Goudsche Courant, zondag 16 januari 1870

d it hij zii h vcnvondcrdo d it men den strcngstcn eerbied dien men voor de vuur verbetering vatbare constitutie wilde vorderen zoo dikwijls gosehondcn lijcft Pit incedenl heeft gecnc gevolgen gehad De voor itler raadpleegt de kamer welken dag de aanvraag uni verlof lot vervolging vau lloelicfort behandeld zal worden Arago Garabctta on tiarnier Pages stellen Maandag voor Roehefort zegt dat het hem onvcrsehillig is en wil liefst dat er zon spoedig mogelijk een einde aan komt De behandeling is op Maandag bepaalil In den senaat heeft de heer Michel Chevalier aan de regeering verweten dat zij al te liberaal in de politiek was en niet liberaal genoeg in die zaken die het welzij i en den voorspoed der volkeu raken Liberaal zijn bestaat niet daarin dat men tallooze dagbladen hun gang raaar laat gaan Hij herinnert er aan dat ouder Lodewijk Philips de handel met Engeland slechts l ruillioen bedroeg en nu ecu cijfer van 1800 niillioen bereikt De beide decreten van 10 Jan jl zijn te verklaren uit de onervarenheid van het nieuwe kabinet Buffet antwoordt dat het ware liberalisme op het punt van handel daarin beslaat dat men het land raadpleegt door middel van een parlementaire enquiïle Eouher zegt dat hij de wenscheu van het kabinet ten opzichte der pirlementaire enquête deelt maar hij zou gaarne gezien hebben dal de kroon en de ccnaat daar ook deal aan genomen hadden Hij beklaagt zich dat de protcctionuislen zulk een verbitterden strijd tegen het laatste kabinet gevoerd hebben De discussie zal morgen voortgezet worden De Constitutimmel bevestigt dat Donderdag de rust nergens is verstoord alle genomen voorzorgsmaatregelen zijn afbesteld Een gerucht zeide dai Ledru Eollin weldra verwacht werd en dat zijn komst aanleiding zou geven tot nieuwe beweging De Consul zegt dat maarschalk Canrobert aan den figaro heeft geschreven om diens verhaal hem beirelFende bepaald te weerspreken Eenige leden van het linkereeiitrum willen in t wetg lichaam een orde van den dag voorstellen waarin wordt gezegd dat het lichaain vertrouwen stellende in de werkzaamheid en kracht van hut minislc ie van meening is dat men geen gevolg moei geven aan hti verzoek tot verlof ter vervolging van Ilochefort DüITSCHLAND Tc Berlijn is in parlementaire kringen een gorucht in omloop dat de regeeriug in het laatst van Februiiri den landdag wil verdagen om hem na de zitting van den rijksdag weder bijeen te roepen De commissie uit het huis der afgevaardigden heeft zich met 18 tegen 8 stemmen voor de afschaffing van het schoolgeld op de volkscholen verklaard De rapporteur prof Gneist kondigde een aantal amendementen aan over het onderhoud der scholen door de gemeente De annleggers van het verzoekschrift uit NoordSleeswijk aan den koning om hem Ic herinnerenaan de bij art 5 van den Prager vreile aangeganeverbintenis zijn tot geldboete veroordeeld In de Beiersehe kamer zijn met geringe meerderheid de verkiezingen der 7 Miinchenache liberale afgevaardigden onwettig verklaard De frov Corr meldt met betrekking tot den overgang van het departement van buitcnl zaken onder den Noordd liond dat in het vervolg tot den werkkring van het Pruis ministerie van buitenl zaken slechts de belrekkingen van Pruisen tot de overige bondsstuten zullen behooren overigens staan alle buitenlandache aangelegenheden die den bond aangaan onder de outniddelbare leiding van den bondskanselier OOSTENRIJK De ministercrisis kan niet lang racer duren In den ministerraad verweet de president graaf Taalïe aan de meerderheid dat zij iiloyaal gehandeld had door tegen de gemaakte afspraak Tncdedeelingen over den legenwoordigen toestand der crisis aan de adrescommissie te doen Dr Giskra antwoordde met besehuldigingen legen de minderheid die nu verklaarde zich van hare zijde van allo aangegane verplichtingen ontslagen te achten Beide partijen hebben haar memorandum aan den keizer in hel officicolc blad doen plaatsen De meerderheid verklaart zich krachtig tegen liet feder dismua en het doen van staatsrechtelijke concessien aan de iiatioualitcilsoppnsiiic en zij al zich met alle macht tegen eene verandering der thans bestaande verhouding lussehen de vci bohilleiidc koningrijken en landen verzetten De herziening der kiesuet wordt evenwel noodzakelijk geacht liet memorandum van de minilerheid is ecnc wccrlc r iii liel andere Ook liieiin nordt er op a iiiu ii iit i n om in in r den grondMcttigen we Ie uil inii cll s nul om cenc verzoening met de nationajiteits opposltie tot stand te brengen Zij stolt ecnc vernieuwing van de kamer der afgevaardigden en van de landdagen voor omdat zij den legenwoordigen rijksraad niet voor geschikt houdt om over eene herziening der constitutie te beslissen De beide partijen hebben bij den keizer op ecnc spoedige beslissing aangedrongen Te Agram is een telegram uit Eome ontvangen waarin verzekerd wordt dat er een moordaanslag op bisschop Stroszmayer die zich onlangs op het concilie zoo krachtig tegen de Jezuiten heeft uitgelaten plaats heeft gehad Door de tusschenkomst van eenige personen werd de misdaad verhinderd De daders ontkwamen ITALIË De Diritto verzekert dat het ministerie aan de kamer een verininderiiig zal voorstellen van 16 niilliocn op het budget vnn oorlog en van 6 millioen op dat van marine De Opinione weerspreekt het door den Gibraltar Chronicle medegedeeld bericiit als zon er een vredebrenk zijn slaan tusschen Italië en Marocco De qua stie moet volgens eerstgenoemd blad geheel van privaten aard zijn en het Italiaansch gouvernement zou nog geen besluit hoegenaamd genomen hebben BINNENLAND GouD 15 Januari De smidsknecht Heelman van wiens verwonding w in ons vorig nomnier melding maakten isreeds aan de gevolgen overleden Donderdag avond is uit de rivier den IJselonder deze gemeente opgehaald het lijk van Cornells van t Vout veerman alhier Bijzonderheden zijnniet bekend Donderdag is alhier aangehouden zekere GerritBoesman die zich had schuldig gemaakt aan hetontvreemden vae een vaartuig te Gapelle op d IJssel dat thans in de rivier was liggende aan de llanepraai De woensdag door de eerste kamer gehoudenzitting was groolendeels gewijd aan de voortzettingvan het debat over hoofdstak herv eeredienst inverband tot het amendemeot van den heer vanLynden Nailal de minister nader verklaard haddat hij eene speciale wel zou indienen in de hoop dat de tweede kamer de zaak nader zou overwegen is het hoofdstuk aangenomen mei 22 tegen 13 slemmen De minister deelde ook mede dat het algemeen collegie van toezigt van plan is het reglement op het beheer der k ïrkelijke goederen op nieuw Ie onderwerpen aan de gemeenten zoodat de gelegenheid tot geheel vrijwillige loetreding op nieuw zalgeopend worden Vervolgens is de begrooting voorde staatsspoorwegcn in discussie gekomen De z tting van de ecrsic kamer van gisterenWas geheel gewijd aan de behandeling van denpost betreffende de verbetering van de haven teIlarlingcn voorkomende op de spoorweghegrooting Ten aantal leden bragt velerlei bezwaren daartegenin vooral dat de zaak niet bij eene afzonderlijkewel geregeld en toegelicht wa De minister heeftde voordracht breedvoerig verdedigd en aangetoonddat voor dergelijke werken die als een complement van die der spoorwegen zijn aan temerken nimmer afzonderlijke eUen zijn ingediend tenzij daartoegevorderde onteigeningswetten waarbij echter dewerken zelve niet werden bepaald Ten slotte is degeheele spoorwegbegrooting verworpen met 19 tegen 17 stemmen Donderdag avond 13 rondgedeeld het wetsontwerp lietrelfcndc de inrichting der bewaarscholen In de memorie van toelichting wordt gezegd datreeds in 1857 de noodzakelijkheid eener specialewet op dit onderwerp werd erkend en de aanbieding toegezegd waa aan echter tot dusver seen gevolg werd gegeven Het tegenwoordig ontwerpvoldoet aan die toezegging De noodzakelijkheid der regeling met het oog op den bestaanden toestand wordt in l breede betoogd Zij die de voorbereidende school bezoeken moeten daar bekwaam gemaakt worden om met vrucht in de lagere scholente worden opgenomen Na jarenlange onverschilligheid begint het hooge belang van bewaarscholenmeer en meer de aandacht te trekken zoowel hierals in bet bnilenland Pij het ontwerp is evenwelde iner t mogelijke vrijlieiil aan opzichters gelalen in de keuze der middelen ter bevordering van de opleiding der leerlitigeu De hooldlrekken vur liet liilHcrpprogramma ijn licliaamsuefeiiiiigen verst inducfeningen zedelijke onl ikkilmg handhczig heden aankweeking van godadienstzin en nanichouweiijk onderricht der kleinen Men meldt uit Leeuwarden Naar men van goede zgde verneemt is de tongblaat onder hel rundvee die voor weinig tgd op eene enkele na in alle gemeenten dezer provincie heerschende was zeer afgenomen Die ziekte hoezeer van een goedaardig karakter wordt uu nauwelijks in de helft der 43 gemeenten en veel minder verspreid aangetroffen Wat de longziekte betreft deze is over het geheel genomen sporadisch j slechts enkele gevallen doen zich nu en dan bieren daar no voor Over het algemeen vooral in vergelyking van vroegere jaren kan gezegd worden dat de zoo rijke Friesche veestapel thans wat haren gezondheidstoestand betreft in geenc zoo ongunstige omstandigheden verkeert Het is evenwel te hopen dat eerlang met het verlaten der stallen de tongblaar voor goed zijn afscheid zal nemen Men schrijft uit Heerenveen dd 9 Januari aan het Noordm ifHeden vuormiddag bad hier eene bijeenkomst plaats van handwerkslieden daartoe b j ongeteekende advertentie opgeroepen Te half twaalf bevonden zich een aantal handwerkslieden in de zaal van het Postbuis waar een geheel onbekend man eene toespraak hield naar het mü voorkwam was die zooals men het noemt van buiten geleerd daar zijn gewone taal veel verschilde van die zijner toespraak welke zeer geschikt was om den werkman tegen zijn meester en de maatschappij op te ruien Zie hier eenige vluchtig opgeteekende volzinnen De werkman is de groote hefboom der maatschappij zouder hem kan niets tct stand komen i 6ij kapitalisten wat zoudt gij tot stand brengen zonder den werkman Wat is de werkman F Zie hem daar staan met holle wangen en gebogen rug gedoemd om te werken en honger te lyden ffZie den werkmau als hij op zijn leger door ziekteis neergeworpen geweest en weder herstelt weldankt dan de vrouw voor het herstel van harenman den hemel maar nu is armoede armoede ennogmaals armoede hun deel VVat is vandit alles de oorzaak Verdeeldheid tusschen dewerklieden Hoe dezen toestand te veranderen Door verbroedering eu de handen in een te slaan Het kapitaal der kapitalisten sic is voor den werkman het doodelijkste venijn Ontruk den kapitalistzgii kapilunl en bij is vernietigd maar juist en alleen door deze vernietiging kan de werkman zich herstellen Het moet de werkman zijn die hetloon bepaalt niet de werkgever De werkman beeftthans alleen plichten maar geen rechten Aanu werkman is het gegeven om bet den koning enzijnen ministers onmogelijk te maken jaarlgks zoovele millioenen van het u wettig toekomend geldweg te werpen alleen maar om aan den lust lot soldaatje spelen te voldoen De zonen van den werkman worden hein ontrukt om doodgeschotente worden voor de groolen want die zgn vry alleen maar weer door dat geld uw geld En zoo ging het voort als van een leien dak Daarna werd daar een reglement voorgelezen van de bestaande internationale werkmans vereeniging waarvan het hoofddoel is adressen aan Ie bieden tot wegneming der voor den werkman schadelijke wetten o a van de Fransche bloedwel de conscriptie en onderlinge bijstand bij werkstaking Contributie ƒ 0 13 per maand Men verneemt dat de spreker is een zekere Kuipers Irukkersgezel te Sneek dezelfde die in bet vorige jaar de drukkersgez ellen van den heerHessel alhier tol werkstaking heeft overgehaald Laatste Berichten Parijs 14 Jan Het gouvernemeut zat bedeu of morgen een ontwerp van wet indienen strekkende om lie staatkundige vergrijpen die door de pers of op andere wijze worden bedreven naar eene jury Ie verwijzen Hel Journal des Déliat spreekt het gerucht tegen als zou de heer Daru het plan hebben zijne portefeuille neder Ie leggen Het blad verzekert dat er volmaakte overeenstemming beerscht tusschen de ministers Alle besluiten zijn door den ministerraad met eenparige stemmen genomen Parijs 14 Jan De Coniititutionnel bevestigt dal gisteren de rusl nergens verstoord Is ge len en dat de militaire maatregelen af ammandeerd zgn Volgens een gerucht aou iist van Ledru Holliii die lieden hier verwae Jrdt het voor wendsel zijn tot nieuive ongeivgeldheden le afgevaardigden die legen de vervolging van Huiduiforl zijn zullen de volgende moiie voorstellen De kaïntr vertrouwen lellende in de waak aniuheul en vaslbcr idciilieid van de regeering is van