Goudsche Courant, zondag 26 december 1869

De voorlrefteli ke uitkomsten welke het gebruik der Schmidtache Anti Kheumatische Waldwol VVatten a 25 en 50 et het pak DeniiennaaUleii Olie A 35 en 70 et de flesch aan duizeiide lijder van Jicht en Rheiimatiek leeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bij ondore aanbevelingen van IIH Geneeskundigen geven voldoende bewyien de deugdelijkheid Verkrygbaar in on ler9taande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezond heids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegenulle Jicht en Rheu lische aandoeningen Schmidlsche BOllSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADCL POMADE T 60 rt de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rlieumatische hoofdpijn zwakheid der lioofd enuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschilkude Waldwol Artikelen volgens pnjscounint Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht ïe GOUDA Mej de ed BOSMVN Alpheit L VAROSSIEAU Z Jioshoop J GOlJDkADE IJnniitleii W J KURVEKS Aanvraag om DEPOT bij M J t HAM Utiulit Den Honorairen Leden wordt kennis gegeven dat het Heeien Concert van Donderdag 30 December zal plaats hebbeu op Dingsdag 28 Decmber e k De DIRECTIE GOUDSCHEWEEHBAAIUIEIDS VEIIEENIÜING BURGERPLIGT De LEDEN worden uitgenoodigd ter bijwoning Tan de algemeene Exercitie op den eersten Vrijdag in January en voorts den eersten Vrijdag van iedere maand op het gewoon uur De oefeningen voor het Kader lederen Dinsdi avond van S j tot O uur ALGËMËM VFJIGADEHING yan Onderwijaers in de Gymnastiek in Nederland op WOENSDAG den 29 DECEftTBER a s des morgens ten 11 Ure in het Gymnastiek Lokaal op de Spieringstraat alhier Alle Gymnastiek Ouderwjjzers benevens belangstellenden in de Gymnastiek worden daarbij uitgenoodigd Te LY uuroefeningen doormeisjes en jongens Des avonds te 8 ure Voorlezing door den heer H ESHUIJS uit Rotterdam en daarna Comcouts door de leden op de Sabel in liet achtergedeelte van het lokaal Tivoli Belangstdlenden die de lezing ook mot dames i enBcheu bfl te wonen kunnen bewijrcn van toegang verkrijgen by den Ondergeteekende en by den Boekhandelaar A BRINKMAN Namens het Bestuur H J STEENBERGEN Pres De Ondergeteekende geeft bij deze kennis aan de verzekerden in de BrandwaarborgMaat schappö ARCHIMEDES dat die Maatschappij tn liquidate is oodat alle verzekeringen by expim ai oopen en dat de stukken die verzeMingen lüètreffimde door hem zijn overgegeven a ét ém Notl MONTIJN bij wien inlichting rr ie be taj lt zyn en tevens gelegenheid bestaat om WHe zeer geschikte en geheel onkostbare wgee in ene Solide Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappy over te gaan I J BRAGGAAR Gouda den 24 December 1869 De Plaatselyke Schoolcommissie te Gouda brengt ter algem kennis dat de jaarlijksche tentoonstelling van teekeningen en schriften op de opecbare scholen dezer gemeente vervaardigd zftl plaats hebben in hel lokaal der Burgerschool voor jongens op DINGSDAG WOENSDAG en DONDERDAG 28 29 en 30 December van s morgens Elf tot s namiddags vier ure BÜCHNER loco Secreü ii j Ecnige wtildenkcnde Kiezers zyn voornemens bij de aanstaande verkiezing voor lid van deil Geraeenteruod te Gouda op 28 December a s hunne stem uit te brengen op den Wel Ed lieer Li m I voora aanbevt lcntiwaiinlig Gviitfa Liuk tan A Brinkman mmwÊMmn Maatschappij van Verzekering DE PHOENIX gevestigd te Amsterdam opgericht 3 Oct 1845 Kapitaal f 1 500 000 Erkend by de Nederl Handel Maatschappy Deze Maatschappij verzekert tegen Brandschaden en de gevolgen van dien GEBOUWEN INBOEDEL KOOPMANSGOEDEREN enz enz tegen billyk gestelde vaste puEmien vry van Inleggelden en Administratiekosten De Agent te Gouda W KROMHOUT St Anthoniestraat G 101 V ernieuAvd bloed en nieuwe sterkte Den Heere Hofleverancier JOHANN HOFF te Berlijn Neue Wilhelmatrasse I Gr LUBS Door het gebruik van uw MALZEX TRACT is mijn maagkramp bijzonder verminderd en zal wel daardoor geheel genezen worden Het is voor my reeds eene groote vreugde UEd te kunnen berigten dat de slym byua geheel verdwenen is Mijne spysverteerings organen zijn weder in normale werking on myne zenuwen zijn gesterkt en het bloed gezuiverd en verbeterd F SCHNEIDER Uw MALZ GEZ0NDHEID8CH0C0 LADE werkt als een versterkend zelfstandig Geneesmiddel het werkt regelmatig en ligchaam versterkend Dr HEINR STAMJNG prakt dokt in Scheifling Ceniraal Dépot SmalU Bloemmarkt bij de Stilsteeg F jSi te Amsterdam Mede e K te verkregen Ie Oouda bij J C N en te boerden by Hknki J VUFI 1 13r Venralsching Niettegenstaande het wettig deponeren van de Vignetten bestaat er geen stad van eenig belang in Duitschland waai de verpakking van de STOLLWERCK sche BORST BONBONS niet meer of min wordt nagemaakt somtyds zelfs onder misbruik van den naam Men gelieve derhalve op Let zegel te letten I BEKROOND I OPÜKTO I Belang Ia riiiioude U UAKKEUkEX Monfjuutt J A J OBI üuJewalei J v N T IEMAND I ZILVEREN MEOAiLLEp g CEUSTL KLASSE j Openbare Verkooping ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST op aanH DINGSDAG 28 DECEMBER des voormiddf4gs ten 10 ure in het logement Dii Paauw te Gouda van eene groote partg HEERENen KINDER KLEEDING STUKKEN voor dit Wintersaisoen eene zeer mime sortering JAPONSTOFen andere DAME8ARTIKELEN verder stukgoederen bestaande in BUCKSKING L KEN TRICOT ZUDE FLANEL LINNEN enz Alles afkomstig uit het magazijn van den Heer A KAUFMANN te Rotterdam en aanst Maandag te zien Rotterdamsche Vereeniging brengt t r kennis dat voor de VOORSTELLING op HEDEN ZONDAG 26 DECEMBER toegangkaarten aan het Lokaal verkrygbaar zyn a 0 49 HET BESTUUR Aanvang ten 8 ure precies Openbare Verkooping VAN BOOHEN EN HAKHOUT Coramissarissen van den Straatweg Gouda Bodegraven zij voornemens op WOENSDAG 5 JAÏ UARIJ 1870 des Voormiddags omlIV Uur ten huize en Herberge van Mej de Wed Blom te Bodegraven in het openbaar te verkoopen 79 Stuks Populieren Booraen allen genommerd byzonder geschikt voor Klompmakers alsmede 8 Perceclen Elzen Hakhout alles staande te groeijen op de bermen van genoemden Straatweg en wel even voorby de Reeuwyksche brug ZEGT HET VOORT Raderstoomboot d USSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelyke dagen s nam 2 urer Dagelijks Retourkaarten mriass ss9HS3t ieK9 I BEKROOND 1 i 1 P A E IJ S i i Sbronzfn medaille B Roelof mr iidicm 11 NADERMAN JliMeiJam Wed P de KOSTER o on Wed WOLFKen ZOON irudddi id l FKNNINO JroHbin di A DJ VVIIjDE I lis I ni i B MOLLE e r i g t