Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1869

X3 I It ï v i l m m Overzicht OouoA 0 Di coniV er Eindelijk gloort ecu nieuw licht aan de kimmen Prankrük herneemt zijn rang onder do constitutioneele volken Napoleon heeft zyne oude ministers ontslagen ïn aan Emile Ollivier do taak opgedragen ter samenstelling van een nieuw ministerie hij heeft dit gedaan in bewoordingen die rond en openlijk getuigen dat de keizer pielnel afstand doet van het persoonlijk bewind De heerschappij der willekeur is geëindigd do parlementaire regoeriiig beij int het ministerie moet de meerderheid vertegenwoordigen der kamer Doch hier it de knoop de meerderheid is niet te vinden de kamer is gamcugcBteld uit disjiarate bestamhleelen de officicele kandidaten werden gekozen tengevolge van een verfoeilijk stelsel van misk iding dwang en kwade trouw en bijna al die onwettige verkiezingen werden goedgekeurd daar ziJ elkauder onderling ondersteunden de liberalen in verschillende nuances maken slechts eene minderheid uit die door den loop der omstandigheden thans den toon geeft De woorden van Napoleon zijn onberispelijk en indien wij z n verleden kunnen voorbij zien mogen wg olies goeds van hem verwachten Ollivier is een man van uithtokende begaafdheden maar minder van vast karakter daar hij den keizer veelzins gelijkt in Cameleontischen zin Indien hij niet als zoodanig bekend was kon het hem niet moeilijk vallen een ministerie byeen te brengen maar nu staat te vreezen dat hy by velen afstuiten zal op een niet ongegrond wantrouwen En zelfs dan nog als hij gunstig slaagt in zijne pogingen zal weldra blijken dat de herschepping au Frankrijk niet volbracht kan worden door eene kamer die de uitdrukking niet is van de gezindheid des volks Nieuwe verkiezingen alleenen wel zonder officieele bemoeiing kunnen vastheid geven aan het nieuwe stelsel Von Bismarck is gelukkig in twist geraakt met den ondragehjken minister van eeredienst De kamer kan dien von Mühlert niet verdrijven nu hfl von Bismarck begint te hinderen kon hij erger in het nauw gerrken Het betreft eene door von Bismarck uit Varzin gebi zigde uitdrukking ter gunste der Jezuït n die door onvoorzichtigheid openbaar geworden door dtn schrijver vrordt geloochend Mocht dit de aankiding z n tot de verwijdering van den protestantachen ultramontaon dan zal het volk juichen De vooruitgang in Pruisen betreedt een moeilyk pad en wordt daar meermalen gediend door illiberale mannen langs vreemde wegen Uit Zweden komt heugelijk nieuws dat protestantsche land met clericalen zin begint zijne onverdraagzaamheid op te geven en de koning heeft de mildere verordening ge sunctionneerd die hem volmacht verleend de vestiging van andere dan Lnthersche gemeenten toe te lat en Uit Spanje wacht men weldra nieuws in Beieren wil men de kie lnrichting wijzigen do keizer van Oostcnrjjk heeft nu de voorstellen van de meerder en niinderlieid zijner ministers maar de guedc inuii kan het volstrekt niet begrijpen 1 rijksiiiiiil zal lii t nudii nen U welen Zulk een keizer ih i en binder en i cn grooigevaar vooral in Oostcnnjk en itt deze dagen van gistin De toi konisi vrn dit rijk is vooral ilin t r en iii y nL BUITENLAND ENGELAND l c Ti Mi zegt op grond Sgiier beriehtcu uit llonic dnt de nitrtibisschop v n Westminster mg Manning duor den naua is benoemd tot promotor of iidvoCRHt T n bel leerstuk der onfeilbaarlieid Indien iuj licli goed rn niet eer van die taak kwijt da i mag hy rekenen op den k rdniiiiilshoed en heeft hij zelfs met der tijd kans op ucn p iuielijken zetel Dit klinkt onwaarschijnlijk doch a en heeft wel meer onwaarschijnlijke diiiKeii zien gebeuren In uilen pcvnilu is het opmcrLt l k dat onder al de leden e ner kcrkvergadernij ilie vour nagenoeg vijf zevende gedeelten nit liuliancii bestaat een Kugelschman wordt gekozen om voor de i u ik van den paus te pleiten Vnn al de herderlyke brieven door de bisschoppen naar aanleiding van het concilie uitgcvaiirdigd it er maar één waardig geacht om door bet Uoinenische college der propaganda in al de talen d r Aereld overgc et en verspreid Ie worden en dat is Manning s pleitrede voor de verheffing der onfeilbnarheiU lot geloofsartikel In de lersehe daglil idcu loe t roeu een schrijven van den niiiiister prcsiduiu Gladstone van 2UiJec in antwoord op eene petitie om kwijtscheldingvan straf voor O Donovan fiossa waarin gezegdwordt dat hij bereid is om zich veranlwoordelijkIe stellen voor bet besluit om de gevraagde kwijtschelding te weigeren F B A N K B IJ K Het Journal OJkiel dat dinsdag laat verscheen verkondigt dat de miuislers hun ontslag hebben ingediend hetwelk door den keizer verleend is evenwel blijft het tegenwoordige kabinet met de leiding der zaken belast tot dat er eeu ander zal benoemd zijn De keizer had mnandag het Tolgead schrijven tot Eniile Ullivier gericht fMijnlieer de afgevaardigde daar de ministers bij mg hun ontslag hebben ingediend zoo doe ik met vertrouwen een beroep op uwe vaderlandsliefde om u te verzoeken mg de personen aan te wgzeu die met u een houiogeeii kabinet zullen kjunen vormen waardoor de meerderheid vun bet wetgevend lichaam zul vertegenwoordigd zijn en dat b rcid is bet senatusitonsull van 8 October jl naar letter en gceil toe te jj issen Ik reken waar het de groote belangen van den stani geldt dat gij zoonel als de kamer mij zult Ier zijde staan bg het volvoeren van de taak dic ik heb op mij geiiuiuen odi namelijk het grond etiig régime zijii geregelden loop te doen volgfn In hel sietgevend lichaam zijn lot de benoeming va en vourziiler uitgebracht up de heerenSchneidei J9U Leroiix 7 en Jerome David i slemmen br uerden 23 blanco billetteu ingeleverd Debeer Schneider is nlzoo benoemd Voor de beuoe uiug van vier vice presidenlen van het uelgevend lichaam zgn uilgebracht op de heeren de Talhüuel 178 Chevandrier Hl David 140 en Daiu 13U slemiuen Deze vier werden benoemd In Lel geheel nerden uitgebracht 248 stemmen Tot secretarissen van de kamer z jn gekozen de lieereu Bournat met 162 Martel met 158 ïerme niet 164 Peyrusse met H2 Magrin met 133 en Jossrnu met 124 stemmen Als i uieslors van het wetgevend lichaam zgn lierko cii de heereu Hébert en Lebrelon De voorzitter de heer Schneider heeft eene rede uitges iroken ten einde de kamer er voor te dankendat ZIJ hem geroepen heeft urn mee te werken tot vervulling van ilu gewichtige taak die voortaan op haar rust Verder zeide hij o a nog hel volgende nllet schrijven vnn den keizer aan den heer Ëinile Ollivier heeft de kroon gedrukt op de zoo beKmgrijke wijzigingen in onze staatsinstellingen l h een groolscb chouwspel te zien hoe een souv reinvan een deel zgner macht afstand doet in het vul vertrouw rn op z jn volk Tegcnüvcr zulk een feit moeien alle parlijdigheid en verdeeldheid verdwijnen en moet alle vgimdschap worden afgezworen Ik doe dei halve een beroep op uwe vaderlandslievende gevoelen om de handen in een te slaan tot instandhouding van het keizerrijk en lot verdere ontwikkeling van de vrijheid De kamer ziet zich heden bekleed n ct de volmacht van den parlementairen regeeringsvorm zij behoort dus door gematigdheid en waardigheiil in hare delmtlen te bewijzen dal zij niet anders dan het algemeen wel ijn voor ougeii hiiuili l c illingen zijn tot den 10 Januari e k De Jii iril deelt zonder eren el voor de aarheid er Vnn te durven inslaan mede dal 7 ondcrulTu K ren van veisehillciide linieregcinenleii verdacht viiD deel uit temaken van een repulilikeinsciien bond gedegradeerd en naar andere rrgementen terpUuttt zijn Van andere zijde wordt verzekerd lat er onder de ondcrufGcieicii uiite rcilenheid hcerscht omdat zij door de legennoordige luitenants vooral door hen die van St Cyr afkomstig en van adel zijn te veel uit de hoogte behandeld worden De Suez maatschappij zal voor het ten eindeloopende kwartaal de intrest nog op deu oudenvoet betalen maar in het vervolg zal de rente gevonden worden uit do opbrengst van het kanaalzelf die men op een jiiarlijksch Bedrag van 5 ii 6 millioer schat Het Journal OJflckl van woensdag bevat eenbrief des keizers aan Forcade waarin gezegd wordt Het ia niet zonder spijt dat ik uw ontslag en dat uwer ninbtgenoolen aanneem en ik erken gaarne de diensten die gij aan liet land en mijn persoon bewezen hebt door de laatste hervormingen getrouw len uilvoer te leggen en de openbare orde krachtig te handhaven Bunrbenu en Gressier zijn tot kommandeurs vao het legioen vftn eer benoemd DÜITSCHLAND De arbeiders en democritische queestie houdt Duilschlaod steeds zeer be ig Overal verloonen Zich die kenteekenen vooral in de groote steden lierlgn en Leipzig staan aan het hoofd en in d laatste stad verklaarde eene arbeiders vergadering de liberale drukpers den grootsten Giflheutel van Duitschland terwijl zij hare diepste verachting uitsprak voor de schrijvers die zich prostitneerdeu hunne pen aan die pers te leenen De Vulhztg zegt omtrent het vonnis in de zaak van het gedenktecken te Celle yilei generaalcommando van het 10de legercorps en het garuizornscommando te Celle zijn ieder tot 100 Ihir boete en de kosten veroordeeld Daarentegen werd lesloteu luit generaal von Schwarzkoppeu en overste V Hex persoonlijk niet te veroordeelen Dus is hetresultaat dal per slot van rekening de staat d i de belasting betalende burgrrg de boete moet betalen In Osnabruck en omstreken hebben er voortdurend botsingen plaats tusschen de Hannoveranenen Pruisen Eerstgenoemde gaan voort met hetwit en gce op allerlei wijzen ten toon te spreiden eu het ffkuekoek hoort men voortdurend den l ruisen toeschreeuwen Ook in Noord Sleeswijk duurtde tegenkanting voort tegen al wat Frnis is OOSTENRIJK De justitie heeft in de demonstratie der arbeid irs bij de opening der zitting van den rijksdag aanleiding gevonden om last te geven tot de arrestatie van tien dezer personen waaronder ook Hartung den woordvoerder der deputatie die naar den minis terpresident was afgevaardigd Hartung die eerst sedert kort als Oostenrijkscb onderdaan was ingeschreven is ontvlucht Men vermoedt dat hij zich weer naar Hannover heeft begeven van waar hg afkomstig is De toestand der Bocchezen in Dalmutie is onhoudbaar geworden £ r heerschl bij hen hongersnood Nu de Oostenrijksche troepen naar de zeezijde zijn geconcentreerd is de kustbevolking beschermd legen de plunderingen der bergbewoners en zijn levens do kusten geblokkeerd de insurgenten kunnen dus over ee geen toevoer van levensmiddelen krijgen Vroeger ontvingen zij veel uit Montenegro doch van daar vloeit hun niets meer toe Montenegro is arm Hel huel l liovenilicn thans te zorgen voor de vrouwen kinderen en de kudden vee der Bocchezen die bij het begin van den opstand over de grenzen werilen gebracht Daarbij kumt dat de Montenegrijnen over i algemeen meer houden van nemen dan tan geven en sedert hun het vooruitzirht is ontnomen om door deelneming nan de insurrectie eenig Oostenrijkscb terrein liefst eene zeehaven te verkrijgen zijn zij ten opzichte van Dalmalie tamelijk onverschillig geworden KERKELIJKE STAAT D nsdag zou in eene nlgemeene congrogatie de discussie worden geopend over de canonieke voorstellen betreffende zaken des geloofs Men verzekert dat de juiestie aangaande de persoonlijke onfeilbaarheid van den paus in die voorstellen niet is opgenomen maar dat daarin wordt geformuleerd dr veroordeel ng vnn iiiet orihud ixe leerstellingen van philosophic en niornal liet pauselijk hof houdt sleeds vast aan het beginsel dnt de concilie vaders geen recht hebben op discussie over het reglement van het concilie De paus beeft zich in dien zin uitgelaten bij de receptie van ondcrsclieidene vaders die hniinc klachten tegen dat reglement kenbaar maakten BI Dingsdi 1 van de 71 jl rechtigdeii il Bg de van onw ij M H 1 Dr 1 C li I Voorts ee L T DSAI I Zoodat beide eers Het j bloem zai 23 Decern i de eerste bij den bt W gil vernieuwd der openiitj Van Vli si Deze oli voor de t zuimden handels te den bloe vaart erkei den voorsl en soliedel ZlJD Admiraal t T E luJ ment van zer van was alle Ingehouden I 1 I erl o a ookl verhinderJ 2 Qui binnenl verslagen 1 vroegjr nomen 80 VJ Groningea buren i9 dat de kd de kameri dat Amelf vun de over de 1 den kerka te Briell4 bestuur ziging 11 VII C den heer I hotideiKlq worde landschi Verzoiiilej 4 Kj staal sbegl die laat nomen Vervol ling dirl Daarnl Beedsl om een ingckbn i N Ikit loopen len en opgedre van v i Dinger commuiig arbeideri en wagd den spul FriesliinJ terwijl Drent 1 spoed I het 01 gl voermiili