Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1870

VJ 1870 Woensdag 12 Januari N 840 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG in de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inssending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUHERS der gemeente Goutla doeo te weten dat het bij art 30 der verordening op de brandweer voorgenchreven onderzoek in woonhuizen en gebouwen in den loop de er miiaud zal woiden x daau door Heeren Bmndmeeiters n Onderbrnndmeesters wordende de bewoners of gebruikers uitgenouUigd heu daartoe in staat te stellen Goi DA den 10 Januarü 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOOFJIEVKU FOKTIIIJN van BERGEN UZENDOORN NAPOT N III Fraukr ks keizer heeft met moed door den zuren appel heen gebeten die hem door de vrienden der vrijheid wes voorgelegd H heeft afstand gedaan van het gevaarlijkste preerogatief dat ooit aan keizerlijken of koninklijken rang verbonden was hg heeft afstand gedaan van t persoonlijk gouvernement of oiu de woorden te gebruiken die hij zelf op den nieuwjaarsdag koos hij heeft als een vermoeid reiziger een gedeelte van zijn vracht afgeladen om des te eerder het einde der reis te bereiken Niemand die althans geen vreemdeling is in de geschiedenis der laatste twintig jaren zal gelooven dat de keizer daartoe vrijwilli is overg aan Iedereen zal overtuigd zijn dat de keizer om nogmaals een beeld te gebruiken een gedeelte der lading over boord wierp om het overige te redden Hij wierp den alleenheerscher over boord om niet geheel en al te vergaan Beter een half ei dan een ledige dop Wat moet er niet in dien ijzeren man zijn omgegaan tot hü eindelijk liesloot te buigen voor den volkswil den volkswil die zich i u hoe langer hoe luider deed hooreu en ongedwongen anders dan in 1851 toen de befaamde coup d état zoogenaamd werd bekrachtigd door den volkswil omdat ruim zeven niillioen Franschen vóór de nieuwe staatsregeling stfuiden omdat zjj niet durfden tegcnstemiiKMi uit vrees voor denkbeeldige maar behoedzaam verzonnen en arglistig verspreide gevaren ook uit vrees voor dien man die vrouwen en kiiulereu had laten dooilMcliietcii De v i1Ks mI fcdcrt jiircii geboeid gi lioiKlcii is imlrljjk vrijgi lal ii omdat hjj anders reeds nn zou losgebroken zijn Even als altjjd is ook nu door den keizer den schijn aangenomen alsof dit eene geheel vrijteiUige daad van hem ia geweest alsof hg nu na lange en gevaarlijke proefnemingen tot het resultaat is gekomen dat het Fransche volk rgp is voor de vryheid Daarheen wil hg het sturen Zgne handelingen gedurende de laatste maanden van het vorige jaar waren daarheen gericht Een senaaG sbe8luit kondigt de verandering Ln t bestuur aan maar de verandering zelf had niet plaats Geen bgeenroeping van t wetgevend lichaam een wgziging Tan t ministerie die üMtder gevolgen bleef want de vervanging van een groot aantal prefecten machines van den keizer was dan toch in de eerste plaats wel noodig wanneer men in t vervolg een anderen weg wilde inslaan Het was alsof de keizer zgue onderdanen eerst van hunne verbazing wilde doen bekomen Toen werd de vrijheid aan de drukpers gegeven en de koningin der aarde maakte daarvan ruimschoots gebruik vooral ten betooge dat het wetgevend lichaam spoedig bijeen moest geroepen worden Doch de keizer blijft zwijgen totdat het plan door een der representanten geopperd om den 2G8ten October zonder oproeping bijeen te komen bleek veel sympathie te vinden Heel bedaard nep Napoleon toen t wetgevend lichaam tegen den 29sten Noveml er bijeen en in weerwil van al t rumoer dat daarover ontstond liep de 26ste October kalm voorbij In dien tjjd hadden er nog enkele verkiezingen plaats zij vielen ten voordeele der oppositie uit De verkiezing van Rochefort slechts belangrijk door zyn martelaars kransje maar overigens zonder beteekenis was vooral een geducht voorteeken De kamers komen bijeen en een hevige oppositie tegen het ministerie dat niets uitrichtte en dat vooral de prefecten handhaatde kenmerkte het eerste gedeelte der zitting het eindigde toen de geloofsbrieven der nieuwe leden waren onderzocht het tweede gedeelte is dezer dagen aangevangen Nadat de kamers uiteen waren gegaan verscliijnt onverwaclit het ontslag aan de ministers en de brief aan OUivier en daarmede is de teerling geworjieu De rocveii gelukten luiigzaiiierhaml aan de vrijlieid gewend kau lirl Fransche volk haar Hums ten ille goinc ten Dat zal de verklaring van de keizerlijke staatkunde moeten we en Er is echter nog eene andere Zoolang mogelijk bleef de keizer hangen aan t verledene niet dan noode nam hg afscheid van zgn macht i alve concessiëu baatten niet meer Eindelijk moet de volledige rrgheid worden verleend of men zal haar andermaal weten te veroveren Die verklaring komt ons als de meest rationeele voor Napoleon s zijn geen vrienden van ooncessiën zg geven slechts gedwongen toe Hoe zal de vermoeide reiziger t einde van de reis bereiken In Frankrijk hebben de concessiën ter elfder ure aan gwn der koningen die dezen keizer voorafgingen gebaat Het einde was dat zg weggejaagd werden Is er eenige reden om voorshands aan te nemen dat t lot van Franknjks coustitutioneelen keizer anders zal zijn Buitcniandscti Overzicht Gouda 11 Januari Het nieuwe ministerie in Frankrgk maakt allerwegen den gnnstigsten indruk Eene geheele hervorming de overgang van een drukkend personeel bewind tot een vrijzinnig parlementair bestuur is op volkomen vreedzame wgze tot stand gebracht Dit is eene gebeurtenis van het hoogste belang daar zü een bewijs is van de zich ontwikkelende zedelijke kracht tegenover liet redeloos geweld Het is het morgenrood eener betere toekomst Nu wensclien wjj wel maar beweren niet dat deze vreedzame richting ongestoord zal voortgaah De partijen hadden zich vereenigd tegen de willekeur en nu dit doel is bereikt houdt de samenstemming op en de verschillende richtingen zullen den ouden strijd hervatten De keizer is ongeloofelijk tam en verbazend constitutioneel de ministers noemen zich zelven eerlijke mannen Het zjja vreemde zaken die zelden voorkomen Men raag dan ongehoorde dingen verwachten zoo spreekt men reeds van de vermindering van het contingent voor het leger dat zou zjjii het voorbeeld der ontwapening Maar het is slechts een verblijdend waarschijnlijk voorbijgaand gerucht De werkelijke concessien zijn van geringer allooi Alle dagbladen luogen verkocht worden op do