Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1869

it fi ii i i2 y t umum i ttm IcLcrd dnt er llieid beerscbt Icniuts voorul eu VHQ adel worden iiet ten einde p den ouden Il de rente gehet kanaal trng van 5 a dag bevat een I Ke egd wordt l v ontslag ea ik irken gaarne mijn persoon ingen getrouw I orde krachtig Lmundeun van D l iiaastie houdt ernl vertoonen groole atedc jioord en in de ers vergndering Giftheutel van Iveruohting uit prosiitueerden t vonnii in de llet generaalcn het ffarni Vt tot lOO llilr urenlegeu werd oppen en cïrtta en Dus is bet de staat d i moet betalen million er voort ilannoveranen voort met het loon te spreiden lurend den Prui Sleeswljk duurt Praia is K lie der arbeiden rgkadag nanIti t Ie arrestatie ock Hartnng Jnanr den miniaInung die eerat daan was ingeledt dat hij üioh van waar by fi Dplmatie ia bij hen hon toepen nnur de lustbevülking be bergbewonera Ird de insurgen Joer van levens leii ïij veel uit liiin niets meer liuveiidien thana It ll en de kudden Vuil den op tliiacht Daarbg Il algemeen meer I in sedert hun llMnr deelneming Slib terrein lierst i j ten opiiichte t o orJen AAT congregatie de anonii lfi voor ola Men verze iersui ulijkc on voorstelliMi niet i i dt geformuleerd terstellingen van ailijk hof houdt lil iioiicilie vadera fer het reglement ch in dien zin Ir cliiidnic vaders c lemeiit kenbaar BINNENLAND Gouda 30 Decemusr Diugsdag zijn ter verkieaing van eeu raadslid van de 702 op do kiezerslijst voorkomende stemgerechtigden ingekomen 233 stembiljetten By de opening op Woensdag bleek een biljetTon onwaarde Uil ebracht zijn op de heerenM L A KocK 109 stemmen H P N KOEMANS 44 Dr I C ï ÜANUvuuBnEB 22 C lIOdüENIiOOM 19 II Voorts eenige siemmen op de hh Mr Kh inenbuko T DbAIJEB BlEZENAAR enz Zoodat overgestemd moet worden tuesohen de beide eeratgenoemden Het bestuur der Eerierijkerskamer de Goudsbloem zal van de opbrengst der voorstelling van 23 lleceraber drie brooddeslingen hcule i waarvande eertte zal plaats hebben op den 31 Decemberbij den bakker L Groenendaal op du Gouwe Wy maken onze lezers opmerkzaam op devernieuwde opensieUing der leening ten behoeveder opening eener geregelde stoomvuart op Amerika van Vlissingen op New York Deze onderneming is van het grootste belang voor de toekomst van Nederland ïe lang verzuimden wij dezen weg ter bevordering des hanhandela Ie beproeven Wij wenschen dat allen die den bloei des handels als den grondslag onzer welvaart erkennen zich ijverig belooneu mogen in den veerstand eener onderneming die door bekwame en aoliede mannen wordt aangeprezen en voorbereid Zijner Majesleits fregat niet stoomvermogen jidmiraal van Wmsetiaer onder bevel van den kapt t z T I Toe Water is volgens een bij het departement van marine ingekomen telegram den 27 dezer van Maltha naar Spezz vertrokken Aan boordwns alles wel In de Maandag avond door de eerste kamer gebonden zitling zijn ingekomen 1 lierichlen Van onderscheidene leden dat tij o B ook tengevolge van oponthoud op de reis verhinderd werden de zitling bij te wonen 2 Onderscheidene missives van dn ministers van biniicni zaken en van koloniën ten geleide van verslagen over verschillende onderwerpen reeds vroeger bij de tweede kamer ontvangen Aangenomen voor kennisgeving en nederlegging ter griffie 3 Verzoekschriften van 1756 ingezetenen uit Groningen 216 uit Winschoten 73 uit Kloojlerburen 49 uit Middelburg enz houdende verzoek dat de kosten van defensie worden verminderd van de kamer van koophandel en fabrieken die ver oekt dat Ameland met den vasten wal worde verbonden van de synodale commissie het collegie van toezicht üver de ifjrkelijke goederen der hervormde kerk den kerkeraad en notabelen der hervormde gemeenten te Briellc on te Ooilgensplaat het provinciaal kerkbestuur enz houdende bedenkingen tegen de wijziging i i de tweede kamer gebracht in hoofdst VII C zaken der herv eeredienst enz en van den lieer van Cleeff uitgever Att AmerfoortsdieCourant houdende verzo k dat er eene tijdelijke vuürz ieniig worde genomen omtrent de plaatsing van buiinilandsclie loterijannonces in de Ned dagbladen Verzonden aan de commissie voorde verzoeksclirifleii 4 Een aantal wets ontwerpen uitmakende de slaalsbegrooting voor 1870 en al de ontwerpen die laatstelijk door de tweede kamer zijn aangenomen Verzonden naar de afdeelingeii Vei volgens werd overgegaan tot de samenstelling der afdeelingen Daarna is de vergaderiag gesloten Eeeda Dinsdag zijn de afd lingen byeengekoijien om een aanvan te maken met hel onderzoek van de ingekomen wetsontwerpen Uit het noorden des lands meldt men aan de N Rolt Cmr dat aldaar in de beide jongst verloopen dagen en nachten zooveel sneeuw is gevallen en dat d 7e door den stormwind zoodanig is opgedreven dal er plai isen ijn waai ze Ier hoogie van verscheld n voeten ligi ooals o a op de iouinger I uMil ehe en Friesche straatwegen waarde communicatie le ds is belemmerd en een aantal arbeiders bezig ijn om de passage voor de pusten wuKendienslen vrij te houden t Xoorrech an den spoorweg niet genoeg te waardeeiri o l Priesland en üvrrij el thans op hel liest gevocU terwijl het voürldiireiid gemis voor roniiigen Drenthr daaidoor Ie sterker uilkumt M ge do ii spoedig daar yijn d il ook de e provuioien hm hel ongisUK r l g L l van dit oii ardeuba M rvuirmi ldel ulln kni n h vcrhcgo Men leest in do Goemhe Courant liet voorstel van vel waarbij de doodstraf afgeschaft wordt voldoet nan eenen weiisch van ons dien wij dikwijls reeds hebben uitgesproken Wanneer dat onderwerp in behandeling komt zullen op nieuw alle argumenten voor en tegen worilen opgehaald ook de pers zal niet achter blijven om het onderwerp van beide zijden te bespreken wij zullen daarom thans daarover niet veel uitweiden Voor ht oogenblik hebben wij slechts één wcnsch namelijk dat er niets aan de behandeling van hel ontwerp in den weg moge komen waardoor de beslissing over dit zoo belangrijk punt weder zou kunnen verschoven worden Bijna zouden wij zeggen het debat daarover is reeds zoo uitgeput dat men wel spoedig tot eene stemming zou kunnen overgaan En toch zullen wij ons gaarne uitvoerige beschouwingen getroosten Het geldt hier toch de vraag zal het menschendooden bij de wet toegestaan of verboden worden Eu waar het zulk eene vraag geldt moet het baast u langzaam in beoefening worden gebracht De geloofsartikelen der arheidersvereenigingen in Engeland komen op het volgende neder Geloof dat eerlijkheid de beste staatsregeling is Geloof dat wij in een wereld leven die zeer goed is als men geld kan uitleenen verleren of eggeven maar om te vragen of te leenen of van iemand afhankelijk te zijn daarvoor is het de slechtste wereld die ooit bekend was Geloof in goede wiijt en maat en in omervalschfe levensmiddelen in contante betaling in klehi win sten en spoedige dividenden Geloof in den stelregel leven en laten lecen in vrijen handel en om kort te gaan dat het pligt is tegenover den naaste hem lief te helihen als zich zelven eu iedereen te behandelen zoo als men wenschen zou zelf behandeld te worden Hieruit leert men boe dwaas hot is iemands slaaf te zijn als men vrij kan wezen dat men geld leere sparen zoowel als te verd enen en om het op de beste wijze te verleren Hat beste middel om tot hooger levensstand iard te geraken is ontwikkeling Uie levensstanila ird bepaalt de hoogte van het leven ergo het loon wordt ten slotte bepaald door de outioikkding van den arbeider In Stemmen voor vrede en waarheid komt de predikant Th Nahuis een groot voorstander van het christelijk nationaal onderwijs en ijverig maar eerlijk orlhodox ten Elerkste op tegi ii de houding zijner geestverwanten onder aanvoering van Ds Kuijper op de Utrechtsche schoülverh imlsvergadering H j zegt daarvan o a Ten tweede spijt het mij dat men op deze vergadering iiaineiijk eene voorafgaande besloten heeft om wanneer prof de Geer opstond en heenging als een mande zaal Ie verlaten Zuke afspraken vind ik vrijen mannen onwaardig Ook de redactie van hel maandschrift protesteert tegen die onwaardige daa l Van de Utrctsche amendeirienicn blijkt hot nu dat de voorstemmers ze riet eens kenden en hunne sloramen bij overrompeling zijn verkrofion en dat velen deiizelfden avond nog er spijt van hadden maar ze waren overvallen en ingepakt Madrid 28 Dec Zorilla is Zondag avond te B iioeluiia aangokomon en aldaar zoor goed ontvangen I e jjozüiidlieid van S ilaveria verbetert de bandiel l acheeo is geilood Konstantinopel as Hfc De Levant Herald egl een parliculier telegram te hebben omvangen aarin worilt medegedeeld dat de oii lerkoiiiiig van K rvp e weijicrt te voldoen aan den eiach der l orte 10 het afgeven der gepantserde schepen en achterlaad stnkken die onlangs voor rekening van Egyplezijn besteld Dp Tiirquie heeft een gelijk borichl doch beide bladen zijn jegens den on lerkoning vijan iig gezind I Bern J l i president van den Dond is plotseling overleden Parijs 29 Dec Volgens de Patrie is de eerste slap van den heer OUivier gev ee t om lioor bemiildeling des hoeren Dam den heer Bnirot eene poilefeuille aan Ie b edcn De heer BulVei hoeft echler tot nu toe geHcigerd haar aan Ie nemen Venetië 29 Dec l o r dedt een telegram mede van hol eiland S in a Maura gedateerd 28 deyer molden Ie dat gi loron al ia r oene aardbeving liirfl gewoed aariloor do gehooio blad totaal verliiolil is Fora l oc Uo l ksl vau hot antwoord van ln kl o l ü van llgM l Server Kllon h ovorgehr iol i IS bokond U n li blijkl dal do Khodivc den firman der Porie heeft onivangen met den eerbied en de hoogachting wolke hg overo iikdinslig zijn plicht vcrscliuldigd is aan do bcvou n van den sultan en dat hij dien beeft doen afkondigen mei het gebrnikelijk ceremonieel en de vereisohtc eerbewijzen De Khedive heeft dezen brief aan Server Eli endi overhamligd met het verzoek dat de sultan jegens hem zijne goedgunstigheid zal blijven betoonen aan welke hij onder alle omstandigheden en altijd de grootste behoefte heeft Misschien zou de Khedive zich weldra genoopt zien om eenige verzoeken te onderwerpen aan de goedgunstigheid en welwillende aandacht van den sultan Geineiisdc Berichten In Groot Brittaonie wordt voor 1 016 221 honden drie giïdcu per stuk t n dus 3 millioeii gulden betaiild To Bristol was diusdug bij de tooneclvooretelling in den schouwburg zulk een gedrang dat 16 personen werden dood gedrongen l c uiiienk oudiniiiister van fiaanelen Stanton is oveil den IJc ht ilog vitn yaksen C ub irg Gotba kecft het Coburgschc rniitihtorie opgt hereu Ouliiugs ia te Maskou eene i inu nzwering ontdekt Mt t 1 jan moet te Weenen 86 uiillioen fl rente van staatsschuld worden bi taald ItcbaWv itog ruim iO millioeoeD vau vcrschilU udü baiik spoorncg co andere Iceniugen Mft 1 oei 1870 gaat Tan Gouda naar Leiden de ie compagnie vnn het 3c bat Tan het 4c rtgiiiiant infaoterie Nogniaala heeft ecti ouderling do hcrTonnde gemeeote te op dag dcii ev uigelievei koiidigcr ojiciibBur geooidteld aU predi Amaterduin na het eindigen der godsdieiibtoefening op kcrst uigelievei koiu ker van duivelscbe leer De upcniiig van hel Suez kanaal hcefi deu khedtve p m 33 rnillioen frs gekost In nug lb7U z l te liona een 8 daagücb muziekfeest plaats hebben ter viering van het eeuufcest der geboorte van L van Beethoven liet hoofdbestuur der verecniging tot heil des volks vraagt in een adrc aan do tweede kamer de gehcele afschatUng der kerniis Te Leeuwarden telt de afdeeling Tftn het Bchoolvcrbond reeds 180 ledt u ijdag jl IS i i de gemecnlc Ouder Amstel de dijk tüu den iJullew ijker polder doorgebroken Op Madagascar is du geheele prorincie Imerii met de hoofdstad overgegaan tot het ehriBteudom Te Pttcisburg zijn chokia gevallm foorgckomeu In s Uage zijn op den 1 Kerstdag door een prachtige cquipagË knarten in kleurendruk rondgebracht om den vcrgectaehtigen llai enaiirs te heriinicrcn aan het feest Ttu den dag Burgctnecster en Wethouders Tan Amsterdam bebbdu het deaer dagen noodig geacht de ïngeicetenen waarschuwen tegen ïwemmfo en baden op erbudfn plaatsen Heilert 10 dagen zat 28 ilretmber in het Suex kanaal ecü Fruibisch seliip iian diii f rüiid Hij cciic ontplüllintï in de pjrutcehuisehc school te Toulon zijn O peri oiieii oingekunit ii De universiteit Ie Jena gaat elk jaar aehteinit en hel aantal studenten bedraagt Ihans blechiö itW die te Leip ig gaat steeds vooruit MARKTBERICHTEN Gouda 3ü Dec Door de slreiinning der vaart werden er bijna geen zaken gedaan en bleven de prijzen ongeveei als in de vorige week Tarwe l uolsche per 24 0 1 kilo ƒ 320 Nieuwe 295 lloüde K 1 J90 Zoeiiwsche per mud oude ƒ U 7i a ƒ 11 80 Kieiiwe ƒ 8 40 a 9 70 De minste soorten ƒ 7 80 a ƒ 8 25 liogttc puike Zceuttsche 7 25 il 7 90 Mindere ƒ B iO i ƒ 7 Gerst de be le ƒ fi a ƒ 7 Mindere soorten f h ïA ii 0 00 Builenlandsche 4 60 af 5 Haver kurle a 75 a ƒ 4 50 Dito lange 3 Tl 4 00 Boekweit Franschc per 2100 kilo 170 a ƒ 180 NoorilBr ƒ 2 25 Ji 2 30 Bruine iiauneii 10 a 11 De beste soorten ƒ 12 a 12 85 Witte booncn 11 00 a ƒ 14 00 De aanvoer ter veemarkt was heden onbeduidend de handel eenigzins minder geanimeerd Vette varkens golden van 25 ii 28 c het halve kilo Burgerlijke Stand Jl iioKi N 27 Di C t alliiiiinn ouilrrs S Ilnmm ia K l ruilman Juhaiina U ijimiiil i ouili re II J Kronenburg Hl W Iliislus 28 Ciilii liii oudirs W dü firiujl on C van Scliruvezi 11 1 Juluiiiaii ouJir II Vuvulstijii lu A vni 00 Vnm omlvra II il diuijl t M Mo niaa L oni lis Julian lltrmanus quiIcib O liirlij i on A UicJc naii Ovi lll Hil N 27 1 00 Ki ni 2 J C C v i iMi wil 2 1 D r I aO C vau l LM IUM ll I II at 7 8 J b l rif lU li lloi i 11 in liiii An llocvin i ii l Da kcr w Khiili i wti