Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1870

ecu itdi e villi imdeut hi idcuu klumt riiculaljiickfluten W7warcn lulircii oiidc t tii du ovninikoiiisl jik I Lifehrr botrtiTuKk ha buukui vmi dcu beniitp CiLsteld la Iiandeu van 11 11 W 1 11 dnc miHsivcs vmx de hh W PimI Drost A Schotievcid van der Cloot sii W JuUtia bedankende voor do faenoctniug tot lid dcr pi Acbuuleommi Hie itnntj vnoiaen vüur notif met kc iinsgeving aau do gctn conimisftio oki eenc niru e aaiihcveling to kiiuncn mzeiuku De voorzitter bericht dut de heer Tï P N KoemaoH herbeiioenid tot lid der pi choolcoinimssie den oed lu zijae handen heeft afgelegd Nüg VkonU door dea voor itter inodepud cld dut al de m de beaturua van weldadigheid gcko cueii du bcnoemiug hebben aa 11 i e nomen Overgaande tct de orde van dan da wordt pelczfi eene tnïsaivo van Ged Staten nKd dc 1i nde dat de miiiiatcr van buia zakeïi aan Z M een gtwij igd voorstel weuscht to doen betreifende do aubiiidic rour het in goeden btuat brengen der louwekade B en VV steUtn voor het Machtiging wordt verleend tot uitvoering zonder resumtie aarna de vergadering overgaat in ecne met gesloten deuren Ingezonden Mijnheer de Bedaeteurl Om misverBtaiul en verkeerde uitlegging zooveelin mij is te weren verzoek ik u beleefd de oFiinnaevnn dit mijn aelirijven nnn den gemeenteraad nlliier hetwelk de volledige reden bövat van mijn bedankenvoor de onderscheiding mg de r dagen Ie bcurlgevallen in de benoeming lot lid der pLiatselijke ehoolcommiasie te dr er slede Door de bekendnakuig daarvan in uw bliid nlt u zeer verplichtenUw dienstwilligen GOBDA 31 Dec 18G9 W JULIUS a den Edel Aehlbaren Raad der gemeente Oouda EUEL ACHTBAUE HnEEEN Zeer veteerend was mij het bericht dat uwe vergadering in hare zitting van 27 Dec j l mij wel beefk willen benoemen tot lid der plaatselijke eohooleommissie alhier De zaak van het onderwijs ligt mij na on het hart ik stel èn voor mijn persoon èn in mijnt netrekking het meeste belang in een gepast toezicht daarop ook in onze gemeente Toeh zie ik mij tot mijn leedwezen verplicht voor die vleiende opdracht thans te bedanken en wel wegeni mijne persoonlijke opvatting der handelingen van den heer voorzitter dier commissie na het medeopmaken van de aanbevelingslijst van onlangs Ier vervanging van de HH Peeieks Waithee en VAN Iterson Met ongeschokl vertrouwen vriendschappelijk en eendrachiig het teedere belang aan die commissie opgedragen mede naar ermogeo te behartigei dnt zou thans mijne zaak niet zijn Verschoont mij Edel Achtbare Hecren dat ik niet terstond nadat ik aanbevolen wns u deze mijue gezindheid heb kenbaar gemaikt er was reden toe om uwe beslissing in de e met vooruil te loepen Mei gevoelens van hoogachting heb ik de eer Ie ziju Edel Achlbare Ileereii Uw dienstwillige Gouda 31 Dec 1869 W JULIUS Burgerlijke Stand Ghboeen 9 Jan Neeltje ouders K Uinocndijk cu N liOnus 10 Johannt Cathoriufl ouders A van Ea en M J van Kersberiten Uuinuiaa Johnuues ouders G J Hordyk u A van Wingerden OvEBLKDfc 8 Jso J Mikker 1 j 11 m O M Verkerk 21 m P A Spruit 1 j 11 m 10 T Hoogendoorn 31 j ADVE R TENTIEN ♦ Heden morgen overleed plotseling tot diepe droefheid van mij hare Ouders en verdere betrekkingen mijne teeder beminde Echtgenoote HENDRIKA ELIZABETH van ZANhN in den ouderdom van ruim 32 jaren mij nalatende drie Kinderen te jong om hun verlies te beseffen J C MULLER Haastebcht 9 January 1870 ♦ Voor de vele bewijzen van deelneming zoowel van hier als van elders ontvangen bij liet overlijden van onzen golieiUen Broeder betuigen wij bij dezen onz en welnieenenden dank O J M w li WESTElJN MHDENBLIK W H KAVESTEI IN MÜDENISLIK Gouda 10 Janunrij 1870 V De Heer en Mevrouw KRANENBURO betuigen dank voor de ontvangen blijken van belangstelling tor gelegenheid der geboorte hunner dochter Lokaal TIVOLI bjj het Station van den Noderl Ebynspoorweg te OOUDA SCHOUWBUao van ROTTERDAM onder Directie van den lieer LOUIS BOUW MEESTER C Op DONDERDAG 13 JANUARIJ 1870 BRUNO GOUTDRIER of DE TWEE SPINNERS Drama Vaudeville in twee Bedrijven waarin de hoofdrollen door do Uecrtn BOUWMEESTER en liAMMBRG juUeu vervuld worden Na betzelve op algemeen verlangen EenRaiidldaat voorde 2 Kamer Klu litifi blijspel met uig ïu tucc tijdfnkken met DÏeuwo Coupletten Quodlibet cqz l Tijdvak Een dag voor de VERKIEZING 2 T dvak Een dag na Prijzen der Plaatsen Eerste Rang 99 Cts Tweede Rang 49 Cts Plaatsen dagelijks te bespreken aan het Lokaal sTIVOLI aan de Spoorstraat te Gouda Aanvang TU Ure De Ondergeteekende geeft b deze kennis aan de verzekerden in de BrandwaarborgMaat schappg ARCHIMEDES dat die Maatschapp in liquidatie is zoodat alle verzekeringen bg expiratie afioopen ejj dat de etukken die verzekeringen betreftende door hem zijn overgegeven aan den Notaris MONTIJN bij wien inlichtingen te bekomen zijn en tevens gelegenheid bestaat om op eene zeer geschikte en geheel onkostbare w ize in eene Solide Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij over te gaan I J BRAGGAAR GouDi 11 January 1870 De ondergeteekende in zijne betrekking vanAlgemeen HoofdAgent der Geldersche Algemeene BRANDWAARBORGen A SSURAN TIEMAATSCHAPPIJ gevestigd te Amfiem verwittigt de Verzekerden bij de Maatschappij Archimedes in liquidatie dat zij GEHEELKOSTELOOS en tegen dezelfde jaarpremie in bovengemelde solide Maatschappy kunnenovergaan P M MONTIJN Notaris te Gouda De ondergeteekende neemt de vrijheid zijne geëerde Begunstigers zoowel buiten als binnen deze stad opmerkzaam te maken met 31 Maart e k de CONVERSIE der OOSTENRI IKSCHE STAATSSCHULD TEN EINDE LOOPT Tot opzending der stukken blijft hg zich by voortduring aanbevelen M J OGIBR Commissionair in Effecten Goi DA 8 January 1870 niet bestemd voor Wmkelhuis staonde op of bij de Markt of Haven wordt TE KOOP TE IIUÜR gevraagd Adres met fnoico brieven onder letter P en met opgave van prijs bjj den Uitgever dezer Courant TE HUUR gevraagd te Gouda tegen 1 Mei a H een BURGER WOONHUIS mot 3 a 4 Kamers Keuken enz Opgaaf van huur prijs en stand met franco brieven letter A bij den Kantoor Boekhondelaar J P BLADERGROEN Onpersteeg te Rotterdam nPLANTSÖËN7 COMMISSARISSEN van den Straatweg GouaBodegraven zijn voornemens aan den minst InBchryvende te gunnen de levering ten behoeve van genoemden weg van 1000 WILLIGEN POOTEN en 80 Opgaande YPENBOOMBN de willigen pooten moeten regt van stam zfln zwaar voor de borst of 2 M uit het eind in omtrek minstens 0 17 M en de ypenboomen gaaf en regt van stam zwaar voor de borst of 1 75 M uit de wortels in omtrek minstens 0 20 M Gegadigden worden verzocht hunne inschrgvings biljetten bevattende opgave van prgs waarvoor zy de bedoelde pooten en hoornen per stuk wenschen te leveren en te planten langs genoemden weg behoorlek onderteekend ra co in te zenden aau den Heere Mr M H A LISMAN Heerengracht te Leyden vóór den 24 January 1870 Nadere inlichtingen zyn op franco aanvraag te bekomen by den opzigter I J SPRUIJT te Bodegraven Q oof TDuKiAAen aUftiit t en ÏOeucitt a a 3 un 6en aéerAaie aan ie veUn We iöt U U otte lu 3 i7 pan oei i anilen anAet tn faoejiMtAAef 4 ae Q rot ie tAiar t VR IJ van alle minerale substantiën volkomen onschadelijk van aangename geur verfijnt en verfraait de AROMATISCHE MALZ 7 f van Johann HoïPde huid onderho erwekt eenen witten tint ü ïuivert de huid van lUe onreinheden maakt de ruwo en springende zacht als fluweel en werkt inzonderheid wegens hare groote Malz gehalte byzonder gunstig op het door zenuwenzwakte ontstane beven der handen De pry s is by het konsistente der zeep billyker dan eenig andere soort Per stuk 17V et 6 stuks 95 cts 35 et en nooger De AROMATISCHE MALZPOMADE belet hot uitvallen der haren verfraait en onderhoudt ze Flacon 70 cts en f 1 Centraal Dupol Smnlle Bloemmnrkt by de Slilsleeg F 1 54 Ie Amsterdam Mede echt Ie verkrijgen Ie Gouda bij J f v Veeumiijoen Mfj de Wed A C Sciiüu TEN en te o bij Henui J v u Beug Haderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Relourlaarlen Gouda Druk van Brinkman o ik Üli iMJjWiibi iiw 1 l iiiiHït Bai vA m 9mm W nt k 1 J Hi in ï é f ismam