Goudsche Courant, zondag 9 januari 1870

ickerlngen 1870 Zondag O Jaiarl N 839 huizen X801 INST BELEENING GOUDSCHE COURANT euws en Adverlenlleblad var Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot éé uur des namiddags op den dag der uitgave ttelde PEN KAPITALEN of 25 jaar TEN Draijer 1 kosteloos verkrijgbaar w Haentjbs Dekkeb Burgemeester Jan van deb Uoop Zoon f LOOPUIJT C Al LUS KlKKÜRT I KOENE VEI D la ra Eogeland gcpateotcerJo G POPP Ime ster te Weenen STRAAT 2 Be geëerde Weener gciieei seurd e door eens eijtene afd behoedt voortreffelyk uit den mond bij verI bij kunst als by holle kiezen In labaksreuk het is een lc j en ziek ligt bloedend kiidvleesch scorbnt in het fc en rheumatisohe en jichtIn en slinken van het tandler gevorderden ouderdom pne gevoeligheid van hetzelve Ipcratuur ontstaat het dient evenzoo is het een behoe l in het tandvleesch en b jlü loszittende tanden een scrophuleuze personen pleerkt het tsndvleesch en beluiting aan da tanden het pij zieke kiezen tegen te I het gtüft aan den mond pcliheid en koelie zoonrede laar het het laaijo slijm 9 oplost en dit daardoor j lerd en alzoo verbetering luengt f lacon ƒ 1 76 J iilomberen van holle Tanden pr ANAÏHKRINTAND Ug TANDPOEDER prgi 1 bij L Schenk winkelier 123 te Rotterdam bij I th en A Schippereijn Sf € te allage bij J L F C il I bij E Noordijk Ie Utrecht raslerdam bij F van VVind i Ie Oudewiitcr bij T J P oonhoven bij A Wolir u X Bniilraao De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt d uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bekendmaking BÜBGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene ktnnis van de belaughebbendrn dat b j ben ia ontvangen eene mededeeling inn den Heer Commisaarli des Koningi in de ProTiacie Zuid Hollind dat wegens het doen van noodzakelijke bersiellingen aan de dubbele ophaalbrug by het Rabat alhier de passage over die brug zal z n gestremd van dta 10 tot en met den 2U Januari eerstkomende en dat in de passage voor voetgangers gedurvsnde dien tijd zal worden voorzien door middel eeuer poot of schuit terwijl de gemeenschap met r jtuigeo kan worden onderhouden langs den Turftingel fiöuDA den 7 Jannarg 1870 Dni igenj ceat er en Wethouders voornoemd De Seriretaris De Burgemeester DROOGIEEVEK KOKTUIJN van HEUGEN IJX ENDOOKN IKEISJESSGHOLEN De poging ter oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes is te Amsterdam even als vroeger te Delft mislukt Werden de Delvenaars hard gevallen over de waarlijk curieuse bestrijding niet minder bitse oordeelvellingen worden vernomen over het besluit van den Amsterdamschen gemeeuteraad Gelijk in deze dagen van partijschap alles daarin wordt betrokken zoo geeft de behandeling dezer zaak van algemeen en ernstig belang aanleiding tot hateljjke aanwrijvingen die wel niets zullen uitwerken dan het benioeiolijken eener wijze beslissing Het onderwijs der meisjes eischt oj zettehjke overweging en belangstellende behartiging en geheel natuurljjk is veler opmerkzaamheid daarop gevestigd nu men de gunstige uitkomsten begint te ontwaren van het aan de jongens gegeven middelbaar onderwjjs Wat is nu eenvoudiger dan ook de meisjes te doen deelen in dit voorrecht en naar het voorbeeld van Haarlem hoogere burgerscholen op te ricliten voor meisjes V Toch is dit niet zoo eenvoudig en natuurljjk ah dit velen toeschjjnt Sedert het begin dezer eeuw heeft men in Nederland knu htige en aanlidiidenile logingen in het werk ge iteld om hel lii er iimlcru ijs li grcmdvesteu en te verbeteren en is in dien tijd aiiHi k veol tot sliiiid Lfelinidil cii ilie M iki ei ene re sultaten werden door de Isrvorming der wet en breedere toepassing der Toegere beginselen grootelflks bevorderd Het Iger onderwijs nam een nieuwe vlucht het rerd bezield door krachtiger geest en beloofdebet re uitkomsten Zoo was het dan gepast en giraden eene schrede verder te gaan en het grooi gemis te verhelpen van voortgezet onderwas dÉi zich meer ea meer deed gevoelen Daarin voorzag nu de wet op het middelbaar onderwys De lagere school rust op goede grondslagen het meer uitgebreid lager onderwya vormt de leerlingen voor de hooRore burgerschool en de teugdei kheid dier inriahtiS is niet meer tw felachtig Men heeft intusschen weinig gedacht aan de meisjes leerlingen zijn leerlingen en het verschilt niet veel of sommigen rok en dragen Het onderwijs voor beiderlei kunne was hetzelfde Na was het lager onderwijs bjjna uitsluitend gericht op verstandsontwikkeling In de meisjesscholen was het niet anders enkele zeldzame uitzonderingen tellen nietfnede Het onmisbaar gevolg dezer onnatuurlijke miskenning van het innigste wezen der vrouw w as dat de meisjcscholen hoogst gebrekkig en ondoeltreft end zeer povere resultaten opleverden ea ia dan nu hierin wezenlijke verandenng gebracht of is niet de eenzijdige verstandsontwikkeling slechts hooger opgeschroefd en dreigen de uitkomsten dan niet nog ellendiger te ivorden Zou dit nu verholpen kunnen worden door het oprichten van hoogere burgerscholen voor meisjes door het vermenigvuldigen der leervakken en uitbreiden van den wetenschappelijken omvang Zal dit de meisjes vormen voor hunne verhevene roeping Had het vele moeite in de leerlingen der lagere school te doen aansluiten bij de middelbare school zal dit dan niet geheel onmogelijk bevfuiden worden voor de meisjes Men wil Cv ue schitterende bovenverdieping plaatsen op het gebouw welks grondslagen niet deugen en waarvan do onderverdieping bouwvallig is Het niiusto nadenken moet ons overtuigenvim de dringende iioodznkelijkheid om deineisjessi lii len grondig te liervornien en geleidelijk i te kliiiiinrii viui het lager tot hel meer uitgebreid lager onderwjj s om Ie leei liiigen t vormen voor vnler strekkend onderwijs ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfiBonderl ke Nommers VIJF CENTEN Die hervorming mag zich geene uitsluitend rerstandel ke ontwikkeling ten doel stellen maar moet het eigenaardig gemoedsbestaaa van het meisje zorgvuldig eerbiedigen om noodlottige mislukking te ontgaan Maar in Amsterdam xou nog eene andere bedenking moeten gelden Men kan alles niet op eens en dat is men ook vooral te Amsterdam niet gewoon Het zwaarste moet het waarste wegen Eerst gthoorzamen aan de stellige verplichting dan mi men verder gaaa en doen wat nog niet geSischt wordt 4oor dé wet Amsterdam delibereert over middelbWM av iiui u voor meisjes I de Grondwet misschiea ook voor Amsterdam geschreven Zy wordt daar weinig gelezen en nog minder begrepen Voldoend openbaar laffer ondermijs van ovêrlieidtwege Is dat woord geene bespotting voor Amsterdam Daar zijn sedert jaren candidoten lijsten van kinderen die bidden om lager onderwijs Als de minister van binnenl zaken zalf geen Amsterdammer was moest hfl die Laodicëers aanschrijven dat binnen 14 dagen al die kinderen geplaatst en onderwezen moesten worden Het kan en het behoorde zoo Welk dorp in Nederland voorziet niet in die behoefte Waar wordt de Grondwet zoo onbeschaamd overtreden BUITENLAND ENGELAND In de Inutste berichten omirent den thans zoo goed als geëindigden uorstelstryd tusschen de Brazilianen en Ie Puragnayaneii komtn nog verschillende mcdedeelingen voor betreffende de bijna ongrloofelijke wreedheid van den dictator Lopcz Op 28 October namen de Brazilianen Cavaguaty w nr Loprz het laatst sland hield stormenderhand in Driehonderd gezinnen welke in de kerkers zuchtten nerden bevrijd Eene Braziliaansehe dame Duniia Silveir uerd in de boeien geslagen gevonden terwijl zij ieder oogenblik hare terechtstelling verwachtte Keiie Pur ignaynansche dame üonnu llodrigur was vijf maanden in de gevangenis geweest en bad al hare zusters beurtelings voor hare oogrn iiiet ipercii ieii doodsteken Te Snii Estanislao Mcrdfii UK lijken gevonden van de lijfwacht van liopcz We geweigerd hadden hem langer Ie volgen De kolonel cu majoor waren eveneens gedood en lie luiicnant die het eerst geweigerd hiut mot Lopiv verder te vluchten was de tong uit den iniiiid pesidicurd en hij levend verbrand Het ergste was lic ijze ivaarii Ijopez recruten voor ijn leger verkreeg Vnn ecu slam roodhuiden kocht hij 3 1 1 man cIul o blanke vrouwen in ruil Ie geven