Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1870

Ö m h 1870 Woensdag 5 Januari N 837 GOUDSCHE COURANT m Advei icntieblad voor Gouda ei Omstreken De inzonding van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave L AT8CHAPPIJ JNUAllIJ 1870 tt dezer Maatvan 1000 run Deelhebbers 1 1 geplaatst ld t de Directie ren E H KOL leden van het P AMERIKA Iwelk Comité zq grijze niet tot de Amerika al dan besteed tot den ats eene lijn van birectie denieuvye en te verzoeken iaar De eerste l rbuar C TIE er dagcD liebbea de ie WattcD rezen aaa vele Rhu 1 11 voorzorg namen pil au bun ligchaam Lin ieder die nog Ivoudip alt goed ioop lich Tun zyne Ehumaiclen zij met vol verdel dat tot heden berii7udeiid en kraohtdie er jaarl ks van mUl der vleijendsie i ziju daarvan de ir il np l il men de koopen iii de beiifscn of zij gewikkeld Inrop bcuevens de gefiij der 2 Ï0 Dopotboatnd ie door den Bell REETVELÏ Az te Delft prgs van 30 Cent per Itcateld bij festraat Rotlcnlam In Snelle aid I Jnnel Briiikumi Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAU eu VKIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Traupman en de Doodstraf Traupman is ter dood veroordeeld en het domme publiek juicht Hij heeft zgn loon zoo zegt men De gedachte alleen dat de rechters misschien de verzachtende omstandigheden waarop de advocaat Lachaud zoo welsprekend wees zouden aannemen en een mindere straf toepassen die gedachte alleen deed reeds een gevoel van vcroutwaiirdiging ontstaan dat zich zelfs in de rechtzaal lucht moest geveu Wat zou het geweest zijn wanneer de verzachtende omstandigheden eens waren aangenomen Niet alleen het publiek dat or behagen in schept de groote crimineole processen met dezelfde belangstelling als een franschen roman te volgen zou luide zijne afkeuring daarover hebben te kennen gegeven maar ook nndcTeu die niet uit nieuw giengheid de verhooren en pleidooien b jwoonden maar die aanwezig waren omdat leze treurige zaak van grooten dienst is bij de studie van t menschelijk geslacht zijn van oordcel d it de ongelukkige niisdudigcr de doodstraf verdiende Zoo wordt iliv e aohtdubbele moord als i cii nieuw argument tegen de afschaffing Il idoodstraf aangewend en niou zegt hot den procureur generaal die den oisch in deze zaak moest doen na de straf moet evenredig zijn aan t misdrijf zonder dat men bedenkt dat deze schoouklinkeude stelling niet meer is dan een holle theorie een onbereikbaar ideaal Die evenredigheid wenscht tusschen misdaad en straf is op den weg die terugvoert naar de wedervergelding naar den tijd waarin als rechtsregel gold oog om oog en tand om tand die evenredigheid wenscht tusschen misdca l en straf huldigt de folterwerktuigen waarmede in meer barbaarsche tijden de ongelukkige misdadigers wenlen tor dood gebracht die evenredigheid wenscht tusschen misdaad en straf moet het betreuren dat Traupnuiii niet aclitmaal gedood kan wurdcii iict de wapciii en middelen cho hij zelf geliniil tc iil uure dit mogelijk dan nog zou de jiiLstc rxciireiliglirid niet gevonden zijn want de iiiiuits liap iij verliest veel meer door den dood van iiieiischi ii zoiiids de l amilie Kinck was dan door dien villi IViiiipiiiaii 011 l l ll ll t ll E oiin di l id lussclicii iiiistliiiid vn si rul i vei lid imuogclijU vcrli iiiil tll M licii lieulcii Kun er altijd zijn Twee personen hebben onder dezelfde omstandigheden dezelfde misdaad gepleegd zjj ontvangen dezelfde straf toch kan t zijn dat de een danrdoofmeer wordt gedrukt dan de ander Evenredigheid bestaat er dus niet maar verband wel want zjj worden gelijk gestraft omdat do euveldaad van den een evenzeer de veiligheid der maatschappij verstoorde als dio viin den ander De veiligheid der maatschappij handhaven dat moet het eenig doel der straf zijn Het is geen kwaad dat men den misdadiger aandoet omdat hij zoo misdadig is omdat hjj een misdaad heeft gepleegd maar het is een maatregel van voorzorg die men neemt opdat de niaafeèhapp j venier geen last van hem hebben zal l e staat die geroepen is voor de veilighoiil van personen en goedoren zorg te dragen moet dus tot handhaïiiig daarvan dieven en moordenaars onnhadeVijk maken En nn moet dit het verband zijn tusschen nii sdaad en straf dat de grootste misdadiger ook het langst ihit noodi levenslang onschadelijk worde genmakt Dat doel wordt volkomen bereikt door tuchthuisstiaf icsteld dat Traupman tot levenslange gevangenisstraf was veroordeeld de maatschapjiij zou evenmin last vaii hom hebbon dan nu hij vernioedolijk geöxeculeord wordt Het doel der straf wordt dus daardoor evenzeer bereikt en dan is zelfs met t oog op dezen onmensch de doodsl raf oinnenschelijk Hülteiilaiidscli Overzlclit Gouda 4 Jnnuari Eindelijk heeft het den hr E Ollivier mogen gelukken oen ministerie bijeen te brengen eu hij is gunstig geslaagd in zijne pogingen daar hjj bekwame en invloedrijke mannen heeft weten te bewegen de moeielijke taak te aanvaarden van de oude ministors blyveu er slechts drieën vim goeiie politieke beteckonis oorlog marine on 11 nis dos keizers de hh Leboeuf Rigault en Vailliint De eerste indruk is gunstig on bl ok uit de rijzing der rente Met deze nieuwe nmiinon kan do lii rvonniiig dor iiistollingon in libonilon zin iiiingoviingonnunlon on ij kiuiiiou vci l j i K tot stand broiigon als liot liiin iiio clljk 1 Ir Ljoiiioi dcriil tui hoiliiiu dlii ii to li lii nicn i uili kun iiieii zn li niociclijk losniukc ii aii lii l vi nnoi Ion il it do drill iu o vrijlioiiU ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN vrienden en de onverzoenlijke vijanden des keizera den rustigen vooruitgang zullen beletten en dat een diep geworteld wantrouwen velen afkeerig maakt van Ollivier die onvast van beginsel even als zgn keizer moeielijk is te doorgronden Zoo zegt ook een Ooitenrjjksch blad van hem Ollivier redt het keizerrijk niet hij richt slechts zich zelven te gronde dit is het verdiende loon van den overlooper In Griekenland is weder eene ministercrisis in aantocht dit koningrijk rust op valsche grondslagen en wat men ook boproeve het middel wordt niet gevonden dat vastheid kan geven aan hot wankele gebouw Bijna ou men iets dei ljjks kunnen zeggen van het veel bewogen Oostenrijk Daar is de ministercrisis in vollen gang De keizer schijnt een automaat vijf ministers dienen eeft remonstrantie in de drie overige antwoorden de keizer stelt allen in de gelegenheid de bezwaren te kennen en laat beproeven de partijen tot een te brengen mar het blijkt dat zij niet te verzoenen zijn En deze tweesjialt is van hoogst bedenkolijken aard in een land waar zoo groote verdooldhoid heersclit en de constitutioneele beginselen zoo moeielijk ingang vinden Aan de Oalmatische opstandelingen die zich hadden onderworpen is anmestie verleend maar de bevolking is niet bevredigd en het vuur smeult onder de asch Het gebied der militaire grenzen verkeert bij de aangekondigde maar niet uitgevoe de reorganisatie in hevige gisting gevaarlijk ooral door de nabijheid van Datmatie Bohemen is niet te bevredigen zonder elders dergelijke eischen ie doen ontstaan He kiming van Portugal moest gisteren de zitting der vertegenwoordigers openen en wellicht vernemen wg dus weldra iets van de daar heer chende spanning Hot schijnt afgedaan in Spanje met de candidatuiir van den Italiaanschen jongeling Is liot niet alsof men slechts uitstel zocht Zelfs Napoleon zou trngeduldig beginnen te worden eii wenschen dat er een einde aan kwam Do Cubaansche ojistandoliiigon geven den moed op nu zij door do N Amorikmien verIiitoii ijii Op Haïti A geuert do opstand ni s lii iit Saliiavo verloren on liopoz is niiar lioli iii iivliiclil on lic ini csto tri opon v ordon te Momi Vidio toriig i o nolit lüt l aragiiay