Goudsche Courant, zondag 16 januari 1870

BiiHnilatulscli verzkiil i nii 15 Januari Do rust is te Vnr golmudhaiifd niettegonstaandi da roote rerbittcrinj dfs volk Dit betuigt zoowel voor de rcgepring als voor liot volk De fegeerinff heoft wiia en voorziclitig geliandcld alle inaatrcgeloii van voorzorg woron in stilte genomen du gewapende macht en de politie onthielden zich van uit higende vertooniug eii gedroegen zich vast en gematigd en het volk vroeger nooit te beteugelen liet zich raden ontweek bloedige botsing Toch kan men zich niet ontveinzen dat de toestand hoogst Borgclük is de radicale bladen spuwen vuur en vlam en in hot wetgevend lichaam worden uitiirukkingen gebezigd die alle maat te buiten gaan Men wil Rochefort vervolgen om zijn vergelgking der Bonaparte s met de Borgia s maar Men weet hiet wat men begint het proces van den woestaard zal de nuiiiigte genoeg in beweging houden zonder dat het noodig is den weg der drukpers vervolgingen in te slaan die altijd stirekten om het kwaad te verergeren Hoe liefelijk de aanvang ook was het ministerie is spoedig uit zijn schoonen droom ontwaakt dreig llid is op eens de toekomst geworden en het is meer dan waarschijnlijk dat de vreedzame hervorming meermalen door treurige incidenten afgebroken zal worden De Beiersche kamer begint hare werkzaamheden onder treurige vooruitzichten De clericale patriotten hebben een meer beslissend overwicht dan men vermoedde en hoewel de heerschappij dier beginselen onmogelijk duurzaam kan zijn gaat Beieren een t dperk van worsteling te geraoet dat verderfel k moet zijn voor de welvaart des lands Oostenrijk blijft nog altijd wachten op de beslissing des keizers Bij herhaling wordt die als nabij aangekondigd Men spreekt van wijziging der constitutie in fedcralistischon zin maar het is onmogelijk de nationaliteiten tevreden te stellen doch het is tevens even moeilgk de suprematie van het Duitsche element te handhaven In Engeland blijft do toestand van Ierland voortdurend zorg verwekken Men hoopt de landqusestio te regelen maar niemand gelooft aan de waarschijnlijkheid dat hierdoor de verbittering zal worden weggenomen Ook het schoolwezen brengt de gemoederen in beweging de noodzakel ke hervorming en de invoering van algemeono volksscholen vindt in geheel Engeland heftigen tegenstand Deze schooiquajstie is eene toepassing van de scheiding van kerk en staat een eisch van den nieuwen tijd die nog langdurigen strijd kan veroorzaken Het concilie laat weinig van zieh hooren men mompelt van ernstige oppositie theologanten zijn onverzettelijk en onverzoenlijk maar zoolang de wereldlijke macht geen partij kiest blijft het bij vinnig gekijf en krachteloos verdoemen Als de Ultramontanen zegevieren en hnnno plannen doorzetten dan beschadigen zij slechts de kerk en scheiden die geheel van den staat Oeene regecring zal zich willen leenen tot de handhaving van besluiten diode tegenwoordige maatschappij met geheelen omkeer bedreigt alles veroordeelt wat de volken tot welvaart en vrijheid brengt on de ontzinde priester aanmatiging tal de aanleiding zijn van den diepen val vanonviijheid en mi iis hi iigi zag BUITENLAND ENGELAND In eene redevoering n n zijne kiezers te Birmingham noemde Kright de Icrsche landqueestie zeer moeielijk op te lussen De voordracht der regeering üou in li ebruari bij het parlement ingediend worden Ook vcr ekerde luj dal er een wel op het onderwijs al was het niet in 187 ü ingediend 20u worden en verdedigde de neulratc school llij toonde aan dat in Frankrijk en Kngcland de wederzijdsohe handel sedert het bestaan van het Iractaat meer toegenomen was dan in de vorige eeuw en dat er ook een inniger vriendschap tusschen beide landen het gevolg van is Hij hoopt dat de geheime stemming voor parlementsverkiezingen vermindering der uitgaven in de volgende jaren ten gevolge zal hebben en sielt binnen 10 jaar eene vermindering van het pauperismus door eene regeling der Éngelscbe Inndqueestie in vooruitzichl De bevolking van RuperlsUind en het Noord westGebied heeft zich gewapenderhand verzet tegen de uitvoering der onder Engelands waarborgingaaiige raiie overeenkomst waarbij die landstreek en al liet andere rechtsgebied der aloude Iludsonsbaaicompagnie aun de liritsche kolonie Canada is overgedragen zij heeft den door de Caiiadasche regeering gezonden bewindvoerder Mac Dougall verdreven en genoodzaakt de wijk zuidwaarts op het grondgebied der Vereenigde Stalen Ie nemen Daaropis in die landstreek een voorloopig bewind opgetreden en dit is in eene vergadering van volkaafgevaardigden den 8 Heeeraber in fort Garry nan de Winnipeg of Eoode rivier gehouden overgegaantot het onafhankelijk verklaren van KupertsUnd enhet NoordwestGebied Op de juiigsie vergadering van de Rot al Geographical iiodety te Londen gaf Lord Houghton korleliiigs ais afgevaardigde van die maatschappij bij de opening van het tjuez kananl uit Kgypte teruggekeerd een verslag nopens zijne bevindingen Volgeus hem is de belangrijkheid van het kanaal zoowel uil een geographisch en staatkundig ah uit een commercieel oogpunt ie hoog opgevijzeld Hij meende dut het hoogstens strekken zou om denhandel ccnigszins uit te breiden en wel voornamelijk dien van deu Levant Italië en Oostinrijk de groote zeevarende mogendheden evenwel ronden hij het werk viin de itfseeps noch veel kunnen winnennoch eel terliezen Talrijke loudingen onder zijntoezicht gedaan hadden bewezen dat de diepte vanhet kanaal nergens minder dan 18 voet bedraagt de rots nabij Serapeum beschouwde hij als geen overwegende liindernls en wat het gevaar voor verzanding betreft vurzekeide hij dat lioeHel ereen sterke wind woei het stuiven niet van dienaard was om in den loop der tijden het kanaalte kunnen opvullen Hel door Lord Houghton gesprokene lokte discussie uit verschillende redenaars traden op en waren eensleminig in den lof deronikrneining Sir Frederick Allen beschouwde hetkanaal als een onwaardeerbare aanwinst en Sir liartle Frere uitte de ineening dal het spoedig de hoofdruute zal worden tusschen Europa en Lidie In den senaal heeft de minister den heer Bulinval geantwoord dat hel kabinet den weg van den vooruitgang bewandelen wil zooveel mogelijk zorgen zal dat de belangen van niemand daardoor gekrenkt worden en het leed zal tr ichlen te verzachten dat daaruit mocht ontslaan Hij verklaarde stellig en duidelijk dat het handelsverdrag met Engeland iiiet zou orden opgezegd Het moest in stand blijven vooral in het belang van den vrede maar of het bestaande verdrag in zijn geheel zou worden gehandhaafd is een vraag welke het onderwerp uitmaakt van een parlementaire enquête Hel regecringshlad bevat eene circulaire vanden ninisler van binueul zaken aan de prefecten waarin de liberale hervorming van de regeering geconstateerd en verder gezegd wordt dat zij voorltiurend zal blijven streven naar nauwe verernigingvan keizerrijk en vrijheid dat zij geeiie pogingen om anorile te stichten zal dulden maar even zeer besloten heeft alle daden van willekeur en misbruik van in icht tegen te gaan Pc eircnlaire wijsi ophet hooge belang van de vrijheid der verkiezingen en beveelt den prefecten aan zich in hunne adiniiiistratieve handelingen niet dour paliiiekc beweegredenen Ie laten leiden maar mei gelijke onpartijdigheid de welgezinde lieden van elke denkwij ctc behandelen Het feit zegt het Joiiriiul dm Di mh dal en red icteiir van de MarsciUai e door prints I leire Bonap irlc is doodgeschoten zullen lU iiilerste pm iijen zekerlijk aangrijpen ah een wapen om daarinidc hel kei e rijk of wel ili z i ik der vrijheid Ie bestrijden Doch geen redelijk menseh zal den kei er voor de misdaad van zijnen bloiidvcrwntil vi r iiitwoordelijk willen slellcn en evenmin de vri hcid der drukpers voor do uitspattingen van Iweo of drie dagbladen die door al de andere betreurd worden Kalrale en cipartijdigheid zijn thans bovenal aan alle welgezinde burgers aan te bevelen In den vroegen avond van W oensd ig ii eenernstig ineulent voorgevallen Tegen B a een bende over de boulevards en zong de M ii iillaise Policie agenten wilden die lieden uiteendrijvcn voor het ïhtïatre des Variétés maar de opioennakers wierpen de agenten met stcenen zoodal twee hunner gekwetst werden ïwee andere agenten kregen dolksteken Een hoofdainbtenaar der politie werd dooreen steenworp gewond Vier of vijf personen zijnin hechtenis geiioineii Ten 9 ure liepen de rustverstoorders razende en tierende door de voorstadSt Aiitoine Dadelijk verlieten de winkeliers metstokken gewapend hunne huizen en verklaarden derust te willen handhaven zelfs door geweld Deoproermakcrs raakten toen verstrooid Ten Z j ure verscheen Donderdag indeCharapsElysées voor het Nijverheidspaleis eene groote volksmenigte die tweemaal bij trommel slag werd opgeeischt uiteen te gaan Aan deze opeisching werdniet gehoorzaamd en toen hebben escadrons jagers met den gewonen pas vooruitrukkende en zondercharge het volk uiteengedreven Het artikel in de Marseillaise dat aanleidingheeft gegeven tot de vervolging van lloehefort luidtals volgt Moord gepleegd door prins Pierre Nnpoleoa Bonaparte op deu burger Victor Noir Voging van prins Pierre Napoleon Bonaparte om den burger Ülric de Eon viel Ie te vermoorden Ik ben zwak genoeg geweest een oogenblik te gelooven dat een Bonaparte iels anders kon zijn dan een moordenaar ik meende dwaselijk dat een duel ter goeder trouw mogelijk was met deze frmilie in welke de moord en de verraderlijke aanval traditioneel in gebruik zijn Onze medev erker Paschal Gronsset verkeerde in diezelfde dwaling als ik en ihans beweeneu wij onzen armen en dierbaren vriend Victor Noir door den bandiel Pierre Napoleon Bonaparte vermoord Ziedaar nu reeds achttien jaren dat Frankrijks lot berust in de bloedige handen dier sirnikroovers wien het doodschieten der republikeinen op si raat niet genoeg is die hen bovendien in afzichtelijke hinderlagen lokken om hen van kant te maken Volk van Frankrijk zijl gij niet van ineening dat het eindelijk genoeg is De exemplaren van de Mar willaisse die ontsnapt zijn aan het beslag dat de regeering er op gelegd heeft zijn verkocht voor 15 a 2Ü francs pernommcr De moord door Pierre Bonaparte bedreven heeft den keizer naar men zegt zeer aangedaan Dochdu heeft hem gisteren niet weerhouden om op hetlerras van den gereserveerden tuin der ïuilericneene wandeling te doen llij richtte bij die gelegenheid zyn lorgnet naar het paleis Bourbon waar de werklieden eene ovatie aan lloehefort brachten De Engelsohe gezant lord Lyons heeft een langdurig onderhoud gehad met onze ministers van financiën en van koophandel over het handelstractaat De beide laatsten hebben den gezant onder het oog gebracht dat er veel oppositie is tegen de verlenging van dat traolaat doch zij moeten hem tevens Ie kennen hebben gegeven dat zij huiinerzijda alles zullen aanwenden om het verdrag in stand te houden De Marseillaise deelt als volgt mede hetgeen er Donderd ig is voorgevallen toen de menigte van de begraafplaats door de hamps Kiysées terugkeerde Toen men omstreeks in het midden van de Clinmpn Elysées gekomen was zag het publiek een rcgement jngera dat de laan had afgezet die toegang geeft tot het nijverheidspaleis Rochefort stapte uit zijn rijtuig en voegde de burgers loc Laat mij alleen de troepen tegemoet gaan Nadat de tamboers een rulfel hadden geslagen sprak lloehefort tot den bevelvoerenden officier De burgers die mij omringen hebben terugkomende van de begrafenis denzelfde genomen als toen zü zich naar het kerkhof be jn Zijl gij van plan hun den weg te verspericn Nadat een tweede rotfel was geslagen vervolgde Rochefort Ik ben afgevaardigde van Parijs en heb het plan mij naar het wetgevend lichaam te begeven Het publiek viel hem daarop in de rede met de kreet Zij zullen u het eerst iiederBabelcu D iarop zei lloehefort tot de menigte Burgers gaat uiteen gij zoudt u onnoodig laten verinoordeii In het wetgevend lichaam heeft Thiers bij de diseiis iie over hel reglement de wederinvoering van hel iilres van antwoord gevraagd De vooiziller eule ilat het verboden was ilc eonstilulie to bespreken Thiers zcide d it hij het wel wisl in iar