Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1870

♦ l 4 ojH nbaro straat en ilo biiilcnlniKlsclu nllon zonder belcmiiicrinj toc Ki liiti ii wordi ii De miïüaU r risis iu OosUnirijk is tot gceno beslissing gekoniett maar tijdelijk opgeheven door eene schikking Men wil nog eens het onmogelijke beproevon oui de ontevredene O echon Püloa u zoo vele anderen tot eonc vreedzame schikking te brengen Miiiir iot zul wel eeno blijvende kwftal zjjn want het geneesmiddel zou cenfi geheelc hervorming moeten zijn tot een bondgrnootsehappelijkon staat In Spanje ia een nieuw ministerie tot stand gekomen Het weder optreden van ïojiete den trouwen vriend van Montpensier duidt e ne verandering van plan aan De toestand was onhoudbaar geworden Het ia sjcheel natuurlijk dat de ropublikeinsclie partij de eeuige is die voortdurend toeneemt in kracht Uit Ierland blijven de berichten ongunstig luiden Schromelijke geweldenarijen en bloedige moordaanslagen volgen elkander op De Ieren zijn onverzoenlijk en de regeling der landqueestie zal althans geene onmiddellijke hulp kunnen ai nbreugeu In Beieren blijft de toestand gespannen te Eooie begint do behandeling der kerkelijke zaken en het ontbreekt niet aan tegenstrijdige geruchten van verschil van inzichten het veiligst zal zijn onbekommerd de uitkomst af te wachten die in elk geval weinig verandering zal brengen in den loop dei algemeene ontwikkeling BUITENLAND FRANKBUE I ruvost I uradol toont in het Journal ilea DébaU aan dat Je nieuwe gang viui aken sicchls daardoor is tol stand gekomen ht ao vel van de ijde der regeering als van die der oppositie het bewusuijn tot hetderheu gekomen i dat slechts door s imen erking iets goeds lol sland kan komen Men moet ich evenwol niet verbeelden dal het doel reeds bereikt is al is lot nog loe alle liovcn verwachting eoed gesl iagd llet is iioodig dat de soeverein eenvoudig als waarnemer van de bewegingen der openbare ineeiiing nis onpartijdige régulateur van het constitulionneel raderwerk onder vooraf aangenomen meening over personen en aken voortaan buiten on e dehatteu blijft gelijk dat bij on e gelukkige uaourei in België en Engeland hel geval is Alle vermenging van het oude en het nieuwe systeem alle gcvvoonlen alle praktijken en ware het mogelijk alle herinneringen ve het persoonlijk bewind moeien verdwijnen als mui het grootste aller gevaren vermijden v il Er is ministerraad gehouden om ovor deeconomische qiiaestie te beraadslagen waaromtrentt e munsters verdeeld zijn De heeren OUivier en Maurice Kichard ïijn voor lanilers van het vrijliundels i el de heeren Ilaru en Buffel daarentegen zijiiprolectionislen In sommige staatkundige kringengelooft men dat de kamer de parlementaire eiiqucienaar de werking der haiulelslractaleii zal verwerpen aangezien daarmede een geruimen tijd zou heengaanen de qnceslie reeds spoedig eene oplossing voreischl Inmiddels al Ie l arijs den IU de er onder voorzilterschap van den heer Léon Say den beroemden taathuishuudkundige eene groote ope bare vergadering plaais hebben leii gunste van hel vrijtandelssielsel De heer Jules Simon zal alsdan hetwoord voeren Het gerucht wordt bevestigd dat de ministervan buiieiilaiulsche zaken cenige gewichtige veranderingen zal brengen in hel personeel van hetcorps diplomatiifue De heeren de Lavalette enUenedetli ge anten te Londen en te Berlijn hebben naar men verzekert hun ontslag ingediend dal bereiils aangeiiomei moet zijn ISeiden volbloedaanhangers van Uuulier hadden I dien stap besloten om den miiiisU r met het liiiliatief vuur dienmaatregel te laten l c pc iinlseh ipspo9t Ie Ijnndenis nu den prins l a Tour d Men zegt dat de kei er zeer tevreden is overden nieuwen gang van zaken Kii imlcrdaad liijheeft er wel reden loe YrcedzHnicr beduanler lier vorming van den atnatkundigen toestand is niet denkbaar sTCflizers ge ondhcid moet thans ook niets Ic wenschen overlaten Had dr Nclaton hem maar vroeger den raad gegeven om het constitutioneel regime aan te nemen Wie weel hoeveel smarten den keizer bespaard zouden zijn Het Journal dn DrbiU zegt dat Zaterdag aaude magislrutnur receptie is verleend De heer OUivier heeft bij die gelegenheid gezegd dat hij deonafhaiikelijkheul der rechterlijke macht ongeschondeninl handhaven Vooral zal ik sprak de ministervan justitie mij niet mengen met de politiek opdatde rechterlijke uitspraken meer gezag verderven enopdat de schijn worde vermeden als werd er opde uitspraken invloed uitgeoefend Men ver ekcrt dat de kei er geheel instemtmet het programma vm zijn nieuwen minister vanbuitenl ikeii Ten opzichte van hel concilie zoudeze geheel de gedragslijn van zijn voorganger volgen de werelillijlfc macht des pausen zon beschermdworden onder daarom de vriendschappelijke letrekkingen me Italië te wij igen Met Öuilschlandzou men op een goeden voet trachten te blijven maar voor de lenuitvoerl ggiiig van den l raagschenvrede blijven waken In hel oosten zal men Turkije de hand boven hel hoofd houden DUITSCHLAND Te Milweida iu Saksen in een bijeenkomst der arbeidersvereeniging spriik o a een candidaat in de rechten Stuck uit Mannheim die de Saksische toestanden barbaarsch en den naain van Uuitsch onwaardig noemde dewijl de arbeider werd onderdrukt en belemmerd Zijne taal gat aanleiding dat de politie de vergadering sloot maar dat ging niet gemakkelijk De burgemeester der gemeente moest UI persoon te midden der arbeiders verschijnen en Ic meeting voor ontbonden verklaren Er ontstond toen een groot tumult De heer Sluck zeide dal het bevel nieiiz was geen burgemeester kon willekeurig eene wettig vergaderde meel ing opheffen Hij stond op zijn recht om datgene te eggen wat hem op het harte lag en de tusscheiikomsl der politie was eene onedele poging om hel irijc woord te smoren De burt eineesler liet hem d irop arresteeren De vergadering ging toen uiteen doeh de aanwezigen volgden den arrestant naar hetstadhu s waar de c een driewerf herhaald UochJ uitbracht op de sociaal democratie Tol eeraten voorjitter der eerste kamer in Beien II lieifl de koning den heer Staiiffenberg benoemd eii de kamer zelve heeft tot tweeilcn president geko en tien heer van Thnngeii tn de heeren von Niethnmmer en Lerchenfcid tot eersten en tweeden secretaris Er zou naar men beweert eencovereenkumsl tot stand gebracht zijn tusschen de clcrikale en de liberale partij om af te zien van hel plan om verkiezingen wegens informaliteiten nietig te doen verklaren Overigens blijven de patriotten er bij dal llolienlohc en zijne geestverwanten plaats moeten maken voor ein zuiver palriolsch ministerie De nationaal liberale purtij komt er daarentegen openlijk voor uil dat haar streven is Beieren te doen opiic nen in den Noordduilschen bond OOSTENRIJK De Pesthcr dagbladen zijn alles behalve ingenomen met den stand van zaken in Hongarije Br wordt geklaagd over groote leemteu in het schoolwe eii onvoldoende maatregelen van openbare veiligheid gehcele verwaarloo ing van het onderhoud der openbare HCgen gebrekkige regeling van de financieele aan clegeiiheilen vooral met betrekking tol de hoofdstad en Een der bladin geeft een resume van al die klachten en komt daarbij tot de slotsom dat in dit alles geene verbetering te verwachten is zoolang men zich geene genoegzame rekenschap geeft van de eigenlijke oorzaken van het kwaad Het meent die oor aken te vinden eensdeels in het overdreven nationalisme waardoor de Hongaren alles afkeuren wnt niet eclii hungaaisch is en anderdeels in de bevoorrechting van den adel dic belemmerend werkt op de ontwikkeling des lands SPANJE De Imparcial zegt dat de niinistericcle crisis geëindigd is Uivero zal als minister van bmnenlandsclie aken optreden Sagasla als minister van staal Topetc zal leh belasten met de porlefenillc van marine lose OIo aga met die van justitie De verkiezing van een president der Cortes in de plaats van llivero on verdaagd zijn lol dat de verkiezing van de afgevaardigden lubben plaats gehad opdat aan Snlnsti iiio Oio aga het presidium zou kunnen worden opjirdr igeii KERKELIJKE STAAT Heilige eoneiliev ulers bohoorcnde tot de ultraroomsche fractie hebben eene petitie aan den paus opgemaakt en onderteekend In dit stuk geven ij te kennen dat het thans een geschikt tijdstip is tot vaststelling van hot leerstuk der onfeilbaarheid rnn den paus Het voornemen schynt te zijn het concilie en den pms zelf daartoe te nootlznken Hut is echter twijfelachtig of zij bij do 750 leden van het concilie een honderdtal hniidteekentngeii op dit stuk zullen verkrijgen Inlussohen woult het bevestigd dat de paus die qucestie niet hij het concilie zal opwerpen zoolang hij niet zeker is van eene moreele eenstemmigheid op dat punt Dien ten gevolge zou hij de petitie ook enkel als een bewijs van hulde willen aannemen Gouu 11 Janl abi Wij zijn in de gelegenheid gesteld Ie kunnen mededeelen dal het lief hebbenj tooneelge clschap dal ongeveer een jaar geleden met zooveel succes eene voorstelling gaf ten voordecle van hel centraalIsrailitiich weeshuis wederom mei een liefdadig oogmerk voor t publiek wil optreden VVij twijfelen niet of dit plan zal velen genoegen doen zij die de eerste voorstelling bijwoonden zoowel als zij die spijt hadden daarbij met tegenwoordig te zijn geweest toen zij vernamen dit de uitvoering aller verwachting had overtlolfen alleu zullen nu zorgen he zingenot te smaken dat deze Hlettanten ons deu litcii februari aanstaande zullen aanbiedin l Zingenol worde verhoogd door hel zielsgeuol dat de weldadigheid ons geeft De weduwen en wee eu der bij de jongsie stormen lerongelukle visschers van Katwijk en Noordwijk zullen de opbrengst mot de algemeene armen onzer gemeente deelen Wy verwaehlen dat die opbrengst aan ienlijk zal zijn De lijsten zullen door de heeren van t Gezelschap aan de woonhuizen worden aangeboden en nedergelegd in de sociëteiten de Ileiinie Vredebeat en Ons ïenoegen In het jaar 1809 zijn alhier geboren 292 kinderen van het mannelijk en 313 van het vrouwelijk geslacht overleden 275 mannen en 28 vrouwen 151 huwelijken werden gesloten en geen echtscheiding is voorgekomen De A Utr Courant zegt vMaandag avond S Jan trad in het gebouw voor kunsten en wetenschappen de heer dr Zaalbcr op sprekende over hut concilie en pater Ilyacinthe liet niet zeer talrijk gehoor werd bij oiider geboeid door de belangrijke quaestien die hij benandelde zoowel i ls door den gloed zijner welsprekendheid Hoewel spr do bijeenroepiug vau het concilie op bet standpunt des pausen zich kon verklaren vond het kennelijk streven om door de aanneming van den syllabus en s pausen onfeilbaarheid als dogma s der kerk den oorlog te verklaren aan de geheela moderne maatschappij bg hem onbepaalde afkeuring en toonde hij aan wat dnaTvan te wachten zoude zijn Schoone passages waren er in de rede toen spr zijne meeniiig uillc over Jezus over den godsdienst der toekomst over het onderscheid tusschen kerk en godsdienst Vooral kwam spr s oratorische gave uit toen liij in pater Ilyacinthe het beeld schelste van alle profeten uit dezen en vroegeren tijd die om hunne gewetensvrijheid te redden zooveel en op zoo velei lei wijzen geleden en gestreden hadden Te Gouda mocht de hr Zaalberg Vrijdag jl zich verheugen in een lalrijker pnbliek datinademloozestilte met de grootste belangstelling den welsprekenden redenaar volgde en zijne groote gaven bewonderde Hij wist zich de ongedeelde toejuiching der aanwezigen te verwerven veler vooroordeel Ie overwinnen en bij allen hel verlangen op te wekken om meermalen zoo trelleiidc voordracht van hoogst belangrijke waarheden te vernemen De berlijusclie verceiiiging van rechtsgeleerden heeft zich op gronden ontleend aan de zedekunilo den godsdienst de wijsbegeerte en het strafrecht eenstemmig tegen hel behoud v m de doodstraf verklaard Iu het belang van de rechtseenheid heeft ij levens het opnemen van stiafbepiilingen opdruk rs misdrijven en op misbruik van het recht van vereenigiiig behalve vaar het eenvoudig politie overtrediiigen ijn in het algemeen strafwetboek van den Noordduitsclien bond voor wcnschelijk verklaard Hel IS toch zonderling inderdaad dat een niinlal nieiisehen maar iiiel kunnen overtuigd worden dat er verdreliiig van den arbeid moet zijn Zoo bijv vorderen sommigen nog altijd van do school dcu arbeid dien zij van de kerk moesten iiii jf Ó iiO Wat I t i ii Iii iCS m m m ifipuninip fr 5 klWli WH R $ £ ktd i i V t ikiiiifS iM fikifingiiiiMihiteBiMf iEigli ii tBiW Wptin It I9£l juiliiiilfslBèiltiiiHlnait i t Hminaimmat j iliémiiMiiiw M H i iiV V l 4 i i fiim w Uk f mmmm mmm j