Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1870

onze van vau iceft eu eii on t uiage ien ien ▼ aa d f ler r ofrei ne 3 de geo Tan 4 n n g eu van het of het Het ideti ren ka iaD r de den van oe de tot om rate erk onioor aau rde Ie det jk r i in nit Te Dcvenlet circuleert sedert eeuigp dage bij de voornaamste inge ctenen eeu adres uaii de tweede kamer der atateii generaal wnuri mee aandrang op de nuodznkelijkbeid gcwezea wordt om in den kortst mogclijken tijd en met de minsl mogelyke uitgaven de Terdedigiiig dei lands zoodanig te regelen aU de tijdsomstandigheden dringend Torderen In eene oudejaarsmijmering van het Noorden leest men Ona volk i vervelend en verveelt zioh Men noemt het vroom het houdt ziob zelf voordun rechten opvolger viui de vrome vadereu hetheeft zyB ohriaten staatsmaiinen zijn christelijke scholen t dweept met de kerk Zijn lilterataur is totvermnrweiis toe slichlelijk j van Dollnrt tot Scheldeheeft iedere boer en burger een open oor voortheologisch geschermutsel maar in den grond derlaak ia geene natie ongelooviger dan de onze Men wijze ons eene idee die atad en land in vlam Kt Daar ia b v de geldqiigestie Wij hebben geen geld genoeg in de achaikist 1 Wel zegt het zuinig kr tmershart laat ona het geld nemen Best vun wie Niet uit onzen eigen zak maar van den Javaan Indien soms een eenvoudig man twijfelt of dat wel mag it er hier of daar wel iemand te vinden b v wel in de tweede kamer een vroom man ala Saaymaoa Vader Zinnioq Bergmann O barou van WassenaËr Catwijck of de rChristen stHatsman van Lijnden van Saudenburg heer jhr van Loon die hem met nadruk verklaart dat bet de wil der Voorzienigheid ia aie Java aau den Nederlander gaf tolexplüitaiie Dan treedt een liberaal lid der kamer toe onthoudt zich van die an it maar eischt op grond dat Nederland niet geaubsidieerd mag worden door Java woorden van den heer Blussé by zyu bekend amendement ƒ 10 800 01 0 loco ƒ 10 millioen en de eenvoud ge man is tevreden hg weet nu een van tweeën of dat het Goda wil ia of indien ly ann dat oor doof is dat hg de billgkheid betracht nla hg ƒ 10 800 000 uit Indie neemt boven an behalve de overschotten der vroegere dienstjaren waarvan nu de beer van Bossa juist dezer dagen zulk een tnedig gebruik beefl gemaakt Wg iMen in het Vaderland Men verhaalthet volgende curieuso geval dat in een der kleinestaten van Europa zou hebbon plaats gehad Inden drang der omstandigheden had men beslotendoor een fabrieknnt in een naburig land weder eenramtorenaohip te laten bouncn dal een millioengulden kosten zou Van wege het gouvernementwerd een bevoegd persoon afgevaardigd om overden bouw het toezicht ie houden Toen het oorlogsgevaarlc was afgeleverd bood de aannemer aan dezenzaakgelastigde een douceur aan van een halve tounegouds De zaakgelastigde een eerlgk mau weigertdit geld dat hg niet verdiend had en blgft weigeren ten apgt van dea aanncmera aandrang die zichgecompromitteerd acht door de weigering De zaakwordt ter betlisaing gebracht voor de regeeriiig vanden kleinen ataat De hoofd ambteii iar met denaanbouw belast zit er mee verlegen maar adviseerttoch dnt de gratificatie moet wonlrn aangenomen opdat niet aan het licht kome dat de e door anderezaakgelastigden vroeger niet tcerd i eKeujerd Wat inzulk een land hel budget vau oorlog en marinehoog moet zgn Men meldt ons dat hel getal processeuverbaaltegen de Kijnspourweg maalsuhappij ter zake vante laat vertrek en aankomst der treinen jl Vrgdag reeds een ogfer van 113 had bereikt welk getal naar men zegt sedert weder aanraerkelyk is geklommen Geen trein vertrekt of arriveert of de rgksveldwacht ataat aan de hoofdstationa op poit methet oog op de uurwgzcrs gericht Frgzen waarvoor de kubieke meter luohtgaawordt geleverd ƒ 0 10 Utrecht 0 10 Zwolle n 0 11 Amsterdam Groningen en Haarlem 0 18 Deventer Manslriclit Schiedam Sneek en Vlissingen a 0 12 Bergen op Zoom en Rotterdam 0 13 Arnhem n 0 14 Roermond 0 15 Amersfoort Assen Dokknm Gouda Ilarlingen Hilversum Middelburg Nieuweiliep Roo cnda l Vechel Ylaardingen Winochoten en Zierikree 0 10 Apeldoorn Bolswnrd kuilenburg e U haven Edam Kindhoven J nkhui en Gucs Grave s llcriogcnbüich Hoorn loure Meppel Schooulioven Waalwijk Wormerveer en Ziilphen 0 18 Alkmaar O n Almelo I lMiiikcr lloereveen Hengelo Oosterhout Oss Purmerend Steenwgk n 18 Venlo en Ziuudam Hommel Dordrecht Gorinchem s Gra vcnhnge Maassluis Sliediecht Tiel 0 19 0 20 0 21 en Wageningeu Ënschedu en Weesp BÜP Kampen Overzicht van t behandelde in de zittingen der Staten Oeneraal Bij de behandeling van de begrooting voor koloniën zeide de heer IIoFrMA N Ik spreek hoogst zelden meer over koloniale zaken mijnheer de voorzitter ik wacht te weinig vrucht van wat ik daarvan zon kunnen zeggen dus een enkel teer kort woord slechts als protest tegen de mijns inziens gevaarlijke wijze waarop het bestuur daarvan wcrdt en nog verder dreigt te worden gevoerd Hoe langer hoe meer wordt dunkt mg eeu woord in Prankrgk gesproken bewaarheid U Uollandai a occupenl i déinoUr Ie imvment de leur grandeur Wij hebben hier bij marine en oorlog dagen doorgebracht om ons te wapenen tegen een vgaiid van builen die Goddank nog niet voor e deur staat maar er rijn nog gevaarlgker vganden die hebben wij ook in ons land dat zgn die moderne theorien op elk gebied die wroeten in ons eigen ingewand Worden die op koloniaal gebied nog verder doorgevoerd dan houd ik ons nationaal bestaan in gevaar Hoe men daarover in het buitenland denkt blijkt uil een paar uittreksels uit Engelsche dagbladen ons door den heer Niebsïrasz medegedeeld hoe gansch anders zou thans Money die niet zoo laug geleden ona bestuur in liidie zoo hoagen lof toezwaaide er over denken Ook na onze langdurige discussion zgn vele probl iii s onopgelost gebleven daaronder de koloniale maar ook de fiuaucieele toestand Niemand in deze vergadering zal jie wel geruststellend noemen en ik geloof niet dai het optimisme van den minister van financiën zóó er gaat om het voor denkbaar te houden dat bij ontstentenis van de hoogst onzekere bijdragen uit de Oost Indisobe bezittingen waarop ook hg wel niet rekent onze gewone uitgaven door de natie nosr zwaarder te belasten te kunnen dekken Die bijdragen zgn wel op tien millioen geraamd doch indien de te enn oordige wgze van te gelde maken der producten wordt volgehouden zou ik er niet gaarne 75 percent voor verzekeren en dan Dan zijn onze Oost Indische Witingen indien wij ze dan nog b iUen voor ons zonit r aanle op ons zelven kunnen wg niet bestaan en zullen dan en door eigen schuld naar mijne innige overtuiging ons nationaal bestaan bebben verspeeld wellicht volgeus de moderne uitvinding worden geannexeerd Parijs 3 Januari Het Jourml OJkiel doelt mede dut het nieuwe minisierie aldus is samengesteld Ollivier justitie Daru buitenlandsche zakcr Chevaiidier biiinenlandsche zaken ISullet fiiiiincien Leboeuf oorteg Rig iult marine Segris onderwgs de Talhouet openbare werken Louvet kocphundel Vaillunt huis des keizers Richard schouue kunsten In hel keizrrlgk decreet tul de benoeming is hel ministerie huis des keizers van dat der schooue kunsten afgescheiden De heer Parieu is benoemd lot president van den staatsraad Havana 2 Januari De insurreciie loopt ten einde Ue revolutionnairc junta heeft besloten het conflict op Ie geven ten gevolge der tegenwerking van Amerika De insurgenten onderwerpen zich Florence S Januari De Opinivie verzekert dnt de ministerraad zich heeft verklaard tegen de cnndiduiuur van den hertog van Genua voor den Spaanachcn troon De Oazzetta en de Nazione zeggen dut hoewel de groote meerderheid in hel minisierie tegen die candidatuur is er evenwel daaromtrent nog geen ditinilief besluit is genomen Parijs 3 Januari Na beurs is de I r nsche rente gevraagd ü 74 15 De dagbladen zijn ingenomen met het nieuwe kabinet welks samenstelling een uitvloeisel is van de overeenstemming tusacbcn het rechter en het linker eenirum St Petersburg 3 Januari De regeeringscommissie belast met het oiideizoek belreHenile het overnemen van de spoorweglijn CharkolV A of heefl vergunning gei even oni den geheelcn spoorweg voor hel verkeer te openen De dienst zal morgen reeds een aanvang nemen Woenen 3 lannari Do aarlsherlop Mlireclil IS lieden naar het zuiden van l ranknjk vertrokken Op nieuw is Let gerucht verspreid dat de keizer weldra naar Home zril vertrekken Doch van officieuse zijde wordt dit gerucht ten stelligste tegengesproken Lissabon 3 Januari De Oiroude is alhier gearriveerd met tgdingen uit Rio Janeiro Wegens een gebrek aan de machina beeft da boot oponthoud gehad De graaf d Eu werd mak een gedeelte der Braziliaansche troepen uit Paraguay te Montevideo terug verwacht RiO Janeiro ll December Volgens berichten uit Paraguay is Lopez uit zijne laatste verschanaing verdreven en heeft hij met zgne faaiilie en eenige officieren de wijk genomen naar Bolivia De graaf d Eu zal met hel geallieerde leg r terugkeercn en een bezetting van acht duizend man namelijk zes duizend Br izilianen en twee duizend Argentgnen in Paraguay achterlaten De internationale Vereeniging voor hondel en ngverheid heeft aan de CHOCOLADEN en ÖUlltERWAREN PABRIEK van ïha Stollwebck kn Zonen te Keulen a d Rgu de gouden medaille toege iend Het ia de hoogste onrierscheidiug die tot heden in dezen tak van industrie werd gegeven Gemengde fiierlchten De keizer Ttn Oosti urijk heeft eeoe gedeeltelijke ftouieatie Terleeod aau lic ItaliuHtiiiclie opitttadeUiigen Te Pmag zal eeoe ineetiiig gehouden wordcb ran CsechiBcbe HcrkUedeti Te Appenzell ziJD gedurende den coiieili k jd alle ver makelijklicdeQ erbodua Victor Kiaauuel heeft thao stellig geweigerd de candidatuur goed te keuren van dei hertog bq Ceaua In Ierland zyu wedur twee ageuteu van politie dood Khoten De insurgenten in Port Prince Haïti hebben gecapituleetd NSalnaTe is genekcn in het fort Aleienatra De arbeiden in de eteeukuli ntn jucn in bet Silciiichfl district Waldeuburg hebbeu siiita eeiiigen tyd het werk ge staakt lij vragen hooger loon cd minder werkurea De kLMxcr rau Rusland is bg voortduring Igdcudo aau hjpochoudric Het verschil tusschen den sultan en dei khedive is slechts in Hchgo vcri lTeud Daar raeti niet geiefd is met de ragelicg ul het burgerlijk huHilijk eerst uut l miurt ingevoerd worden ia baden Vou Uijinnrck eou lust hebbeu ee nge ministers over boord tfl werjwii maar Sire is te behouaend De Wiilduuburgscbc wcrkstakers ilUn papierengeld van 15 Sgr uitg en De upbnii st van de Fieterspenning in a laatito maanden van tS09 tot novr wurdt begroot op CO miUioen fr Dit jaar ml te KaBsel eene algemeens tftoloonsielliog gehouden ordt n vsn huisboudelijlkC fou wcrpen In bt t Wgoming district N Amerika ii het stemrecht verlt cnd nait de vrouwen De spoorvtcgdioust op het Zwttsersebe gebergte ia weder gcstaa i door de niictuw Tc Kome moet een dei HoegaarDche kerkvorsten voor zea ongemcubtleerde kamers op de derde verdiepiog in een afgeU gcn sfaat 12000 frs buur in d maand betalen lu Pruuei zitleu l de tnrbthuizen vol ncn moet schikkingen trtffea om nieuwe gasten te bergen Veel bejaarile prelaten vau het concilie worden ziek door het oiiguifliige ivedcr De sneeuw beeft de communicatie gestremd tosschen Spanje en Fnuik rijk Te Cuttaro ir gcillumincerd voor d mneatie Burgerlijke Stand GitBOBEN 29 Dee Anna Aurelia Magdalena ouders G H G de Lange en £ C Kergcn SI Johann s ouders W de Jong en H Usselstijti Christina ouders L Boot eu C DuUemeijcr Jansje Elizabeth ouders G J vau Baaien eu G de Bree 1 Jau Johannes Martinus ouders C Verkerk en M J van Rijk Geertrui ouders J den HcrtO t en E van Leenwen 2 Gerard Wilhelm oudera J de Jong eu W deJong Adriaans lohaBues ouders P OoBterhock en A C Vergounc Anlhonie ouders T Jansen eu H Diebrink Hcudricns Petrus ouders P J van Loon en G de Graaf 3 Leopol ouderti L Coucke en N de Clerq Pieter ouders P de Knegt en M van de Waterinu OvKHLfrUKN 29SDec C S van Hoorn 17 d T Snellemon 70 j J Venaal fi8 j 30 i de Boom 4flj P Tkijgermïin 9 j G J Huijvcuaar huisvr van J W van der Geest 42 j 81 J Boot 2 j 6 m J van Hw rn 19 d 1 Jnu W J Taat 11 w ADVERTENTIE De Burgemeester van Gouda betnigt zijmm tlank aan allen die hein bij de vernieuwing van het jaar bljjken van bolanjjstelling hp l Oii gt eveii en biedt hun wederkcerig üne i lit ilwciisclu ii aan Van liKüdEN IJZENDÜORN ioriiK 2 liuuiurij 1 70