Goudsche Courant, woensdag 22 december 1869

VJ Ion muiit i om muk te wirk u cu i Ut lij instemt iiiH acft vuor itUi lia ilü K S miuit chiipi ij uiit iiilci il toe t un UI lal ik gtmttiitc ahoo lu dieii slcilitt tüiötjiml dl moeten voorzien D heer Drooykcver 70gt dnl ht t door ile at U t M nnugthttoldc artikel bctrelleiide liet oiidtrhoud en de vcrhch tiop op onze gcirictutc nitt totpnsathjk is on dot liij uooit er toe komtn zal om ditaivoor g ldeii toe ti Btiuii tn ion lil gceii geval giften aannemen om later m gten vcruhil to konen over het al of uiet goid otiJcrhouden vau den weg De voormt er gctft hierop inlichting Pe heer Reutjuger vraag waarom het stutioii 700 veraf is aangelegd hy had wel tena vcrnomtn dat du gcschitd was op verzocl van het dagtlyUsch bestuur om den overweg te virgtiutakktlijktn Ovtiigens zou hy er lu kunuca koineu om te zorgen voor de verlichting De voorzitter verklaart d t dergelijk Ter oek met is uit gegaan van hu dagclijksch bcstuurnlhicr maar wel van dat dor gemeente Uroik waarhij dikwerf klachten lukwamtn over het oponthoud De heer nn Straaten is het c n8 met den heer Droog Iccvcr in zal er geen gelden voor tof tiian oiodit het lU t wtirc een bLlasting zou wordtn voor Do hetr Wtstirhani beantwoordt d4n lictr Kcutiiiper tn doet uitkomen htt belang van dtn grootcicn afstaud en ge looft dot de bute keuze zal zijn de aaii tbodtu ƒ UÜU anu te nemen Hij ml voor het voorstel steninien De hctrluyttu zegt dat do aak op de tlfdt hoogte bhjft dat 71J nu voor de derde keer wordt behandeld en dat hij om De heer Kist is van dui bcginui geweest voor htt maken van een wrg niei omdat de stid er toe Do hier Bu hiicr bnilwourdt dtn h er Uestcrhian en znl om vcrsehillende redcmn m de eeiate jnmnict toesttnimen in etn atia Itti j De heer Uciiiy zoude het betreurt n indien het voorstel niet werd aangenomen en on wciibcheu dat dt comm van fabr zoo mogelijk een amendement formnlecre e De heer Prinee antwoordt hieiup en rgt dat die comm damover bij herhaling breft beraaNl 1 ud en dat liet onder houd in het vervolg minder kostl ar il zijn De heer Reutinger stelt voor dat B en V iieïi mdtr in conti et stellen met de comm vnn tofxuht en dut de maatschappij deu weg maakt en oiuUrhuiuU en de gcuieeiite 7orgt voor den aanleg en het ondeihuul der verlichting D hh Bragganr en van Genntp ondersteni u dit voorstel e heer Kist wil wel toesttmnun 111 het maken vaneen eg maar niet in het eeuwigdurend onderhoud De heer Ueutmgtr dringt nogmaals am op transactie De Toorzitter meeit dat dit tot nittb Uiden kan bij krengt Toorbeeldtn by van het aanleggen van wegen op eens anders grond en dat meti daartoe wel soms door het belang der gemeente gedrongen wordt hy wcderlegt vorige sprekers en ocht dat wy an de medewerkiig des ministers mets meer hebben te wachten VerechilUnde sprekers antwoorden nog de heer Luvten ie tegen alle voor lellen De heer Droogletvcr is daukbaur voor het bc i van den spoorweg maar met dankbaar aan dt maatschappy maar wel dat de liggmg der gemeente zoo is dat men die wel moet aandoen De heer Kist stelt Terïolgcna voor een toegang te lOpVcn tot het spoor met een trottoir voor voetgangers dien te on derhouden en te verlichten indien de muiitsibuppy op zich neemt den grond aan de gemeento nf te staan vuor zoolang daar een station zal zijn De heer Viruly erklaart zich tegen dit voorstel eu wil de 1200 aannemen Nadat nog enkele leden bet woord gevoerd hebben wordt het voorstel van den heer Kist afgewezen en daarna wordt het voorstel df r comm van fabr in enkele bewoordingen ge wyaigd in Htemming gebracht cu aangenomen met 8 legen 5 stt inmcn De hee legen stemdiu do hh Drooglccvrr Reutinger v Straaten Duchner en I njlen De bh Htutingcr v Straaten en Buchnir hebben aan teckemng verzocht dut yy met geejncurreerd hebhcn tot uit b sluit Kiiidchjk wordt met algnncene stommen aangenomen een suppletoir kohier van de pi directe belihling Aluehtigm wordt verleend tot uitvoering zonder reRumtic en eindigt de verj adtring BurgerlijkG Stand GtuoKi N 17 Dec Ileiidrik Melthior Dicderik ouders il M U Ihchingh en D f de lliuin IS Abrahim oiid t B D vui lyn en M A banders 19 Aiidnes Jttliaiint 8 ouders I J lafebtrenS de Hoog 20 AJii am oudeis D de Jong en i Kunst OvFKLMihN 17 Pic Moopendunl 12 w 18 E J Innienbuig huisvr vm t M loudiiiun 19 j lU M A hlinger l j 1 m V van der btam O m J Ueybetk ii j 2n 1 van der Toul 7 J ADVERTEMTIEBI IJlt hoofde iii Ie urf vuklij e borLuliUjj on hot gioot aca i i11 die vinden de btoomClio ooladeu van lut huis KRANZ 8T 1XWKU K tn ZONhN alj i lueeiK n bijval Ik l i id 1111 11 1111 1 1 11 van do meest 50 oihto kook 11 I t lio oladtn do or eei geriiumnneordo I ihiii k aiii Vi ikii u lmiir mnili bi F 1 A v dik 1 N I 1 N üiukil111 lv i kliakkti oji d tjlOlltl Muikt Lokaal iXiil eii Veriiuiak BUITENüEVVONE VOORSTELLING te ge en door het llotterdamschc Tooueelge olschap onder Directie van Aldreo r van Üllm sit op Donderdag 30 December 18 1 DE RIJSÏVERSTOOIISTER Tooneelspel in 4 bedryven naar het Hoogduitsch der Storenfned van Roderick Benedix TOT slot Zoo zijn de Vrou ven Hhjspel in 1 bedrijf door Ch Naiiui Aanvang 7 ure PRIJZEN DER PLAATbEN EERSTE RANG ƒ 0 99 TWEEDE RANG ƒ 0 50 Loting der plaatsen voor HH Inteekenaren op Woensdag 29 December 18Ö9 Il II Jnteelenaroi woiden beleefd lei othl voot 2C December 1809 bij den latfekiu dir Socte iit i rf Réunie lut juiste git il phiat n op te jeven De JRederijkerskamer zal op DONDERDAG 23 DECEMÜER 1869 ten voordeele der algemeene ariuo in het lokaal Tivoii opvoeren Dc Zoon van den Veroordeelde Driniri lu 5 Bedrijven do r G llogeudoorii Prijzen der Plaatsen Eeiste Rang 75 Cts Tweede Rang 40 ts Plaatskaartt n verknjgbaai bi den heer P van OiiDsiiooiiN en lu l t lokral Tnou alv aar op den dag der mtvoenng plaatsen kunnen bespiokcn worden m 10 3 uur a 10 Cts extra voor tikt plaht Aahi an x 7 uur precies Do Rotterdan BChe ereeniging breug u ttr kei nis liut votr de Voorstellen eu het BAL op Zuiulag 26 December e k plaateen aan t lokaal verkrijgbaar iSijn n O 49 Het BEbTÜUR IDE V LIJ T Hooij tHiat A o 125 Gnudu KERSMISFEEST Tentoonstelling der opgestelde KRIB VAN BETHLEHEM op KER8AV0 jD PRACHTIGE TOIBBOLA ZONDER NIETEN J0 Cents het H H H RANSHUIISKN VERBEECK C Wordt gevraagd om didelijk iii die ast te treden eene viouweli ke dienstbode nla NOODHULP tot Februari aanstaai ie liet ij binntn of bmtenslinis ieen Haairi ontsierende Toclitlatlen meer SPKdALlTEir van aMoimeno TOCHT en STOFHi VElLl lN door aanwoii biig van Klasluki liiii n A liis i N i i I liAAI Il Moi Ui liaiigi I l iiiidi iidi Mom lAIlIIEN tweede Meisje beneder de 18 jaren om zoo spoedig mogel k m dienst te treden Openbare Vrijwillige Verkooplng ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Oudeikerk a d IJ stel bfl veiling en verhooging op WOENSDAG den 5 JANUARI 1870 en bjj afslag en combunatie op WOENSDAG den 12 JANUARIJ 1870 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer C P v N iiBN Btuoii Logementhouder aan tolwtjkeiKluu bfl Gouda van Eene BOUWMANS WONING nog een HUIS mede ingerigt tot Bouwinanswomiig en diverse perceelen WEI HOOI en BOUWLAND staande en gelegen in de gemeente BerLenwoude te iiaiuen groot 28 hectaren 87 aren 32 centiaren En diverse perteelon WEI HOOI en BOUWLAND gelegen m de gemeente Stolwijk to amen groot 0 hectaren 57 aren 49 centiaren En i ulks m zoodanige perceelen als omschreven n m eeue catalogus kosteloos te bekomen bij de Heeren J aaisBenium Zoon te Gouda genoemden Heer v n den Beiigh ten kantore van den Heer Mr P J Snm Advocaat te Moord I echt en ten kantore van genoemden Notaris SPRUIJT bj wien benevens bfl den Heer Sxiii op franco aanvrage nadere informatien te bekomen z jn Te aanvaarden de Gebouwen en Erven op e 1 1 Mt 1 n de Landerijen op den 22 Feliruarfl lieidi lej aars 1870 Openbare Verkooplng U 0T a II iL j f tl i l ili a fi UI l maaVvolle an de Notarissen MONTIJN en f AG 28 DECEMBER 1869 J ure m het logement Dk van eene groote party U ENKLEEDEREN voor dit saisoen vo H5 lUCKSKINS LAKENS TRICOTS plenellen zijden shav l3 JAPONSTOF ens Alles afkomstig uit het magazya van den Heer A KAUFMAN te liotteimm en te zien daags te voren KOOLASCH tot Hi OGlNG IS op eer vooideehge voorwaarden zoolang do ooii aid strtkt te verkrijgen aan het Aschhok te Gmido Nadeie in forma lien bij P DE WERK aldaar I Blaauw Geel I I n Heihaaldelrk vestig ik de aandaoht van het gtoeid piibhek op hit uiterlijk i oiitltischeidingsteeken mijner M 4 L Z 8 BONBONS van de vtle namaaksels y suiker t siroop kannellc i De TOHANN HOFF sche MALZBON BONS i u in Bi V Al M Pvi ii 11 met n iiiijuo li uidteekoimig voorzien per pakje a 30 Cts vi kiijgbaar ff ditriil Dtp it Smalle ISluimmnikl bij d X btilstecg 1 l l te AiMtirdam ï Mode echt Ie verkrypcii Ie Oouda bij J C f AiiFUMiM iN cii te It oerikn by ltt NKl J ¥ X 1 ÜHlIl I h ith Dnk tan A Bnnkman 1869 1 De uitgare dezei WOENSDAd geschiedt dé DINSDAG 9ÊS De pi franco per DeiJ B I lllll Kei De VOOEZin Gondu brengt ttrl dat nan de ki zoudon de oproep benoemen ran et vervanging ran Iq en dat wanneir rea of er geen tol bekonwg d i kunnen r rroe ts dnt de iote n op den t8 Deej liegen en eindiga dat h t itomb kwzer m loq worden dat geen amlel bet Gemeeiitr pge dat de in he lijV met nnaai enj dut hrt bril geene andere bnc zgo raitgehecbi Gouda De Maatsl Twee belang beschrflvingsbr stel van den H bestuur Qvergol initiatief to doel grcote imgati Demok en GAi egender vraag niet zou doen komen dat hel omtrent de eui zoodanig als hl steld om den dwangarlieid bijI Z n deze tw verbolgenheid Dit kan htt stel werd vooi het hoofdbestiiü beschuldiging dl landbouw oud rl veigadermg f 11