Goudsche Courant, woensdag 29 december 1869

1869 O kooping larisiEn MONTIJN en Wq 28 DECEMBER e in fiet logement Db eie feroote partfl i KLEEDINGSÏÜK soen eene zeer ruime r er andere DAMESiukgitederen bestaande SN irMCOT ZUDE i t iiagazfln van den R tterdam en aaaat Vereemging oor de VOORSTELIDA 26 DECEMBER uoki l V irkrflgbaar z n HET BESTUUR erHoopiug kKHODT len Straatweg Gouda Lmenijop WOENSDAG toiVo rmiddags om 11 riiergelvan Mej de Wed iu hetj openbaar te Ter iiUei eH Doornen izonc r geschikt voor ll lzeiti Hakhout ptn opjde bermeB Tan gein w ll even voorbö de AEG HET VOORT boot Id IJSSCL f i iag er iDinsdag s morgens erkdagttn s merg 7 uren M op fplöke dagen s nam ks Reti urkaarten 18 I7 I A BIJ S i IN ZEN igt iti Bh uroatisclie Waljjvolllesch nan duizeude lijder gpiiee biildelen te vergeefs ven Tl doende bewyien de lieroem c WalJwol GeïondKlifiimo iacbe aandoeningen lenaauB le Borst enz lulieid Jir lioofdzenuwen het rht NAinhlMAN UK Kr M K eii ZOON l NNl i wii ni il Lli u KbSTEK I Kieii ZOO N 834 Wociisilag 29 December GOUDSCHE COURAITT Nieuws en AtlvcrlenlieWad voor Gouda en ömslrcken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomraers VIJF CENTEN De uitgave dezer Courant geischiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDA O D0NDERDA 4 en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Gedaan Ie Gouda Ier openbare Raadsvergadering van dei 1 Octob r 18 i9 De Seoretnris De Burgemeester DllÜüCLEEVEn roUTl UN VAN HEUGEN IJZENDOORN En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 28 December 1S69 De Secretaris De Burgemeester DKOOGLEEVERVORTtlJN van ÜEHGEN IJZENDOORN De inzending van advertentien kan goschiedeu tot 6n uur des namMdags o d da ui Art i De invortleriiig geacluedt nereenkoinstig de Verordoiiing op de invordering vim lieden üed ian te Gouda ter openb re Eniidsvcrgaderiiig van don 1 October 1809 De Secretaris Di Burgemeester DROOGLEEVEUFOllTUUN van UEKGEN UZENDOOUN Wij maken onae lezers opmerkzaam op de geschikte gelegenheid om in ons nummeriivan Zaterdag 1 Januari hunne jaarwenschen aan te bieden VEriO n KIMNG liümlcii lc voorschriften op de invordering der riaalsell li i Belasting op de Vaart door ue gemeente Gouda Art 1 De Schippers of bevelvoerders van vaa tuigen en de vervoerders van houtvlotten en balken 7ijn verpligt de verschuldigde bel isting te betalen aan de g iarders en el a Wanneer zij uit de rivier de IJvsel door de IJsselhavensUns of uit de jouwe door de Donkere Sluis komen vii r d it de vaartuigen tioutvtotten of balken in de Sluiskolk worden tocüel iten i VVnniieer ij uit de rivier de Lls el door de Mallegatsluis komen aan het in de nabijlicid dier sluis gevestigd Knn oor c Wanneer ij door het Moordrechtsohe Verlaatschutten om de Turfsingelgracht in de rimii g vando Mallegalsluis te bevaren aan het kantoor gevestigd aan dat erlaat d Wanneer zij uit de Gouwe of uil de stadkojnen om de Turfsiu el r ichl te bevaren aan hetkantoor geieMigd op het Rolwerk e Wanneer ij vm het Moordrechtbche Verlaat uil de Jüuwe of uit de stad komen om dcKiUenof Kleekerasingelgiaclit te bevaren aan laatstgenoemd Kantoor f Wanneer zij van de zijde der KarnemelkslootkJmen om de Ujeekers of Kattenbinj el racht tebevaren J m i K inloor gevestigd bij de Kleiwegsbrug Art 2 N i hel onlviingen der belj ung geven de gaarileis ee i duun uiriliiljet if De e liiljellen worilcn dour de schippers ofbcvelvoeiilers terugiiegcven aan hel laatste Kantoor waar ADVERTENTIEN voor dat nummer worden V R IJ D A G ingewacht VOLiS ONTWIKKELING Afkondiging II De BURGKMEK8TEK en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bij Koninklijk Beslui Tan dsn 16 December 18b9 N 10 is goedgekeurd dat met den l iJanuarg 1870 tot den 31 December 189 + ten behoeve der gemeente Gouda worde f elievui eene BELASTING 01 DE VAART DOOR DE GEMEBiNTElot hel bedrag in het Raadsbesluit van len 1 October 1869 uitgedrukt iu te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van dezelfde diigleekening jnde de inhoud van beide stukken als volgt De Baad der Gemeente Gouda beeft besloten Er lal te beginnen met den 1 Januarij 1870 eene p aatselijke belasting worden geheven op de Vaart door de gemeente ten bedrage en naar lie grondslagen als volgt Art 1 Voor bet bevaren van de Haven de Gouwe binnen Je gemeente of de Singelgraohlen Voor Schepen en Stoombooten per reib r Voor de eerste 25 tonnen scheepsruimte 2 cents per ton Voor iedere ton daarboven 3 cents Voor iedere boot meer dan één achter een vaartuig gebonden 5 cents Voor houtvlotten per koppelhout 25 cents Voor balken 5 cents het stuk Art 2 Schepen met liggende masten de h iveii en de Gouwe binnen de gemeente bevarende l it ileii een verminderd rcgt Die vermindering bedraagt s cent per ton voui de eerste 26 ton en 1 cent per ton voor iedere ton daarboven zoodat het verschuldigd regt bedraagt Voor de eerste 25 tonnen l a eent per Ion en voor iedere ton daarboven 2 cents Art 3 Schepen met sthande masten stoombooten scheepsboolen houtvlotten en balken die door de LTsselhnvenen de Donkere Sluis schutten bctiilcn boven het regt in art 1 genoemd Van eene scheepsruimte tot en met de 25 tonnen 10 cents Moet het schoolverbond trachten de ontwikkeling van t volk der toekomst te bevorderen ook op t volk dat onder ons lebft wordt het oog geslagen Op allerlei wijzen traiht meii aan hun gebrekkige ontwikkeling te genioet te komen en deze taak is niet gemakkelijk De belangstelling ontbreekt veelal in het hoogere omdat het hun niet bekend is zij langs varen Art 3 De schippers of bevelvoerders zijn verpligt voor de verding van het verschuldigde regl a in de gaarders ile er belasting te vertooncn hetpatent of den meetbricf en bij ontstentenis daarvanecu voldoend hc ijs van de grootte van het vaartuig bij gemis van een of ander wordt de grootte i iiff door den betrokken gaarder in De zorg voor t dagelijksch brood neemt al hunne gedachten in al wat meerdere inspanning vereischt dan het alledaagsche wordt door hen gering geschat Onontwikkeld als zij zijn kennen zij de vrnchten der ontwikkeling niet en kunnen zij daarin dus geen belang stellen Even als op zoovele andere plaatsen werden ook bier in den vorigen winter volksvoorle zingen gehouden door de zorg van ona departement der maatschappij tot nut van t algemeen De eerste werd door een talrijk publiek bijgewoond het was nog een nieuwtje maar de tweede en alle volgenden werden veel minder bezocht bij de laatste kon men in een oogenblik het kleine publiek tellen n lllSg lïel l l u den sehipper of bevelvoerder vrij om Hel si 11 ir 1 eene meeting ingeval van verschil J J eu plaats hebben imar wiens uitspraak ue B ï m is b ij r i i i Ook in dezen winter besloot men daarmede voort te gaan Men begreep echter dat de belangstelling iu deze voorlezingen moest wordeu opgewekt door een krachtig middel waardoor zelfs de minst ontwikk ilde zyn pover aandeel zou verkrijgen o cent o cenis Var ieder tweetal tonnen daarboven Van elke boot 1 cant Van huntvloiten per koppel 10 cents Van balken per stuk 2 cents Art 4 Voor schepen stoombooten scheepsboolen houtvlotten eu balken die binnen door de gemeente varen en Ier oorzake waarvan ook slechts ééne sluis passeien oo ook voor vaartuigen die de Singelgrachten bevaren om binnen de gren en der gemeente hunne gelieele lading inteneiuen ofte los ieii is slei hlb lie helft der belasting verbchuldifrd Art A lor de berekemng v in de vevbcduildigdc beia liiig v inden tuec eelonntn inel ilrii binneiil indbelie lunneii gelijk gcateld i h n ord donrden g iahler proeeb a ni aan linri cmoeb ci en W ct viilia il oppein I huudei b luüu oiultii Men besloot namelijk deze voorlezingen te doen vergezeld gaan van amusementen men wilde muziekuitvoeringen tooneelvoorstellingcn gymnastische oefeningen en dorgelijken als lokaas bezigen en t gevtdg bleef niet uit De ziril is strcils mc v dan gi vuldeti Ht