Goudsche Courant, zondag 16 januari 1870

MfPlM ftmmmiiimm 1870 Zondag IG Januari N 842 GOÜDSCHE COURAÜTT Nieuws en Adverleiitieiilad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VJJIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worder berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Noinmers VIJF CENTEN Je inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoenini aan art 69 der Wet van den 4 July 1850 Staatsblad n 37 afschriften vau de l roces senVerbaal betreffende de beiiüeming van een lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt en zulks aan den inptang van de Kerkstraat alsmede dat gelijke afsehriften op de Seerelarie der Gemeente zijn neilergeiegd alwaar daarvan inzage kan tvorden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des oamiddags een ure Gouda den 14 Ianuar j 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd Dt Secretaris De Burgemeester DROOGl EEVKR FOKTUIJN van HEUGEN IJZENDOOUN VOLKSBELANG De gewoonlijk gebezigde benamingen van liberaal en conservatief hebben onder ons steeds een zeer onbestemde beteekenis gehad Het is geene uitgedrukte tegenstelling het is een meer of minder en er is veel wiiars in de bewering dat zeven achtsten der Nederlanders tot zekere mate liberaal zijn en althans het willen zijn De liberaliteit heeft vele nuances zij is flauw in het ministerie zelfzuchtig in koloniale belangen kortzichtig in maatschap elijke vraagstukken en zielloos in du ttuiteiisporigheden van oorlog en marine Het volk is diep onverschillig het heeft een diepen afkeer van de nuttelooze haarkloverijen die eindeloos gerekt worden en de verkiezingen getuigen hoe de goê gemeeiilo opgezweept moet worden om oene onwillige stem uitte brengen Dit moet anders worden Wij behoeven niet slechts onmerkbare partieele wijzigingen die opgeworpen schijnen om de o nevKziiiunlu id des volks af te leiden vnn di wi zenlijK te belangen maar doortastende iicrvorniingm die do maatHcimppij kunnen iiewarcn legen dreigende gevaren liij de laatsl vei Kie ingen was het reeds merkbimr wat liet ilK Kan cloen ontwaki u Dl liediTJuile viilK i liiiiil geen partijbelang de liberalen waren hier immcJ a conservatief Zoo moet het zijn de quajstien moeten onder het bereik zjjn der volksontwikkeling Daarom begroeten wij met welgevallen de beweging waartoe de prov staten van Groningen de aanleiding gaven Wij willen de vraag der bevoegdheid geheel laten rusten dit is eene quaestie van vorm zij hebben een goed werk gedaan zij hebben uitgesproken wat in de algemeene overtuiging lag verborgen en dat woord heeft weerklank gevonden en zal zich doen gelden Nu zijn het niet de liberalen die het volk voorgaan en vqerlicliten maar het volk zal de lilvralen wakker maken en wij zullen de wenschen ili s volks zeker bevredigd zien Ills de betere overtuiging zich vreedzaam en krachtig doet golden Mochten de staten van Groningen onl evoegd zijn om te klagen over den druk der oorlogskosten omdat het een algemeen onheil is dan zal toch wel hot gedrukte volk mogen klagen en herstel eischen In een eonstitutioneelen staat iij het volksbelang de hoogste wet het volk moet door zijne vertegenwoordigers zijiie belangen behartigen Maar er verhelfen zich stemuien tegen de bevoegdheid des volks om te oordeelen over zijn wezenlijk belang Dan zou lu t noodig zjjn de grfuidwet buiten wi rking fce stellen en de vrijheid te vergeten een alisoluut n st aan het hoofd les volks te plaatsen die voor ons dacht en handelde wie weet hoe vaderlijk die voor ons zou zorgen V Waar als vertegenwoordigers de uitgaven moeten toestaan in den naam des volks dan moesten zij toch beter bekend zijn met de behoeften en de geziiulheden des volks dan dat zij ondragelijke lasten bijna zonder bedenking en tegen spraak opleggen Niemand begrijjit wel is waar waartoe die enorme kosten n H dig zijn maar enkelen beweren het en die enkelen zijn mannen van het vak Wij koesteren grooten eerbied voor mannen VLU kennis en bekwaamheid en dus ook voor uitstekende krijgslieilen ofschoon de militaire weten scliap ien zoo zeer onze liefhebberij studie niet zijn Maar dit is slee hts tot zeliere hoogte la t geval Hel h ierkt zich tot den Kring an uilanlerie en eavallei ie vestingen en terreinen wapenen en aaimniilii Wij vragen aan die specialiteiten niet b uitsluiting hoever die kosten moeten gaan zjj moeten niet beslissen over ons gevoel en overtuiging van de noodzakelijkheid der onzinnige oorlogsuitgaven Dat zullen wij zelven doen en wij vinden het onbeschaamd als een volksvertegenwoordiger met minachting nederziet op het volk dat hem vertrouwen schonk en wij weten geen naam voor de insoleutie om zelfs den mede afgevaardigden do bevoegdheid te ontzeggen om te oordeelen over de aanvragen voor oorlog en vloot En wat getuigen die specialiteiten Dat wfl voor dien oudragelijkeu last bezitten een voortrelfelijK leger en eene vloot onzen ouden xaem waardig Wij hebben geen leger en met de vloot is het bijna nog erger Is het dan zoo dom van het volk dat het veel liever die honderde luillioenen zag gespaard die in de laatste jaren zijn weggeworpen Wat is de meening van hot vertegenwoordigde volk dat geacht wordt de krjjgsuitgaven toe te stemmen V De groote meerderheid afkeerig van wapenbedrijf acht de verdediging des lands onmogelijk en meent dat ons lot afhankeljjk is van den afloop van den strijd tusschen de groote mogendheden Zij hebben tot hiertoe benistin al dien krijgsomhaal uit gewoonte inertie on moedeloosheid Eene minderheid gelooft aan de mogelijkheid van verdediging tot zelfsbehoud maar toch niet op den verderfelijken weg der uitputtende walieniugen Zij lioj eu niets van een leger dat door dwang bijeengebracht geen belangstelling kan bezitten Algemeene en vrywillige volkswajjoning moed en vaderlandsliefde kunnen wOTideren doen liet speciaal oorlogsbedrijf is in tegenspraak met onze rede en beschaving met al wat ons heilig is en dierbaar Het is een ovorblijl sel uit den ouden en barbaarsclien voortijd Het past niet in het moderne levon Deze overtuiging zal veld winnen en de tijd nadert dat men andere vragen zal stellen aan hem dien wij roepen om onze belangeir to handhaven dan de dubhelziimige leuzen van liberaal en conservatief