Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1870

V KW Gouda 4 J nuari Bg den boekhandelaar A Brinkman alhier ligt eene lijst ter intetkening op eene verloting eoiicr collectie van gravures en photographicn ter vaanlc van twee duizend gnlden ten voordeelt van het fonds ter ondersteuning van weduwen ui wie cn van verongelukte Kalwgksehe en Nuordugksche vu ichers De loten worden uitgegeven voor l g vleien y BUITENLAND ENGSLAND De I eaee Society te Lrverpool heeft een chrij ea gericht aan le regeering om er op aan te dringen dat zij aan de lluropeesche mogendheden on voor telliMi tot cene algemeene ontwapening orer te gaan De heer Oladslone heefi daarop een ontwijkend antwoord gegeven duch verklaard dat hg altijd in het belang des vredca werk aam zal jn Het afgeloopen jaar heeft egt de Times deu Engelschen weinig reden tot tfvredeiiheid gegeven l e handel heeft rich nog niet volkomenhersteld van de ensis van ISCK In de katoendistricten slaan vele ipinnerijen stil door Ie weinigaanvoer vnii katoen die bovendien letst duur is Alle fabriekauten klagen over den schadelijken invloedvan de Trade Vwem Sommige politieke tinnegietershebbn dien ongnnbliKeii toestand te baat genomenom het protectionistische stelsel weder te bepleiten Dit pogen zal evenwel weinig baten Een der oorlaken die er tce geleid hebben dat de handel ineen gedrukten toestand verkeert is het di credictdat ontslaan is door het oprichten van Ie veel ow ttoek ondernemingen In Engeland en Schotland werd de orde in het afgeloopen jnar niet verstoord doch in de laatste maanden verkeert Ierland in een toestand die veel bekommering wekt Velen waren van gevoolen dat de opheffing van de stontikerk in lerlaml een einde Mill makeu aan de ontevredenheid der Ieren Min tieefl zich daarin bedrogen gezien Thans dient de uBslie van het landbezit lot voorwendsel voor een misnoegen dnt aan oproerigheid grenst Je belofte van het kabinet Gladstone dat in de volgende zitting van het parlement eene agrarische wet voor Ierland lal worden ingediend heeft er toe geleid dat vele pachters zeer overdreven cischen stellen l c beweging om het gouvernement te nopen de veroordeelde Fenians in vrijheid te stellen wordt steeds gaande gehouden Het gouvernement weigerde aan dat verlangen gehoor te geven en de stokebranden langden er in de verbittering onder de bevolking zóó te doen toenemen dat de regeering zich gedwongen zag buitengewone militaire maatregelen te nemcD Ben dagblud uit Melboarne deelt mede latte Tyi een der eilanden in de Stille Zuidzee eenverschrikkelyke moord heeft plnats gehad op eenzoogenaamd emigrantenschip hetwelk eohltr weinigverschilt van de slavcnhiialders die eleer InsschenAmerika en Afrika kruisten Deze schepen lokkenonder allerlei voorwendselen de eenvoudige eilandersaan boord en brengen hen iianr de Australischekoloniën die behoefte aan werklieden hebben Duswerden S80 inboorlingen van Tyi tnn boord vanhet Frnnsche barkschip Morea gelokt om naar Queensland overgebracht te wonlcn De wanhopendeinlanders maakten gezamenlijk een orroer lu hetschip vermoordden de beraannin tn sprongen overboord om naar land te zwemmen Slechts 38 hunner bereikten de kust en 253 kwamen in de golvenom Onze dagbladen dringen er bg de regeering opaan om kiarhlige maatregelen te nemen tot het bedwingen van dezen slavenhandel F R A N E B IJ E Op de nieunjaarsrereplie ten hove heeft de pauselgke nuntius uit naam van het Corps Diplomatique den keizer geluk genenscht en de bede geuit dat Frankrgk in bloei mocht toenemen De tegenwoordigheid van het Corp Diplomatique antwoordde de keirer is het be ijs dat mijn gouvernement in goede verstandhouding slaat met alle andere mogendheden De keizer heeft daarna nnu eiken gezant individueel eeuige woorden toegevoegd Zoo als meu zich zal herinneren is de heer Charles Hugo zoon van den beroemden dichter voor eeuigrn lijd veroordeeld wegens een artikel in de Sappel waarin de rechter eene aansporing heeft gezien tot haat en verachting des keizers Na ir aanleiding dezer vcroordeeling heeft Vicior Hugo nan zijn zoon ren brief gericht die thans door de Rappel wordt openbaar gemankt De uitgewekene van Guernsey zegt in dien brief o a het volgende Ziedaar mijn zoon u voor de tweede maal gestraft Do eerste maal vóór negentien jnren kwaamt BÜ tegen het schavot men heeft er u om veroordeeld Deu tuecden keer thans hebi ge den soldaat tot broederschap nanjiemaand 7ijl ge te velde getrokken tegen den oorlog men heeft er u om veroordeeld Ik benijd u dien dubbelen roem Ic 1861 werd gij verdedigd door Oemieux den grooten redenaar en door mij In ISöSt werd gij verdedigd door Gambella die de solum van llauciiu tieet op te roepen en door Jules Inivre den grooten meester vnn het woord dien ik ilen 2 December iüo üiivcrsiingd heb gi icii f Mles gaat goed wees tevreden Oij begaat even als ik de misdaad dat gij de maatschappij die doodt nnhicrstolt bij de maatschappij dic verlicht en onderricht en het volk dat moord pleegt nij de voiki n dw elkander helpen üg stelt loseph de Maistrti achter bij William Pcnn Gesar bij Jezus üg wilt de bijl slechts zien ia handen v n den pionuier in het hosch en het zwaard in handen van den burger om de tirannie te bestrijden Den wetgever wgst gj Becoaria en den soldaat QaribaUU lot model aan Dit alles is wel vier maanden gevaogems en duizend francs boete waard Laat ik er bijvoegen dat do verdenking op u rust dat gij de gewelddadige schending der wetten niet goedkeurt en dat gg wellicht in staat zijt om den haat op te wekken tegen de nachtelgke arrestii icn en verachting tegen den meineed Ik herhaal het alles gaat goed ifik ben soldaat geweest en daar ik nn toch belijdenis allcg wil ik wel erkennen dat ik eene oude sympathie voor bet leger heb Ik heb ergens geschreven J aiine les geus d cpée en étant moi même vn nDuch op éuii voorwaarde het zwaard moet niet bezoedeld zgn Het zwaard dat ik liefheb i bet zwaard van Washington het zwaard van John Brown het zwaard van Barbcs Hierna zegt de dichter dat het leger voorheen gansch wat anders was dan thans liet leger van de republiek evenals van het daarop gjvolgde keizerrgk had wnt er ook tegen aangevoerd kan worden een grootsch arakier Het bestreed overal de voorourdeelen en haalde de Bastilles omver Het had de Giicyclopüdie in zijn ransel De negentiende eeuw grijpt het goede waar het haar voor de hand komt en het viudt dat goede slechts in deu vooruitgang Zg wil in den soldaat ilechts den burger zien Op die voorw iarde erkent zg hem De soldaat is bestemd te verdwijnen en de burger om hein te overleiren Omdat gij mgu zoon dit geloofd hebt ijl gij veroordeeld Volgens de GatUoi nf d keizer Nieuwjaarsdag tegen eeuige leden van ui wetgevend lichaam o a het volgende ge egd i oeii Wij brengen een gewichtige hervorming in on e instellingen tot stand Ik reken op awe meilewerkingom ze tedoeu slagen Vioegrr was ik alleen met de verantwoordelgkhrid belast ik voel mg gelukkig thans een deel daarvan op de verlegcnwoordigiiig des l inds over Irdragen Ik ben als een reiziger die eeu gedeelte vuu zijnen last ter zijde legt om des Ie spoeuiger het duel van gn tocht te kunnen bereiken Kn dat duel wat is het anders mgne heeren daii het waarborgen van welvaart en het grondvesten van vrijheid Er vnll nieta nieiws mede te deelen omtrent de ministerieele combinatie De France is van gevoelen lat bij de saineiistelliug het linker centrum zal zegevieren Het ofScieele blad bewaart voortdurend hel sliliwijgen Het Jotirnal Officiei protesteert tegen de opruiing der revolutionaire dagbladen naar aanleiding van questieii die op hel leger betrekking hebben Het herinnert den schrgvers dier artikelen aan de wet van 184y waardoor het gouvernement hH in de macht heeft hen te stratfen EEREELUEE STAAT Do Cimlta Cattoltca zegt dat de gouvernementen het concilie noch begunstigd noch rechtstreeks tegengewerkt hebben riigezonderd het schismatieke llusland dat den eeni iGn I oolschen bisschop die niet was gedood of i lar Siberic verbannen belet heeft hier te komen verhalen van de smarten dezer tot martelaarschap gedoemde natie Eén enkel gouvernement dat van het edelmoedige Frankrijk aan hetwelk de geheele katholieke wereld erkentelijk moet zijn toonde zich welwillend door in iin pauselgken staat een garnizoen te behouden dat een zeer sterke waarborg Is voor de rust v in het concilie ons d il ook dc e vernicu dc gelogcuhci tot weldoen wanne belangstelling al ontmoeten bg ou c stadgenooten M n vernoem dat wijlen de heer d T van O jleren te Leiden aan verschillende instellingen van weldadigheid en andere inrichtingen legaten heeft vermaakt zooals ni n du diiwonie der berv gemeente aldaar ƒ lOOOO aon het H j of nrmc wees en kinderhuis ƒ flüDO aan het Ev Luth wees en oudeliedei Kis 3U00 aan do verecniging lul ondersteuning van de nagelaten betrekkingen v m verongelukte vissohers te Katwgk en Nuordwgk 40Ü0 voorts nog aan het U C wees en oudelicdenhuis aldaar aan de diaconie der Ohrist afgescheiden gemeente en aan andere iuslellingcn alles te zamen een bedrag uuraakende van 10 000 Aan het thans verschenen ontwerp van een algemeen reglement van het Nederlandsche schoolverband ontleenen wg het navolgende Hoofdstuk 1 handelt over aard en strekking vaa het verbond § l Doel en beginselen Art 1 Het aoboolverbond heeft ten doe door vereeniging van krachten het schoolverzuim allerwege in ons vaderland te bestrijden en een geregeld bezoek der scholen waar lagei onderwgs gegeven wordt te bevorderen Aant De hoofdcommissie wenscht onder de hier gebezigde uitdrukking lager ondermjt aan wier behoud zij waarde hecht ook Iet onderwgs begrepen te zien dat op burger dag en avoadscholeu indastriescholeu so derg aan toekomstige wrrk of ambachtslieden gegeven wordt Art 2 Het vermijdt bg de keuze eo toej d sing der aan te wenden middelen zorgvuldig alles waardoor de godsdienstige gevoelens van dezen of genen ouder zgne leden zouden kunnen gekrenkt worden Art 3 Toetreding tot het verbond sluit in dat men de verplichting op zich neemt persooiilgk en in eigen kring te zullen medewerken om de bedoelingen van het verbond te helpen bereiken § 2 Middelen van werkzaamheid Art 4 Het schoolverbond tracht werkzaam te zijn door a bet streven naar en bekend maken van juiste statistieke opgaven omtrent den aard de oorzaken en den omvang van het schoolverzuim het uitgeven van kleine geschrifleu of verspreiden van gedrukte stukken waarin gewezen wordt op hetgeen heug hier te lande of elders met gunstigen uitslag geschiedt of met hoop op goed gevolg zou kuiiueo gedaan worden tot bestrijding ran het schoolverzuim c het inroepen van de hulp en medewerking vnn allen die geacht narden invloed te kunnen uiloefenen op de lagere klassen der maatschappij d bet ondersteunen ook zoo noodig met geldelgko toelagen uit de kas vun het verbond vnn geschikte maatregelen die tot bestrijding van het schoolverzuim eo tot bevordering van een geregeld schoolbezoek op verschillende plaatsen genomen of wen helgk gencht worden Hoofdstuk II handelt over de inrichting van het verbond 1 Wijze vaa samenstelling Art 5 Het verbond bestaat uit plaatselgke afdeelingen correspoudeiitscbappen donateurs begunstigende leden en vrouwenbulpvereenigingen De Kerk Cour behelst een zeer uitvoerig adres van wege de synodale commissie bij de eerste kamer der staten generaal ingedie id ter zake der aan neming van bot amendement van Lynden van San denburg waarbij in de zitting der tweede kamer van de staten generaal dd 7 Dec 1869 van de begrooting voor 1870 is weggevallen de door den minister van linanciun belast met de zaken van hervormden eeredienst enz uitgetrokken post toelagen aan de provinciale colleges van toezicht op de kerkelijke admioistraiien bg de hervormde gemeenlea ten bedrage van ƒ 6800 Wg wenden ons zoo eindigt dit adres alzoo tot uwe vergadering met het eerbiedig verzoek om overeenkomstig de hooge roeping van de eerste kamer der staten generaal een der hervormde kerk naar onze overtuiging onwillekeurig aangedaan onrecht te herstellen en althans te verhoeden dat door eene ontijdige weigering van de tot hiertoe verleende subsidicn aan de kerk bg gebrek voorshands aun eigene middelen zelfs de gelegenheid benomeu worde om in die kasten op cene andere wijze wettelgk te voorzien De werk aamhcden aan de droogmaking det kleine plassen in Schioland bcooslcn Rotterdam gaan naar men vernfcmt goed vooruit De ringdgk muel eheel in orde en het water door het in werking biengcn der machines reeds p m vior decinieiirs ged i ild gu Zonder buitenge üne omstaniligliedeu verwacht men vóór het einde van dit jiiar het drooge te zullen zien S dll llll itl u iitó K 1 il 1ll éMi l l f H 1 tJ iM IIOI ll 0 d tal I na e M rtj w i iBWb s ia lllIl i r V wi ll llB ll É l M tokiVtaèuWs kKrtif ini ni UèiWHKiBi itlfMjIinkBimigMw A lliiiii ilii i Hik M 1 Uk II I S I l ir k