Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1870

1870 Vrijdag 14 Januari N9 841 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regols ïi 50 Cent n iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonde jke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bfl de subcommiasie tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Vm R 1 50 van K 5 van L 2 de opbrengst ecner loterij door kinderen ouder directie van de jongejufvr C en N v V f 10 en bij Ds Vorstman van G ƒ 2 50 De noodlijdende visschers weiluwen en weezen blijven wfl in aller liefdadigheid aanbevelen De subcoi missie voornoemd D W WESTERBAAN M A G VORSTMAN G A SALOMON HULHJENS A SCHONEVELD van oer CLOET Büitenlandsch i vcrzlcl t Gouda 13 Januari Eene treurige gebeurtenis bedreigt te Par s het gunstig begin der parlerientaire regeoring De woeste Pierre Bonaparte heeft een vriend rioorschoten van Heru Rochefor Het betrof de bespreking van ei u jitdaging tot een duel De bijzonderheden worden als altijd op verschillende wijze voorgesteld maar het feit is volkomen zeker De neef des keizers heeft zich gevangen gestold en de zaak zal overeenkomstig de wet worden behandeld en de keizer heeft nu eindelijk zelfs besloten gevolg te geven aan de klacht van zekerenComte die door prins Murat is mishandeld Men is blijkbaar beducht over de gevolgen dezer vorstelyke uitspattingen In de kamer dei afgevaardigden gaf dit voorval aanleiding om de familie Bonaparte bij do Borgia s te vergelijken De ministers doen alles wat mogelijk is om verdere verbittering t voorkomen maar de orde moet toch gehandhaafd De begrafenis van den ongelukkigon Vicior Noir is niettegenstaande het bjjeenzijii eener menigte van vijftien duizcud jiersoiieii luatig afgclooj en Mei wus verstandig genoeg geweest om elk militair vertoon uii ouiwikkeling van politiemacht wojj te laten Dut bet volk o gew iidon is door dit uoodldttig locvnl kan niemand verwcinderci niiuir tiij wij e Vüorziclitiglicid kiMmcn de ilrpii riuli fCMil ji ii 11 1 wunlon vouikiiiiii n Ikii wcI de i i lul l iiiii les lks 1 1 M i 1111 iiw iiii is ii ini Wfkt cil ci weinig bij moet komeu of de uitbarsting volgt Frankrijk verkeert in een hoogst gevaarlijken toestand en de schok zou in geheel Europa gevoeld worden Zeker zou dit laatste niet t minst het geval zijn in Spanje waar men den drempel nadert van staatsbankroet en anarchie Er is een nieuw minihterie n nu zal men recht afgaan op het doel het kiezen van een koning Dat jammerlijk zoeken gedurende zoovele maanden is wel het overtuigendste bewijs dat de tijd nadert van ernstige hervormingen Ernstig schijnt ook de toestand d x maatschappij in Rusland bed tigd daar snieedt men nog geheime sameiizworiiigon omdat de onbeperkte macht elke uiting van het volksgevoel belet en het gevaar is te grooter door de in het duister toenemende ontevreüenlioid Het Russisch gouvernement is overigens onuitputtelijk in verschillende soorten van leeningen en zal nu voorloopig 36 millioen ro bels uitgeven in scliatrkistbiljetten het zal sjioedig even rijk worden als Oostenrijk nauiohjk in schulden Dagelijks wisselen do ger achten af betreffende den sultan en den khedi e Nu zou Egypte weder bereid zijn de achterladers en pantserschepen af te geven maai het zal toch niet kunnen afzien van de buitfngewone heffing die de kosten dekken zijner Sutv feesten De Pnisisehe kamer zet liare beraadslagingen voort vou Bismarck heeft zich vertoond maar zwijgend toegelui iterd Het jrieksclie ministerie is gewijzigd De N Amerikanen hebben het oog gevestigd op S Domingo zij willen zicL daar nestelen dj president onderhandelt en tracht zich in het geheim te verzekeren van de toestemming door der senaat te verleonen BUITENLAND ENGELAND De kamer viiii koophandel Ie Macclesfield waar vroeger de ijile iiidiisluc bij onder blociile ikl i irl Uil hl UlOj ilj MIK jMK llL Hl mg 1 1 ll ll I U I 1 iiigiii ii lil de jult liuiii ih de S hul l geuevcii lat er j iarlijks voor 11 mill p st aan 7ij len sloffen uit l raiiltrijk ingevoerd worden T e scliulil ligt meer bepimid aan de volksrnennprs die de fabrieliaiilen dwingen liun liapitaal in andere zalen te steken ardonr dui cnden arbeiders broodeicni worden In de Jiuilder leest men dat de vereeoigingcn inspecteurs aangesteld hebben om te zorgen dat er niet Ie vlug gewerkt wordt Daaraan is het toe te schryven dat metselwerk 60 a 80 pet duur Ier ordt waardoor de htish ur naar evenredigheid stijgt In de in ichinenfabricken dwingen de virecnigingen de fabrii kaiilen alle werklieden gopde en slechte een gelijk loon te betalen Daardoor wordt eene concurrentie met andere landen wnnr de werkman betaald wordt naar het werk dat hg doet onmogelijk Natuurlijk laat men dan Van buitenslands Ie m iehineg kotaen of wel Kngelsche kapitiilislen breijgcii hunne fabrieken nnar het vaste Icind over Dau heeten in Engeland de loonea rel hoog maar ia er geen w rk neer te kr a F R A N K R IJ K Pc Consfifutionnel meldt dat prins Pierre Bonaparte Victor Noir gedood heeft Het blad deelt de navolgende bijronderheden mede Prins Pierre nonaparlc richtte een brief aan Bochefort waarin hij hem vervieet hem den prins persoonlijk beleedigd te hebben in een der geschriften düoi Uoeheforl in het licht gegeven Gisteren vervoegden de heeren Victor Noir en Ulric Fouvielle ich bij prins Pierre Bonaparie als gemachtigden van den lieer Pascil iions ifr die het geincrimineeide ariikel in de SlurteiUaiite getcekend had locii de beiile gevo niai liiigden in het salon van pillis Pierie Bon ipaile gckoineii aren vroeg de c hun of IJ Ie handliiiigers areii va i Kochcfort Victor Noir ou daarop den prins een hevigen slag I m hel gelaal hebben gegeven leniijl Fouvielle die voor ag dat de prins zich ion verweren een revolver uil den yak lou hebben gehaald De prins nam om ich tegen zulk een lefiigen aanval te verdedigen in allerjjt ren pistool van een wapenrek dal in het salon hing en vuurd op den heer Victor Noir die geuond erd hij had evenwel nog de kracht om den trap af U gaan lernijl h j beneden gekomen ijiide recrstortle De inmifler van jnstiüe heeft bevel gegeven om prins Pierre Bonapaiie omuiddellijk te nrresleeren De kei er heeft dit besluit goed ekeurd De rechterlijke instniclie heeft reeds een aanvang genomen Het Juvriial Officiel beval een decreet waarbij hel nclgeveiid lichaam wordt gelast zich als hoog gerechtshof Ie constitntie cn om uitspraak te doen over den nui islag waarian prins Pierre Bonaparte woidt I gehuldigd Het olKeieele lilad bevestigt dat de minisier van jasliuo bevel heeft gegeven om prins Pierre Bonaparte lil heeliltnis Ie nemeii De prins eekler had 7ich viH r lal het bevel gegeven werd gevangen gesteld bij den eominissaris van politie van Auleiiil Hij erd onmiddellijk naai de eoneicrgeric overgeuracht olgens de Mar iill iisv beg if ich Kouvielle nut Non en twee geinigen ten een ure leii hni e v iii Boiiipurle ten eiiiilc hem ter vcraiitHoordiiig Ie iDipeii Bdii ipirte vroeg hun of ij van ege K hKiIi ii kuiiiKii en loen de i eliiif ii hierop oiilkdiiund aiituoordiltii viueg üuimpaile liiin of nj