Goudsche Courant, woensdag 29 december 1869

4 W ki i l koii oii do 11 kU VsiIoii kouden o met liu iiic he wa en ü v dool w solioon ze rgeii ij maar asm nudileliii deugen met Ihl volk oiiiwikki len heerlijii vinden we het volk voorlezm gi 1 WO juichen ze gaarne t io maar dit aimiscmenti i zegt de een die keui ik af N en segt een ander niet die a iiuse neuten mnar die tooncMvoojstelling die wns vrkeerd AVeder neen egt een derde nico dii amusementen maar du c udagavond iit is nij een steen des aaniL iots En dan volgt weer hun koor het volk ontwikkelen het is heerlijk volksvoorleKing n we juichen ze toe Maar wat wilt ge dan V Een avond in do week maar weet ge dan met dat ge daardoor aan het grootste gedeelte de geleg iilieid ontneemt om tegenwoordig te zyn Ik spreek niet van hen die den gan chen dagliehhcn gewerkt zij komen toch maar van hen die in de avonduren arbeiden moeten ik spreek van de vrouwen die ook dezm winter worden toegelaten en die zoo zelden van huis kunnen gaan Hun eonige vrije sivond is de Zondagavond waarom dan deze niet eens per niaand zoo genoegelijk mogeiyk voor haar gemaakt V Ge keurt detooneelvoorstelling af waarom soms om iets te kunnen afkeuren want even waar als t is dat het tooneel de pest kan zijn voor t volk even waar is t dat het tooneel groot nut voor hen hebben kan Wie ztide ook weer dat een goede tooneelvoorstelling nog meer nut stichtte dan een goede preek En z ii l 5 mannen die zich met de regeling belastten niet een waarborg voor de doelmatigheid der voorstelling Gij keurt alle amusementen af Waarom Uwe argumenten Ge zwijgt Ligt in dit alles niet de toeleg verscholen om met het woord volksontwikkeling op de lippen de ontwikkeling des volks tegen te gaan Wanneer het volk ontwikkeld geworden is dan kan het zelf voor zijne verstandelijke behoeften zorgen zoolang het dit nog niet is moeten meer bevoorrechten het trachten te verbeteren niet alleen door het ontwikkeling op te dringen maar ook door op zijne uitspanningen een gunstigen invloed uit te oefenen Algemeen Overzicht Gouda 28 December Het regeeren is in onze dagen eene moeieIflke zaak geworden Vroeger was het eene even gemakkelijke als genoegd ijke taak toen ceene grondwetten de willekeur beperkten en het volk eerbiedig gehoorzaamde aan de ongerijmdste geboden en zwijgende boog ouder het juk der slavernij Nu is het anders het volk wil raedegeteld worden en het begint den vorsten lastig te vallen ministers te vinden die hen van alle zclibemoeiing ontheffen Dj keizer van Oostenrijk w dt in zijne rust gestoord door woelige nationaliteiten on twistende ministers Wat is een absoluut keizer geluk kiger wat weet bij aii staatkunde wat zal hij beslissen het is hem tamelijk onverschillig maar het is ondragelijk zoo geplaagd te worden Oostenrijk blijft zonder krachtig hoofd een land vol onzekerheid en verwarring Frankrijk had oiigehoojit achttienjarige rust niets silu cn di ekerlicid te licdreigeii van het Mc lcri K III ci i s oiit illkt dl liiiili III 11 de giooli ki i i I ninit dl i nuhic tl llllM l 11 aaii grijpeu 0111 niet op eens to be vvi ken fl iar hoe moeilijk valt het af te dalen van lie verheven alHolutisme tot do nederigheid van een oustitutionneel vorst Ni poleon is besliute los hij kan niet scheiden van ijiie willige duisters telkens treedt hij terug voor licton jrniiideljjke en j u staat hij aau het mdt e buitengewone ittiiig is gesloten heden b gint Je gewone nu zal de strijd aanv ngeii en oist hoon de kamer bestaat uit eene meerderheid gekozen met verkrachting van eerlijkheid e goede trouw zy zal het der regecring niet lu ht maken Want het stelsel der offieieele kandidaten is voorbij bij ontbinding komen geheel andere mannen De discussien waren een les voor geheel Frankrijk de bcliromelijkste schandalen zijn ojienbaar geworden en geheel het volk veracht de kunsteuarijen en Bchelrastukken der regeering Dc e ministers kunnen niet langer geduld worden en moet deze toestand nog voortduren dan inkt met eiken dag de grond van bestaan der reyeenng ouder de voeten weg Eene nieuwe orde van zaken bettint en er zal veel voorzichtige wijsheid nuodig zijn om die niet te zien eindigen in eeiie noodlottige katastrofe Pnm htett nog groote wooiden tegenover de gezonde redenen van Casteiar maar toch wordt Lij reeds uitgelachen in het congres als hy beweert dat lu Spanje geen enkele republikein wordt gevonden zoo anii is toch wel geen land U r wereld Zal de grootheid van Prim nu zoo spoorloos voorbijgaan of iii nieuwen burgeroorlog eindigen Portugal is onrustig maar de geruchten zeer togenstrij dig De ware toestand des lands sch ij nt weinig bekend Partijschap benevelt den blik en belette reeds zoo dikwerf te bemerken wat voor oogen is Den geruste overvalt het verderf en de vooravond eener omwenteling is nieenualen doorgebracht in feestvreugde ENGELAND He tplegnim v in ilei BorlijiKclipn correspondent lier fimet lifrichleiide d il kn er Nnpoleon aiin de verscliilluiide groole mogeadlieilrn ren pkin vnn nlgeiiiepiip oiitwnpiuiiig heefl voorgesteld heeft al de PiiipeUclie d igl laden in be egiiij gebnielit Het 7iil vooreerst el onmogelijk ijn nn e gimn of dil ooiitel werkelijk gedann is doch onna irschijnlijk IS licl niet De kei er heeft er steeds veel van gehouden door congressen of onderlinj c ONereenkomslen ilen toestand v n Europa Ie regelen en het is misschien niet te veel ge egil dat de kei er de eenige man lU Europa is die legennoorilig nog aan coiigre en gelooll Hetgeen buitendien het voorstel wa rsehijnlijk nna ikl is de inwendige loesland van Frankrijk l e eonscnplie de drukkende bep iling der rnoliiele giirile nationale en de verbazende oorlogs biidgetlen heliben meer dan iels bijgedragen om den kei er impopulair Ie maken bij de landelijke beTolkinp en deze is de grootste steun v in liet tweede kci errijk De conscriptie is het waard van Damocles dat elk huisgeiLin op het land hoven het hoofd hangt en bij de legen woord ige schaarschie van buf rcnarbeiders is de onlevrLÜenheid der laiidbouvuTs begrijpelijk De eisch der oppositie om vermindering der oorlogslasten en gedeeltelijke opheffing van htt staande leger heeft le groole menigte bikoord en het ou ekcr uict weinig handig van den kci er ijn als hij de heste kaart zijner tegenpartij wist Ie troeven door lf ec p vermindering van liet leger voor te slelitn Ducli de e taktiek des kei ers moge van L elai g ijn voor ijiie popnlarilcit in Franl njk Knf i l ind en geheel Furopa vestigen liever de aandacht op de inogelijklieid vim ijn voorstel dan op de redenen die litin pt noopl hebben het te ilüen en de nn diiiig dl r l ngeKclie pers is met l r gunste der prakiisehe nit o rh urlii lil lau ijn plan words words hühI gt IJ nul lianilit P R A N K R IJ K Do Comlt iilw Hit l egt dat xolgens een gprucht Zaterdag nn den gehouden mini teriaad het geheelo kabinet ziju ontslag heeft ingedienii en dat dit is nanKtuoinen Men voegde er bij dat de het Ollivier definitief met de samenstelling van een kabinet was bebiit De unilttutioimel maakt hierbij de opmerking dat ofschoon hij voor de juistheid van dit ten en ander met kan inslaan er evenwel redenen aanwe ig zijn om te geluoven dat het gegrond is De Puij le gelooft dat de mcdedeeling vanden CoHsU iilwiintl in iju nommer van heden morgen beticifende de ministeneele crisis onjuist of althansvo rlj irig i De ïeitple voegt er bij dat de mini ira eerst na afloop der tegenwoordige buitengenonc zilling ten aaii ien van hun ontslag tot eenbesluit kunnen komen Volgdis gerucht hibben de ministers wel hunontslag aaiigevroigd maar heeft de keiier hen ver H ht tot Dinsdag Ie wachten 7 oodat er ook noggeen iiitiiw k ibiiiet samengesteld kan zijn DUITSCHLAND De Wfïir Zeilung maakt eene vergelijking tusschea de ininialei ieele crisis in Frankrijk en die in Oostiurijk De eerste egt ij is slechts eene kleinighei I in Vergelijking raet d laatste In Frankrijk toch IS het wel om grondweis qnsestien te doen maar in Oostenrijk wordt het bestaander monarchie ip het spel ge et In geheel Frankrijk tot zelfs on Ier ue miesi uiterste partijen wordt niemand geMinden die de staatsecnhcid in quffiitie slelt terwijl er daarentegen iii Oostenrijk onder de tien partijen slechts i5ene is die inderdaad de eenheid der monarchie verdedigt Voor het oogenblik heeft de 6 partij de macht in handen doch daartoe moet zij bepaaldelij steun zoeken bij de liberalen niettegenstaande de vrijzinnige denkbeelden in den grond der zaak door het hof en de midden partij niet bevorderd worden OOSTENRIJK Te Konstantinopel heerscht groote vreugdi wegens de vreedzame oploasiii van het Turksch E yptisoho geschil St rver Effendi Ac ovcrbienger van den jongsten llrinan des sultans n van het daarop volgend antwoord van den Khedive heeft tot loon zyner bemoeienissen de ridderorde van Medjidie ontvangen Het Memorial Diplomahque schrijft de onderwerping van Israail l acha uitsluitend loe aaa den invloed van graaf on Beust Inlusschen U idt de algemeene opinie dat aan Engeland in de e ten minste evenveel eer toekomt als aan Oostenrgk ö==ö i5 wi 3 rb SPANJE De republikeinsphe evaardigde Casteiar heeft op 19 dezer in de Cortes weer de bliksems zijner welsprekendheid geslirgerd legen de regeering en voornamelijk tegen den minister van b nnenlaiiJsehe aken Men kan zelfs veilig zeggen dat nog nooit een minister in Spanje oezeer werd aangevallen als de heer Sagasta dien dag Wg willen zeids de heer Casteiar o a eeue Europeesche confederatie wij willen geen natie van elkandT gesel eiden hebben die door traditie rechtens één is WJi willen op liet grondgebied tusschen Irun en Cadix tusschea Barcelona en Lissabon slechts één en dezelfde vaan zien wapperen slechts een enkele natit ten Om de dictatuur te verdedigen heeft deminister van binnenlandsehe zaken een verschrikkelijk tafereel opgehangen van de gewelddadigheden door de republikeinen iii den laatsten opsuiiid gepleegd Maar indien on e stnalkuiulige opvoeding zoo slecht IS indien wij loa door en door bedorven iijn aan ie IS dan de chuld Zeker met aan ons want on e partij is niniiner aan t bestuur geweest er h eft dus geen deel gehad aan de opvoeding des volks Ik zal de oorzaken opnoemen van de verdorvenheid die zich in alle lagen der maatschappij openbaart De on verdraag miP keri de absolutistische of half absolutistische monarchie 1e partij benoemingen bij de rechterlijke macht de af e7igheid der jury de k i ernen en kloosters de corruptie bij de verkiezingen dat zijn de oor aken der ondeugden van het land Allerlei inKiladen zi n door den ministervan biniienlaiid c lip aken den republikcinschen opstandelingen teil laiie gelegd Maar indien men de euvcldaden vaii W als nil ondert waarvoor de party met vcrantwooiJclijk kan worden gesteld daag ik den minister uit inij te zeggen aau welke vergrijpen de republikeinen ich scbiildig hebbeu gemaakt Wij waren eeiiigc weken 1 mg meester van Barcelona Saragosa on V ilenoia en ik tart hem uit een enkele misdaad te n jemin welke gedurende dien tijd Ml ilu il lal i U IS gepleegd De miiiihlir m biiuK nlaiidailie iken en zijne ring ds tribl Hetl beval tegen cl door dat dio schendj heid den g uittuuiJ als uni vondcif I etï aantal bo en I ding dat eej verga Ewiv een kl in Ital B jl aan dl alhicrl verlutg opbrti tot If gereM men gekoq werkï 187 i knni deeliii ivaarsl tcgei dm t l h r imlr