Goudsche Courant, woensdag 29 december 1869

SjMJP It n gerucht Il t geheele dat dit is lüerOllivier I Kabinet was de opnier jiiid van dit v el redenen Ifiogrond is ideeling van kden morgen sl ofalihaus dat de mi ko builenge llag tot een Irrs wel hun Iter hen ver1 er ook nog w ing tusschcn ie in Oos ne kleinig ln Fraiikrgk te doen er monnrchie k tot zelfs e mand gepleit terwyl Il en partijen eid der molik heeft deze toe moet y In niettegenden gtond artij niet be feiigde wegens Ih EgyplischB er van den het daarop keJ t tot loon rp n Medjidie ie schrijft de kend toe aan jisschen luidt in de e ten lostenryk astelar heeft liksems zijner r geering ea Innenlandsche lit nog nooit jingevallen als in zeide poaohe confeki Ier geschei ién is Wy iun en Cadix s een er deenkele natie eft de minis erschnkkelijk i heden door I I gepleegd iiig zoo slecht en zijn aan in ous want br geweest en lp voeding des lilt verdorvcn Iciiappij open Jliitistische of l licnoemingen der jury de Ie verkiezin ilnn van het minister van Ischeii opstan ilicn men de or de party ll ld daag ik rlkii vergrijpen ii ii gemaakt U IVircelonn ni nit een cn ile dien lijd en CU zijne vrienden zijn nifl minder rebellen dun dn republio keinen zij hebben s land etteii gesehonilen llei onderscheid tusschen hen en ons is iharin geleden dat wij a a rebellen vervolgd en gestraft zijn maar dat daarentegen de heer Sa asta en zijne vrienden ongestraft zijn gebleven dat de eerste op de ministerieele bank waarop hij door ons toedoen geplaatst is s lands wetleu heeft gesebonden en zieh daarop beroemt Eu nu wil de minister nog wel genadiglijk van vergifl enia en vergetelheid spreken Indien hier iemand vcrgillVnis noodig heeft dan is het i ijne excellentie hij heeft a lands wetten m it voeten getreden Hoe heeft hij gehandeld met de gemeenteraden Hg heeft die lichamen bij dictatoriaal besluit ontbonden zonder dat huu iels Icn lasle kon worden gelegd Zal uu aan de aemeenlcraden recht wedervaren Ik weet het niet maar zooveel is zeker dat ten dage dat zij zicb tot de rechlbimUn zullen wenden zij gewroken zullen worden wel te verstaan als de rechters niet de veile handlangers van het despotisme zijn Weigevers dezer vergader iig indien gij langer duldt dat de minister de door u gemankte wetten schendt dan zijt gij hier ten eenemale overbodig Vervolgens heeft Castelar weer de bekende argumenten tegen de monarchie in t midden gebracht en aangetoond hoe belaihelijk de regecring zich maakt door thans nog de candidatuur van den hertog van Genua Ie willen doordrijven De maarschalk Prim bcr iiiwoordile den republikeinschen afgevaardigde en verdedigde Je handelingen der regeering i1c republiek eide hij is in Spanje onmogelijk want er zijn geen republikeinen De meerderheid wil een koning Daar de r epublikeinen uit den aard iler zaak eiken caiididaat voor den troon slenht vinden behoeven wij ons niet te storen aan hetgeen zij zeggen wij sloren ons immers ook niet nan de legitimisten Hetzij wij den hertog vaii jenua of een anderen prins kiezen hetzg wij een candidaat stellen of de liberale unie noch de republikeinen noch de legitimisten zullen hefti aannemen l rim zeide ook nog in den loop zijner rede dat de hertog van üeiiua op vier vijfden der stemmen vin de bevolking knn rekenen iMaiir deze verklaring werd op alle banken der vergadering en vau de tribuues met gelach begroet ITALIË Het Ie Napels verschijnende dagblad Za Zi ierta bevat twee proicsten tegen de oulbinding van het tegen concilie Het eerste protest is onderteekend door Kicciardi en Avezzaiia waarin viordt betoogd dat die oulbinding moet worden beschouwd als eene chending vau het regt van vereeiiging en gastvrijheid hetgeen des te betreurens v ianliger moet worden genoemd dewijl zoovele vreemdeliiigeii mannen uilmunleude door hunne bekwaamheden geleerdheid als anderzins zich als genoodigilen Ie Napels bevonden tot bijwoning van hel legeii eoneilie Het tweede protest onderleekeud door eeu groot aantal leden van het legen concilie bevestigt het hier boven medegedeelde en voegt er bij dat de ontbinding van het tegen concilie is geschied op grond dat eenige der aaiiwezigcr Fransche loden van de vergadering den kreet hebben aangeheven van Evviva la Francia republicana I en dat een Italiaan een kreet had geuit legen de gevestigde regecring in Italië BINNENLAND GoUD t 8 Decembkh Bij Z M besluit van 2 Dec 18Ü9 n 10 is nan de dames M Lafeber en M van H Labberlüu alhier vergunning verleend tot het houden eener verloting van vrouwelijke handwerken len einde de opbrengst daarvan te doen strekken als eene bijdrage tut de vernieuwing van het kerkgebouw der rerooiLSlr gereformeerde gemeente alhier en naar wij vernemen is reeds lal vau voorwerpen bij die dames ingekomen en ijn reeds nagenoeg 500 lolen geplaatst De eirsle kamer heeft gislercn avond harewerkzaamheden hervat De slaalsbegrootiiig voor 1870 en andere ontwerpen laaUlelijk door ie Iwce lekamer aaugenunien zijn tot onderzoek naar de aldeelingen verzonden De tweede kamer der slnle i Kener iiil zal waarschijnlijk builen bijzondere omsliuidigl eilen eei l tegen den 1 r Fi liruiiri hare erk aamliedeii helvallen De 7V J nc Ar W rt l bel n n ik Hj dingen e iH l ben üi lv ui rn v iii de CoiidlMi l in houdende dat de kolonel Nagiglas fiouvernc sr en üp jer bevelliebber van de Ncdcrl uulselie be ilti geu ter Westkust van Afrika in groote moeilijkheden was gewikkeld doeli naar luid van berichten welke het blad van verschillende zijden heeft ontvangen veel tact voorzorg en discretie heeft gebezigd Volgens een correspondent waarop het blad volkomen vertrouwen kan zou iudien de gouverneur Nagtgks was belast geivcest m t de ten uitvoerlegging van het lusschen Engeland en Nederland gesloten tractaat alle moeilijkheden die thans zijn gerezen vermeden zijn Oezegde correspondent is van oordeel dat indien er het beleid der Engelsche bezittingen was toevertrouwd aan een officier die dezelfde bekwaamheden bezal en even minzaam was als kolonel Nagtglas de zaken spoedig zouden geregeld zijn Naar wij vernemen is het fregat met stoomvermogen Jdmiraal van Wassenaer den 1 Dee vau Port S iid verinkkeu met beslemmii g naar Spozzia om aldaar eenigen tijd te vertoeven tol het doen van verschillende exercitisn waartoe tot nog toe niet de minsie gelegenheid was geweest Na een paar dagen van stormaolilig weder en het daarbij breken van eene der sloepsdavlds i meu zoo het schijiil genoodzaakt geweest eene veilige haven op te zoeken om de voornoemde schade te herslellen Naar luid van het bericht is altbaua het fregat den 10 te Malta binuengeloopen Men leest in de Goessc ie Courant Dikwijls wordt de vraag gedaan welke nuttig held hebben die lange redevoeringen in de tweene kamer die toch meestal slechts herhalingen zijn van het reeds gezegde Als er haast bij het werk is zooals dit jaar liij de behandeling der begrootingswetleu zou men de leden wel gedurig willen toeroapen laat het belang der zaak uwen lust tot redevoeren wat temperen en werk liever voort dan dat gij zoovele woorden noodeloos overhoop haalt l Schijnt echler dat de edelinogeiiden zieh niet bedwingen kunnen en toch is het zelden zot in het oog gevallen als nu dat sleclils eigen lust lot spreken hen drijft Hij enkele huofdsliikken der begrooting is gebleken dat de anii raiiiisierieele partij immers voor het grootste deel de wetsontwerpen verwierp alleen om enkele daarin voorkomende zaken waarmede zij zich niet konden vereenigen Bin ienlandsche zaken bijv vond om de afdeeling onderwijs geene genade bij aiili revohilionaireu en eonservalievcu Zij ni len dat up i al punt aan hunne eischen niet zou worden voldaiiu zij hadden dus van den aanvang af plan sommigen zeiden het duidelijk om aflesteramcn eu di bnietlegeiistaaiide hielden zij zeer lange redevoeringen over allerlei onderwerpen ais ware hun slem nog niet bepaald Ilaarmede mecnen wij wordt al zeer weinig practisoh nut gedaan dat er geredeneerd wordl over de zaken die te vuren reeils veroordeeld ijn eu evenmin zien wij er eeiiig heil in il it soms na lang debal enkele onderdeelen worden aaiigeuoiuen ook door de legenslanders als zij len slolte looh het geheel verwerpen G ian ij de gcscliicdeiii i der laatste wikeii na dan zijn het nieeslal de bestrijders der regeering die de discusyieii gerekt hebben zonder dat door hen iels anders gezegd werd dan wat men reeds wisi zonder dat er eenige ver solieidenheid was in de onderscheidene adviezen zonder dal er eenig uitzicht bestond dat hunne bestrijding lol iels leiden zou Vuil de inkoraslen van t iyn staat warden besleed voor het opeidiaar onderwijs in Zwitserland i 8 Al Warlembiirg 5 6 Zweden 3 5 België 3 i Nederlaiil 3 o Indii 2 5 i Denemarken 2 5 ieienu 2 1 5 o Pruisen 2 09 Griekenland 1 75 Engeliuid 1 7 Rnmenie 1 i L Kuslaiid 1 5 o Spanje 1 48 o iranknjk 12 0 l ortugal 1 Oostenrijk 0 87 de kerkelijke staat 0 C7 7o i V l lo De gezamenlijke ui gaven der Europeesclie landenbedragen meer dan 5500 millioen golden of gemiddeld 19 per inwoner Jlie dan 100 millioenen bedragen de civiele De verdedigingsmiddelen verslinden meer dan 1500 millioen gulden o meer dan V4 millioen van alleMidere uiigaven si uieu Aan intrest der sliialsschuldeii wordt betaald meerdan 1100 milliodi gulden Pir hoofd bcdiaagt de slaatsschuld voor de inwoners van Kngi land ƒ 50 val Nederland 280 VIII Frankrijk ƒ 1 Ml val Spa Je 170 van llalic im 1111 viiii Tiiikve en Beuren ƒ 85 van Itus1 1 Mi I ii OjLlriii ijk l en vau l rnisen ƒ 2 Laatste Berichten Parijs 27 Dec Het 7oan a 0 deelt mede dut de heer Clozaga door zijn gouvernement naar Madrid is ontboden H j werd gisteren door den keizer en de keizerin ontvangen Parijs 27 Dec De Patrie verklaart dat het geruchl als zouden er urrestalieu onder het leger hebben plaals gehad ten eenemale ongegrond is t Is waar dat te Parijs enkele personen getracht hebben onder de troepen een anarchistische propaganda te verspreiden doch die woelgeesteu zyn overal met onverschilligheid of verachting ontvangen Florence 27 Dec De Ofinione spreekt het gerucht tegen waarbij vermeld werd dat de koninklijke familie te Turijn is bijeengekomen ten einde te beraadslagen over de candidatuur van den herlog van Genua Parijs 27 Dec In de heden gehouden zitting van het wetgevend lichaam ii de verkiezing des heeren Pereire met 130 tegen 31 stemmen ongeldig verklaard De heeren Jules Ferry Arago en Qambetta zullen eeu wetsontwerp belretfende eene wyzigiog der kieswet indienen de heer ülais Bizoin zaleen voorstel doen dat het openbaar maken van rechterlijke vonnissen bij de wet zal wonleii geboden de heer Garnier PagcJs zal voorstellen het dagbladzegel af Ie schallen en vrijen toegang in Frankrijk aan alle builenlandschc organen te vergunnen De heer Duvergier las by het einde der zitting eeu keizerlijk deereet voor waarbij de builengewone zllling gesloieu eu bepaald werd dat de gewone ziliing morgen zul geopend worden De leden van het wetgevend lichaam zullen morgen ten 1 ure bijeen komeu om het bureau te coostilueeren eiiicii de Ucrlchten I c leveusvcrzekcrings tnaatscliappij AlE ert zal gerccuostuücrd uordcii eu auti hare verplichtingen voldoen De exkooiugin van Napels is te Koiue bevuilen vau eene dochter hl N Slceswijk openbaart zieh ecue hevige agitatie tegen du Duitschers De beeldhouwer Stracké is met prijs en premie bukroond voor twee inodtllcn vau verBchillcude grootte voor het atatid hccld van Bocrhave L e derde draaibrug te Leeuwarden is defect De Frieten hebben geen begrip van draaien Te Groningen wil nicn eene ainbachtsschool oprichten Aan de Ulrcehtsche hüogfschool waren i 4 oov jl ingesehrevtn 509 st idenleii Het vergroütcn ïn verbeteren der haven van het eiland Marken ib aanbesteed voor 17 78 Het Engelichu wets onti erp dht n n het parlnnent wordt vourgi sti ld wil uigi ineene tu ocring der neutrale achout eU schuulphchiigheid Victor Einariuel wil in een farniliraad te Turgn definitief beslissen over de candidatuur vsn den hertog vuti Genua De ppoorwcglijn Licgiiitz Luben is voor het verkeer geopend De IiOiidcnsL lie b jbelverecnigiiif hftft C millioen realen gcaehoiiken oau de piütfBtantsclic vereeiiiging te Madrid uiii daar eene kcik te bonwcn De opstandeling n uan de Ked Klver iuHcd i ich tot het uit Mste ver ettin ti gen de inlijving bij Canada in Jap m zullen nieuwe munten vervaardigd eu in omloop geLracht worden VCHGADKiaNG van den GEMKENTERAAD Maandag 27 December Tegen voordig de bh vun Bergen IJeendooru voorzitter de Giüvc irul J uyfen Prince Braggaar WesterbaPD Keiiiv Didogliever v Gennep Kist eu v Straaten De notnkn der vorige vergadering wordeu gelezeo en g arrestt eril De voür iitcr geeft keonia dnt dcor het overlijden vnn W Smit ecue gLiueente betrekking is opengcvalleu Not Ingekomen cciic miKsive an de pi schoolcommissie kennis gevende dat de benit van aftreding is aan den heer Koemans die benevens den heer A A Koek ler beuücmiug wordt aanbevolen Not een adres van J D Haantjes te Amsterdam verzoekende in aanmerking te komen bij de benoeming vau een schipper in het Bargeveer Not de kon goedkeuring op de verordening betreffende de doorvaart met bijbehoorcnd tarief Not eene dispositie van hh Gedep Staten houdende eenige bidenkingcn t ii voorgeateldu wijzigingen betretfendc de bijdrage aii dt e gemeente tot het herstel der Gouwekade die worden goedgekenrd eene missive vun de directie der R S W maateehappïjhoudende goedkeuring nn het vooratej tot bet bijdrngeo van f 2i en de verkliving d it zij genegen is eme overeenkomst te Hluiten en dal jp eene mededeeling van don heerCommiüsar s irul last is gegeven om den onden weg tot nn de goederenloriis i en Ie slellen om do nadcnng totbet station te vei gemakkeliikcii Inf 1 Aan de orde is een ujni hl IiitreifciKlo den aard van den te maken Uw I U v uiuu lid Sp mruegstatinii n hen l im leeu l u U m If Iv whm i egni het leggen van cni keiuiVNeg d t ini mei n mog Iijkheid dodtrellena en diiii iam Kan i Miii Ji n I luTl De heer Ki t i Ugen l c l g eii van c n ke eiiweg ei mismrm