Goudsche Courant, zondag 2 januari 1870

t3 rnrfflTr f t m rv 11 M1991C nnn 1 behoorde li rii dat l dwingen 11 nog veel opbrengst bgdrafte ninnr vrije cl t ii leu IfeiM II iMTst Icikcn Mniir het minst Imdile liet on en gel ir toen deze lijken nood kil de beeld fiingcn pupil Jci elke iO ij nu miu Itelsel in een bben slechts hun plechtig tr na nflrek lei voerkosten lij hielden hen 11 van ƒ 13 fceuleeren wij 1 liuniie hoof te houden yslurs I W lal treedt iijk is een et voor zijne 1 in het jaar I plii Us van I rland eene lil oen gulden jS tordm l iif der com Inien van het in Zuidhol noemt den uil De nlge eile vriichleu uwijs belooft werden ge tiicn die op land van eene ven en lelfs bewe eii dat II de eischen o ik voor ben ioft om voor like loopbaan van de kust oogenaamde licn bekooieo i lijk men dien ilen inlanders 1 niets verkre13 er noodig lig tot dat de ij zijn maar rcjjeliiig De t wellicht niet winstj evende lliiiiisatii dieper eii marir meer lic ku it uitge üliiiea i liebbcnden te voorn iinelijk 11 de te verin Ned ludie cvordering van 1 ie op 3 J Dec 13 tot 13 Ja 1 mn Ned lAmsterdano in rj een adres Ifr ter tceke liet verzoek vooiile cijfer NederlaiidHche I lie mücilc spa i ua algemeen ouden einigo verkgcbrck m iioetfn staken n der Dtr iti U te posteercn en door middel van hel opschrift nutteluon millioeiieii verijnlleii m Iiotigerlijdeii gopi mtst op een bord dat ij op de borst zullen dragen de opmerkzaamheid van duizenden voorbijgangers te trekken en ze tot de tcckening van het adres aan te moedijen De Shipping and MercanUle Gazette doelt berohteu mede van de westkust van Afrika loopende tot 4 december Daaruit blijkt dal de l antljien de grenzen van de Goudkust ije et hielden en dat de vyaudelijkhedeu tusschen de Ashantynen en de Hollanders steeds voortduurden Laatste Berichten Parijs 31 Deo Het hof van Assises heeft Troppm in ter dood veroordeeld De beschuldigde glimlachte en bedankte het hof terwijl hij eene buiging maiikle ïoeii het doodvonnis voorgele en was hebben zich teekonen van goedkeuring onder bet publiek iloeu hooreii Die teelienen werden onmiddellijk bedwongen Troppmaun heeft bij hel verlaten der gcrechts anl de leden der jury onder ifTcotatie gegro t In zijne cel teruggekeerd was de opgeruimdheid die hy de vorige ivonden aan den dag had gelegd geweken Hij heer i mets gegeten en enkel een glas wgn februikt Parijs 31 Dec Het Journal Offwiel deelt de benoeming der nieuwe ministers nog niet mede Tot bisschoppen van Angers Ajaccio en Guadeloupe zijn de volgende prelaten benoemd Freppel Cuttoli en Iloyna Bucharest 31 Doe in deïittingder k iraer gaf eene interpellatie belreft eiide de vervolgingen tegen de Isiaelioten aanleiding tot stormachtige debatten De regeering we gert maatregelen te nemen om te beletten dat aan de Joden do elfde rechten als aan andere burgers rfnrden toegekend De regeering l ial aan de kamer het iniatiatief tot zulk eei voorstel over Weenen 31 Deo De Oesterr Correap meldt d it op vorliicigen van den minister van financiën de conversie vm Oosleiirijksche staatsschuld b j buitenlandsche hui en op ultimo Januari en Maart zal worden gestaakt Parijs 31 Dec De Coiistitutionnel meent te welen dat Emile Ollivier heden aan den keizer de volgende candidatenlijst voor het nieuw te vormen kabinet beeft overhandigd Ollivier Justitie Berlhemy Buitenlaiulsche Zaken Chevnndior Binnenlaii isoho Zaken Chaaseloup Staatsraad Kichard Openbare Werken Caudin Koophandel De overige portefeudles souden niet van eigenaars veranderen Gemengde Berichten Mtiandng zijn 2 300 man begonnen met de slechting der vestin £ erkcii van itieda Op don wcultu ktTËtdng is to Madnd oone openbaio meetinjï pehoiidtu wniir 8000 person lustig hebbun bcraadBlangd over de o jiichtin eencr ftdi iattevo rc ubhek In Frankrijk ib liet den militaire m wtikilijken dienst verboden lut te 2ijn van hüt bci tuur ecucr ludustrlccle of financieele maatschappij Te Schüfmerhoin is uit bezuiniging de Btraatverlichting vau hedcu if op teheven Volgens tcuc oiiLiii s Kohoiuleu telling heeft de stad larBccas eene bevolking van ruiiu tSOOO leleu w laroiider 3700 vreemdrlingen Pe getalsterkte van het leger der vireenigde staten van Amerika bedraagt aan oflicierun en matischappeu ongeveer 29750 militairen Het dagbladzegel ia afgeschaft in lloiigaujp In den avond van 25 duomber is te Innden ccii huis afgebrand waarbij 7C3 personen zijn omgekomen eene moeder en 5 kindetcn Het verbruik van pnardenvleesch neemt toe in Frankrijk Tc Parijs zijn daartoe iii de maanden sept oct en xiov IböU gebeyigd 683 paarden wegende 13 i flOU kilo Traupinan i ter dood veroonlctld De witserscho bonJsiaad hLcIt met 7 tegen 24 stemmen besloten tot hecieniiit óer constitutie ADVERTENTIEN fti Wj iiQSiïnitCii ioni3ni liïtaTi iSrüwa i m é Oiidrrtvouwd Wi IHANNi MMHIIAINK SALUMdN lil IJl l 5 lA iout A 29 Jeouubw 18G e Riveplh ü amwii 1870 Bü m aanvang dos jaars brengt do ondergcteekendü zijne lieilwenachen aan allo zijne Vrienden on Begunstiger s E SCHUURMAN Gouda 1 Januari 1870 Aan Vrienden en Begunstigers zjj met Heilen Zegenwenscli den Morgengroet van den dag door deze toegebracht Gouda 1 Januarij 1870 A DERCKSEN PS De Suippermakerij hoopt hij als vroeger ook dit jaar voort te zetten waarom hij deze als do eenigst bestaande fabriek te dezer stede bij Heeren Koek Banketbakkers en Winkeliers minzaam aanbeveelt zullende steeds trachten in prijzen en kwaliteit genoegen te geven Zegen en welvaren toegewenscht aan mijneBegunstigers Vrienden en Bekenden bij denaanvang des jaars 1870 C J BOER De ondeigeteekende brengt bij deze zjjueixHcilwensch bjj den aanvang van het nieuwejaar aan alle zijne Geëerde Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnendeze stad A OUWELEEN Gouda Kruidenier 1 Januari 1870 West Baven Opretl te Heilwensch aan Begunstigers en Stadgenooten dankbaar voor het genoten vertrouwen beveel ik ra op nieuw in ieders gunst aan J MOUCHON Modiste De Heilwensch bij den aanvang des jaars wordt toegebracht aan Geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten deze stad dankend voor het genoten vertrouwen beveel ik mij op nieuw in UEds gunst D BOER Huisschilder Glazemaker Lange Tiendewt i D 67 Gouda 1 Januari 1870 De Heilwensch bij den aanvang des jaars wordt toegebracht aan Geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten deze stad dankend voor hot genoten vertrouwen zal ik trachten UEds gunst waardig te blijven W STIKKERS Tapijtmagazijn Korte Tiendeweg Gouda 1 Jonuari 1870 Bij den aanvang van hel nieuw bi gonnen jaar wenscht de ondergeteekende zijnen Geëerden Begunstigers heil en zegen toe en hoopt het vertrouwen waardig te nvogen bleven hetwelk hem in het afgeloopen jaar geschonken is Gouiu L J FLORIJN 1 Januari 1870 Gouwe Bij den aanvang des jaars heil en zegenwenscli aan Vrienden Bekenden en Begunstigers P C PINKSE Broodbakker Kleiweg Gouda 1 Januari 1870 Do ondergcleokonde brengt bij deze den Heilwensch van den dag aan zijne Vrienden eu Beguiisligors zoo biiiiion iils buiten do e stad dnnk oiiur voor hot lol hiertoe genoten Gouda 1 Januari 1870 VOORDRACHT VAN DR J G ZAALBERG over het Concilie te Rome en Pater Hyaüinthb of Kerk tegenover Moderne Wereld op 7 Januari 1870 des avonds ten 7 ure Entree 50 Cts Gereserveerde plaatsen 10 Cts Eene KEUKENMEID van dea R C Godsdienst vraagt tegen Februari a s eene dienst in Gouda De beste getuigenis van bekwaamheid en gedrag kunnen geleverd woj den Adres franco onder de letters D L b j deu Uitgever dezer Courant Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG en werken lieil nnm op de SPIJSVERTERING Zij zgn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFÜRIJVEND Verzegelde doozen van ST s Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlandeneen J V AUnrt Alhlasserdam M Punt Wz Alphen a d Rhijn C van Arkel Jmiterd im M Cléban C droogisten heilige weg 1 321 en huidenstr KK n 278 Bodegraven 15 Versloot Delft H VV le Kruyff üelfshaven i Koch Deventer ücbrued Timun Dirkslaiid D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Haastrecht K Oosterling leijden i ï ïcrburgh Ilaarlemmeratr hoek Bak kersteeg Moordrecht G H Post Nieuwkoop A Bots Oiidetcafer H J Kuijper Itotterdam v d Toorn Weste Wagentt Sc hooen A Wolff Til V E Fiinsseii Utrtoiit F Altcna op het Steenw over de Don kerstr n 1172 tf oerdeii L Uuijlen evenhuiieu A Prins Het depot Au et eohte Urbnnns Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt inst mteligk verzocht wel attent to willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanusl illen li reip volgenj het oude en echteRecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierloreu vpgegerm Steden en plaataen dan bij de hie iorengenomide Dcpdtl onderH In elk doosje is eenbiljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KiiUNEN ZooN Apothekers weUe Iliindteekening zich ook bevindt ophet Zegcll ik luirmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers inttarttelijk daar welop te letten en raden hun aai Wfll toe tö ZieU bij Willi mill de Doosjes l illcn hiiiilt Alleen dipDniisjc H i iriii een biljet met on e Hiindleikenlngis ii li 111111 tu schiill oii eu zich te wiicli voorhet gebruik van de vele oainiiaksel 87 t