Goudsche Courant, woensdag 29 december 1869

3 ifoii liiinncr nni lonkiiDili ii illni rnndplt tii ni lu t ook lnlniKiiif tcgrii ilü d i it oii i nii iiu t ili ii Uijiisiiitui Do lieer luiten I9 our füii gi luilwog cii t gi u de 0 i lu llkoilisf l l itr ÜLiii ndit ecu K n cg op Iict oogenblik o oii i ki r v it uitlviiinst lic hoer Westi rbn in oppert brilt iiïvitigrii tncr eis Itinlc Boot en van wegen cti rourliiilLcrt tot kncii lic niet brtkcii A dut iiocli vcisttiilloridü leden over bet al of met be stinte i niet kt icn Iitt nonid gcvncid bnddcn en do voorzitter de imk bnd tootidieht en o a het lüoibeeld bijpIracht v ü den torgniigsnig fc lïntlerdun is lu t voor Hti l van een keienwep m omvrnnf gi bi ieht en met 7 t gia S 8t iiitncu nangcnomen Tegen sttnid n de boeren Kist Dioogkever JiUjLui Rctn l tn ui btrnateii 2 Nn uordt do vraig in overweging gciioiam iil de geme nte crn eotilinrt nniignui int t de K S W nmnthi li ippij adüt bierovtr duor u i6iiiillLinI Irdtn ge piokin v ns U op ïouisIlI v n den heet I lime btfilutinilt ovui erikonist U luitiujheren en di MV Jtdeniig da irvour gestbomt l luioperunjii nordl du overtiiikoin t gili7iii in uin gck iird HK t 11 te en ei i tirn dir v iii dt ii hnrlnWiii i l tn vooi tcl iiopni lie ophtllnig van den kli mt n bi iikinuleii aan het r ri tii H cii W hebbin oiidi rbandilingon gevoerd ovei l i t iii nki ii van hcünip met deu tei nv ooiiligtn jinehter du i lu k Ui is liet voor i en jaar tu bi proeven met een vi luuiiioltii inditn de tineente htiii viijwiiiit egen eom iKiiutiu Da bui I iiiieo ineLiit d it dt i ik nut din de orde i en i ii udisihm die biltr tt In b iiiiu Itn Do be r irnlj vnidt er geen bezwaai iii vooral omdat liet sleebts een pi oefjaar is De heer i iinec vindt bet bezwaar met oo geriog dnar het niet bewezen is of ceu v indninlen kati oor iea in do behoefte De bh Lnjtcn eu Kkè koureii het voinchte door B m V goed m bebl n rctds vroe erhtt biffitiicl om fut over te biliii a m de piil liike uih m u titu m spi ikf gibmlit hl slLinining gebi ielit v ui U lu t vooi Ul annjüi iiimi n niet Il tegen 1 stmi die v ui dtiihiti l iinee tht t iiiULkuHng daarvan ver ocbt lu do nutub n 4 l n adres nn deii heer J de Hnje to Rofterdarii beticlFeiide deii ondeibou v van de KleiAegsbrug liet adres wordt gele nn en blijkt diiinit dat do ndre annt bet werk wil overüeruen tan b ÏjUrkeiibuig die daaiiii zon berusten tegen eene tfrhmyitig vnii ƒ 1100 onder eenig iim gcvvij igdv voouvaarden De voorzitter seborst de vergad rntp dio nn korten lijd woidt heropend vMiarna besloten wuitlt oni btcrkenbnrg te oiitbl ian en J lo Hrtjo met bet werk te b lasten wet tiuo vcihoogiiig an ƒ 550 6 Op het ver otk om vrrbotging van drie bruif vachters op de Gouwe v ordt op prie advies van H eu afwijxend besehikt Tot leden der pi schooleom nissit worden benoemd dt bh Julius Pust JJiost SthoncveUl v d Cloet en Koemnns Maebtigine tot uitvoering onder resumtie woidt v rL end en daarna do vergadering gesloten Posterijen De Diiecteiir van liet l ustkiiiitoor Ie Gouda brengt ter kennis vuii belanghebbenden ibil op den staiit viin brieven geadreseeenl mm onbeUmle personen Toorkoracu de iiavulpenile aiiresseii Aft e ondcn vuii Gouda i iii 1 Tbeuni te Arasttrdaro Kohein Ie Bommel G A liueijen Ie Bodegraven A vnn Vliet Ie Gouda i J l eliTS en ï I roriks te Haarlem A J Kikkert te Heemstede P den Ouden te Ilillcgoiu J van Mucdcn te Koudekerk A Nicburg Ie Ilnogebrug J hiniis te Zijpe VV van Gcnderen T Ries en F Schollen t Ainslerdain Af8 e onden van Capell ajd IJuel aan Wed D oudsblocm Ie Boikjop Afgezonden van Waddinfjimen aan 1 Groeneveld Ie B ireiidrecht II v m Koi ij te Bommel Jaii Peeicis te liollerdara Iteglhcbbenden kunnen do e brieven legen betai ng van het port icrugbekomen door middel van 1 1 Posikantcor te Gouda Gouda i e Diiectour voornoemil U Dec ISC J KOET 1 LD Burgerlijke btand ïfaoHiN 2r Dec Fsi it oudirs A Gijiimj en 1 v Tii ilcn Her 27 Kli ubelli ouJtib li vaii Ilartcii tn K aii der hpcU OviRLtniN 25 Bcc lirocro i j 20 M DortInnil 11 27 M Sliciliiclil 8 m J W ii erliiiK 81 j ADVERTEMTIEN Bevallen van eeae welge scliaiien doclitcr W K11Ax P NHUK J u kks iondu 27 ücceinbcr S ii Tot diejic droef hold vim di s cK s vele eu uaauwe Ix trckkiiigoi overleed eergisteren avond te Arlal mijn IVIiuwdbi cciler de Wel Edel Aehtbare lieer ANNKS ADIilANI W DlüK N iii ii l OMIi lliirgi iiie ster cii iildiiar m den inidcrddiii vuii I jiiar W IIOOGKNDI IK VVV iiiiil i ib ii 21 Di ccmiier Ihu J Lokaal TIVOLI bJ het Station vim den Nederl l ijnsi oi rwe r ZATURDAQ 1 JANÜARIJ 1870 i EÏ NE lUIÏTENOKWONE VOOlJSTELLINd ter gelegenheid van den Nieinvjnardag door het rooiieel Je e srliii i onder Directie vau dA ilJK S m noKK HE ÏE W3KïïS € bij den iiaii aiig van het jaar aan liet geachte riibiiek van ioi iiv vocir e dragen door Mevr II JAN N KTTE an lüKNl Ifct kabaal in den iScboinvbiirg liokaaKchcrls zonder liegin of einde DE DUIVEL OP HET DORP Khielitig lilij jiel met Zang in 1 üedrijf met nieuwe on letten Jhansonnetten uod ibets enz ï i il fifri i i o o iini iin iïïïü ii in lilji ijiel met Zang in 1 Bedrijf Vrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf niet nieuwe Chansonnetten Quodlibets enz Prijzen der Plaatsen Eerste Bang 75 C s Tweede Rang 40 Cts AANVANG ten ly URE preeien Plaatsen te bespreken a 10 Cts aan het Lokaal van Onderwijzer s in de Gyjnnastiek in Nederland op WOENSDAG den 29 DECEMBER a s des niorgen s fc n 11 Ure in het Gymnastiek Lokaal op de rfpieringstraat alhier alle Gj nnastiek Onderwijzer benevens belangstellenden in de Gymnastiek worden daarbjj uitgenoodigd Te 2 2 nnroefeningendoormeisjesenjongens De s avonds te 8 ure Voorlezing door den heer H E S H U IJ S uit Jiotlmlam en daarna Coiipours door db leden op de Sabel in het aolitergedcelte van het lokaal Tivoi i Uelaiig stellenden die de lezing ook met dames wenschen bij te wonen kunnen bewjjzen van toegang verkrijgen bij den Ondergeteekende en bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Namens het Bestuur H J STEENBERGEN Pres f V R IJ ï van alle minerale tuibstantiën volkomen on sclKidelijk van iiaiigeiiaine geur verfijnt en verfraait de AROMATISf HE MAIjZZMEI van Joiun n IIofi de huid onderlioudt en verwekt eenon witten fint zuivert do huid van alle onr ii den mankt de ruwe en springende za lit als fluweel er werkt inzonderheid v egens liiire gnuite Miilz gelialle l jz mler giinsfig op iiet doiirzenuweii wakfeoiitstiuii l even deriiaiidcn De prjjs is bij liet kdiisistente der billiiker dan eeiiijj andere soort I er stuk 177 t lisfiiks ets ot en liooi er De AROM A i i iCli K MAiiZl O M U K briet het uitvallen der haren verfraait en onderhoudt ze Flacon 70 cts en I cnlra il Pi pol Sm dlf H in mm irkt lii de Ie hii lininm Mnli Ji Ie V III 1 MISI I Il lil III vrlknjüi 11 II ItiMiln li 1 Il II tui lil II bij lil iil 1 31 3 1 C t j t j c t c a BOEIl E3 TjriS OJI CONTANT OEW te Noord Waddinxveen ten sterf huize van Mejufvrouw de Wed De LANGE aan de Brug aldaar op WOENSDAG den 5 JANUARIJ 1870 des voorniiddags ten 10 ure precies vau MEUBILAIRE GOEDEREN gemaakt GOUD en ZILVERWERK en GEZET JUWEEL Alles daags te voren te bezigtigen Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten Kantore van Notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddm n een Openbare Vcrkooping VAN BOOHEN EN HAKHOUT Conimi ssarissen van den Straatweg Gouda Bo Ifj nweti zijn voornemens op WOENSDAG 5 JANUARIJ 1870 des Voormiddags omUVj Uur ten huize en Herberge van Mej de Wed Blom te Bodegraven in het openbaar te verkoopen 70 Sluiis Populieren Boomeii allen genommerd bijzonder geschikt voor Klomp nakers alsmede 8 Perceclen Elzen Hakhout olies staande te groeijen op de bermen van genoemden Straatweg en wel even voorbij do Reeuwjjksche brug ZEGT HET VOORT Dr Chantofficlanus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van i gelukkigüic uitviiHÜiigen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbettren welke door den t jd ouderdom of andere omstandigheden lydende zyn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des naciits loekleven zware jeukende d ukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of ederen ook oogen die dikwijls tranen vooral bg koud wrr en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen ien al deze en meer andere ooggsbreken worden door dit Oogenwater herstdd en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogea ouderdom geen bril zalbehoeven Hetzelve ia ferkrygbaar a 60 Cis per flacon bij T A G VAN DETH Govda J J BEUZKMAKEn Leyden J H KELLEll wests wagenstraat Rotterdam Mej L A ScHouTENs Schlutee Oostmolenstrsat J J GBOENHUIZEN h C Utrecht en meer bekende Depots in ons ryk Geneeskundig Attest De Chocoladen van het huis FRANZSTOLl WERCK ZONEN te Keulen a d Rijn heb ik na naauwkeurig onderzoek bij zieken herstellenden en zwakken met uitstekend gevolg aangewend Zij zijn niet alleen vrjj van ieder bijmeng sel maar zij onderscheiden zich ook Vfto andere f abriekaten door grootere Cacao gehalte fijnere bewerking fijne geur en duurzame hoeilanigheid Mijn oj veeljarige oudorvinding stoimend oordcel is dit dat bovoiifjnoemdo CJhocohiden in geneedvundig opzich bo en alle andoren de voorkeur verdienen Dr STAMC kouinkl Staf Arts Men vindt ili e algemeen goedgekeurde Cho iliiili ii in originc i verpakking te Gauda b j 1 d MN OM S l Banket eu KoekliiiKKcr oil dl Gn ote Miirkt lliiih Villi A tlnidiiiuH