Goudsche Courant, zondag 9 januari 1870

Dii katholieke priester Thuinfls Ui nuii uil Orlenbiirg in Ik ieren plant rlc vuan dw afviila Tfln Konic on stelt voor om zich onnfhnnkelijke hiHorhoppen te doen wijden door de O 11 Clere y in Nedcrlmid Vijftien Bonopartiittlitclio pliologrnphon to Pargs dingen oanr dt eer om het contorfeitBel to maken vau den cap die EugiJiie uit het Oosten mcilebrncht Tu Philadelphia neemt men proeven cm do BtndalnntaarnB aan te itekon door een eleetrischen itroom Ue hey van Tauii heeft alle juweliers in zgoo reiidentie gevangen doen xattea omdat zg vicigerdan hunne kostbaarheden op bezichtiging naar het paleis te zenden De loden tan het nieuwe Franscho ministerie betrekkon do hotels niet rersmaden de geborduurde rokken en billen geen excellentie genoemd worden Men spreekt te Pargs weder van een huwelijk tosschen den prins van Asturie en ceuu dochter van Moutpcnaier In Rusland is ecno uitgebreide cominunistiache samenzwering ontdekt Hauflsman is te koppig om zijn ontslag te nemen het moet hem ongevraagd gcgevpn wordeo Te Pargs is aan Itappe verlof gegeven om op den openbaren weg verkocht te Burgerlijke Stand GenoKEN 5 Ja Agnes oudeia C van Ëijk en A van der Sloüt Wilhelmina Johaima ouders B JLens en W J van Let uwet Jacob Kpbertus ouders J E Mansvelder en M de Vriei 6 Otto Johannis ouders O J Slaman en A J van Rijswijk 7 Alida Wilhelmina ouders J D Ëmeis en C Hornss Johannes Gijabcrtus ouders K J de tieuQ en A do Hoop OvE Lii DENt 6 Jan J J ilotterop 5 m 7 P W I ens 7 j U m P C de Mculmeester 4 j M Zegveld 4 j U m APVERTEWTIEN Lokaal TIVOLI b het Station van den Nederl Rhjjnspoorweg te GOUDA SCHOÜWBÜBG van EOTTERDAM onder Directie van den Heer LOUIS BOUWMEESTEE C Op DONDERDAG 13 JANÜARIJ 1870 BRUNO ENCOUTURIER of DE TWEE SPINNERS Drama Vaudeville ia twee Uedrijvro waarin tic hoofd rollen door de Heemi BOUWMËliiJTËK en U A M H E R 6 ulleu veriuld worden Na betzelre op algemeen verlangen Ëcn Kandidaat voürde2 Kamcr Klnehtig blijspel met zang in twet tijdvakken met nieuwe Coupletten Quodlibet eiix 1 Tijdvak Een dag voor do VERKIEZING 2 Tijdvak Een dag na Prijzen der Plaatsen Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen dagelijks te bespreken aan het Lokaal sTIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Aanvang V s üre De ondergeteekende neemt de vrijheid zijne geëerde Begunstigers zoowel buiten als binnen deze stad opmerkzaam te maken met 31 Maart e k de CONVERSIE der OOSTENRIJKSCHE STAATSSCHULD TEN EINDE LOOPT Tot opzending der stukken blijft hjj zich bjj voortduring aanbevelen M J 06IER Commis ionair in Effecten Gouda 8 Januarij 1870 Volgens de zaraenstelling van den Geheimen Hofraiid en Professor in de medicijnen Dr HARLESS vervaardigd zijn de STOLLWERCKsche U0R8TB0NH0NS sedert 30 jaren als genezend en verzaditeinl liij hoesten heeschheid luchtpijp koelkii ibl l en chronische longen ontsteking heilzaam bevonden Dezelven zjjn iu alle steden verkrjjgbum Liberale Rlesvercenlgli AFDEELING GOUDA Bjj do herstemming voor den Gemeenteraad op 11 Januari wordt aanbevolen de candidaat der Vereeniging de Heer Het Bestuur L M VAN KOOTFN Voorz C L WALTHER Ondervoorz D LULIUS VAN GOOR Penningm K JONKER Dr C A TEBBENHOFF P GOEDEWAAGEN H W F BONTE Secretaris n De ondeenieteekenden tegenwoordig of vertcgenwoort op d6 Vergadering gehouden den 6 Januauj 1870 hebben de eer te berigten dat zjj overeengekomen zJjn per meter of Nederl el te prjjzen en te verkoopen D HOOGENBOOM KAULIN6 BENTLAGE BAHLMANN C W VAN DEB PALS C HOOGENBOOM E S CATS A J CATS G VAN DBR LAAR Sen J J GROOTENDORSÏ J J BONNEUR H J VAN DEB BEN H TIJSTERMAN T A G VAN DETH V W D SCHENK WECK JüRGENS J H B i NS C Wed WI RDELS Gezusters KOCK Wed BOSMANThikb J J VAV DEB HOEDEN 6 USSELSTEIN PLANTSOEN COMMISSARISSEN vanden Straatweg GoudaBodegrnven zijn voornemens aan den minst inschrijvende te gunnen de levering ten behoeve van genoemden weg van 1000 WILLIGEN POOTEN en 80 Opgaande YPENBOÜMBN de willigen pooten moeten regt van stam zijn zwaar voor de borst of 2 M uit het eind in omtrek minstens 0 17 M en de ypenboonien gaaf en regt van stam zwaar voor de borst of 1 75 M uit de wortels in omtrek minstens 0 20 M Gegadigden worden verzocht hunne ioschrijvings biljetten bevattende opgave van prijs waarvoor zjj de bedoelde pooten en boomen per stuk wenschen te leveren en te planten langs genoemden weg behoorlp onderteekend ranco in te zenden aan den Heere Mr M H A LISMAN Heerengracht te Lei den vóór den 24 Januarij 1870 Nadere inlichtingen zjjn op franco aanvraag te bekomen bjj den opzigter I J SPRUIJT te Bodegraven Openbare Verkoopiiig op MAANDAG den 10 lANUARIJ 1870 des voormiddags ten 10 ure aan liet Veerstal te Gouda van eene aanzienlijke jiartij EIKEN BRANDHOUT ten overstaan van den deurwaarder B II VAN i K WERVE te Goud i Wordt gevraagd EEN TWEEDE BANKETEN KOEKBAKKERS BEDIENDE of AANKOMENDE JONGELING Franco brieven Letter A bjj A QUANT Boek Papierhandelaar Gouda Algemeene Llgcliaamszvvakte MAAGKWALEN EN AANDOENINGEN DER HORST EN LONG worden met liet gunstigst somtijds aan het wonderbare grenzend gevolg tegengegn in en bestredpn door het gebruik der JOHANN HOFF sciiE Malz PraepabaTEN bijjonders van het MALZ EXÏRACT Gezondhcidsbier Betreffend de heilkracht van dit middel verwas ik naar de dagelijks in het HandehUad enz gepubliceerd wordende diinkschrijven ren genezene personen en doctorale aanbevelingen Bij het gebruik van 12 fl Extnict zal meu reeds bg het meest verouderd lijden stefds de gunstigste werking bespeursn Prijs per 6 lessohen 2 50 13 flea8cheu 5 05 met inbegrip der flesschen die u 5 Cts teruggenomen worden JOHANN HOFK SCentraal Dc pot j Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg F 154 jjil te Amsterdam Mede echt te verkrijgen Ie Gouda bij J C V Vreumingen Mnjufvfouw de l Wed A C Schouten en te JToerdeti bi aft Henbi J V D Bebg Gceiic Kale Iloofdeo meer Geen middel ii zoo heilzaam voor den groei enhet behoud d r HOOFDHAREN als de eerstkort geleden ontdekte en geheel uit het Flantenrijfczamengestelde SpaanscAe Krtiidetiolie die onder den naam van OUD CARTAGENA S BERO PLANTENOLIE in dcu handel is gebracht Sedert den korten tijd dat deze krachtig werkendeHaaroHe in Nederland bekend geworden is hetwelk eerst vóór weinige jaren plaats had zijn erreeds duizenden fleschjes van verkocht en is hetdebiet steeds toenemende hoezeer nog niet eensoveral in Nederland Depots zijn gevestigd Wanneer men bedenkt hoe moeiel k het publiek te bewegen is om van een nieuw middel de proef tenemen is zulk een groot debiet zeker ondubbelzinnigben ijs van den bijval dien dit kostelijk Haarmiddelbij do gebruikers ondervindt De prijs is 60 CSntper FleSChje toereikend voor 4 of 5 maanden zoodat het icvrnsoen even goedkoop als doeltreffendmiddel is Idt onilerhuud van een der voornaamstesieraden die de natuur den meiisch geschonkenheeft IlooMdepot bg A BBEETVELT Az te Delft en vcrdcie depots bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraot A REIJNAARO Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BABES Gorim hem 3 J GROENHUIZEN Utrecht F L VAN DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Rijk nia lersro onib M rdlJSS¥Lr Van GOUD Maandag en Dinsdag s morgens 5 iireii de overige werkdagen s iiiorg 7 uren Van ROT f Ei DAM op geljjko dai en snam 2 uren Dagelijks Retonrkaarlen iouJn Dnik vnii A Uriukmau Sta tfj T u j lil ii