Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1869

i gi4 l VJ IP i kimcrlüdcn loonden ccv juist ann dat de aftnncming van t amendenicnd lol liopgcnniimd g jene conclusie kon leulen over de aak elve want onet den htcr NiKUSTiusz en hen dic voor deu fanbouw op s rijks werf waren zouden zij stemmen dic in het algemeen tegen de vermeerdering van defensickosten waren en zij die voor onbeperkte c lucurreutie bij den aanbouw gestemd waren De minister bleef volhouden dat de aanneming van dit voorstel 700 diep in zijn stelsel drong dat liij er wel een portefeuille qutostie van maken vioeit Met 41 tegen 1 stemmen werd het amendement verworpen en kort daarna hel geheele hoofduuk marin met 54 tegen 2S stemmen aangenomen Dinsdag werden eent een root aantal kleine wetsontwerpen afgeham rd waaronder dat houdende toestemming tot het huwelijk van Prinses Marie dochter van prins Frulenk met den prins von AVifd Het werd zomer discussie met algtmeene steromen aangenomen Ook erd in de e 7iltiiig het hoofdstuk oorloff nnngenomen met 45 tegen 33 stemmen waaronder de heer ur BK t Een amendement van den heer Stim tjes tot vermindering der artillerie dat dure beestje wordt met 49 tegen 28 steromeu verworpen vcor waren de specialiteiteu Knooi en Storm ti gea de dito s de Eoo en Stieltjes De heer Knoop spreekt tegen den post voor kustverdediging ad ƒ 200 000 aangenomen met 66 tegen 13 stemmen De hh DB Eoo Stieltjes en Stobm stemden voor Epu amendement viin den heer DE Kon tot vermindering van den post voor k i erncriiij met ƒ 51 600 werd aangenomen met 46 te eii 33 ennien en een van de hh Stieltjes en Vehheuen om de subsidie voor het invaliedenhuis te Leulen met ƒ 7000 te verhoogen werd met 51 Iepen 27 stemmen ferworpen Onze teleursielling over de aanneming van t hooge cijfer voor oorlog is niet groot hel was te verwachten maar ook dit is te verwachten dat de volksgeest zich daartegen meer en me r zal g nn verzetten en dit men ook v ui de e uitgaven weldra zal hooren Nog cenm i il en dan niet meer Laatste Berichten Parijs 22 Dec De heer Dehmgle is gisteren namiddag ten 4 ure overleden Kaar men verneemt is de heer C hevre iu gisteren door den keizer per telegraaf naar hier ontboden en reeds aangekomen Florence 22 Deo in den senaat heeft gisteren de discussie plaats gehad over het voorstel betreffende den ïoorloopigen finnncirelen dienst De heer Digny zeide dat onder zijn bestuur de financieele toestand verbeterd is en dat hij pl in h id tot het sluiten in leeningen roet facultatieve teiugbetaiing De aeer Laaza heeft den heer Digny u ederlegd en aangetoond dat eene nieuwe uitgifte van effecten thans onmogelyk wa Hij verzekerde dat het miüiilerie andere middelen zou vinden om in de flnancieele behoeften te voorzien De heer Sci ilvia heeft daarop een aanval tegen het ministerie gericht Heden voortzetting Londetli 22 Deo De Herald verzekert dat de mogendhedeu onderling dépêches hebben gewisseld over de qusestie van ontwapening zonder dat Frankrijk daartoe het iuitiatief genomen heeft CftttarO 23 Dec Nabij Ledenio is onderhandeld tusschen generaal Auersperg en eene deputatie der insurgenten over de onderwerping van laatstgenoemden Parijs 22 Dec In het wetgevend lichaam is de heer Magne opgekomen legen de argumenten van den heer Simon betreffende het entri pot en heeft hü medegedeeld dat hij binnen een maand een ontwerp tot regeling dezer zaak zal indienen Na ccnige opmerkingen van de heeren Simon Vicard en Gillis Bizoin is het incident daarmede afgeloopen Bucharest 22 Dec in de kamer lieeft de iMïer Codoresoo eene interpellatie aangekondigd over de noelingeii der Uriulieten in Uumenie en de werk iamheid hier te lande van de l arijsche alliance ths hrarhtes Pc heer Voichow heeft verklaard lat hg ocne interpellatie tot de regeering zal riohlen ten einde Ir cti ii Ie Aoraoii of ij ian lord Clarendon cikelijli Ie l0 pggiiig lucft gedaan dat do Israeliedi iii Kiiiiicnie liet burgerrecht zullen bekoincii Parijs l ic Vla kamer heeft de verkiezing van jou heer Uiiu iri iiiclig verklaard en die van den lidi M 1111 11 ilU mot ilgeinoene ster i I i iliacussic ivi r licl onderzoek dor gelüofbbi icvcii al i iracliijiilijk iij l ig ii s Icii einde ijn FloronCO IJ l cc in den soiiaat hoeft ilf miiiisler l iii i di himlHcrp iiignliond wiiarliij i liclii kkiii i h v ii 11 n iiigc f en dio mot lul luind i it v iii il iiiiligdc onvercoiilgb i ir ijn Do voordracht wnaibij de rogeoring oniaolligd wordt om het budget vau dit jaar voclopig in stand te houden is door do curainissii fuu den senial met 7 tcgcr 5 ocdgekcurd KiO JltrUeiro 2 l eo De regcoriii lieeti met de Itraziliiausclie banl ne loenirig guloien van 26000 co to s wsirva I 00 dadel k moeten w rden gestort BrUSS Ü i ec 1 le kamer van vi Iksi ertegen woonlipers heeft hit ets intwerp betr enda het afstaan val de Zuidelijke Cuadel van j oitwirpen aanijenomen met 69 te jcn 13 s ommeii 17 onthielden zich van stemoii ig New York 21 l u De ir urgeitiiii aan de Redriver hebben een oit ingemraen rarin de ge irresieerde aanhangers der Caiiiuliefs gevangen werden gehouden Men beweert dat de troepen zijn goretircerd ieiiienKde Berichten fti KoiiBtatitinopcl loopcn ook grruchtcn ecocr minister crisis Ouk uit iMidilclburg is een ntirca over de te hooge oor log8ko8tcn 1 rigcd ii nd Te Rotterdnm is eptio afdeeliiig opgericht der niaatschnppij Tot Nut an den Javaan De Fiansche auso Gorgon 19 op hare tcragreis van Spanje n ar Chei bourg 111 de nabijheid van Oucssant mtt timn eu mui vergaan In Meiu A ie ia de stad Vela door aardbevingen vernield ook de sttdHi Mannautya en MuUa lubben ccl gcU den In een bosch tusschen hbhiiivdd en Nituv enli igeu lu luiibuig zijii twuc jouge wulvtn gevundtu Uit l Vaiieker is ttu adus opgezundeu tfgco de altijd kliinuieiide kusten van ouilog Bij Mcppel worden veel wilde ïv iiiiu gcaicn Dg vserken aao het Suez kanaal ijn neder hervat Aan de hoogt icbool te Leiden waren 15 november j1 ji 7 studcuttii ingeschre cn liet nieu se Itidiauüschc hettiud wordt het miniateiic vnu wantrouwt genound aii de rruihische Russische grenzen wordt gemeld dat lu den liiatnten ttjd eene ontzaggelijke hocvpolheid wapenen en iquiptineutsstukken naar lluslaud worden vervoerd Te Üi esluu is dr Grosi llotfmgcr tot een week gcvangenisbtraf veroordeeld omdat hij dtn paub lu eeu zcndbnef een aantal hervormingen had aangeraden De opvoering var den Fauat is lo Kuine verboden en des nachts werd aangeplakt dut de mt Ata srlioiiwbuig vertiieven MephiBtoteles nu te vinden is in het concilie MARKTBERICHTEN G0Uda U Dec Rij weinig omzet werden alle artikelen icis lager iifgcjEeven Tarwe PooKclie per 2400 küo 300 Rondo KI 285 Zeeuwachepermud oud 10 25 a 11 75 Nieuwe 8 90 a 9 75 Mindere soorten van 7 80 tot ƒ 8 25 Kogge puike Zeeuwsche ƒ 7 a 7 50 Mindere ƒ 6 70 a 7 Gerst wiuter 5 85 a G as Zomer Ö 25 a 6 00 Buitenlandsche 4 00 a 5 25 Haver korte 4 25 u 4 50 Dito lange ƒ 3 50 a 4 00 Bor weii Frinscïie per 2100 kilo 170 ü ƒ 185 No l Br 3 20 a 3 30 Duivehooiien ƒ 8 00 u 8 50 Paurdebüoneii 7 00 a 7 75 Hennepiaad op 8 80 gehoudei Bruine boorien 9 50 a 11 00 Wilte boonim 11 00 a ƒ 13 75 De aanvoer ter veemarkt was heden als gewoonlijk de handel iets minder levendig Vette varkens golden van 25 a 39 c het halve kilo magere varkens waren moeiehjk te verkoopen Kaas A mgevoerd 26 partijen prijzen ƒ 26 50 a 28 50 Boter I IO 11 1 28 Burgerlijke Stand GntoubN 2U Dec Cathanna oudera 1 vao Mavel en J vnu Os Gniuwo 23 Dec J Mijngoard eu A de Pater ADVERTE NTIEN ADVERTENTÏEN voor de volgende Courant worden ten spoedigste ingewacht Eciie fatsoowlijltc JUFVROUW zixjr 7 1011 iiunio ipocdii om bchulp iiiim te zijn iii wu Klein niv iii i cplaiitst al ware liet imlcr Hoiliii is ullcMMi vorkio tMulc ie j ocili bi liiuiileling l i ii MMi IVaiicii oiiilcT It tU r 1 bij ilc IJiickliiimlclaars J liENTUM ZüONk Goudn KANTOOR on SCinilJFBEIIOEFTEN lieeft ou vi iigei oen Groot Aasortiraent REOIKT ilUri als Cirootboeken Memorialen Journalen Ka Memorie en Copieer Boeken RE ïls i ÖRS met Buitengewone Linieering jn foi m itea worden ii den kortst mogelijken tfl i el vei i i oor netheid en deugdelijkheid van Papior en Banden wordt geguarandeerd Beate Zv arto Roode Blauwe INKT Copieer en ritenipcl INKT Bij den Onderget ekende zr op DONDERDAG en VRIJDAG 2 i 24 December des avonds ten 6 uur GouBA P C MAAS Je December 1869 West H aven Maatschappij van Verzekering DE PHOENIX gevestigd t Amsterdam opgericht 3 Oct 1845 Kapitaal f 1 500 000 Erkend b de Nederl Handel Maatschapp Deze Maatschappij verzekert tegen Brandschaden en de f evolgen van dien GEBOUWEN INBOEDEL KOOPMANSGOEDEREN enz enz tegen billijk gestelde vastb peemietj vrjj van Inleggelden en Administratiekosten De Agent te Gouda W KROMHOUT St Anth omeatraat G 101 SPAARBANK t e G o U D A Aan Belanghebbenden wordt berigt dat ia plaats van den 25 dezer en den 1 der volgende nuand telkens op Maandt diiaraanvolgende den 27 December en den 3 Januari e k zitting gehouden zal worden dat voor het bflschrijven der renten van 1869 in de inlegboekjes eene buitengewone zitting zal plaats hebben op den derden Vrijdagin 1870 zijnde 21 Januarij des avonds van 7 tot 10 ure dat na 31 December van het loopendejaar de bepalingen betreffende de rente termijnen in het belang der inleggers gew zigdzijnde worden vervangen door de volgende Bij het einde der maanden Februarij April sJunij Augustus October en December wordt over het aantal volle guldens der sommen i welke twee maanden in de Siiuarbank gestaan ïliebben tolUoiia j ton honderd als rente toe gekend De riMite wordt na liet einde van idk jaar bij de liooldMoni o gouomeu Commissarissen van de Spaariianlc te Gouda Naiiicns deze KIST Voorzitter lUJlJ l KIt Si ietaris loi ii J 2 IVc Hii i Outii it JJitd Mtti A Ui nl man 1869 NI De uitgave I WOENJ geachie DINSDJ DAG franco Nat BUBOEl meen te Ga 1861 8tt MUitit tal aan hnnna ter inwhrjl Jannarij volgeixle Art 16 schreven 1 JanuDij VooJ 1 Hl moeder gezeten i4 StaaUUa 2 gedureiidl van dit tien mnal 30 gebeten h i binnl wordt nl tot eeiiel Terplif te aanzien keerighei Art 1 de vadef beidiD 8 de gemei 8 heeft ü buiten hj wool 4 een Nei in eeu I ügn W9Pnd Art 1 van ceq o derlooi iuge eti 30 van s I of Vo d Art wordenl Burgen den l l Bu zyn tijn Im J die snq