf n dimr de ge ot lvoIle Isabella van Simnje l3e graaf lac Chamburd biedt Zijiie ongevergde diensten Frankrijk nan i den orkaan nn donderdag nucht is het in annbouw ijiule stdtionsgabouw It llt rivern gihtcl en al ingestort iLdurLiidc den winter uU n de tnintn op den l ncifiropooiftf g voorMLii woidm aii ptoifiBnd ui brandstof tegen mogtlijk üiiüiithotid ni dt wildernie Üe üudpresideiit der zuidtihjke roiife lenilie Jefferson Davids heeft ixth Ui Memphis wedür gewijd aan den handel In Ikicrt n aal men ooretrst zich bchi 1 pen met iv ce miiiislLrs niiiidtr De telegrafische gem cnscbap tusschen Konatantioopel en Uagdad is hersttld Mt n m1 m Krnnkrijk het contingent van het leger van 100 up bO duizend mtin xirmindercn an 1848 18Ü8 zijn in lderlnnd uit egeven voor marine 1G4 millioLU en voor o rlog 252 miUioen V15KGADERING van den GEMKENTEHAAI Zaterdog 18 December Tigenuoor ig al de Udec De notulen der vorige vergadering worden gcleUL co geantslLerd Ingtlvomen zijn tiiic dispuHitie van hh gedep staten van Z 11 houdende goedkeuring van ren rniidsbesUiit betrcfftmlc de geldelijke rtgiling mol di gemcLiite Muipwijk uifurm lenc missive van de pi schoolcommissie indienende do diibbtltülltn ter aanWehng in alphube iscl e orde voor do vacaturen 111 die comniiSBie oorgt dropen worden de hh W Post Oioat en Dr W Julius C C Knaap en V M Moutijii mr V V V Kist en A Schoneveld vau der Cloct ter visie Düor dtn voorzitla wordt medegedeeld dat het Reeuw en vSlutpw vrrliiJt vtrpacht is voor ƒ C60 de voorlantate vtrpadHiiijj bedroeg ƒ 350 Het pakhuis op de bog n IS met gigiind en 7h1 nu op voorstel vnu B en W publiek woidrn vci km ht inform Aaide 01 de is het voorsttl tot het aanleggen onderhouden LU vcrlH hten van den tocgangaweg naar hel station vau den Rijnspoorweg De heer Kist verlangt dat do juiste voorv aarden nog eens gtrcsumcLrd worden t wtlk geschiedt De heer lïuchner vraagt v aarom de K S maatschappij hier met djct wnt ij te Harmelen gedaan heeft namelijk den toegan i 8weg in oidc brengen De voorzitter weit iiii t wat tlJers is geschiedt ofschoon hij de onbiUykhcid oer hftndel Mjze erkent De hoer Uivtiii stilt voor eene mot c vnn orje hy willu de eerste jiliinth uitgemaakt zien het ipginacl of do gomtrutc ioiidii n ii weg iil maken en dm te bepalen opwdki wij e henige ledin vrrklnmi iuh danilegni en vevlongen nlgcmceiie btruiuUliigiiiy zoudid hit vooisttl gicne ondtrstouniug dc Ulci lïcmv vcihnigt ziib in de bucidHiUighcid fln