Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1870

Dp ondorgeteekondo lieoft do ocr aan allon die lioiu tor frel oiiheid van hot nieuwingetreden jaar bhikeu v iii belangstelling hel ben gegeven 7ijnon hartel keu dank to betuigen en hull wederketrig heil en egen too towonschen T P VUIULY Do ondergoteekende betnifit bij doze zijner hartolijken dank aan allen die liein bij gelegenheid van hot Nieuwjaarsfe est blijk gaven van belangstelling en deelneming welmeeneml brengt hij hun wederkeerig do beste heilbede toe Di GRAVE GouüA 2 Januari 1870 De ondergoteekende betuigt bii dezezijnen Jank aan allen die hem bij den aanvang van het jaar bewijzen van belangstellinggaven en weusclit hun wederkceug zyno heilwenjchen toe J UEUTINGER GouD 3 Januarij 187 Onder het toebrengen van woderkoerigeheilweiischen zegt de oiidorgottiekende dankaan ieder die bij grlegeuheid van hec iiieuwejaarsfeest hem een blijk van lelangstellingheelt gegeven A K KEMPER De Heer en Mevrouw van HOUWENINGE betuigen hunnen dank voor de vel bewflzen van deelneming ontvangen bij het overladen van hunnen Broeder De ondergoteekende in zjjne betrekking vanAlgemeen HoofdAgent der Geldersche Algemeene BRAM U AARBORG en ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ gevestigd to Ar hfm venvittigt de Verzekerden bjj do Muatschaiijii tArchimedes in liquidatie dat zjj OEtlEELKi lSTELOOS en tegen dezelfde jaarpremie inbovengemelde solide Maatschappij kunnen overgaan 1 M MONTIJN Notaris te Gouda X ONEVENAAKIUAR IN DEZKKKKHhlD iji OM HKVIGE ZIEKTEN TH OENbZKN MÉ § ZUN HET HOFF sche MAI Z EX M i TIUCT ALSMEDE DE llOFF sclie M I MALZ GEZONDHEIDS CHOCOLADE f I Ten bcwij e liiervan diciie litt volgende B schrijven uil liet Wilhelms jjestioht te I Potschm aan den lleei JOH ANN HOFF i § Hnflevernncier te Berlijn vVilhelinslmsae 1 IjS Een knnapje van 11 juren dat langen r lijd eer lijdeinle was n in ler w ikkin der jl onderbniki organen is dnor het gebruik van I uw Mali Exlraet ongeirieen versterk 1 ge jj ö worden en heefi dieii ten gevolge ook ji J iijne vroegere ge onde kleur herkregen fi I De e winter os ilesuege ook veel minder 5 gevoelig voor hem dun vroegeren ii I gevoelen ons dun ook gedrongen u hiervooi nogmaals on en mingen dank te betuigen I g OUOSSMAN Diieeleur vnn het Wilhelmus i li geslicht Parij 9 Sept Daar uw a r y M d Extraet mijnen zoon igtbaar weldoet zoo veV oek n om eenc kist en Dr I HILII I FAlVllE Geneesheer Hg b tB6 hoort tol de beroemtlsle aitsen van l i S Bk njs Mijn kind S j jaar oudeniuin J li Ie tering lijdende is ua drie maanden nn e i hcil nine Al il Fabriekalen gebruik te hebi ben volkomen heralcId L LUMEN fllAL ffi Nciie FriednchslLiSie l l lg S Centrud lVpol Smalle l lneinmarkt bij JiJ de yidsleeg F X A tt Amatodaiit r Alede echt Ie viikrijgen ie lonilu bij Sj t Cv ViiHMlNi rN St M jiifvicMi 1e Wed A C SciioiitN en e II oiithnh IIemu J V 1 BniG gög w DüCOMMlbblEv m LIQUIDM IK i Bi uhIverzekering Maatscliappi AIWMIIMPJI ES to sH GL vonioiiicn hebbende dat door deloyale concurrentie hot gerucht wordt voiipreid dat de Maatsihappn Ai lilMKI E S fmhet zonde ijn acht hot haar pligt voo do oer van Aaiideollioudor on tot goriistslolhiig van do Verzekerden do o vnKcLo iiiiiro ipentltjk iigen ti spreien üeMaatschapp All IIIMEÜES dio ton allen tijde zelfs ondtr de giootsto lanijien steeds onmiddellijk aan hare verphgtiiigen hoeft voldii ui zal op de eltdo wi o alle nog ti vallen schaden betalou waartoe zij volkomen in staat is aange ien van haar Nominaal Kapitaal van iOO 000 slechts L O peiccnt is verkiren en e Aandeolhondors a iiispr ikcl k bli voii vuoi do oM iigo 80 percent waarvoor zij Umi volle goed i ii Bovendien ijn do nog loopt ndo posten alli n liorver okerd Ten slotte duift ij de bi Arilninulf or okordou de kostelou c ov rscliii vin in do Maatschappij Imperiul gerustelijk nunln Vi ion omdat aan haar ton vollo is goblokoii d it de snliditoit dior sedert ti7 jiiioii bostaiiiido Miuitsiliajijiy boven allen twijlol i vorlioven Voor de Comnntne run Liquidatit der Maat ihappij Archimedes C T vt N MEUltó oor itt r Üj aiiflvi r i kei lii Mnci s hii i i j IMPERIAL Londen 10 Ili irnitwr l ii 1 OlD lil lUU TKhH Wij h bbon hioininii l ir Kennis ti n ii d at vim heden nis 1 01 1 M l 1 i l TEiJENWOoUnil Eli s n I lii pi voor Noikihuid iilloil optuihn do lli ii K Pil MEUKX n ANTO N i i K der do lirin i v in rwly Meijen en Ve l p Direct 10 Wm LYALL Ihnitt II C H HARTUNG ii liiii lul HhiIivI P j I 11 im lit Brand V rz licii i aalN lia lj IfflPERIAl Opgerigt te London in 1803 Nominaal K i itaal 14 100 U00 Gestort 1 1 0 0011 llosoivt fonds c 8 700 000 waarvan houdt id dxn end ih ingesolirevoii op de 4 pCta Ncderlandstho Orootboeken Hoofdkantoor tevens domitiliiiui in Nederland Westeindo n 32 to s Oraveubage Directeuren MEl lEN en VEUWEY Deze Maatschappij vor ekort t geii lliand I luide op vil to pi iiii iion l iil K voi rwa iid ii IIhi 011 libouwcn I ldnii Kon Si Ik pon SdmitoM iv oopw 11 11 jjini bouw di Ni voilioiilspriiduct n Vee on fi Voi koiiii oii l i do liinndvi 1 Ki iiii Mi itscliajipij AlvClinii lDKfs Ii ii hd 1 n losllloil 0 rgOS IllOMII Door genoomdo llooioii MKJ IKN on Llï WEY IS aangostold tot Agent vior Umi la n ouistiokoii do Hoor H P Voordiilii MM Krv VOORDIiiAGin DR J G ZAALBERG ovoi hot Coiicilio te Romi on I ator IIyacinïiie oi KorK toirouover Moderne Wereld op 7 Tanii m lh70 d s avonds ton 7 ure Entn o 50 Cts Gereserveerde plaatsen lOC ts Eeiii o MANUFACTUinSTRN zijn voorneinons eouo VJUUIAIII RISG to honden op Doiidordiig den O l uiiiinij 1870 dos avondïi ton Xi ure op h IJovenzaal der Sociëteit ♦ ViiEDHiLsi ton eiudo oohige punten te besjireKen botrotlonde do nieuw o m iat en noodigcii mitsdien liolaniistcllondoii uit deze vergadering bij te wonen Jponbare Verkooping to GOUDA op VRIJDAG 7 TANUAHl l H70 des voorniiddags ten 10 ure in of by do Reiuonstrants lio k rk aan den Haan te Gouda an eeue partjj k E II K B A N K E N PLANKEN RIBBi cnz Handelaars in Tninzadcn en Boomkwcckcrs wolden voTOicht hunne PRIJSCOUIUNTEN voor 1 11 grootliniidcl iii W Midcn aan Fa IIMIT rninniin te i i iilh h i i ld Slljni en Iaai dlk ii I PILLEN lie mul elo j in n mil hel I ig t Rdi 1 slijni 11 il ma i ïvor Icikcild g briikl M I kii ilüür hire irking i l svortoriutïzoer bovordoron bi nnder 4 1 I igui iir gal en ifr zacht laxorond i 11 tegtii lent hot iloü ji met berigf I lid gfliriiu iirknjgbair bij ile navolgende llii r II te rl I r e ii I I 11 I n M iiii S Oroogi teii H lil t Mig Uil i l II llui Icn r KK 37S H icb iriv r It XcrsliKit iinni dl I i d A cglc Delf V ilschui n ifshu ii 1 K iJ IVvei UI bi 1 1 itn lu 1 rksl imi 1 lit riei I M In lil II 1 ill i 11 11 I s 11 I I op lic lIoogNlmt llngo Vn i I in lie Npnistrait ir Irrmjk drc iil iinis H iiMiiiht K O lirhng I njHcn J r IiTbiirgh Hairlemraerstr MiiDnlreelil d II l ost I In II n irr il I auijper liollerd uu v Snncn Kohl korte lloofdsteeg Hihiedam Wed A II liombouU olioonluiveii A UoliT l iel A J h aaasen Utrecht F kersiraat ii 372 Inardiiigen J M Ingerwcrtr Zevenhui7cn A l rins Do SLUM en M XCiPILLEN bereid volgens hel OChtO reCOpt iijn ibor mij te Gouda iilhen III iiihlmUinl verkiijgbiir gis eld bij den lleci L IILNK op dl llong init LET WEL Om lik ilii i i Ier ritli en siiil i iihen T lljke jiiin i iiiiiiiUo Slijm 11 Maagpillon n umi I liil il vniir i n mil de hii iilecekening van 1 J I t HM I IM H ipotlukrr u ki hardteikening ich I k lil milt np h t Lgdlik i irniiile het ilonnje ii c ill Mui pdi ve dun el ilttnl op lo j ill lil nil Ie iMililin voor h t gibiink iii in j II 1111 ld 1 11 il il nil 1 liniht iii cmiloop li liiengen i8 l lUili Dull V 11 II ukiiiiu 1 P i 1 0 iB W ifc it ti lUW rf But JIB M s SB A h I mini ¥ l lKii imwnaaf èd ll flM iB W lJ6 fs wiiw iaissi aaiii É p iB ij iBpiïk il tt llUMn H H ti Si i n Tfe I