Goudsche Courant, zondag 26 december 1869

J M 11 I Mtsmnfi IllOEFTEN 18 59 Zondag 26 Qetember N 833 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Center iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nonunen VUF CENTEN schrijven en rekenen maar de arbeider moet kunnen metselen timmeren of graven Die tp ligt al lang achter ons en tegenwoordig behoort het onder de groote zeldzaamheden wanneer men iemand ontmoet die zelf behoorlijk ontwikkeld aan anderen ontwikkeling weigeren durft Ontwikkeling van t volk schgnt de sympathie van alle ontwikkelden te deelea en het is alleen de wijze wrarop men het die ontwikkeling wil deelachtig maken die negeen twistappel is Zoo groot is soms het verschil tusschen andersdenkenden dat men de verzuchting verneemt liever geen ontwikkeling dan deze Menigeen wenscht het volk te ontwikkelen op Zflne wijze ma sr waagt een ander met hem van meening te verschillen dan trekt men zich terug Dergel ke menschen handelen zeer dwaas dwazer nog dau zy die het ronduit afkeuren dat de tegenwoordige tgd zoo bijzonder het oog heeft geslagen op ds reeds zoo lang verwaarioi die alleen op hunnt w wikkelen vergeten zijdig ontwikkeld alle eenzijdige on dan onkunde Of delen toch zoo omi wikkeling geen ems I wel in den mond remen gevolgen verfoeien Daarom juist zoo gevaarlek Zg laten anderen hunne edelste krachten aan deze zaak wpen eti staan met over elkander geslagen armen toe te zien terwijl zij elke poging tegenwerken niet omdat zij tegen volksoiitwikkeUng in t algemeen zijn maar omdat zij tegen deze volksontwikkeling ill t bijzonder zijn Vraagt men hen op welke wijze zij t dan zouden aanleggen om het gemeenschappelgk doel te bereiken dan halen zy de schouders op of komen met middelen voor den dag waarvan de practische onmogelijkheid terstond in t oog valt en die zij zelven dan ook niet gaarne in praktijk zouden brengen Kortom dit slag van lieden werkt de volksontwikkeling tegen terwijl zij den schijn aannemen van daaraan met al hunne krachten mede te wevkoii Zoo word in den liiiit ton tijd moor bijzonder 0 i bot floods tiioiionioiid sclioulvorziiini do aandacht govosligd 011 tol svoriiig V Van een ongehuwde in de gemeente wn ir de vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont 2 Van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hy woont 8 Van hem die geen vader moeder of voogil heeft of door deze is achtergelaten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de gemeente waar hij woont 4 Van den builen s lands ïonenden zoon van I een Nederlander die ter zake van s lands dienst I in een vreemd land woont in de gemeente nar zgn vader of voogd hel laatst in Nederland ge vqooi heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 l e in c n vreemd rijk achtergebleven zoon I van een ingezeten die geen Nederlander is I De in een vreemd rijk verblijfhoudende ou derlooze zoon van een vreemdeling al is zijn voogd iuge eten 3 e zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s rijks overzeeaehe bezittingen of koloniën woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingesdirevpn is verpHgl ich daartoe bij Burgemeester en Wpllioudcrs aan te geven tuoschen den l en l J iuunnj Rij ongc U lillKM l afHr iglirld of ontstenlmis iszijn vader of ih 1u o ovfrlcilcn ijne moeder of ijn heiden oveiledi ii zij dnnii van die aangiCc vcrpligl duiirvaii wovd IH rtiment RE rialcn Jour Boekon Bdiip Linieering ri t raogelijken deugdelijkheid leguarandeerd ko INKT il op DONDER December des t ii een groote en jaan zich znlleu Ijne HEERENSLEN 50 cents MAAS Je IIX i Weat H a ven ichl 3 Oct 1845 loo ooo ndel Maatschappfl lert tegen Brand dien GEBOU s NSGOEDEREN tule VASTE PEEUIEN ninistratiekosten Gouda HOUT honiestraatj G 101 ANK In A ordt berigt 3u 25 dezer en den Ikens op Maandag lliecember en den 3 iiden zal worden mven der renten van Ifiie buitengewone zit leu derden Vrijdag ri des avonds van van het loopende e lende de rente ter inleggers gew zigd door de volgende laen Februiirij April r en December wordt ildens der sommen lilo Sjiaiirbauk gestaan nd rd als rente toena liet einde van n o igi ni meu liaiH liiuik U londa Il di Zi nv itter Si ciTtari J linnimau GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adveilenlieblad voor Gonda en önislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG LONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 De inzending van advertentien kan geschieden tot één tiur des namiddags op den dag der uitgave INSCHRIJVING VOORTdE Nat ionale Militie TWEEDE KËNMISOEVING BUKÖEMEESTEB en WETHOUDEKS der gemeente Gouda gezien de wet van den 19 Angustos 1861 Staatsblad n 72 betrekkelijk de Nationale Uilith herinneren bij deze alle belanghebbenden aan hunne verpligting tot het doen van aangifte Ier inschryving voor ie Nationale Militie in de mannii Jamarij 1870 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen der genoemdf wet Art Ib Jaarlijks worden voer de Militie ingeBohreveii idl mannelijke ingeze enen die op den 1 Januari van hut jaar hun 19 jaar waren ingetreden Voor ingezeten vordt gehouden 1 Hy wiens vailer of is deze overleden wiens moeder of ïijn heiden overleden wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28 July 1850 Staatiblai n 44 2 Hij die geen J ouders of voogd hebbende jedurcude de laatste aa het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblyf hield j 3 Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is lyn voogd geen ingezeien mits hy binnen het lyk verblyf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreuile tol eenen staai waar de Nederlander niet naii de verpligte krygsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel vanjwederkeeriglieid is aangenomen Art 16 De inschrijving geschiedt Ue wyze waarop van het 4oeu van de aangifte blijken moet wordt door Ons epaald Art 20 Hy die eerst na let intreden van zyn 9 jaar doch vóór het volbwngen van zijn 20 = ingezeten wordi is verpligt zièli zoodra dit plaats heeft ter inschrijving aan te fpVen bij Burgemeester en Wethouders der Geraeenti waiir de insohryving volgens art 16 moet geschieden Daarby gelden de bepalingen der 2 en 3 zinsnede van art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het ja ir waartoe hij volgens zynon leeftijd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge de ingezetenen die in het jaar 1851 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze gemeente tot aangifte verpligt zijn op om zich op de volgende dagen en in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven Ie welen die woonachtig zijn in de wgken A B C 11 E F G H en I op Maand ig den 3 JanuanjlS70 en die wonende in de wijken L M N O P Q en E op Pingsdag den 4 Jaluiarij 1870 Voorts strekt tot informatie van de Belaaghebbenden dal het register van inschrijving op den 31 Jannnrij des namiddags ten vier ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan ver uirod hebben de voorschreven aangifte te d fn ingevolge art 183 der wel vervallen in eene boete van 25 tol OO dat ieder die voor de Militie moet worden ingeschreven zieh behoort Ie voorzien van een extract uil het geboorteregister hetwelk bij de aangifle moet worden medegebraelit dal dit extract aan hen die binnen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op hel Bureau van den burgerlijken stand ratis zal worden nilgereikt terwijl ïij die elders geboren zijn zicli ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het geraeenlebestuur hunner geboorteplaats Ie doen aanvragen en dal een ieder gehouden is te zorgen dat hij bij de inschrijving Wijk en Nonimer zijner woning juist kan opgeven Goüiu den 24 December 1869 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLEEVER ÏORTIMN van HERGEN UZENDOORN VOLKS OIiWiiLELING De tijd ligt al tamelijk ver achter ons waarin men zonder schaamte en zonder vrees voor tegenspraak beweren kon dat de ontwikkeling der ligere volksklassen een groot kwaad was waarin niemand bijna het betwistte dat het volk achter de kiezers geen deel behoefde te hebben van de alffenicene beschavi ig Al die gclueidlu id weril vaak giv c d daar hooft lucu niets iiun de schoolmoesk r moot kunnen lo ou