Goudsche Courant, zondag 26 december 1869

1 l l IHIlllIKUl VlU lllirlll llilltlllfi llll slllddl rboml opK lltit ipdiliik al k uren durven de v lOfrciiaaiiuK voorshinders der algpmoeiiP ontwikkaliiig wet u gaaniiiutheuen maar werpen wanneer Imiiuo kiaditdadige medewerking wordt verlangd de vitvlucht op het zal met helpen Een mooi ding dat school verbond ei geii maar üoolang er geen schoolplichtigUi id bestuit of zoolang niet e lk ge in altiiana drjoiui len b weeks vleesch kan eten geeft t nista De kindeten moeten te vroeg aan t vei dienen gaan z i moeten do hnnehjke lastea verlithteu Goed wjj kunjiPij er m berusten maar builen de werkuren danï en vóór dat i aan t verdienen gaan Zorgen we dat al die kin dereq die nu loopen te spelen op de straat en die vaak uren laijg ronder ouderlijk toeiioht zijn 7orgön we dat die althans geregeld de school gittiH beyoeken Moeten y dan over een pa r jaar mede aan den arbeid dan moet het onderwijs al er slecht yijn geiveeht wanneer zg dan met uit eigen beweging een paar avpnduien ter school zullen komen Kom s u njpt ons de Iwndeu daartoe iiiueu Och zftl toch met baten BUITENLAND KNQELAND Vit Wnshiiigtoii nordl gemi ld d it men zich alddir steeds he m houdt met liet pinii tot doorgWVHiE dev Inuilieugic vnii Fannmn Te ilien opiisht ia re ds JftPR tje V reeiiigde bi iieu eeii overetnkomst geslijK met Nieuw irriindi waarbg l ep ald 19 dni het gouvernimenl Ie V iishiugtoii lUisIllUAiK hM lechjt Iiebbeii om bedoeld kniiaul te do u gri veii dpcl Jat kanaal vervulgeiia voor alte iiatiei 7al moeten orden opengeslclü en in helieer overgaan aan da r geiriii vaii Nieuw Urenada A ui deu hoofdofficier der murine Davis die tevens eenijcrn tijd directeur was v in het nstronoinisch observatonuni te Washington is opgedrngen oqi liog e a jedflelie van het doorgravingsphn uit Ip erken N K R U J £ lor een aantal Gallieaunsrh ice aau den bisschop adres T in adii iesie hetzelfde doel eeu voorts dut de li le aanvallen door bisschop gericht artg van dm bis m den strijd tegen XSV Vol gezi rajt geri ooroiti bciralft deji zich gi schop hel oliicamDii U cl v ini7E Wl3 i iei f TraupmniiH kpmtin de dagbladen vooi Ue ireeste bijzonderhedenomtrent da znak Jt i bekend De acte icgt d it geensppoi nvie ig is w ruit meu kan opmaken d itde slachtoffers met den misdadigtr in norsiclinggeveest zgii Integendeel alles duidt aan dat zgonverbocda door slagen getroffen tijn die terstniiddaodi lgk fi i ii SleiVt i i n d r kinderen scheenhet napen d tt een zijner armen had getroffen tehebben wrtten af enden De vrouw van Xinck nasachter m den M met enn lajig mes getroffen enmoet ten gevpl hi rvan 9ft9 iddiilijk lie Aeken gn De moordenaar had iieh evenwel op haar Igk geuorpcn dat de sporen van meer dan dertig wondendroeg De beide j iigsie kinde en warei up dezelfde ugt gedood Uit het getechtelgk onderzoekis gebleken hoe onder de omslandighe ii nairuiide de vrouw van Kinckenhare v fki en achtereeuvolgens op le plek gebracht zMu zg deu doodgevondm hebben een enkel rann niet alleenheeft kunnen ombrengen maar et ook zekerrchgnt diit g door ten eu dezelfde u md gevaileuzgn De napen waarvan men ich bediend heeft eu de overeenkomst tiisscbeu de wonden leiden toldie s ellige conclusie In het welgevonil Ifchaam heeft donderdag Itrzake van de verkic ing des heerrn Oiiinpiiigno inde Opper Garonne 11 ni levendige disousBie plaatsgi I ad waaraan kelii iinen ilelieiKii lavrein 1 hierstl de miiiisUiS van jneiiiie rn biniiLiilandsehe ikeii De oppnsiiiQ vroeg o vernietiging dezer rkie ing tgens pbuils gehad hebbenilt oiirtgdn il ghiden De heerlhiers uceft hel verkie i igsstelsel iiet warmte aangt tallen en di partgeii iii de kiimrr bivvtorcn om oünsci ueni to zgn aan hunno programma s die eischcn dal de kiesdistricten met bg Gen cudii eii initalregel der regceilng kunnen worden ge uj igd hetgeen lu zich sluit djt g afkeurt n l eigcen met dua Mrjtieziiig gebeurd is IJe mpisit sr v ni biniienlaiulsclie iktn het ft ili J argunie it itic van deu lieer Thiers bestreden en geprotesl erd tegen de beschuldigingen It gen agenten vin het gezag ingebracht ien slotte is du verkiezing goedgekeurd met 121 legen J2 stemmen ITALIË Naar men uit Napels verntemt is door den leer Kicii irdi die m der ti d het voorstel beeft gedaan tot hel hoiilen van een tegeu concilie na het uteeiig in der eerste vergadering ecu iiieuw voorstel aetiaaii lot het vtiorWetten der bgeeiikouisieu Tt ei hien in gevuig nas gegeven werd door de Fraiiüclie af evaariligd n een pplitiek progMmina Ier lafel gebracht van ilemorratische strekking door deu voq rstell r ninl msgelgks ein prograiniiiii a lu ije li dt i vooi gfltgtl ilttl gttieri vreeuul n i9 ii tn tje jioliutk Over het oiiderirekeneu van tlit Ijiatjil veruieUii vourslel oiilstund eene hevige discussie tengevolge vviiirvan de vergadering voor goed nerd onlbunden BINNENLAND G01JD 26 DlCtMUFR Bg den r ud van state afdeeling voor de geschillen van bestuur is tvoeusdnd jl ingekomeu een oniiikigk besluit van den 7 üezcr n 15 waarbg J J iJiiit uiger Ie Gouda lugeland van den polder Midililburg ondt r Keeuwgk nordl verklaard niet ontuinkelgk ii zgn ing i leld beroep van eene resolui e van ged stalen van uidholland van den 37 Julij jl omtrient deu aanslag gner laudergea lu de poldetlast n viiu geugden polder Door de nffleeling s Gravenhage van d vereeniging ter bevordering van fabriek eu haiid erksngverheid in Nederland ia besloten lu 1871 aldaar een nitipnalen wedstrgd te houden tusscheii uerklieden lu de verschillende vakken van ngverheid eu knust met ttiuoüuslaUing der ingezonilon voorwerpen enz Aan hel hoofd der commissie uiet de uitvoering vaii dien nedsirgd en die tentoonstelling bel ist staat de heer J Lmulun commissaris ties konings in de provincie Zuid Hulland eere vnor itlvr de hier Gevers Deguoot btirgeineester der resit tnlie voorzitter en de heer Verhuell under voomiler Naar aanleiding van eene vergadering doorde kiesvereenij ing fiur r f ir i gehontien en waaijpbeslaten is geeu nireuiiig uit te spreken in de bekeutie quaestie betrrireude de milil ure uitgaven meldtde correspouilent viui de N K C t dit hel oud kamerlid Mr Al i Fgnappel sinds een paar dageulid is dezer kiesvereeuiging De afdeeling Amstertlajn van het Ncderlandschonilerugzersgenooischap heeft door middel eenereircul ure den edelgken steun lugcroepen van deingezcieiitn van die stad voor een plan dat i g beeftopgevat iiamelgk eene kneekschoot voor bewaarschool houilercsbeu op te richten waar onderivgszal worden gegeven in die kundigheden v elke de aftiteling voor onmisbaar houdt voor allen die ziclitoeleggen op het onl vikkeli i der vermogens vankinderen in de eerste levensjaren Overzicht vau t behandelde in de zittingen der Staten Generaal 1869 1870 liittingen van 22 en 23 Dec 18ö9 Staatsbegrootmg voor 1870 Ging het tot nu toe in de kamer pianissimo thans giiat het er furioso toe en werd t hamergeklop vin den voorzitter door t groene kleed met venloofd Dieu zou door de veelvuldige hamerslagen deu lust vorlifzen om tien heer Bhh ma n l hooren en dat zegt veel vvaiit de btkcnile lardige natuur van di n volksvetiegeuwoordigcr uas in de etrste der bilde itlingeu vvcer van die kr iclit dat tie voorzitter zelfs nel publiek moest aanmanen gtciir teekenen van goed of afkeuring e gcvtn Ikhiilve deze coniii i e entre al les waren de itlicgen rcntoonig als t vveilei üütl il t werkt Igk iiiel kvvahjk geiiuiuen OU kunnen uurtien als eenige leden huisw i iris Iveerdtn oin iltlinis renige viriiiii up dil ecnluunig ihcwii te lubben Duih het muit ge i d nurtlen Ie leden houden 7ich goed 77 leien ware i woelis tlag present en de meerderhciil daarvan so ionk hare goedkeuring behalve aan een vieit il klime wetjontwcipen iian hoofdstuk il A Nationale Schuld aan de wet qp de middelen en aau hoofdstuk VU 13 Jbinanoien De minister van financiën heeft vvel een asngonnaic kerstmis uu hg r zoo gemakkelgk is afgekomen en die mtngenauis stemming zal voorzeker bg hem met worden vergald door de gedachte dat menig kamerlid rgu hniincieele redevoering al in den nk of ergens anders had t i ben iireu zal lol la tot wanneer l t Spreefet van zelf dfit er uu voor lal ge redevoeringen geen tgd wan aeo enkele opmerking een enkele vra ig mrd hier en daar vluchtig gedaan en hiclilig beaiilv oord en zoo deed men nu de zaken te spoedig af even als nieu t tol nu toe Ie langzaam deed Hoofdstuk VII A uordt met algemeene de wet op de middelen met 7S igegen 2 en hoofdst VII B msl 47 ti geu 30 tteminen aiingenonien Men had geen tgd er bgzonder veel van te zeggen mjiar di bleek althans bg vele ledei dlidelgk dat ZIJ geen groot vertrouwen hadden in de pinnneu van den minister Men nau dau ook bel laatste hoofdstuk eenvoudig ian om de admiuistralie niet 111 de war e brengen tervvgl daarvan zeer scherp het oordeel over bel belasting stelsel van den minister uerd afgescheiden De voorzitter had het geweldig druk roet het tot de orde roepeu Niet het minste zgsprongetje mocht wortleii gemaakt Telkens was het ik moei deu preker doen opmerken dat oti iets anders aan de onle IS t Wat noudig om klaar Ie kpmen maar anders rou meu zeggen dal de voofiitl r wq dag wal al Ie consciëntieus was Donderdag werd eerst t hoofdal voor onvoorziene uitgaven met algemeene stemmen aangenomen fn daarna hoofdstuk IX der b grooiin t Kolomen an de orde gesteld Do oppositie verklaarde zelf bg monde van den heer HEhMSKBUK Az dnt met t oog op den vergevorderdeu tgd des jaars eeo nii telooze strijd qver woorden werd gevoerd hetgeen echter niet belette dat de geheele roorgenzit tirg aau algemeene beraadslagingen werd besteed Hel waren neer dezelfde klachten als in Nov In Uc gaat verloren 1 hel buitenland aast er reeds op enz enr vermeerdert melde vraag nuarom gaai de minister niet weg nadat de motie 1 lu93Ü v Uaamen die t fnancieel beleid van dezen mi nister afkeurde was aangenomen De minister vond daarin geen aanleiding om weg te gaan heeft hg ich in de beieekems van het votum bedrogen d in Itau men hem die niet hooren wilde nu doen voelen en zgne begrooting afstemmen In eene avondziiting werden eerst de begrootingen voor Suriname en Ciirapao anngenumeu eu vervolgens na eene discussie over de oiiderdeelen der begroot ing voor Kolomen ook deze met 47 tegen 24 stemmen aangenomen Z09 is men met kunst en vlir werk toch voor ker itmi9nog klaar gekomen De kamer is tot nadere bgeenroepiug gescheiden Bg gelegenheid van de discussie over den aanbouw van oorlogschepeu op particuliere nerven zeid de heer HorFMAN Ik zoti mg daar ik geen specialitert ben m het vak der marine met vermeten mg in deze discussie te mengen maar de geachte afgevaardigde uit Almelo de heer v d Linu n heeft herinnerd aan de discus ip over dergelgke zaken als lu aau de orde zgn lu 1850 gevoerd en dil hprft mg te binnen gebracht dat ik tiesigds in de perste kamer eene nota over de marine overgelegd hjcb Ik was daartoe vooral 111 staal gesteld dyojr eea hooggeplaatste specialiteit in het vak die zoo goed waft geweest mg eenige boeken Ie leeiien wairuit ik veel licht geput lieb onder andere ook pver dat bouwen vin schepen op pnriiculiere werven De heer v i Linden heeft gesproken van 50 schepen die in Engeland tgdeus den ooflog m t begin deze eeuw op particuliere werven zouden gebouwd zgn Ik herinuer mg maar te hebben gesproken van 10 schepen Tn een rapport aan de Engelsche admiraliteit in dien tgd heb ik gelezen dat gedurende dien oorlog op s lands werven geen schepen meer konden worden op stapel gezet en dal toen the 10 groote linieschepen op particuliere nerven gebouwd waren maar er werd liggevoegd dat zg zoolang zgbijde Engelsehe luirnie 111 dienst zgn geweest tien naam van de lieii Dieven hebben g tlrageii omdat g üo enorm vitl repuralii kosten vtirei ohten Ik ben legen liel bouwen op particuliere werven evenwel met om financieelc redenen maaroradiiltr eene moreele vtrplithiing beslaat om een schip waaraan zooveel men chenlevpns worden toevertrouwd zoo hecht mogelijk ti bouwen al morst een schip op s lauils werf tick htt ilubbtle kosten Daarom zal ik voor htt aincndemeiit sitminin i jt S i l ij i Parijs 241 gqi de minister keizers zal worl binnenlaudsohe M ge ofDup jyJ en landbouw 7 zaken LrboeuiJ marine De hi chaifl aU miuiJ Boulnud naar j gecring gevraaj tot hardliavini tilonaal recht Parijs 24 de verkiezing vl De voorzille teugenone zitti den waarna aanvang zal a gendeq tlag ha b 8lui nemen Oattaro uit Zeppa bg héln een ver7a te stellen Dj bereid is zich I Uiensl Ie ondij Andere plai weldra volgen lU amtdrioH IM Duatclun De vereen st4 VOOL SO joar iJ Het Piiusisclij gevwiriligdoa efq O l jan a biid Qitge even Vl 1 jalikoioea 101 34 DU exfeomn l danr ijne iitiiM dan IS UOO tiaï Met kont lil lil rik a terjgverwniT 0e provincie werlieii Priuees ManJ bestatin van titf ee te bclaazrijkel De VaAvf heeft zijue p jrt Uit Nimes BtaHidbeeld van He wetgeveJ verkledingen viy In In de Nil komt een al veel geru missie hier een enkel bekwamere Slechts één nonen geldi htiefi IS oij hg is dezei in Gouda deu die z aanmatigen Zie mgnl daar zit lce te maken nu pas wo l oordeel ovei te schrgveif liever wil zonder mor Hendrik 1 echter ver i volgende algemeene In bet nl oen oongreJ Pe Btinistel met Bocbl die gelegrii i Ik ben r kan u derb manr ik k 1 ik lot de A vrije bewigl ihnns nu ilf gerring g voien J i b aciil tt dat een pi