Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1870

t l r til k f 11 f c H solidiiir uren voor Itooliefort liieiop liernam Noir Wij zijn naiispnikelijk voor üii u vricudcu Jlunaparle deed hierop een st ip voorwa irts en gaf zolder ceiiige provoeiilie aan Noir een slag in l gezicht terivijl hij tegelijkertijd den revolver uit den zak inuildc en op Noir u boul porlant een sciiot loste dat de en ter aarde deed slorten Vervolgtus wierp zich Bonaparte opFouvielle en tnichltc ook dezen neer te schieten Fouvielle ech sr haalde rjede een pistool te voorschijn om zich te verdedigen Toen lioui parle dit zag trad hij achterwaarts plaatste ïioh voor de deur en loste op Fouvielle een tweede sohut dat dezen den jas doorboorde ZoodrA de minister van biiiiieiildudsche zaken van den heer l ietri krnnisgeviiig omtrent den moord op den heer Victor Noir had ontvangen heelt Z Exo zich naar zijn collega van justitie begeven Wiiar ook de heer Giaiiilperret aanwezig was Onnilddeiijk is het bevel tot inheehleiiisnrming uitgevaardigd en zijn maatregelen genomen om de grenzen te bewaken ingeval prins l ierre Bonaparte naar het buitenland mocht trachten te onisnappen Aan hare Parijsclie correspondentie ontleent de N Rolt Cour nog de volgende bijzonderheden omtrent l ierre Bonaparte den moordenaar van Victor Noir Pierre Bonaparte is de derde zoon van Lucien Hij heeft van zijn jeugd af een vrij avontuurlijk leven geleid en deed zieli steeds ongunstig kennen door zijn opvliegen i en woest karakter In I8S6 werd hy op bevel van den paus uit den kerkelijken slaat verbannen j in Albanië in Corsica overal maakte hij zich aan tweegevechten en bloedige gewelddadigheden schuldig i als officier erd hij in Algiers wegens overtreding der diseipline uit len krijgsdienst ontslagen Ma den coup d ctat ontving hy den titel van prins en hoogheid Sedert bracht hy zijn lyd gedeeltelijk op zijn villa te Auteuil góleeltelyk in Corsica door De verontwaardiging legen den prins is zóó groot te Parijs dat de werklieden vau Beileviile zich gereed houdeu naar Auteuil te trekken ten einde op den moordenaar de Lynchwet toe te passen Het volk herinnert zich namelijk hoe de mishandeling door prina Murat den metselaar Comté aangedaan tot nog toe oudauks alle wettige aanklachten van dea laatsten ongestraft is gebleven en het oordeelt het nu veiligst zijn eigen rechter te wezen In het weigevend lichaam lieeft Diusdcg do heer Muiitpayroux verlof gevraagd cene interpellatie tot d a regeeriiig te richten met het oogmerk dat de leden der familie Bonaparte aan het gemeene recht onderworpen zouden worden Rochcforl vroeg of de minister vooriirniens is die interpellatie niet ontvankelijk te doen verklareu Wegens den moord op een persoon uit het volk door prins Pierre gepleegd vergelijkt hij de familie Bonaparte met de familie Borgia Heftige afkeuring De presisident roept Hoehefort tot de orde De minister van justitie antwoordt Wij vertegenwoordigen recht en gerechtigheid De regeering welke gij bcleedigt verzoekt u naar haar te luisteren en zil u niet beleeiligcn Wanneer de heer It jchefort meer kennis ha 1 van het recht dan zou bij enn aangeklaagde zoo niet beschuldigen Ken aangeklaagde moet altijd ontzien worden Prins Pierre heeft verzocht voor een gewone Jury terecht te staan maar hy moet voor een hooggerechlshof terecht staan daar de wet dit bepaald eischt Later zullen wij onderzoeken of wijzigingen in de wet dienaangaande noo lzakelyk zyn en de bepalingen welke zoodanige uitzonderingen bevelen moeten afgesclialt worden misschien zullen y het lan met u eens zijn Ik protesteer tegen uw zeggen dat de magistraat waardigheid en onafhankelijkheid mist Het hooggerechlshof waarborgt voldoende dat een onpartijdig vonnis zal worden gesproken over een misdaad door eea hooggeplaatst persoon begaan bet zal de gelegenheid h bben om te bewijze dat iiieiMand aan het recht au t land ontkomen kan Ik betreur t dat het volk wordt opgezet door t verspreiden van akelige voorstellingen Wy beschouwen de e zander vrees wij willen recht en gerechtigheid indien gij er ons toe dwingt dan zullen wij ook wrien sierk te zijn Driemaal herhaalde toejuichiagen van de geheele kamer uitgezonderd de linkerzgde Nadat de heer Itaspidl eenige woorden gesproken heeft is het incident afgeloopen De president vraagt autorisatie tot eene vervolging nn den heer lloxhefort wegens een door hem onderteekend artikel in het heden verschenen nommer der MarsnUlahe De heer Grandp rret zegt dat de jusiilie schennis der wellen nici lijdelijk kan naurien De bureaux zullen morgen dit verzoek overwegen Bij de verkiezing der viee presiileiileii zijn 2 7 stemmen uitgebracht zooilat de me rilerheHl wus ll l Op Mège werden iiilgebraeht 17 slemmeii op Bassoii IDIi op d Aiidel iire lil op l erouv l i op Urevy iü cii op lersehillei de per üncii liö Tn oc veco prcsidenlcn zijn dus gekozen over don derden moet couc herstemming plaats hebben Bij de herstemming voor den derden viccpresident verkreeg de hr Alfred Leroux ii van den 325 uitgebrachte stemmen de hh d Vudelarrc en Grèvy I7 en 3 stemmen De heer I liroade is gekozen tot afgevaardigde met 2 i t 0U stemmen Ijangsdorff kreeg 6000 stemmen In de Veiidée is gekozen Alguier met 12 757 St tegen Pallouï die er 12 250 verwierf In den senaat heeft de heer llouland zijne interpellatie ontwikkeld Hij zegt dat het van belang is te eten of de regecring genegen is om mogelijke inbreuken der kerk op de civiele macht te beletten In de tegenwoordige omstandigheden acht by het noodig dat de regecring de rechten der burgerlijke autoriteit handhaaft De minister Daru heeft daarop eene dépêche voorgelezen Wölke op den 8 dezer aan den heer Banuevillr gezant te Home gezonden werd en de volgende woorden behelst Ik haast mij u mede te deeien dat de tegeuwoordige ministers van den keizer de gedragslijn goedkeuren welke u vroeger is voorgeschreven Toejuichingen De heer Uaru zoide nog dat de keizerlijke regeering noch iels te voorzien noch iels te voorkomen heeft Zy eerbiedigt de kerk en deze zal haar eerbiedigen Toejuichingen De heer Brenier stelt een motie voor om over Ie gaan tot de orde van den dag welke naar den geest is van den heer llouland maar geene ondersteuning vindt De senaat neemt een motie aan luidende de senaat vertrouwende op de verklaringen en verzekeringen der regeeriiig gaat over lot de orde van de i dag De Patrie zegt betrekkelijk de geruchten nopens eene vermindering van het cjntingent voor het leger dat nog geen besluit genomen is maar dat de regeering de vraag onderzoekt of vermindering van hel coiilingent mogelijk is De regeering zou erkend hebben dat hel lijd wis om voor de granen het stelsel van lijdelijken invoer op te heffen in iar zij wacht nog op den uitslag der discussies in de kamer over het toUysteem voordat zij een deiinitiel besluit neemt B E L G I De internationale vereeniging van werklieden heeft te Luik eene vergadering gehouden Er waren ongeveer 1200 personen aanwezig Voorafgegaan door muziek en een rood vaandel begaven zij zich in optocht naar de plaa ta der bijeenkomst Ër zou beraadsliiagd worden over eene organisatie voor eene vertegenwoordiging van den arbeid Naast de wetgevende vergaderingen der verschillende landen wil de intern vereeniging een arbeiders parlement te Brussel oprichten Verscheidene redenaars hebben daarover liet woord gevoerd en er was zelt s reeds een ontwerp van een kieswet gereed liet algemeen sleinrccht werd verworpen en van het siandpunt der vereeniging terecht het strookt met hare bedoelingen toch niet dal de arbeidende klasse tevreden gesleld orde wat zon er dan van al die redenaars worden die een onderkomen zoeken in het arbeider parleineiit Aan de sieinming voor dat parlement namen steelils een pa ir honderd werklieden deel en loen de vergadering gesloten was schaarden zich slechts een 50 inl om hel roode vaandel dat op slaat volstrekt niet met sympathie begroet werd dIjTt S C H LAN D Een schandelijk misbruik dat aan verscheidene Pruisische hoogescholen lU iar inzonderheid aan die Ie Bonn bestaat is de verderfelijke manie van Ie duelleeren Is er geene krenking of üeleediging die wraak eischt dan wordt geloot oni te beslissen wie de beste vrienden somtijds met de wapenen elkander zullen bestrijden De minister v Muhier heeft een commissaris naar Bonn gezonden om de zaak te onderzoeken een paar weken lang heeft hij onderzocht en de rector magnificus der universiteit is naar de hoofdstad geroepen Het resultant van dit onderzoek is dat do rector magnificus de senioren leden van den f naat der verschillende studenteucorpsen len zijnen huize heeft doen komen en doen beloven dat in het vervolg niet meei met de sabel zal worden geduelle rd zonder hoofdbedekking Onder den titel l olUitke SyUabus is te Munchen eei c brochure verschenen v m een liu der patriolische parlij Daarin wordt gevraagd 1 rechtstreeksche geheime verkiezingen 2 vrijheid van drukpers 3 onbeperkt recht der vereeniging gelijkmatiger verdeeling van belasiiiitrcn i oplicifiiig der verplichte armenzorg i meerdere beocheriniiig van persüiitn en eigendommen 7 vereenvoiidigiiig bij het sainenslellen v in welsoiilweipcii S Sicperkiiig in de lockeiuiing van pensioenen een vereenvoudigd en voor de financiën drs I iihIs luiiider ruineercnd knjgsttczen 10 cenc oiisdiendbaie zelfstandigheid van Beieren OOSTENRIJK Het Uricksehc miiiisleric is gcwijiigd Do heer Valorilo is belast mei de portefenille ven huilcnlandschc zaken Tombocbc met die van marine Delyannis met die van financiën Avicrinos zal optreden als minister van ceredienst Savona van justitie Scontera van oorlog en Ziiimis van biunenlandsche zaken Tot nog toe kon de rijksraad bij gewichtige politieke vragen nooit eene onafhankelijke mcenmg uiten of beslissend optreden Steeds stond liij tegenover een fait accompli De overeenkomst mei Hongarije was gesloten zonder den rijksraad te kennen en tem bleef niets anders over dan de noodig geworden veranderingen in de Februari constitutie op te nemen Bij die gelegenheid kwam in de politieke terminologie het onaardige woord zwangslage in gebruik dat later zoovele malen toegepast is kunnen worden Nu evenwel beslaat er zulk een dwang niet Zelfs heeft de souverein zich gewacht zijne persoonlijke opvatting uitdrukking te geven eu is niet eens de kabinets kwestie gesteld Zal de rijksraad nu inziende dat er gehandeld moet jrorden dat er aan het langdurig weifelen een einde moet komen de regeling van het Oostenrijksche staatswezen op zich nemen en doorvoeren Het FremdenUatt wanhoopt er aan en gelooft dat men het nu evenmin als in 1867 zal zien gebeuren In het heerenhuis en bij de afgevaardigden zal men aan de constitutie vasthouden en dat is ook noodwendig voor het bestaan des rijks maar als men verder niets doet als men die groudwet geen ingang doet vinden bij de volken en haar levende ontwikkeling verzekert zal dat vasthouden haar en het land met redden Door de hervorming van het kiesstelsel zou hij zoo zegt het blad de aanhangers der constitutie nog verhinderen terwijl bij er juist naar streven moest haar aannemelijk te n aken bij hen die nu reeds haar tegenstanders zijn De adresdebatten moeten toonen dal de Duilschers gerechtigheid tegenover ieder politiek streven willen oefenen Verwerpt de tegenpartij de aangeboden verzoening dan hebben zij hun plicht gedaan eu kan hun de schuld der rampzalige gevolgen niet tre BINNENLAND GoüD v 13 Januari Dinsdag zijn bij de herstemming ter oenueming van een raadslid ingekomen 190 stembiljeiien en bleek gisteren bij de opening dal belinlvedne Id iiico biljetten uitgebracht waren op den hr M L A KocK 109 alemmen en op den hr H P N K IEMANS 78 stemmen weshalve eerstgenoemde gekozen is Gisteren namiddag heeft de smidsknecht Heelman zich deerlijk in den buik gekwetst Hij wasin de werkplaats v iii zijn meester Langeraar bezigeen beitel in het liechl te zetten toen het laatste uitgliple en het aehlereind van den beilcl gloeienden scherp zijn onderlijf indrong Terstond overgebracht naar zijne woning verkeert hij in zorgvollen toestand In de zitting van de eersie kamer van gisteren as aan de orde de behandeling der sta iisbegrooting over 1870 Bij de algeineenc beraadslagingen voerden het woord de hh Fransen van del ulle en Dnymaer van Twist en de minister vanlinancien De heer Kransen van de Putte trad infiiiancieele boscliuiiwiiigen ten belooge dat voor denog te vullüuien spoorwegen en andere in hel verschiet zijnde iiilgaveii eene schuld van 45 a 4 5 millioen zou dienen Ie worden geerecerd De vraagof het ontbrekende door eene leeiiing moest wordengcdekl beantwoordde hij met neen dat moest alleengeschieden voor zuiver productieve uitgaven zooalaspoorwegen en daarmede in verband staande erken met voor dj defensiekoslen herstel van lundsgebouwen enz Voorts meende hij dat de tijd daar was om over te gaan tot een vast plan ter verbeteringonzer belastingen Ue heer Dnymaer van Twist verklaarde dat hij iiooit gedeeld had ir de el wat overdreven gunstige financieele besehouwiiigen van vroeger meermalen had hij de keerzijde der medaille aangetoond De rede van den niinisie van finanoieii bij de aanbieding der begrooiiiig had daarom hij hem geen teleurstelling verwekt De legenwoordijie toestand schijnt hem nog gniisliger te zijn dal liij had kunnen verwaehlen licigcen hij nader aantoonde door eei o er ie it der laatste diciistj iren De financieele vouniit ichten waren ook beter er was nn reeds iiiierderc onafhankelijkheid van de Indische liijdiagen dan vroeger liet legenwooidig kabinel had laii twee ejjeii bezuiniging of verlioü iii i der belablingeii den eersten weg gekozen en dal jiiiehte L jll lli S b lil o ï iimli ir iBt t i i i lil fl injiij mm I HCi ii ll iii isiiil M 1 i iil jinliiiiUi liWI iiM yK l1 italiiiifiiraiiiinteilfüJiii tal I k njiilf iiiltato wsew w i e ƒ mm f I nii If hl té t T tfftm ui ii i IJHiRilisW BSlBII te SSS T h t itf n 1 l ii ii l n t W