Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1870

o AAT de tot de ultratiu and lien paus it 3tuk teven ij Mchikt tijdstip is r onfeilbsBrheid h JBl ïijn iiet e te noodznlceD bij de 750 leden ii lteek nin en op chen wordt liet niet bg liet coniui zeker is van liut punt Dien ok enkel als een ND i steld te kunnen tooneelgezehchap et zooveel succes 11 van bet centianl t een liefdadig e len Wij twijiV noegen doen zij len oovvel als zij enwoordig te zijn e iiitrorring aller zullen nu zorgen ddeltanten ons den o nbii drn l Zinzielsjjenot dat de luwen en wee en iiiirliilcle visschers Ie opbrengst met cente deelen Wg B zienlijk zal zijn van t GezeUehRp boden en nedergenie Vredebest en geboren 292 kinvan het vrouwen en 289 vroH en geen echtscheiding in het gebouw lieer dr Zaaluerg n pater Hyacinthe d bijzonder geboeid ie hij behandelde r welsprekendheid n het concilie op n verklaren vond aanneming van aarheid als dogma s I aan de geheele bepaalde afkeuring Ie wachten zoude in de rede toen us over den godailerscheid tussehen ni spr s oratorische het beeld schelste loegeren tijd die e lden zooveel en gestreden hadden Tg Vrijdagjl zich d ilinademloozestil dcn welsprekcnden fraven bewonderde iching der nnnweiirdcel te overwin P te wekken om cht van hoogst be van reehlsgcleerden nil de zedekunile den strafrecht eeuslemodstrnf verklaard Ju lieeft ij levens liet drukpcrü misdrijven van vereenigilig be overlredingen zijn 11 den Noordduil Innrd inderdaad dat een iii n overtuigd wor arbeid moet yijn nog allijil vun du de kerk inoeslcn vragen ij willen d it Mdiouliuccslcr dugmeii of godsdinistisiloerslidliiifeii oiiderwijye terwijl zij dal van den jnodsdieinilirniar of geestelijken her ermoeiten vragen Is het niet even alsof men bijden bakker vlecseh wilde koopeii omdat du bakkervoedsel levert en vleesuli ook voedsel is Maarzoo gaut bet men zoekt menigwcrf het geneesmiddel waar bet niet to vinden ia en weigert te gaan waar men het geven moet Jluri erpl Muricatns zegt in het Noorden Ik geloof met den publicist Charles Fauvely dut Frankrijk op weg is naar de republiek dat het ciihter nog een station voorbij moei nl het liberale keizerrijk liet algemeen slemreclit is van nature eene republikeinsche instelling en dat Frankrijk tegelijk die instelling en het keizerrijk bezit is eene abnormaliteit welke verklaard wordt door het volslagen gemis of den onvoldoenden toestand van andere instellingen die volkssouvereiniteit mogelijk maken Vooral komt hier het openbaar onderwijs in aanmerking Men weet hoezeer Frankrijk met Pruisen weclijvirt in t beknibbehu der kosten van het onderwijs en in t opvoeren van hot oorlogsbudgcl Het liberaal keizerrijk moge voorloopig wensohelyk zijn duurzaam kan het niet wezen liet keizerrijk beeft twee dingen tegen zich die het ten verderve zullen leiden zijn oorsprong en zijne erfelijkheid De oorsprong strijdt met de moraal de erfelijkheid met de logioa En gelijk Fauvely terecht zegt elke autoriteit die de moraal en de logicn tot vijanden heeft gaat verloren zooilra men hare beginselen openlijk bespreken kan Zoo met het kerkelijk zoo met het staatsgezag Xe Zwolle heeft zich eene vpreeniging gevormd tot het bijwonen van de gemeeiileraadsziuiiigeii Het lid dat zouder geldige redenen die bijwoning verzuimt betnalt boete Hel schijiii Izoo dat aan eene vrijwillige opkomst voor alsnog niet te denken valt liet denkbeeld is niet onaardig Als toch de buroerij eens meer zelf ging hooren wat hare vertegenwoordigers zeggen zou dat gunstig werken ón op die vertegenwoordigers in op de burgery Beiden zouden kunnen leeren de eersten wat meer en wat moediger voor de belangen der burgers in de bres Ie springen de laatste zaakkennis op Ie duen en pctsonenkcnnis Ie vermeerderen Het bestuur van hel Nederlandsch Tooneclverhond heeft zijn programma bekend gemaakt Het verbond wih 10 Door de uitgave van vlngsehritten de belangstelling in het tooneel opwekken of levendig iO De opvoering van stukken van letterkundigewaarde en degelijkcn inhoud benevens goedo verlalingen der besle buitenlandsche tooneelwcrken uitlokken I 30 De tot nog toe te zeer verwaarloosde tooBeelk riliek bevorderen ook door de uitgave vaneen tijdschrift 40 Een jaarlijksch verslag uitgeven van den toestand dor voornaamste toonecigezelschnppen en eindelijk 50 Ken tooneelsehool stichten De contributie vnn een lid is 5 francs Het bestuur van het verbond bestaat thans uit de bh Jan van Beers voorzitter en I ieler Cenoit Ie Antwerpen Max Kooses en Karel Iiry te jeut prof van Driessche te Brussel In schier elke courant vind men adverlenlii n van winkeliers die hunne waren in t vervolg naarde nieuwe benamingen der malen en gewichten zullen afleveren Deze nieuwe berekening van maat en prijzen z al gewis voor de huismoeders die nog aan het oude lewoon zijn in het begin eenige moe e lijklieid opleveren maar spoedig blijken de nutt glu id en he gemak der liendeelige indeeling Voornamelijk zal ook de invoering van de meier eene betere controle daarsicllen dan de oude ei zoogenaamd zeven palm Ter herinnering diene dut de meier iels langer is dan één en een halfmaal de vroeger gebe igde en verdeeld in tien ilcelen p nimen of deeimelers honderd deelen duimen of eehtiineicra en duizend deelen strepen of millimelcrs De J leval een adres van den kerkeraad der ehrist geref gemeenie Ie mslerdam aan de KMiaomnde Jhurm der Iweede kiiiner der slalengei ernal waarin op hel behou i der rloodslraf wordt nangedrongcn Adressanten beroepen zieli op enesis y i MiHlh ÜlK V2 Hom Ti I 7 pe b Vi10 enz De redaelie beveelt den iinderen kerkeraden dringend aan door een gelijksoortig adres van hunne ndhaesie te doen blijken Wanneer hel oiiderlunideii van Mond en Tanden volgens het oord el v in alle l enccskundigni noodzakelijk en heilzaam is voor de gezondheid van den menseh en hein tevens spn irt voor velerlei lijden en onaangeiiaainhcdeii zoo is het pligt daartoe het beroemde met de besle gevolgen bekroonde Anatherin Mondwater van Dr voi l alhier verkrijgbaar bij den lieer L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 723 in herinnering te brengen ücen middel werkt zoo krachtig en zeker tegen Tundkalk l uisijcs Wild Vleesch bederf in den Mond ïolfa tegen Scheurbuik als dat Waler dat tevens voor gezonden het zekerste voorbehoedmiddel is tegen alle Mondziekten Bezielend verfrisschend den adem reinigende werkt het bijzonder op de Tanden wier gezondheid en natuurlijke kleur bewaard of weder hersteld worden Hel weert de Tandkalk de pijnen door holle en oiilatoken Tanden ontslaan en heelt het liglst bloedend Tandvlccsch Alle Tandpijn hetzij deze uit lUiumaliek of Zenuwen voortspruit wordt door hetzelve snel en zeker weggenomen den adem houdt het rein terwijl het alle schadelijke stollen uit den mond verwijdert De gezegende werking van bovengenoemd Water kan alzoo niel genoeg worden aanbevolen aan alle Tandlijilers Florence 10 Jan Do Italië meent te welen dal lie 8 i uinsche gezan alhier aan zijn gouverneneinenl geeiie dep 5che heeft verzonden van zoodauigen inhoud als in de Madridsche Correspondence en de l arijsclie Li tcrtc is medegedeeld De üirilto verzekert dit de minister Correnti een ontwerp gereed ma ikl lot opheffing der theologische leerscholen als instelling van den senaat Te iMiluau is Correiiii verkozen tot lid der kamer van algevaardigden Parijs 10 Jan Bij gelegenheid van de heropening der kamer heeft de heer Kmile Ollivier minister van Justitie de volgende redevoering uitgesproken Het nieuHc kiibinet beschouwt het als zijn eersten plicht zich inel de kamer in onniiddelijke betrekking te slellen Vele woorden zijn hier overbodig gij kent onze beginselen onze meeningen en wenschen Alle vraagstukken die zich voordoen zullen wij op loyale wyze met u behandelen Voor heden schynt het ons voldoende te verklaren dat we nu we de macht in handen hebben dezelfden zijn gebleven van vroeger Het ministerie zal het ondernomen werk vuorlzetlen en zal bij dien arbeid volharden tol dat het vaslgestcld programma zal verwezenlijkt zijn Daartoe hebben we in de eersle plaats behoefie aan het vertrouwen van den Souvercin Wij hebbeu bovendien het vertrouwen ler kamer noodig Het ministerie vraagt allen om ondersteuning Het zal erkenlelijk zijn voor dien steun en de oppositie dank weten voor liaro criliek Wanneer anderen dan wij de meerderheid zullen erlangd hebben dan zal het kabinet aftreden om hel bestuur aan anderen over te dragen L ilen de recriminalicn en klaclileii thans ter zijde gesteld worden Thans is de zaak oin een nationaal gouvernement Ie vestigen door het hnliligen van den vooruitgang opdat de Fraiisehe denioer itie haar doel te genioet ga zonder geweldadige schokken en de vrijheid gegroniivest orile zoniler revolutie Levendige bijvalsbetnigingcii Madrid lO Jan José OIozaga volhardt in zijne weigering tot aanneming der portefeuille van jiistilicj Topele heeft de aaiiiieming eencr perlefeiiille afhankelijk gesteld van het bcsliiil van OIozaga Hei gerucht dat OIozaga tol president der Cortes zal orden benoemd en dat Manos als gezant naar l arijs zal vertrekken is ongegrond Parijs 10 Jan By het wetgevend lichaam heeft de comiuisbie van onderzoek voor het reglement van orde haar rapport ingediend De heer Kemtry iieefi een voorsiel belrelfende kosteloos verplicht lager onderwijs ingediend De heer l ie ird heeft een ontwerp ingediend tot regeling van den Jnry voor drukperszaken alsook een ontwerp tol herstel dor nationidc garde Van den heer Kaspnil is ingekomen een ontwerp tot afsehairing van den eed Deze spreker verlangde bij eene commissoriale verificatie van de rekening der stad l anjs eene enquêle betreffende hel vermogen van den heer llaussmann De heer inmbella inlerpelle rde de regeering aangaande twee solil ilen die naar Afrika waren gezonden De minister van oorlog lifeft hierop geantwoord dal l ei oiiilii edieieini die met lijslen van 111sehrijviiig en nog luee iiiideren die mei braiiillineveii roiiilliejieii iia ir Atnka zijn gelriiii iiorlteid Ilij ia vasl besloten de diseipline liij hel leger te liaii lhaveii Wanneer de aolii iten in hun plielil Ie kor kinnen ziillrii ij gealraft orden Ilij wil ook mei dat ij deelnemen aan poliiieke veicenigi gen De heer Kmile Ollivier zcido dat het gouvernement terwijl hol eene volledige conslilulioneele vrijheid vestigt zich niet door de een of anderen aanhang kan laten b lagen Orde en veiligh d zijn de eenige waarborgen van vrijheid Het gouvernement wil legen geen der leden van de linkerzijde de beschuldiging opwerpen van opschudding te willen veroorzaken Het heeft daartoe voor die leden te veel achting Bovendien behoeft er ten opziohto der oppositie geen sprake te zijn van opschudding Intuaschen wil het gouvernement eene wettige en volledige vrijheid maar het wil niet dat die vrijheid tot zwakheid zal leiden Deze woorden werden levendig toegejuicht De heer Uambella verklaarde dat het gouvernement niet behoeft te rekenen op de on lersteuning der oppositie maar dat deze volstrekt geen opschudding verlangt De tijd zal komen zeide hij waarin de meerderheid zonder tot geweld toevlucht te nemen lol de republiek zul komen De heer Ollivier wees op de contradictie in de woorden van den heer Oambella Hij voegde er bij dat het ministerie bij zijne optreding heeft besloten hel beginsel waaraan het zijn ontstaan heeft te danken niet Ie laten aanranden De heer Jules Favre betreurde de optreding eeiier parlementaire regeering die aanvangt met eene discussie over de constitutie Ie verbieden De heer Pinard zeide dut men den weg naar de vrijheid kan bewandelen zonder elkander op grond van hel verledene beleedigingen toe te voegen maar ook zonder de solidariieit tussehen opvolgende minisiers Ie erkennen De l ays deelt een brief mede van prins Pierre N ipoleon Bonaparte waarin ilochefort tot een duel wordt uitgedaagd Volgens de IJlierte zon Victor Noir getuige zijn in het duel tussclieii pri is Pierre Bonaparte en Rochefort Madrid lO Jan Het ministerie is thans geconstitueerd met Rivero als minister van binnenlandsche zaken Topele is minister van marine en Monlero Rios van justitie S igasla is minister van slaat De ministers zullen nog heden in fiinelie treden Gisteren heeft Ie Oviedo eene groole irolksdrmoii stratie plaats gehad tegen de partij van Montj ensier icüieiiKdc Berichten Gctlurriiile ilfccraher jl hebben te Parys BIO faillissementen jilaats gi bad M ii TRTfit dat Het Noorileu Diet tieren zal iiiile bedompte Aiuslctdnmsebe lucht fliuiiuiiigun beweren dat de miDiBtericrlp crUls iü Oostenrijk reid ruim twcp jaren duurde Hi t budget vfui den nieuwen Italiaaiischem minister vau fiuanrii ii raiijtt met een deficit van 116 miUioen Gedurende de 10 laatste jw n heeft hei Ned zendalinggcnontschiip aan giften en legale ontvnngen 428 634 636 Te Hcrlijn hoeft zich eene verceu ying gerormd ter oprichting ceuor hoogetschool voor de weteiiaL hap des Jodeiidoms Men verzekert dat voortaan alle vreemde hladcn toegelaten zullen worden in Frankrijk L s J L van Uhijn te Wassenaar heeft 26 stellingen openbaar gemankt our het bchouil der doodstraf In Zuitstrlaiid wordt het onilerwIjs op hoogen prijs geri eld en de gevangenissen zijn er nagenoeg ledig In PruiBen werden te Lampersdorf in 1869 Bollicitaaten upgirui prn voor de evang sehool op eene jaarwedde vsn 12 thiiKr weden en Oenimarken zullen een gcmeenschappolijk memonnidum op enden naar Weenea en Berlijn over het nakomen van den l ruger M ede fJrniif d Ku oou van den hertog van Nemours is benoemd tut trooiiupvolger in Hrazilic Te Parijs is nu voor goed aan üllc dagbladen het recht verkend om die te veilen op de straat VEUUAUEUING van den GEMEENTERAAD Maandag 10 Januari Tegenwoordig de hh van Bergen IJzeüdoorn voorzitter de Jriive l i ten Trinee Braggaar Hemy fon Gennep kist en vau Stiaattn De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearre steerd Ingekoiuen eene diftj ü itie van bh Gedeput Staten houdende goedkeuring vtui het taadbbi sluit tot het vcrkoopcn van het pakhuis op de Hogen Notif eene ruistue Min het Israel armbestuur inzendende eofie Huiipletdire bi gnvttMig over IKO t betretl i tide eene verhooging ecu adrts vim l Mulenunr en niiiiere stecnfiilinekiinten aiin den Mnll l Utl ieh beklagende iivrr de aciiter ttlling dir l lM leeii bij de W iinlnioiiiieii en hun mi f rellVlijk i ibriekiiiif iIiihuiihI iiaiiiirij ende gesteld in liandcn di r eoni mi ie lil r iltneafie lil min M ilf unl Sniil MT nekemli hi t ij eeiiig pt n irni n n d nrvotir geene linnen ImMjiiui een juiiUlii alie fiestilfl Ml liliiiilin v ni l en W en etii iiimtal ailn i n au vei i Inlli iule pi rMinn die vit tiiKen 111 i iiiiner ini h koiin II vuur j miitlcf van du diKir