Goudsche Courant, zondag 2 januari 1870

fe m m JL Zundag Z Januari 836 1870 GOUDSCHE Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG üe prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen OROOTE LETTERS vforden berekend naar plaatsruimte Afzonderl ke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 1 8 7 O Is niet de toestand van geheel Europa vredelievend Heerscht niet overal welvaart en is de prijs der voornaamste levensmiddelen door den goeden oogst niet langer io onevenredigheid met de verdiensten der arbeidende klasse V Blyft dan wel veel te wensohen over i Donkere stippen mogen zich hier en daar vertoonen onopgeloste quteatien mogen den een en ander vrees aanjagen en den pessimisten de gelegenheid geven hun j immerklachten te uiten over het geheel genomen belooft dit jaar wat het raaterieele betreft niet ingunstig te zullen ïijn En toch veel nog zoude men anders wenschtn De stad onzer inwoning gaat steeds vooruit het getal inwoners vermeerdert uiterlijk heeft de gemeente een welvarend aanzien ook fabrieken verkeeren in een bloeienden toestand en zoude nu de wensch overdreven zijn dat do regeering der stad meer en meer doordrongen mocht worden van haar gewichtige roeping V Door haar ligging geniet onze gemeente voordeelen boven velen die voordeden zooveel mogel k te gebruiken ten nutte der geheeleburgerjj is de plicht der rej eering is do plicht van ieder ingezeten Uitbreiding der gemeente moge hoogere losten en andere bezwaren na zich slepen daaraan zijn ontegenzeggelijk groote voordeelen verbonden en de overtuiging daarvan moge ons dit jaar bewaren voor een kleingeestig gekibbel dat steeds tot nadeel der gemeente moet nitloopen Zuinigheid is een uitmuntende eigenschap von iederon huisvader van iedere regeering maar die zuinigheid moet niet in karigheid ontaarden waar het nuttige en onmisbare zaken betreft Ia verkwisting en overdaad dikwijls noodlottig de gevolgen der karigheid zjjn dikwijls niet minder gevaarlijk De regeering der gemeen te zij locgewenHcht dat zij de juiste maat niet moge vergieten maar steeds in het belang der burgerij de geldon der burgerij op de nuttigste wijze moge besteden Velerlei workzaiunluMlcn Wiulitrn dit juiir s lands hoogt rt gocruij vcischilkuide Uii i tien moeten opgelost worden De koloniale qusestie vau het hoo ste belang voor moederland en kolo iien scdtrt jaren hangende vraagt nog altijd een ojdossiug Ennwetopde schutterijen en op het hooger onderwijs zullen die twee gewichtige belangen re eleii rechtswezen en verdediging belastingstelsel en armwezen vorderen de aandacht van ministers en vertegenwi ordiging De arbeidtrs quaistie treedt meer en meer op den voorgrond en de vraag of de loonen in evenredigheid zijn met de verdiensten de vraag of de positie vui den daglooner en werkman goed geregeld is door onze wetgeving wacht op beantwoording Zal dit ministerie aan de gekoesterde verwachting beantwoorden Zul het hterk door de ondersteuning van de groote meerderheid der vertegenwoordiging de hangende quitstien in milden zin regelen Zal het mot oude traditien brekende der volksstem gehoor geven en zonder aanzien van persoon alleen het waarachtig belang des volks tot hoogste doel dor rogoering stellen Daartoe z j dor regeeiiiig kracht en moed loegewenscht lbo schoon de coneiliante begin solcn in theorie niugon hihijnon maar A te dikwijls wordt dit wo r i gebruikt om inconsequentie en flauwhr rtiglieid te bedekken Handhaaft de rogoering de boginselon van waarheid en recht de groote mo rdoiheid der vertegenwoordiging niet allien maar ook de ovorgroote moorderheid van het verlichte dool dos volks zullen Iriar krucLtig steunen Was de aandacht van Europa in htt begin van hot vorige jaar op Parijs govesti td wachtte men van daar de oplossim der Oostersche quHistie thans keert zich het oog van allen naar de eeuwige stad Rome en het concilie Ziet de een met huiverin j de te nemen beshiiteu te gemoet een ander is thans roods beslotou niot eerbied de gi dapraken der kerkvergadering aan te nomen terwjjl een derde die luistt rrijke bijeenkcmiat met mvc rschilligheid begroot overtuigd lat Je tijd van banvlook en brandstapel voorbij is on de korkvorgaderiug do niuclit niet bezit om haar bjsliiitcn door unwilligon te doen eerl io ligon Strijil van hot oude togon hot uionwe reeds verloren terrein te herwinnen maar die pogingen zullen wel vruchteloos zijn De niiiuwe beginselen breken zichbtaar door de leuze der oude tVansche republiek zoo geminacht en m iar al te dikwerf Z o verkeerd beoordeeld vrijheid gelijkheid en broederschap wordt meer en meer begrepen en gehuldigd Vrijheid welk Nederlander zoude die gavo des hemels aan zjjn raedemensch niet gunnen Genieten wij als Nederlanders de politieke vrijhe en velen missen die nog velen hangen nog af van de willekeur van weinigen Zouden wjj dien misdeelden niet toewenschen dat dit jaar hun ten niin to eenige der vrijheden vcrschaffe Gelijkheid voor de wet kunnen wij Nederlanders ons wel een anderen torstand voorstellen Gehoorzaamheid aan de wetten dos lands is ons iUer plicht r laar die wetten verleenen ook aan allen zonder ouderscheid bescherming Gelijke plichten maar ook f clijke rechten geen bevoorrechte standen maar ook geen paria s Moge die gelijkheid spoedig aller deol zijn Hroederschap verbroedering der volkeren zie telken jare allen alagbo neo die de volken sedert eeuwen gosehcideu hebben De locomotief die de wereld van het eene tot het andere oi ide uoorvlieL t verbrijzelt in zijn snellen vaart de veroon eelen die de volkeren gescheiden hebber Door het uitgebreide verkeer verdwijnen vroeger nnsverstand en eeuwenouden ifkeer vijandschap verandert in toegenegenheid en vriendschap en allen wordt het bljjkbaar dat de strijd tusschen de volkeren met ardere wapenen moet gevoerd worden dan met rams he en en moordtuig Op het gebied van kennis wetenschap en industrie zijn lauweren te bohahin grooter en heerlijker dan ooit door de grootste helden op het oorlogsveld behaald zijn De overwinningen op dit gebied verkregen vorhoogen het geluk der menschheid ij vornieorderen de bronnen van welvaart en zijn nieuwe banden tot vereeniging Ier volken Woiisolion wij dan dat 1870 getuige moge zijn van vele dergelijke ovorvvinuingon dan zftl votnv okor dit jaar in zogonond aimdcnken blijven on hol jini lo een ccrvollü iilaat in nonir i in do roi zijnor brooiloron t