Goudsche Courant, zondag 2 januari 1870

BU ITENLANIX ENGELAND Het auinl fiiillissemerUeii in de la ilste dagen is ongelooflijk groot Do Daily Nein vermeldde er Donderdag een vierhondcril lal Belangrijke firma s komen er evenwel niet onder voor d iarenlcgcn wordt liet beroep van velen der gefaillcerden aangeduid door gentleman De reden dal in deze dagen zoo velen de betalingen slaken ligl hierin dat met 1 Januari de nieuwe wet op de faillissementen in vverkking treedt waardoor het den failliet moeilijker zal worden om te wor len gerehabiliteerd aangezien dit niet aan den rechter maar aan de crediteuren zal worden overgelaten F 11 A N K R IJ K De door de hecren Ferry ü imbeita en Arago bij de kamer ingediende kieswet bepaalt o a hel volgende er zal éun afgev iardi de zijii op iedere gü UÜI inwoners waardoor het land 53 afgevaardigden zou krijgen de afgevaardigden worden voor drie jaren gekozen de stembus is slechts i cii dag in de hoofdslad van het kanlon geopend hel gezag raag geen oaiididaiil slellenj de ambtenaren van s kei ers hol liuudiiig kunnen huiiuü betrekking niet met het mandaat v m vcdksverlogenwoordiger vereenigen de vour ifïa inde eed vvurdl afgesohiifl Algerie en de andere koloniën worden op dezelfde wijze in de karaet vertegenwoordigd als de gewesten van het moederland De Patrie tracht ie doen uitkomen dat de keizer zijne prerogatieven binnen engere greiiven beperkt dan in het seiialiis eoiisult is omschreven Erbestaat reden om aan te nemen dat hij ook inde tegenwoordige oinslaiidighcdeii daal in zal volharden en zich dus niet zal mengen in de onderhandelingen van den heer Ollivier tol samenstellingvan een nieuw kabinet maar dal hij zonder ee iigetegenwerping Ie hem voor Ie loggen lijst der ministers zal aannemen en den heer Ollivier vour dekeuze der daarop vermelde personea verantwoordelijkzal liuen Men verzekert dal de heer Laguéronnièrede poriefenilie van builenl zaken heeft aanva ird Een nieuw ministerie zal het nieuwjaarsgeschenkvoor Fruikrijk zijn Heden Woensdag is hel kabinet nog niei volledig samengesteld De hier Ollivier is aan menige deur waar hij hteft aangeklopt meer of minder beleefd afgewezen maar hij is volvenrouwen en hij moet aan den keizer te kennenhebben gegeven dat hij hem morgen eene volledigelijst van ministers zal a inbieden Ollivier ondervindt veel tegenwerking in sommige olficieele kringen die in geene andere danreactionaire sfier kunnen leven Die lieden ontziengeen midde cii om Ollivier zijne laak moeilijk kanhet zijn oi uiopelijk te maken Zg strijden voorhun beslaan Zij weien dat liet rijk der misbruikenuit is als hum o clniue niet aan tiet bestuur blijft Ten allen tijde nebben lieden van dien stempel denmannen van vootuiigaiig hinderlagen gelegd maardit heeft het veld winnen van liet liber ili me enzijne eindelijke zegepraal niei belel en zoo zal Ollivier ook thans de moeilijkheden wel uit den wegwelen te mimen Velen zijn van nieening dat aan verscheidene interpellatién door de linkerzijde aangekondigd geen gevolg zal worden gegeven nu het iniiiislerie Forbade gevallen is Voornamelijk zal dit het geval zijn met do inlorpellatien belrelt enile do ongeregeldheden Ie l arijs in de nia iiid Juni 11 en de onlusten in de kolen districten vjii de Loire Reeds ia gc cgd dat de brief dien de keizerï nn Emile Olüvier heefl geschreven een echt conetitutioneele daad is De heer John Lemoinne is ookvan die meeiiiug De e zoo jjiiiistig bekende publicist zegt in liet Journal ties Boliati dat de stapdes keizers nog meer belei kenis heefl dan dien menvan hein verwiiclille In pla ils tceh van elf rechtstreeks de ministers te kiezen die zijne nieuweseaatknnde moeten vcriegcnwoordigen heeft hijzijn prei üg itief üvergeurigen iian leu lid der kamer en daardoor den lieer ollivier tol lioofil v in hetkabinet gemii ikt De c nieuw iglieid zegt de heerLemoinne is hoogst gcwiclilig zelfs na al heigeen waarvan wij sedert cenige ma inneu getuigen waicn i O O S T E N R IJ K Op grond van goede iiiforinalieii zegt de TaffesP ssi gelonveii MJ Ie Liinnen aannemen dat de niinisleriiele eiisis nog vijnr de heropening van den rijksrand en wel in den geest der meerderheid van het k ibinel al worden beslist Iniussidien lubben do gezamenlijke riMCliuiinaire oruMiieii in liuiine jonizste nummcis liuniie vrcugile aan den i ir gelegd Zij meenden den val van hel liber ilisinc in Oostenrijk te kunnen leikunuigen leeds wezen zij jubelend op de verwaclitc zegepraal der reactie in lc cene helft des rijks en vormden zij zich ilaiirvan met hunne voorstanders de sehoonsle droombeelden De pctitieu van de Duilsche vereeniging van journalisicu en van het VVeoner genootschap Concordia om afschiiirmg van het dagbladzegel zijn door hel huis vnn afgevaardigden verzonden naar de commissie voor het budget Naar men thans verneemt is dr Banhaus voor deze zaak tot rapporteur benoemd en zul hij in zijn rapport zoo krachtig op al schaffiug nanilringen dat men niets anders verwacht dan bij de behaudeliiig der staatsbegrooting den post voor het dagbladzegel te zien verminderen op het bedrag van een paar maanden dat wil zeggen voor zooveel als het zegel nog kan opbrengen tot bij den aanvang van den termyn van afschaffing T faar aanleiding van de laatste vaststelling der gevallen waarin men de excommunicatie beloopt zegt de Liberie dat feitelijk niet alleen Italië maar ook Frankrijk Ooslcnrijk en Duitschlaud ja viervijfden van alle katholieken geëxcommuniceerd zyn Wat kan men nog van het concilie verwachten Alle te Trenie nitgc prokenc exsommunicatien worden lierhiiiilil en nieuwe er bijgevoegd Deze hebben o a betrekking op hen die een door den paus veroordeelde stelling duiven verdedigen die de hand aan een geestelijke slaan ccn duel begaan zich met vrijinelseliirij en carbonarismus ophouden in een nonnenklooster binnendringen mei personen omgaan die door den paus in den b tn zijn gedaan kerkelijke goederen koopen of vcrkoopen enz Deze dwaze afkondiging verdiende slechts een medelijdenden glimlach maar de Fninsche regeering heefl de zaak ernstig opgenomen en de Fransche gezant de BanneviUe heeft bevel outvaagen den paus daaromlicnt Ie onderhouden De handelingen van het concilie worden zeergeheim geliuudea maar men verzekert evenwel dathel uit een der vele brieven van den bisschop vanOrle ms blijki dal hij tegen de samenstelling vanhet concilie gepro esieerd heeft daar volgens hemde 3ÜÜ bisschoppen in partibiis geen zitting mochten hebben Kardinaal Mathieu zou den eed geweigenl hebben en daarom vertrokken ijn Debisschop van Orleans hoopt een vijfiig bisschoppenover te halen zich met hem tegen de onfeilbaarverklaring Ie verzetten De ü iUikaaiisehe partij doethaar best om Ie Eransche regeeriiig te bewegenpogingen aan te wentimii om de onfeilbnarverklariugte beletten De algemeene congregatie welke Woensdag indo St l ieierskerk gehouden werd heeft vijf urengeduurd Deriien sprekers hebben het woord gevraagd doch slechts vijf hebben kunnen spreken De acuustiek der zaal is zoo slecht nat de sprekerszich niet kunnen doen verslaan De vergaderingheeft ziuli bezig gehouden met pbilosophie en onrcchtzinuigheid BINNENLAND GoiiD t 1 Januam Uil de iichlerslaaude adverientie biijkt dat dr J C Zaïilberg vv ens De kon bewilliging is verleend op het ontwerp der statuieii van de alllier te vestigen naamloozcvcnnoolschiip Nederlandscho llouwvcrceniging Men schrijft ons uit Moordrecht dd 29 December lieden werd alhier in het posthuis door Dijkgiaafen Ileemraden v ui den Zuidpla older aanbesteedbet bouwen van eene uitwateriiig s is in eenen nogte maken dijk in den hnogeii bi m van dezenpolder in verb ind inet de verbelerde slooinbenialiiig l waren IH iusebrijviiigsbiljeiten ingekomen waaruit bleek lat hel hoogst bad uiücelireveii J liekker te Leut voor ƒ lli iUO en Iiel muist Hendrik de Jier Ie Ilekendorp voor ƒ IKiDÜ Do ccrsic kamer der slalen geneva tl heeftdüiiderd ig de wet op de niidibden voor lS f niet2 1 tegen 1 stem en alle overige kleine om werpen die inn do orde waren gesteld zonder discussie nnngenomcn Men kan niet genoeg herhalen men behoorde het van de daken der huizen te verkoniiigoii dat wij geen nM hebben om do Javanen te dwingen tot het planten van koffie en suiker en nog veel minder aanspraak kunnen maken op de opbrengst vnn do veilingen die het batig slot of de bijdrage vormt De Javanen zijn geene slaven mniir vrije mannen Wij hebben allerlei voorwendsel en leugens bedach om ons geld toe te eigenen Kerst heette het dal wij hun moesten leercn werken Maar wij leerden hun slechts dat waarin zij het minst oubedreven waren landbouw Daarna luidde het dat zij als zonen van hetzelfde rijk in onzen geldelijken nood moesten voorzien Maar toen deze geweken was gingen wij voort met geldelijken nood ts scheppen Eindelijk verzonnen wij de beeldspraak van den voogd en den onmondigen pupil Maar het voogdijloon bedroeg ƒ 25 voor elke ƒ 40 die een pikol koffie opbracht En zoo wij nu minder nemen is het alleen omdat het stelsel in ecu staat van uitputting verkeert Wij hebben slechts recht op ti belasting Wij hebben hun plechtig beloofd hun te zullen uitbetalen wat er na aftrek van die groudbelasting en van de vervoerkosten van de opbrengst overschoot Maar wij hielden hen onkundig van de rijzing der prijzen die van ƒ 13 tot ƒ 40 stegen Op die onkunde speculeeren wij en op hunne gedweehei I Wij belooncn hunne hoofden ruim om hunne onderhoorigen tam te houden Dat is eene staatkunde van valsohe spelers Een liberaal minisl irie van Bosse de Waal treedtop met de mooie frase dat het noiizetklijk is eenvolk meer te doen opbrengen dan het voor zijne eli eiie behoeften noodig heeft maar reeds in het jaarIS70 neemt het van de Javanen in plaats vancene umatigei bijdrage voor het moederland eene laiiienlljkc die meer dan tien millioen guldenbeloopt liet Noorden De Staatscourant bevat het verslag der commissie belast geweest roet het afnemen van het eind examen der hoogere burgerscholen in Zuidholland in hel jaar 1869 De eotnniiisie noemt den uitslag van het examen zeer bevredigend De algemeene indruk is geweest dat de goede vruclilen die de regeling van het middelbaar onderwijs belooft af te werpen reeds iin in ruime mate werden geoogst Er waren onder de candidaten die op jeugdigen leeftijd van een helder verstand van eene fliuke en breede ontwikkeling blijken gaven en telfs de van nature minder rijk bedeelden bewezen dat bij ijverige studie de beantwoording aan de eisohen van het veelomvattend programma ook voor hen mogelijk is op eene wijze die veroorlooft om voor hun welslagen in hunne maatschappelijke loopbaan de beslo verwachtingen te koesteren De Anlt Ct bespreekt de zaak van de kustvan Guinea naar aanleiding van het zoogenaamde pak dat de Coinnieiideczen zouden hebben bekomen De afloop van den tocht is geweest gelijk men dien verwachirii kon maar behalve dat den inlanderseenige schrik zal zijn aangejaagd is er niets verkregen Een goede duurzame regeling is er noodig Do min wil wachten met eene regeling tot dat debuitengewone omstandigheden voorbij zijn maarjuist die omstandigheden vorderen de regeling De Anih Ct doet de vraag of de kust wellicht nietslechts eene houdbare maar zelfs eene winstgevendebezitiing zou kunnen worden door kolonisatie dieperbinnen s laiids D it zou geld koslen maar meeropleveren d iu t geld dat nu voor de kust uitge I geven wordt en voor nuttelooze expedilien Wij zijn in slaat aan de belanghebbenden tekunnen mededeelen dat om redenen voorn imclijkgelegen iii het nog niet ontvangen van de Ie verwachten belangrijke opgave v iu leden in Ned Indie de verloliiig Ier vereeniging tot bevordering vanbeeldende kunsten fArti et Araicilite die op 30 Dec moest hebbeu plaats gehad uitgesteld is tot 13 Januari 1870 Men leest in het Ahjem Daghl van Ned Er loopt een gerucht dat ook hier Amsterdam in navolging van Groningen cii Middelburg een adres aan te bieden aan Z M den koning ter leekeuing zal worden gelegd inhoudende het verzoek inkrimping van bel zoo hoog opgevoer le cijfer voor hel budget van oorlog Dit adres zon volgens bel Orijaan der NeJerlavdsche Arlteidersi ermilf i ii eu van wege de Vmsterdamsclie auibachlsliedcn uitgaan Men zou geene moeilc sparen om lie leekeiiing vau dit adres zoo algemeen mogelijk Ie in iken Onder anderen zouden eenige hoiiilerile wciklieden die wegens wcrkgebrek in dit winlersaizoen den arbeid hebben moeten staken hebben aangeboden zich aan de hoek n der straten