Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1870

l l1 11 1 wczfii Wil iK tiuild I ll dal lil uitgaven van 1801 tut 18 18 vaii 15 inillii tot 28 niillioeu waren j ehtcf eii De cijfers waren welsprekender dan alle lietoogen do stoot ia gcf eveu en do uitgaven voor de verdediging zullen waarscliijulijk i een volgend jaar minder zijn als hot volk voortgaat in adressen zich tegen die uitgaven to verklaren De heer Stony moge het incompetent verklaren de rogecring zal en moet acht geven op de wenschen dea volks en mocht dit het geval niet zijn mocht en regeering en vertegenwoordiging van gisteren zijn en het niei noodig oordeelen op de stem des volks acht te slaan ie stembus is daar om de wenschen des valks gehoor te verschaffen Zoo goed als dezen zomer do onderwijsquicstie de slapenden heeft wakker geschud kan in 1871 de qmestie der opgevoerde krijgsuitgaven hij de stembus beslist worden De uitspraak der stembus moet gehoorzaamd worden in weerwil van alle verontwaardigde specialiteiten die niet hegrijpen dat de tijd voorbij is dat men op de wenschen des volks geen acht belioe u te slaan Meer dan ooit is het vox populi vox Dei van kracht Kuitenlandscli Overzicht Gouda C Januari Vrij onverwacht was het beritht dat de oorlog op Cuba ten einde spoedt en dit bericht schijnt te steunen op goeden grond Het is eene heugelijke tijding voor Spanje dat tot dit doel zich verbazende opofferingen heeft getroost en toch slechts door de onthouding van Amerika in staat wordt gesteld zijn gezag te handhaven De financiën van Spanje reeds in 1800 treurigen toestand werden volkomen reddeloos door den opstand Bij het mislukken tier candidatuur van prins Thomas is de positie van het ministerie onhoudbaar geworden het valt uiteen en nu moot men het weder in eene geheel andere richting beproeven Topete zou weder minister worden en met hom keert Montpensier terug op het tooneel en de verandering in Frankrijk de benoeming van ministers gunstiger gestemd voor Orleans kon aan de eindelijke beslissing eene geheel andere wending geven Zoo dit het geval niet is dan zal de uitroeping der republiek het einde zijn der langdradige vertooning In Beieren wil men door verandering der kieswet en vernieuwde ontbinding der kaïner het ultramontaanschc juk ontgaan Maar liet is moeielijk nan te nemen dat de overwinnende partij zich zelve ondermijnen zal door het goedkeuren der tegen haar gerichte wijzigingen In Üostenryk blijft de toestand onzeker en vol bezwaar Zonder verlichte en krachtige maatregelen staat grenzenlooze verwarring voor de deur en wordt do geheole monarchie met ontbinding bedreigd De bevrediging van Dalmatie is nog altjjd slechts gedeeltelijk de funnestie betreft de onderworpen districten van Zuppa en Braïc maar de npordelijke stammen willen de wapenen niet uitleveren en hierop stuiten de onderhandelingen af De twist tusschen den sultan en den onderkoning is meer gesust dan afgedaan de sultan eisfht het gepantserd eskader tegen vergoeding zoo zegt men maiir zoker is dut die wanver houding een zwarte stiji blijft waaruit een onweder zo kunnen groeien liet jaar 1870 begint met de gunstigste vooruitzichten op liet behoud des vredes toch is er niet te denken aan mtwapeniiig want do toestand is iu de moeste lauden onzeker en de onderlinge verhouding onoiirecht vol wantrouwen Zoolang nu vorsten on volken slechts eene hedriegelijko zekerheid zoeken in de gewapende macht kan er geen reihgheid ign De gehoele maatschappij eischt ingrijpende hervorming en men sluit de oogen voor het dreigende govaar men steunt op de k gers en men bedenkt niet dat zij uit de lagere standen zamengestold geen dunrzamen waarborg aanbieden tegen het gevaar eener sociale omwenteling Daartoe zijn geheel andere maatregelen noodig maar als men wachten moet tot dat verbeterd onderwijs doorgedrongen is tot alle rangen en standen staat het zeer te vreezen dat de storm ons ter halwege zal overvallen Het is meer te hopen dan te verwachten dat Frankrijk het voorbeeld zal geven cener doortastende maatschappelijke hervorming Do aanvang is wel gunstig en het nieuwe ministerie wordt niet vertrouwen begroet maar de taak is moeielijk do bezwaren zijn talloos en de vreedzame uitkomst hoogst onzeker BUITENLAND ENGELAND Niettejjenstaande het Eugelschc parlement over vijf weken zal vergaderen is de comer itieve partij in het hoojrerhuif nog altijd zonder leider Volpens de l all Mali Gaielte hebben de hertog van Marlborough en de markies van Salisbury geweigerd de leiding op zich te nemen Lord C iirns zal dus waarschijnlijk nolens volens ich moeten blijven belasten met die Laak De Gazette is van oordeel dat de coïiserv ilieve lords verstandig zullen doen om niet langer Ie zückeu naar een plaatsvervanger van den hter Ciirns daar ileie uiislekende jurist zijne partg nog goede diensten kan bewijzen vooral bij het op handen zijnde debat over de lersche landqunestie Er norden krachtige pog ngen onder de werklieden gedaan om em Volksjiarlemcnt te stichtentot het bespreken van soeiale en politieke vraagstukken Volgens het programma slelt dit parie i ent zich ten loei het lot sland brengen vaii een bind van Engelsche arbeiders en die van andere EnropeescheSlaten om tot t ne helere regeling der arbeidslooncn Ie komen Ie trachten den arbeiilersstand in hetlagerhuis te doen vertegenwoordigen verbeteringvan arbeiderswoningen ie vüor ien in gebrek aanwerk invloed uit ie oefenen op de eommereieelebetrekkingen tusschen Enïeland en andere Europf bche Sialen Het parlement zal in zijn eigen gebouw vergaderen snelschrijvers zullen worden aangesteld lerwijl de debatten in het licht zullen worden gegeven Pe leus waaronder de leden zuilen arbeiden is vrijheid vrede en broederschap Met 1 lanuari is de wet in werking getreden waar jij de gijzeling wordt afgeschaft Vierennegentig personen weiden op dien dag uit de gevangenis in Whitecross strect te Londen ontslagen Een hunner was zeven en twintig jaren gegijseldgeweest Denieuwe wet op de faillissementen is met 1 Jan in werking getreden Zij bevat oneindig strenger bepalingen dan de oude wet Wel is wa ir isden sciiuldeischer de macht ontnomen den debiienrIe gijzelen maar daartegenover staat dat er voortaaneen veer streng loezieht zal worden uitgeoefend Aecoovden onder 0 procent mogen met wordengehomologeerd Zoolang er niet len volle 50 procent belaald is blijft het faillissement van kracht enkunnen de schuldeischers beslag leggen op de inkomsleii van den failliet De curators worden uit le schuldeischers benoemd en zij handelen ondertoezicht van de rechtbank De Times raadt der regcering nan hij hetaanstaande budget er op bedachl to ne eii om wat minder uit Ie geven len lul e dei marine liet blad H ijst op een aantal vcuegaaiulc misbiuiken die siccds oogluikend worden geduld De J uU Muit l i itte dringt ook bij de rcgeering nan op be uinigingen doch waarschuwt tegen verkeerde besparingen liet blad toch acht het zeer verkeerd dat linke werklieden worden ontslagen mindere ambtenaren minder traetcment verkrijgen terwijl aan hoogere ambtenaren daarentegen verhooging van salaris wordt verleend Dit wekt bij volen groote ontevredenheid en geeft reden dat de mindere ambtenaren en werklieden aan nepotisme gaan denken In het Amerikaansche congres vond de er dagen een even vermakelijke als ernstige discussie plaats over het voorstel van den democraat Mungen die met ronde woorden het voorstel deed om de pen te halen door de nationale schuld Dit voorstel br icht de grootste ontsteltenis te weeg in de rgen der democraten Nadat de heer Mungen met kr icht en vuur zyn voorstel verdedigd had nam een zijner partijgepooli n de heer Brook uit Nevv York het woord en verzekerde dat Mungen niet uit naam van de partij sprak en dus slechts zijn eigen gevoelen had toegelicht immers de democraten waren het eens met de republikeinen dat de nationale schuld niet kan niet mag worden gerepudieerd dat zij tot den laatsten cent toe moet worden afbetaald Na de en spreker voerden verschillende leden het woord en allen wierpen den heer Mungen op echt Amerikaansche wij e verwijten naar het hoofd zoodat laatstgenoemde zich eindelijk verplicht zag de zaal te verlaten De heer Garfield stelde daarop de volgende motie voor Elk voorstel om direct of indirect een deel der openbare schuld der ver eenigdc slaien te repudieeren is strijdig met de eer en den goeden naam der natie en hierbij geeft het huis zonder onderscheid van partijen te kennen dat al zulke voorstellen verdienen streng te worden veroordeeld Deze motie werd aangenomen met 123 stemmen voor en ccn sli m legen De New Yorker IlaRdeh Zeitunn zegt dat de heer Mungen door de bladen van allerlei politieke kleur zoo scherp wordt aangevallen dat in hem niet gemakkelijk de lust weder zal opkomen om weder het voorstel te doen om eenvoudig de schuld te onikeiineii P R A N K S IJ K Men zal zich herinneren dat een paar dagen voordat het nieuwe ministerie samengesteld is een kabinet Ollivier Gaudin werd verwacht Aangaande die combinatie worden nu eeiiige belangwekkende bijzonderheden medegedeeld Het blijkt namelijk dat het ministerie Ollivier Gaudin inderdaad gevormd was De besluiten tot benoeming der nieuwe ministers waren reeds den 31 december geteekend Maar de heer Chevandier die ook in deze combinatie vverd opgenomen deinsde ten slotte voor de verantwoordelijkheid terug om zitting te nem n in dat ministerie Uij deelde zijne bezwaren aan den heer Magne mede en de e was het met hem eens Daarop won Chevandier den raad in van Thiers die hem ten sterkste ontried in het ministerie Ollivier Gaudin dat algemecne afkeuring zou vinden zitting te nemen Den volgenden dag deden Chevandier en Magne den keizer hunne bezwaren kennen Deze leende daaraan dadelijk een gunstig oor maar wilde alvorens eene beslissing te nemen te rade paan met den indruk dien de oniworpeu combinatie op de groote staatslicharaen welke hij Nieuwjaarsdag op de Tuilencn zou ontvangen had gemaakt Du indruk nu moet ongunstig geweest zijn en zoo werden de besluiten van den vorigen dag te niet gedaan en kwam het ministerie gelijk wij het thans kennen tol slaiid liet nieuws omtrent de samenstelling van het ministerie is zoo gunstig mogelijk door liet publiek opgenomen en de Franbohe rente is als gevolg daarvan aanzienlijk gerezen Het vertrouwen herleeft voor een goed deel is dit te danken aan den heer Thiers Het aandeel dat hg in de onverwachte wending heeft gehad is aan geen twijfel onderhevig en zoo hij geen lid is van het ministerie ligt dit alleen aan hem aan zijn wensch om het liever als lid der kamer te ondersteuneil In olie staati iindige kringen heeft men vooral daarom ver rouw n in het kabinet omdat men alle ministers voor eeriiike lieden houdt Die erkenning hetzij in t vourbijgaan gez egd is weinig vleiend voor de afgetreden ministc s D it het nieuwe bewind eciic moeilijke aak to vervullen liecll ontveinst zich iiiem iiul Immers de Augiasstal moet gereinigd orden Vooral is de portefeuille die den heer Jlievaiidier de Valdrome len deel is gevallen geen sinecure Men verzekert dut hij loh reeds oniniddelijk aan het werk heeft gezel een zijner eerste daden zal vermoedelijk een groote verandering in hel personeel der pri fecleii zijn liet programma der IKJ dat het uitg ingspunt der ministcriecle crisis was zal door het kabinet uit I Hl ui BH 69 BS a a a aiiittKM ffll If l5f bil ito i m Wi liii iillii imlk e hii iini io ii ii ioliB las i i j III Jil lil l i iin uHii w iKi la H mUib iM ij II u tn ms mvéf i i iitlkyAlin kièpisi yantsMit iritliW iuiéiiijtiiainrj i il H i M i n tas i liiliim itaia TOj lilt pt l 4iii ii iNUJaii NMmUtKia p j j mr VUMHnn r iij Hk ts tll9 in ei iri ki i i J ld c i H C S i SsfSWaSMBW 1