Goudsche Courant, zondag 9 januari 1870

naar gelang van dg bevolkingssterkte der gemeenten daarvoor in de plaats te geven In de tiilrijkc proclamaliin die door de politic zijn in beslag genomen wordt alk middel dat tot bereiking vaii dat onzinnig ideaal zou kiinuen dienen elfs moord goedgekeurd en aanbevolen Als het tijdstip waarop de iierste slag zou moeien geslagen worden was bepaald 19 februari c k 3 maart liussisoh Op dien dag zullen namelijk d boeren den laatsten termijn moeten betalen van deu afkoopsprijs van hun lijfeigenschap en zullen zy die in gebreke blijven van hunne pachthoeven ontzet en als landverhuizers naar den Kiii overgevoerd worden üaar nu het aani a dmr zeer groot zal waeen zoo meende ht u dlotionair comité dat die allen zich na het veHi nir hun eigendom onverwij d bij de opstandelingen zouden aansluiten Tevens werden de studeulen uitgenoodigd zich bij de benden te voegen die zich nu reeds in de Bussische wouden gevormd hebben en om voorloopig ten einde het gouvernement de handen vol te geven de l ulen ia hun st even tot het heroveren hunner onafhankelijkheid te ondersteunen Het vermoorden van den keizer moest op dit communistisch luchtkasteel hetwelk gelukkig in duigen gevallen is de kroon zetten INNENLAÏÏÏ 7 Gouda 8 Jani aui Naar ij vernemFn zal de rede door don Wel Eerw Heer Ur M A Q Vorstman in den jongstleden oudejaars avond by het eindigen zijner ambtsbedieüing uitgesproken in het licht verschijnen Hy heeft die op dringend verzoek van de armverr orgcrs der gemeente afgestaan aan de diakonie der Ned hervormde gemeente alhier en in deu loop der volgende weck zullen diakenen de lijsten ter inleekening aanbieden in het vol vertrouwen dat dit den leden der gemeente hoogst welgevallig sal lijn Merkwaardig is de vernieuwde belangstelling in Frankrijk voor de prinsen van Orleans niet in zooverre dat men er uit zou moeten atleiden dat er zich eene party voor eene restauratie dier dynastie begint Ie vormen Neen van de zijde der zuivere republikeinen wordi met ernst op de terugroeping dier verbannen vorsien aangedrongen en op het voorbeeld van Louis Blanc gewezen die in 18+8 den moed had tegen de we op Je proscriptie dier vorsten te stemmen Ku terecht zal Frankrijk rijp wordcii voor eene republiek dan moet het de zoogenocmde grooten der narde op zijnen bodem kunnen verdragen Onder het opschrift Verkwisting wijst Fgo in cei hoofdartikel in t Deveii ar Zoinlai iiltliid op de nutteloozc uitgaven voor oorlog en de geUlvcrsp llingeu door en namens het ininislnric er vangepleegd Vooral wijst hij op het euvel wat indat ministerie heerscht en waarmede alle ministersbel t zijn geweest te weten de adminis alie die hun een administratievcn bril op den neus ei een dito kap over t gezicht trekt in een administratief net gevangen houdt en hen totaal vast administreert lot groot nadeel van den staat en de belastingsohuUligen Het J i Vlil meldt het volgend Naar ij vernemen zou de regeering vournomens ijn enkele wyzigingen te brengen in het etsoutwcrp tot regeling van het hooger onderv ijs In de eersteplaats zou er aan de academie men cgt te Leidfii een leerstoel worden opgericht voor de ethnographic welke ook len onzent enkele cmineMte beoefenaarstelt doch nis wetenschap alleen in den cemdewordt gedoceerd Vervolgens zou zij enkele overgangs bepalingen willen sielkn voor die studenten welke hun admissie en hun kleinmathesis examenttiet gunstig gevolg hebben iiT clegd doch nog voorhun propacdeutibch siniiii N olgons de tegenwoordige bepalingen v m het ontwerp zouden ile e evenals zij die nog grcn enkel examen zijn geijasseurd tot het eerste slaals fof il iturii nlen examen moeten ovorga in l c i icrriiig on in de e bepaling ceiic ij igiiig willen bii iii i ii iii uvcrceiisleimniiigmet de beslaande wet en de ircidinitteirdeii gelijk slrllen met de fiindnl ilen iri iciiig viik met dien verstande namelijk diil ij aUimg tot liet oude propacdculisrh lilden Morden locgcla eh VoorN zou de rri i iliig den dalum lot iinueriiig v n ile welfacultatief houden rilcrl de iiivdiiiiij dir et v in II Aug l 7 ijli mei giili Iig grvol M N iinilH i ld limiiilüiidvrii ij i r ll 3l liuui Ion ci j i itsscii ll i liulp I 01 ers 411 11 hulponderwij cresscn 1837 onder I w die reeds iii het be il eencr acle van b held of daurmedo gelijkstaande acte v in al 3 loelaling met gunstig gevolg examen hebben gd ill een of meerdere vakken van hetmeer reid lager onderwijs aayO oiidcrwij eressen tj 7 huisonderwijzers 516 huisonderwijzeres J 772 oiiderwijze s die met gunstiggevolg e B hebben afgelegd in een of meer ilervakken vaiï het verder voortgezet oudernijs 187 onderwijzer n dito 54 Door UH kamer van koophandel en fabriekente Kolterdam is aau den ui lister van buitenlaiidschezaken een adres gericht waarin zij haar leedwezen te keiiueu geeft over de aanneming van het amei dementDumbar in de tweede kamer en aandringtop voorziening in de diplomalieke vertegenwoord ging van Nederland in China zoowel uit hetoogpunt van ile noodzakelijkheid ccner behoorlijke i CQiilröle op de Ncderiandscha consuls daar te lande als uit dat van het belaug van ouzc i handel e ivaii on e vaart op China jm Zoo hoog in prijs ala te He en Je hazendezen winter zijn zal dat wel u lis het gevalzijn gewei sl Door eenige liefhebbers was het reel tvan de j iclil gehuurd vo ir 680 gulden s aars endaarvoor liebhen e slechts 130 hazen en eenigepalrij en golMd ledere haas kost hun nu zonderhunne luoeiu en kruid Ie rekenen ruim 5 gulden De opbrengst van het hooi was daar buiicngcwoon groot Dit blijkt o a uil de groutc hoeveelheid die er reeds verkocht is want reei s i 250 000 kilugramuu ii zijn van daar weggevoerd en nog komen er dagelijks kooplieden die 23 gulden pet 1000 kilogrammen lie ieden Men leest in rm er aiitl Voor eenige maanden slierf Ic Amsterdam eenbraif man calholiek maar vrijmclsel iar Daar hijmet de kerk gebroken had kon voor de weduweeu haar zes kinderen door de kerk mets gedaan worden I De Nederlandschc vrijmetselaren hebben getoondhoe zij t hoofdbeginsel van hun leu den naasltnmeer lief te hebben dan zich z Wen opvallen lu minder dan twee maanden is doo Ie ijverige beiuoeiing van den heer 11 Zeeman tsrzilti nd uieesler derAnisterdamsche loge I l ariu bijna ƒ 1100 van de verscliillende b bijeeegebraclit en deiweduwe in een broodwirtnfng geplaalel Dusdanige jdaad dwingt iudenlaad eerbied af voor een broederschap die vreemd aan al iaikunde of kerkleer alleen strijdt voor waarheid en gerechlighcid 1 In het jaar 1869 zijn aan do stads waag teüolfl gewogen 380 4 3021 2 K en SIK Ill vaten boler wegende R70 610 kilogrammen u 3077 slape s kaa wegende 887 144 kilogrammen Er werd lu 1869 meer gewogen dan in 1868 40 810 kilog boter en 180787 kilog kaas Kuropa onderhoudt In vredestrijd 3 815 847 soldaten die aan onderhoud kosleii S j millioen daags dat is 33 pCi der algeineene inkomslci Amerika betaalt l s millioen daags lot het uileggen der schulden door den oorlog geinn ikl Fr iiikrijk heeft een oorlogsbiidget d it itigevcer ren millioen daags beloopt Indien in alle staten van Kuropaslechts een hahe oiilvvapeiiiiig plaats had oiideii er behalve onl ellende bi spuriiigeii ongeveer 2 millioen niansoh ippen in de kracht des levens van 21 lot 35 jaren aan het iintligc luvcn teruggegeven worden De leden van de cersle kamer hebben reedssedert eenige dagen het onderzoek over de ontwerpen uilmakend de slaalsbegrooling en de W 1 begroot ing voor 1870 ten einde gebracht de verslagen der commissiéii van rapporteurs zijn of worden in gereedheid geliraclit en aan de regeering medegedeeld De ministers houden zich met de beantwoording dier verslagen bezig Zoodra die bijdo eerste kamer znllen zijn ingekomen zal de dagder bcrniulslagingen worden bepaald Uit s llcrlogeiibosch meldt men aan c Ariih C Dinsdag avond liinl m het huis van burgerlijke en mililaire verzekering alhier een opsliiiid uitiiclioii verselirideiio gevnngcneii plaats die niettrgi iistiiiiiidu alle aaiigeueiide pogingen van den dirriMeiir lot laat in den avond voorlduiirde Dezeiiain ijne toevliiclit lot ile uinniibbic van admiiii alr Uic welke allll Unl l3 Ier pl i ilse was eu lideli k de iiuiidige maalr i l ii nam door Ie gelasten eeiugi der i iiitsl lii IK iini ls Ie boeien en e in doiikiie ki UIrrs 11 lneu i ii lU e giiijvi ii celilcr lot laai iii den iiai lil Uiort met Heien en si liii eiiHeii I i iu in i i viilk uiis li rsidii 1 np de been eu lillen is I lli uii lul dl orde tt rujigckee d j Laatste Berichten Parijs 7 Jan Do heer Daru heeft in een korte circulaire aan de leden van het corps diplomatique van zijne benoeming tot minister van buitenlandsche zaken kennis gegeven Ia dat rondschrijven eindigt hij met de verzekering t dat hy zich voortdurend zal beijveren de goede verstaudhouding die tusschen Frankrijk en de verschillende mogendheden bestaat levendig te houdeu Madrid 7 Jan Een deputatit uit de Cortes heeft zich naar den regenl begeven om Jiem geluk te wenschen De heer Rivero heeft uit naam der Cortes gezegd dat men slechts door volmaakle sameuwerking zal kunnen komen tot de consolideering van de groole gevolgen der revolutie De regent heeft in gelijken geest geantwoord De l ulUka zegt dat het plan om een dictatuur in te slfllen geheel opgegeven is Het blad verzekert ook dat Zorilla Martos en Echegaray blijven volharden in hun wensch om uit bet ministeriele treden Bccerra zou zich ook willen terugtrekken Parijs 7 Jan Naar men verzekert zullen eenige leden van den staatsraad plaats maken voor nieuwe elementen in dat lichaam De receptie van het corps diplomatique bij den nieuwen minister van builenlandsche zaken heeft vier uren geduurd Men verzekert dat de regeering voornemens is het stelsel om zich niet in de binnenlandsche aangelegen lieden van andere landen te ineugcn voort Ie ellen Parijs 7 Jan In den senaat heeft de minister Daru hij de beraadslaging over drie verzoeken om te mogen interpelleeren verklaard dat de regeering bereid is te antwoorden op alle interpellatie welke zijn voorgeslelil en hel cuneilie deu handel en de biiiiienlandsehe poliiiek betreifen Wy wenscheu zeidc hij als eerlijke iiedcii omtrent alle puoten v rklariiigen te geven Wij zullen handelen zooals wij gesproken hebben wij zullen alle beloften die wij hebbeo afgelegd zonder eenige uitzondering houden Op het daartoe strekkend verzoek heeft Daru de liehandeliiis der interpellaties vastgesteld die welke het concilie betreft zal Dinsdag die aangaande de haudelsquiEstie Donderdag en die over de binnenlandsclie poliiiek den 15 aan de orde zijn Belgrado 7 Jnn Oostenryks diplomatieke agent alhier beeft aan den vorst het hem door kei er Frans Joseph geschonken grootkruis der Leupold orde overhaiu igd Parijs 7 J in De I atrie ontkent dat de geziiiiilschapspost te Ijoiiden bestemd is voor de Broglie Later zou er wel eenige verandering in de diplomatieke wereld komen maar nu is nog niets beslist Madrid 7 Jan De Imparcial beweert dat de crisis haar einde nadert Miirlos en Zorilla zouden nfiredcii het ministerie vaii staat zou zyn aangeboden aan José OIozaga dat vao justitie aan Rivero de laatste had 24 uren gevraagd om zich te bedenken Parijs 7 Jan In de zaak van de Zappel zijn Charles Hugo en l yat de e bij verstek veroordeeld tot vier maanden eu B irvicre tot drie maanden gevniigcnisstraf met eene geldboete voor ieder van 1000 frs In de ziak der brucliure van l yat is deze by verstek veroorilceld tot vier maanden gevangeiiissiral en 1000 frs boete en de drukker Balilout lol 1 1 dagen Men eu 200 frs boete Dresden 7 Jan Ilet heerenhuis heeft een aanvang pui iakt met de behandeling der voorstellen beinH üiide een strafwetboek voor den NoordDuil chen boud Jraaf llohenthal verklaarde zich tegen eene uilbreidiiig der rechten van den bond l rof lleiiil e trad in eene scherpe kritiek over de bestaande richting om de bondsstaten tot den fang van provinciën en de souvereiiien lot gemediatiseerde bonilsvorsteii te maken ten gevolge waarvan dp ZuidDuilsclie stalen nog meet van den bond vervreemd zullen worden Dit ge egde vond veel bijval Geen der minister heeft het beantwoord Een voorstel door de commissie van rapporteurs ingediend tegen de handhaving der doodstraf is met algcmeciie fleinmen aangenomen iciiicngde Ikrïchteii Dl UuinaniisclM Hulunrcn hcbbcu plnn gewapende hivalleu tu Idi u op hut Turksohe gi bied i KnmlM iw r iiiit ill China is door deu jiüuvcnicur van jNiiiikiui oiiIh st liaaindc mj o out angcii eu ccibt mi liiug iiiii rlui ijii il iarü r lOlltsi hl liliniiitrni aaiigubodi n lilt lil uwe rinnscho miiMt U nc dunkt aun girn vrrmiiiilinii mi lu t h ji r I M ilu hlrn ijn drn p lnnvigeii fii Htilil bij di npciiiiift hi t niiii i iii rl ni IX hi uiiilfit u mhinn diutti m I I 111 Mt i iiif jii i li cn liooURr inni tjpgci U ht hcoft bofiluliii uil iiiit imi t hIiuUmi Itij ht t jiHilioülvfibond