Goudsche Courant, zondag 9 januari 1870

l e TttMH ziol in de samenstelling van het Vrausohe kabinet li t bewijs dat er eene verzoening il tot stand gebrneht lussolien den stichter van het persoonlijk guuvinieinenl en de kampioenen voor de gezonde liberale begrippen Die verzoening is oprecht B welgemnind In do wij e waaróp de keizer zijpe belofleii vofvolt ligt de bepanhle wenseh opgesloten dilt zijns daden zija woorden nog zuilen overt reircn In de korte toespraak die de keizer op Nieawjaafolag tot de depHtali it het wetgevend lichaam richtte en waarin Z M zoo veelbeteekenend wees op de noodzakelijkheid dat er eene goede verstaudJiouding zou besNiun tnsseheu hem en de vertegenwoordigers der natie noodigde hij te kamor uit tijiie moeht te ohrageii Maar daarbij bleef het met De keizer heeft de maat volgemelen Gebruik makende van zijne prierogatieven van constitutioneel monarch olt crt de keiücr zytie autoriteit zel in zulk eene male op dal hij een kabinet aanneemt met welks samenstelling by zich volstrekt niet bemoeide De Morning Post even Napoleons gezind alsde Tinu zegt dat thans alles afhangt van Ollivieren zijne collega s liet blad zou het zeer betreurenindien deze eerste poging onder het keizerrijk omeen parlementair gouvernement in het leven Ieroepen verijdeld w rd door een grillig ongeduldvan hen in wier belang het is lot stand gebracht De l degraph scherpt uit het feit dat gr iafDaru thans als minister des keizers is opgetreden het bewijs dat de keizer van het persoonlijk gouvernement nfsland heeft gedaan Twaalf maandengeleden zou de samenstelling van een kabinet alshet tegenwoordige eene onmogelijkheid zijn geweest Dt ministers die tot het rechter centrum behoorenzijp jy rige zoo al geen vurige hervormers en zg die tol het linker centrum behoorden hebben radicalisme in hun vaan geschreven Zelfs indien dekeizer niet den bcwusten brief aan Emile Ollivier hadgeschreven zou uit de samenstelling van dit kabinet blijken dat llVankrijk vooitaan zal ivordengeregeerd naar de beginselen van den constitutioiteelen regreringsvorm Te Plynuiuth zijn berichten van de Kaap de Goeile Hoop ontvangen loopende tot 4 Dec Volgens die berichten heeft de wetgevende vergadering der kolonie Natal zich vereenigd met een plan om er de spoorweg communicatie en de kolciisalie van landverhuizers te bevorderen door het afstaan van drie miltioen akkers grond voor een gedeelte sleenkoollagen bevallende en door hei verleenoi jaarlijksihe subsidie van 40 000 £ De ontwerpervan dat plan de heer Welburiie is met de p ikketboot in Engeland aangekomen hij hoont inEuropa de noodige medewerking te vinden om de definitive conre iin die onderneming te lian Vflarden en n n oer te leggen Verder wordtio de beriti Kaapstad gemeld dat er aando Oraiij i r l binnenste van Zuid Afrika roerren meer uiamanlen gevonden werden opu nt wnreu er drie honderd gevonden FBANKRUK De democratische Siècle zegt Het eeuige gewiohtige hetwelk wij in de sanienslclling van het ministerie ziin is dat het de spoedige uitschrijving van algemeeue verkiezingen onvermijdelijk maakt Die verkiezingen zullen politieke gebeurlenisseu vnn waarachtig gewicht medebrengen Zoo ver zijn wij echter nog niet voor het tegenwoordige doet men zich Ie vraag uf de ministir geworden volksafgevaardigden overeenkomstig U parlc mentairr gebruiken hunnen lastbrief zullen nederleggen e n zich op nieuw bij de kiezers zullen aanmelden Verder herinnert dit bhul dat de heer Parn een van do nieuwe ministers ondervoorzitter was van de volksvertegen noordiping die door den coup d ctat van 2 December 1851 uileen gedreven werd en een dergenen die destijds openlijk tegen het dictatorschap Tan den legenwoordigen kei er protesteerden De Opinion Nat die overhelt tot de stelselmatige oppositie meent van hel nieuwe ministerie conslitulioneie en politieke hervormingen van heilrijken aard Ie mogen verwachten maar zegt verder Er zijn ook andere belangen te behartigen zooals de verbreiding van het volksonderwijs de handelsvrijheid de onderlinge betrekking van den slaat en de kerk thans bij de beraadslagingen van het concilie eene zank van bijvonder gewicht en eindelijk de buitenlandsehe staatkunde Omtrent al die punten is de denkwijze van den hee OUivier ons bekend doch die zijner amhigenooten is ongelukkig öfminder zeker of maar al te zeker Voorla is dat blad van meening dat de nieinve wending der zaken gelyk Slaat met eene eru irdecliiip der gebeurtenis van 2 December 1851 liet legiiimislisch dagblad l Uniou is van meening dat het nieuwe kabinet kort zul stand houden den ijl het niel homogeen is maar eene door eerzucht en ijdelheid beweikie verecniging van numrii die tegen elkander vloeken Aan het raileric wordt onder m De keizer sent zijn nieuwe tr als constiti tionneil vorst eitig op te vatvM Naar menverneemt hebben rscheideno pre i en die hunnepositie bedreigd airvj zich tot nciu gewend met verzoek om hen int me betrekking te haudbave Maar de keizer m hierop geantwoord hebben l at is eene zaak elke mij niet lunger aangaat Wendt u tot roijneiinisters Overigens verhaa meu dat aan eeuige journalisten de betrckkingvnn preftct is aangeboden De heer He vc hoofdidacteur van het Journal de l ari zil o a aahet hoofd van een gewest geplaatst zprden Diheer Senoier secretaris generaal bij bet Cf artementran binnenl zaken onder het ministeri oreade den heer Cbevrenu als prefect Ie Ir ig opvoljn Het al ièrlijk epartement van fraaie kunsten is naar men verneet legen den zin des keizers opgericht Het doeiiier oprichting is de geldverspilling te voorkomt waaraan men zich onder het bestuur van den marschalk Vaillant heeft schuldig gemankt De graafie Nieuwerkerke directeur van de afdeeliug fraaie kusten zou nu zijn ontslag willen nemen Bij keizerlijk ocreet is de heer Chevreau benoemd lot prefect er Seine in plaats van denheer Haossmann Het Jounial OJfiiel deelt een statistiek mede waaruit blijkt dat 2411 personen gebruik hebben gemaakt van het dereet van 14 augustus 1869 waarbij ainneslie wed verleend Uit Iloine sehijft men aanhctJourn des De i De meer of minder volledige en juiste openbaarheid die aan de handeliigen dei kerkvergadering en barer leden wordt g geven wordt door het hof vauHome zeer lastig gevonden De plaag der d igbladpers zoonis het hier wordt genoemdi bestond tijdensde vroegere ker vergaderingen niet toen kon allesin diepe gehei houding worden verricht en lekteer niets uit di wat men bekend wilde hebben Thuiis is het nnd e dagbladpers is eene nieuwemacht opgerezen sS de dagen der kerkvergade T H4 j 1 1 1 naren van het conellie strikle geheimhouding tot plicht gemaakt en bij cede opgelegd i welen de dagbladen veel Ie verneir en van hetgeen er gebeurt zij voegen daarbij soms dingen die niet gebeuren en van dat alles wordt de hoofdzaak dour den lelegraapb dadelijk aan al de werelddeelen verkondigd Zelfs katholieke dagbladen ro iken zich aan dat zoogenaamde misbruik medeplichtig Zoo heeft de Unila Cattolica te Turyn eene ernstige berisping van hier out vangen omdat zij zekere bescheiden voorbalig had openbaar gemaakt en twee prelaten van de pauselijke huishouding welke deel aan die onbescheidenheid hadden genomen z jn deswege ontslagen DÜITSCHLAND In de Waldenburgsche steenkolenmijnen hebben ecu aantal arbeiders die tot nog toe iaii het n erk waren gebleven zich thans bij de in verzet gekomen werklieden aangesloten en alzoo insgelijks den arbeid gestaakt De industrieelen die genoon waren van daar hunne steenkolen te ontvangen laten die thans uit andere plaatsen uaiivoereu Ter bevordering daarvan is door eene der spuor egraaat schuppijcn het tarief zoodanig gesteld dat de industrieelen geene meerdere transportkosten hebben al komt de aanvoer ook uit veel verder gelegene plaatsen De afgevaardigde Harkort zegt ineen brief aanlyne kiezers De sociale beweging dringt waar vinden ij hulp In een beter onderwijs Kennis vlijt volharding bouwen het huis van denwerkman niet de sterke arm Hoe staat het ra tons onderwijs op de volkssoholen onJoi miiiisler von Miihler Zeer slecht zegt de statistiek Indedrie prüviiicic ii Pruisen Posen en Silesie hebben weIS i 14 io zonder onderwijs tegen minderdan l pCt in de geannexeerde provincii In vergelijking met Zuid Duitsehland is de verhoudingno ongunstiger De regecring zegt do misdadennemen in de provincie Pruisen zeer snel toe destatistiek leert hoe meer scholen hoe minder misdaden De minisiers voor binnenlaiid olie zaken enjustitie hebben voor huizen van opsluiting en Inwilliging 800 000 Ihalcr meer aangevraagd voor 1870 dan voor t vorige jaar Laat hen liever 1 niillioen meer voor scholen bestnlen en de i evolgeiieens afwachten Opleiding der onderwijzers duor theologen en slechte bezoldiging maken dat kwaliteit en kwantiteit nchteruitgaat Do opleidingdoor geestelijken de dressuur iu de seminarii n doofthet karakter uit De slechte bezoldiging doet deonilerwijiers nit Oost Pruisen naar Amerika verhuizen In dat deel des rijks zijn 20 577 oaderwijzerabetrekkingen ivaiirvoor lager bezoldiginggegeven wordt dan voor het ambt van diender enbaanwaohler De reohiziunige vou Muhler is dedood voor de school De dogmeu der kerk staanvaat de school moet vooruit met de wetcn cliivp ziedaar de oorzaak De heilige Augustinus jeloofileniet aan tegenvijetcra de geschiede ij jan üullilciis bekend oiiz Knak en coni j geaarde stil te staan te Innsbruck heoit xJ S de zaal uitgerookt waarin de natuurvomoi hunne vergaderingen hadden gehouden aan den Ilijn schrijven de rechtziunigcn de aardbevingen aan de vrijzinnigen toe Zulk I lieden vertrouwt men de leiding van het onderwijs toe Ziet op Italic en Spanje eo aanschouwt de gevolgen I De staatsschool mag geen kerkschool worden De kerk heeft zich steeds met de macht tegen de vrijheid in verbond gesteld Art 20 der grondwet bepaalt de wetenschap en het onderwijs zijn vrij De Zweedsche veldmaarschalk Ehrenswürs z ide onze nakomelingen zullen zeggen wy hebben priesters gehad die ons voor hier namaals alleen niet voor het tegenwoordige hebben opgevoed Laten wij op onze hoede zijn en de vulksschool verlossen van den Alp die er op drukt OOSTENRIJK Het Turksche gouvernement heeft op groole schaal maatregelen genomen tegen een mogelijken opsland van de zijde van Montenegro Vijf bataljons linietroepen ongeveer 1200 man zijn te Sullorina en een gelijke strijdmacht is te Mostar in de Her ogewina geposteerd tevens zijn op SPANJE De onverwaohie komst van den heer Olozaga te Madrid heeft aanleiding tot verschillende geruchten gegeven Dat deze diplomaat gelijk gezegd werd enkel voor zijn genoegen naar Madrid is gekomen ietMvj inrail fi tp miJtlon zijner oude vrienden door te brengen wordt door niemand geloofd Allen zijn van meening dat zijn reis een staatkundig doel heeft De republiekeinsehc generaal Pierrad beschuldigd van deelneming aan den moord gepleegd op den secretaris van den burgerlijken gouverneur van Tarragona is nadat hij drie maanden in de gevangenis heeft doorgebracht krachtens een bevelschrift der rechtbank van genoemde plaats ontslagen Hij is voornemens eerstdaags als lid der cortes de regecring te interpelleercn over de beschuldigingen tegen hem ingebracht I T A I I E De koning heeft naar Madrid per telegraaf bericht gezonden dat hij tot zijn leedwezen zijne loesiemmirg moet weigeren aan de candidatunr voor den hertog van Gciiuii voor den Spaanschen troon en wel wegens de d iarlcgen beslaande bezwaren van de zgde der hertogin KERKELIJKE STAAT Het coneilie heeft donderdag morgen eene tweede openbare zitting gehouden mei minder plechtigheid en onder minder toevloed dan de ecrsle Met de behandeling der oiider erpcn van doginatischen aard is hei concilie nog Ie weinig gevorderd om tot de afkondiging van eenig besluit Ie kunnen overgaan Na de mis heeft ieder der concilievaders in handen v iii don paus de belijdenis van het katholiek geloof afgelegd overeenkomstig ile formule van Piua IV De paus geniet eene uitmuntende gezondheid RUSLAND De aanslag logen het leven des Czars waarvan wij üiihings nieliling maakten en die had moeten plaats hebben door het doen iloniiileeren van den spoortrein waarin z m zic i uevond schijnt in verb iiid te staan met eene uitgebreide revolutionaire sninoiiZweriiig welke over g aeel Kiisiand hare vertakking ii lioofi Het is geblokrii dat de samci zwocrilus zieh len doel sicllen de Icgcnwoordige irgeering geheel len oiidei st boven Ie wcipen den peisüonlijkcii eigendom af te sohall en en het comluunisine eeu gelijkmatige venleeliiig van den grond 4 y i i r iii fe HM iiiwiBlimiw mi ¥ U ttimM i ¥ nwiiillliiiawiüi MHJ Iu téiii mti uifïsp t wj t ti ii vMm mhtfm k mn tt mtt liJ itlkit Hlinifi Miyt kini i w lm wilt I mmi iiRii iii ni f WWII lew kei 4 B iÖn vmêê Sf i T llt8 7 ¥ V T m Uil f Iif4 i s Stï iri X WÊ Htium