Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1870

gevoerd moeten noidin l lk minister is ain dit programma gebonden Pe positie van dtii h er Uausmann solujnt nn ernstig bedreigd Het geiucht geeft hem nedadcn heer Chevreaii pHeci te L on tot opvolger In sommige lionapirtistisehe kringen is men niet tevreden men klaagt er dat de Orleaiiislisol e nuance zoozeer in het ministtrie vertegenwoordigd is De maarschalk Vaillant heeft den kei er dringend verzoolii om hem toch nU minister te laten sterven Van daar dat hij gebleven is Het hoofd des staats heeft don ouden dienaar dat verzoek met willen weigeren De kamer zal naar men verzekert met worden ontbonden De invloed van let nieuwe kabinet heeft zich bereids geopenbaard m de toe praak des keizers tot den president an het wetgevend lichaam gelijk die lu het Jmtnial Ojjiatl 13 openbaar gemaakt Ue toespraak zelve luidde anders De kei er heeft na melijk verklaard dat hij zijne prerogatieven ontleent aan het algemeen stemrecht maar die uitdrukking komt met in het officieele orgaan voor Als een sprektnd v jorbeeld van den vooruitgang der llussische nulie wijst hei Journal ie St IVkisbourg op het feit dat de hooge staatsbetrekkingen met meer gelijk vroeger aan Uuitscliers en andere vreemdelingen doch uitsluitend aan Russen norden vertrouud Zoo i n de meeste ambassadeurs postin thans in handen van giboreii Moskovieten en onlangs rijn ederom vier belangrijke postdi duor dezulken lervuld l rins OiloO 13 tot gevolmachtigde te Weentn GiaafBlondoff te Brussel de heer Sabouroff tp Carliruhe en de heer von Kotzebiie een naam die sinds diic geslachten 111 Busland genaturaliseerd 1 te Dreideu benoemd BINNENLAND Got D 6 JVMAKI Dinsdag trad prof Silriiiga van De pnltr m de leesvergaderiüg van ons departement der M i itsch ij pij tot Nut van t Algemeen met cene zeer boeiemk verhandeling waarvan wy hier een kort over iclit laten volgen op Spreker behandelde de vraig hoe de gaven en krachten die in de vrouw sluimcien betei dan tot dus er ten bate der saraeiileving kunnen worden aangenend Dat dit hoog noodig nas toonde hij in het eerste deel zijner voordracht aan waarin hij de geheele maatschappij voorstelde als lijdende aan eeiie treurige in hare gevolgen hoogst uadeelige kHail nl verslapping ran het ijemoedsJiveu Zoowel op staatkundig en letterkundig als op godsdienstig gebied deed deze vert 1 ippiiig zich nnar al te sterk gevoelen ternijl de menich 111 het bijzonder en het mcnschdom in hel algemten bepaald een verkeerden op allerlei ellende uilloupenden weg inslaat yoodra het g moedsleven kwijnt Voor die kwaal meende de heei Vitringa het geneesmiddel te hebber gevonden in hel aanwenden van de krachten der vrouw in het m latschippelijk leven op runner schaal dan lot heden het gev d was Spreker wilde gecu emancipalie in den ge onen zin waarbij der vrouw juist ontnomen wordt wat hare sterkte uitmaakt liij wilde der ongehuwde niet uit medelijden een werkkring openen om haar wat te do n te geven Neen hy wilde party trekken van de eigenaardige given en krachten der vrouv ten behoeve van on e kranke aan gemoedsleven zoo arme raaatschappy Is de viouw an nature de opvoedster by uitnemendhud zoo wilde spreker het onderwys bovenal van de miuilyke jeugd tot het twaalfde jaar aan vrouwen toevertiound zien Doch zou dit met vrucht kunnen gesch eden dan mocsi het ondenvys der meisjes dat tot heden vaak zooveel te wensohen overlaat veel verbeterd liefst aan mannen toevertrouwd vooral ann de vorm ng van haren suaak en de leiding van haar gemoedsleven dienstbaar gemaakt worden Ook buiten het sohoolonderwijs meende de heer Vitringa dat de vrouv als godsdienst ondernyzeies ziekenbezoeksier en armen vi r urgster belangryki diensten aan de maatschiippij km bi rty on Hoewel na r somniig r nui j by de tickr ning van de vcischyii i li n on c 1 j Is wat al te donkere kleuren lu 11 fuisiln seli idiiwin gibi igd waren huentl bij lut iiitmi eliLn v m di door i piekcr voorg slil lc miildLicn tot wcgMiniig vnii dt kw lal oii cr uun niet op ule be wiuu genoeg nclit as gegcxn Inklngdi Lii iiMiiiind icli dat hy die uiiii omUr hs vpriNr gilnjor li nl dooigtbraiht liiicgduh 1 h Kdii ilu iiiiguipdid oog 11 mi viaiin f oll Imi iuifi ooi cii gebukcn 01 ir 111 mIi lun i i n li iiuw I was den heer A itringa redit dankbiar voor yiic met al hel vuur eincr innige overtuiging voorgtdi igeii rede die ons viel te diiilan en veel te ut gegeven heeft Nu de poldeis 111 Rijnland langzamerhand vanhet overvloedig water bcvryd geraken begint naarmen meldt het boc iinwater te dileii Voor het afvloeien van het laatste naar Katw yk s zeeslui cn wasde sedert eenige dagen heersrhende zuidoostelykewmd byzondcr gunstig Het komt dan ook na I onder val schromelyk hoog te yn geweest weder op den gewonen wiulcrstand liegen en smeltende sneeuw gaven steeds genoeg werk aan de poldermolens leiwyl die onder ndflaiid op verre ua nog met de uilmaling kunnen staken De Zaanlaiidsche kamer van koophandel enfabrieken hieft Mn den iniiiisler van financun eenadres ge oudtn 0111 de invoering te verzoeken vanten umfuriu bnefport ad 5 cent voor den enkelenbrief door het geheele ryk Men schryft uit Krimpen a d Lek De zalmvangst heeft in lic afgeloopen week niet veel opgeld erd Kr yn slechts 11 zalmen op de maikl gibriclit De puj eii waren echter hong de zalm gi ig niinelyk tegen i U 11 ƒ J 75 het halve Ned pond vlug van de hand Ie Amraerstol 1 lie almvisschery voor dit seizoen gestaakt Men leest ui de Coe e C o a in eene nieuwjaarsbescbouwing o a het vtjlgende Eu de zaken in Iiulie yn ook nog verre van Ml orde Zuo e gen de zwaai hoofden Ja at erger 13 Indie gaat achteruit de zaken verwikkelen ich van dag tot dag Nulerland zal nl minder en minder van yne kolunii 11 trekken en het schoone be il dreigt wel haast voor ons verloreu te gaan VVederoin erkennen vy dat ook 111 dit opzicht veel en liefst zoo spoed g inogelyk moet gedaan worden m lar aan wic de schuld dat bet fgiloopen jaar ons niet verder bracht Is niet de tegenstand tegen eiken hervormmgsiuaatregei oor aak geweest dat tdkiiis de pogingen tul vcrbeteuiig verstoord en vertraagd werden en is lii t ook met nog onlangs gebleken dit zy niet ovirliiigd willen worden die in Iiidic sliilits de goudinyn voor Neder ind zien waaruit men de meest niogclyke schatiin moet op delven onverschillig of Indie ook inwoiuis hedl jegens wie uk 11 virpliehtingen te vervullen heeft j Indien ook un de e ingelegciiheid een kncb1 tige hand ge ligin wordt dm al Indie voor Ned rland een egen kunnen blyveii en Ncdi rl iiid aan liidie ei 11 scliuldigen lol kiHiiitii betalen wat te lang reeds veischoveii eid Ueeds is een eii ander 111 bet afgeloopen Jaar voorbereid dat 111 den nieuwen lydkrmg tot belmgryke uilkomsten kin leiden De wetten liggen ter behandeling gereed du een stap nadir uilen buiigen aan d omwikkeling Alsook 111 de e maar ïeiiie oveiinuige mg valliubeid v m rationecio middeUii tirnglioudl De giooisli klacht over liet vtrledene tt di in lan ieti ligt 111 de weifeling die veel goeds legenbiel die eeiie viste regeling belemmerde llnpiii wij d it ookdekligers zullen medr werkeii oui op eeiiiii ckiren bodem te komen In lini ne bind ligt voor een giool deel de verbetering vin wat luiiibms nog zuebten doet Wanneei men nagiat dit er byiia geen plekjo 111 Europa is dit nictneU rniniil bdiilcn 13 geworden door den oou vm let gioole Albion als mui vici dit 111 desnitnw v m len Si joiliird 700W1I als 111 liet liooge gri d 1 lloiigiir i hi step pdi de voef tippeu v m deii Enpelscbin locii t lian als iiuii d II n lain van den Engelbeliinaii leest opr e rotswaiiddi w inlands de Irolli Ut 111 bruist enmen door yn sclinidinde bind de schooni gedenkleekenen oer oudheid oiitnyd iet dan krygt meninderdaid ecu jiniinirlyke geiliicbte van deu allesafiei ciiddi Rilt wainier men leest hoe hy overde door liem bezochte linden en stedin oordeeltZoo Ie en y in den Spo t welk eiiie gewichtigelol de SiiGAVlt speelt 111 de goede vcslc van Zivst bet toevluchlsooid van allen die nog piitygmgeiszyn vaa de oude lepubliek der zeven vereenigdeprovmeii 11 V nniiter een jonkmaii er verliefd raakt op een jonge docliler en iidging voelt haar te huwen klopt hy aan de deur hairs hni es en vraagt een weinig vuur voui yue sigiar De e rersic slap voiiut mets by ondert 111 het oog der oiii eis iMiiirelair vertoont liy ub voor ialiiieOe miil lu oiielir t tilde vooiwend i I Ihins welen ele etneler wiirim y leb te huilde 11 hebben y beieideii ie 11 vooi op bel diih ln oek ilat iillyil pe hg op bel Lueiele volg Is elrs longelings iiii euk mil welkom ilin woiill bel vuur lie iii geuiigii en vliiit dl ildii icli vooi ijii niii llieiii in i li 1 I iinnilijk nul m Ie tntii iii U el i ii nit il 1 u 1 eiilegen geuilil dm weidt be ni lid viini illei hoflelykst geboden Hij steekt zijne sigaar op en treedt elo omng binnen waar t geheele gc in hem ontvangt Ihiiis komt mcii tot eene verklaring De aspiiaiit bekent de ouders voor den vo m op welke hunner dochters hy het oog lieeft geslagen Dan wordt het meisje aan hem voorgesteld en zg wisselen een handdruk Is ouderwyl zyn eerste sigaar ten einde gebrand dan wordt hem eene nieuwe aangeboden door zyne verloofde en er bestaat ffein voorbeeld dal een engagement bmnen de grenzen der tiiecde onder t vaderlijk dak gerookte sigaar aangegaan ooit van een van beide zijden is verbroken Le ert dit sprookje niet het meestafdoend bewijs dat on e aartsreizigers de Britten Nederland uitmuntend kennen Hebben wy dan wel recht te klagen wanneer die b ive buren ons met een Gallicisme tétes carrtfes noemen Laatste Berichten Weenen 5 Jan De Tagea Presse verneemt dot koning ictor Emanuel den Ilaliaanschen gezant alhier heeft opgedrigen om te informeeren of do keizer van Oostenryk zich in de volgende week in zyne residentie zal bevinden Hieruit leiilt men af dat de koning van Italië het plan heeft om den kei er een be oek te brengen Borlijn 5 J m De l rov Corrtsp zegt aangaan ie ele veranelering van het ministerie in Frankryk dat de omstandigbeden waaronder die r iudering heeft plaats gehad zoowel alt de politieke overtuiging van den staatsman die met de vorming van dat kabinet was belast een nieuwen waarborg opleveren voor ele handhaving der vriendschappelijke betrekkingen die gegrond op de gezindheid van k i er Napoleon tusschen Frankryk en den NoordDuitschen boml bestaan Lissabon 5 Januari De Braziliantn hebben de slid Igualinny genomen en 4000 gevangenen lil vryheiil geste lil Lope IS met löüü man naar gene zijde an het gcbeigte MiioeM ve gevluclil Parijs 5 Jinuaii De Patrie spreekt het gernchl legen dat eene vcrminileimg van het legeT OU bebeiuieii tot bet programma van het nieuwe kabinet Zy berinnen dat tot nog toe geene enkele mogendlitiil tot ontwapening is overgegaan Het bi ld verzekert dat lid ontsUg van eleu heer lliussmiiiii een besliste ii ik is In den ministerraad werd op yn oii slag aangedrongen en de keizer die zich gedriigl als een constitutioneel vorst heeft daar a toegesuiuel Parijs 5 Jannuari Het gerucht wordt bevestigil elat de heer Chevrciu den heer Ilaussmann al vervangen In elen senaat heeft de heer do Manp is heden een vei oek geeleponeerd om hetminislerie te mogen inlerpelleeren over de biunenlandsche politiek dei regeerinsr De discussie hierover is bijiailel op a instumlen Vryilag Madrid t Ji i I c mg Icr Cortes is geproiogeeril tot nideie byeeiiioeping In de lonfeleiilie iil heerscbte veel beweging men redeneerele e i druk over de minislentele en eli n istii ue quaestie De re ieiii on naar men ver ekert hebben aangedrongen op eene spoeel gc oplossii g Do crisis zal na irschynlyk vier a vyf dagen eluren Madrid 5 Jan Gisteren hep hier het gerucht elat ecu ikere Redro twee pistoedschoten had gelost op den riupiit De Jiiijmnial ver ekert stellig dat er quceslie 13 dit het kabi iet onveianderd zal aanblyven tengevolge lier weigering van ele U uonisleii om aan hel miiiHlerie deel te nemen Het 13 mo ilyk om een eoiieiliant ministerie te vormen Een radioaal ministerie ruu alle vryheid van h indelen verlangen om de dooi de radicalen gewenscble oplossing en de economische miitiegeleii om de financiën te verbeteren teeloep laiinemen welke Olozaga aanraadt jrciiieii le Berichten X5 De in tl njviii ïui voor den imtionnleo ouderwijsbouil in Lii clHüit 71JII LI uan itiilijk 17 van p st 1000 en 13 vim p si H m I Hi nii lil tl gtixlgd op zijii cipitr dnt hij hem gecu l ilnl l U iiif UW III M iimIhl Dl 1 II v lU lij sUmmlxot Hi i iliin i8 vnii I iTcrpool in l t 1 II I Utllllll lUlp k01l lll lij lil ilii iii vnii 0 11 piilf mt iit li 1 to ToH fii l m liil 1 Iiitü lil III lil lilt lil lit ill om i p c L liLiliii iiioiliii sli I i I II 11 1 il il liiij i 11 siliiip a I gilti 11 lil 1 I i iil u 1 1 K I 7 IJ liij lni liMltii luiiii JOO OOO ptibnicii dic omli i s lUlll 1 ul I Ilu M1U1I