Goudsche Courant, zondag 16 januari 1870

i meeuinf dat er geen volmaolit belioort te worden verleend lot vervolging viin den heer Ilochefort Parijs H Jii I wetgevend liohnnm heeft een diseussio plaats gehad betreffende de op gisteren uitgeschreven verkiezingen De heeren Montpayroux en l icard verlangden dat de ambtenaren die bij de jongste verkiezingen zich aan kwade praktyken hadden schuldig gemaakt zouden worden afgezet Hierop wees de minister van binnenlandsche zaken op de strenge orders die de prefecten en ambtenaren ontvangen hadden ora voorlaan ecu strikte onzijdigheid in acht Ie nemen üe heer Ollivier deelde bovendien mede dat de vrederechter waarvan de heer Picard gesproken had van zijn post ontzet was Verder eisohie de heer l icard een formecle verklaring van leii minisier dat het gouvernement du officieelc cniulidaturcri zou afschaffen De minister antwoordde dat die quïeslic bij de eerstvolgende algemeene discussie iu behandeling zal komen Parijs 14 Jan In den senaat is de heer Bouher teruggekomen op zijn voorstel om aan de enquête naar de ivcrking der handelstraclalen ook deu senaat en de regeenng te doen deelnemen Dit voorstel heeft de minister bestreden op grond dat ook de senaat zal deelnemen aan de beraadslaging over het ontwerp dat de r geering te dier zake zal indienen zoodat dit lichaam geacht kan worden reeds van zelf iu de enquête te deelen De heer Itouher vond dit antftoord niet afdoende volgens hem zou de senaat in dit geval slechts de rol van toeschouwer vervullen Verder betreurde de heer llouher de overhaasting waarmede de regeering was te werk gegaan bij het intrekken der tijdelijke admissiën vau gzer eu wollen goederen wijl deze admissiën gelijk te stellen waren met een meer uitgebreid transito recht waarom z dan ook met den gnnstigsten uitslag in Duitsohland Oostenrijk en overal elders worden in praktijk gebracht GeineD lc Berichten Turkse heeft 21000 miin byeengebracht op do grenzen TSQ Montenegro De door 1 Bonaparte drxnlgeschoten Victor Noir was uog geen 21 jaar oad en zou woensdag in den rcht getreden zijn De stedelijke regccring lan Dublin vraagt Toor Ierland eene koninklijke residentie en o u nationaal pailcment Te Karlsruhe is eene talrijke bijeenkomst gehouden ter organisatie dernati naal liberRle partij in geheel Zuid Duitschland Vergeefs ia eene bemiddeling beproefd der Waldenbiirger werkstaking eitjenaars en werklieden wai i n even ongezind De kap generaal van Porto Uieo heeft eene volledige amnestie uitgevaardigd voor staatkundige lutsdrijvcn De wetgeving van Missouri heeft den negers het stemrecht gegeven Men heeft i de werkplaatsen te Parijs vergeefs beproefd eene manifestatie uit te lokken bij de aftreding van Haussmann Dö zeven candidnten waarop Prim onlangs blufte zijn koning Xnterrcgniim koning Montpensier koning Alfuns koning Serrano koning Prim koning Kivero koniuu KepuWiek Vijf mijnwerkers zijn in ïurnvallis omgekomrn door het breken van het touw waarmede zij werden afgelaten Hectogram kind s op zijn mcterboog gevallen en heeft zijn ceatimetertJB vcrstuikt Misbruik van hOtts hcI en duim Het vuile schruhwatcr der herberg vloeren iu Amerika wordt gedistilleerd en geeft per vat 9 en ecu halve gulion spiritus Burgerlijke Stand Gkoürrn 13 Jan Adriana Cornelia ouders 1 ZcegiTs en A C Zegveld Sophia oiidL rs J de Jong eu U Dubbel Elizabeth oudern Jl J Hluk en E ilennis Johannes Cornells ouders J C Bükhovcii en C Drost Helena Maria ouders L Hiuiknmu en II Koolmees OvEKLKDhN 11 Jan P de Jong wed J de Jong 7 j 12 M van Maren hulsvr van G Jansen 46 j 13 J G Heetmau 45 j J Alblas 42 j GMit WD 13 Jan II V G Koning cu J M Salomon H nijgen 8 ADVERTENTIEN HENRt WIIXEM GERARD KONING jM JEANNK MAPET AINE SALOMON Gouda li Januari 1870 Getrouwd Voor do menigvuldige blijken van bclaiigstoUinf dcir do oudergctoekcnden ondervoiidoii bjj hunne huwelijks voltrekkiiig betuigen zjj hunnen welgemoonden dank G VAN LEEUWEN EN A W C KLUITMAN GoiiDA 14 Januarjj 1870 IIEDERIJKEBSKAMER DERDE BUITENGEWONE VERGADERING op Maandag 17 Januarij 1870 in het lokaal jTivoli Aanvang ten 7 uur n ft ® Blijspel ÏD 8 BedriJTCD Na afloop JziJ A 3 J onder directie van den HeerH F GORISSEN Introductie kaarten voor niet leden verkrijgbaar bij den Heer P van OUDSHOORN en aan het lokaal Tivoi i a 60 ets de persoon In de Staats auraut van den 30 December nommer 307 is in zijn geheel opgenomen de inhoud eener akte op den 28 October 1869 voor den Notaris H P VOORDUIN te Gottda verleden met de daarop verleende Koninklijke bewilliging van den 16 October 1809 n 19 van de naamlooze Vennootschap DE NEDERLANDSCHE BOUWVEREENIGING gevestigd te Gouda waarvan de tegenwoordige aankondiging geschiedt ter voldoening aan den inhoud van artikel 38 van het wetboek van koophandel Directeuren J MULDER J O VAN WIJK i Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten drageii kan het beste oorcleelen over den last het ongerief eu tijdverlies van dat artikel en jonde zeker gaarne ontheven zijn dien te moeien gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogeu nog niet tot in den hoogsten graad zijn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr ChantomelailUS Oogenwater Bij elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgeimitte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen de bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer een flacon is opgebruikt Maar vooral ook zij die nog geen bril behoefden te gebruiken is dat hel middel om voor altijd daarvan bevrijd te blijven bij velen jal Bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men voortdurend verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zieh dubbel vertoonen dat schel licht hinderlijk is dat de oogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chnntomclaiiiis OOGENWATER en gij zult u beter bevinden liet is verkrijgbaar ii 60 et per llacon bij T A O VAN DETII Gouda J J liEUZEMAKEK J c tku J H KELLER weste wagenstraat Rotterdam A TRINS ZemnJitmen A BOTS Nmmkoop Mej L A SoiIOUÏEN S ScULriïF R üostniolciistraat J J GUOENIIUIZKN lUrnld en meer bekende Dc pOts in uns iijk 3DE VLICTT Hoogstraat n 125 Gouda Wegens uitbreiding van GALANTEïllEN AFFAIRE FINALE UITVERKOOP van GAREN BAND SAJET en WOLLEN GOEDEEEN tegen verminderde prijzen H H RANSHUIJZEN VERBEECK C De Ondergeteekende geelt bij deze kennis aan de verzekerden in de Brandwaarborg Maatschappij sAROHIMEDES dat die Maatschappij in liquidatie is zoodat alle verzekeringen bij expiratie afloopen en dat do stukken die verzekeringen betreffende door hem zijn overgegeven aan den Notaris MONTIJN bij wien inlichtingen te bekomen zijn en tevens gelegenheid bestaat om op eene zeer geschikte en geheel onkostbare wijze in eene Solide Nederlandsche BrandwaarborgMaatschappij over te gaan I J BRAGGAAR Gouda U Januarij 1870 De ondergeteekende in zijne betrekking vanAlgemeen HoofdAgent der Goldersche Algemeene BRANDWAARBORG en ASSURAN TIEMAATSCHAPPIJ gevestigd te Arnhem verwittigt de Verzekerden bij de Maatschappij i Archimedes in liquidatie dat zij GEHEEL KOSTELOOS en tegen dezelfde jaarpremie iu bovengemelde solide Maatschappij kunnen overgaan P M MONTIJN Notaris te Gouda Openbare Verkooping door de Notarissen MONTIJN eu KIST in de Nieuwsteeg te Gouda op DINGSDAG 1 FEBRUARIJ 1870 ten 9 Ure van MEUBILAIRE GOEDEREN HUISRAAD enz BEPAALDE onontbeerlijkheid van echte Geneesfabrikaten ten gevolge van medicinaal voorschrift Pen heerIIofleveranoier jOHANN HOFP te Berlijn Verzoeke ommegaande toezending van uwe Malz Gezondheids Chocol ide en MalzBurst Bonbons Gravin ANNA LANSBEUG OTTENSTEIN den 28alen October 1869 Ondergeleekenden verklaren dat de aanschaffing van JOllANN llOFl s MALZ GEZONDHEIDS SS BIEIl voor den ickeu Weeijongen l AUL BLASKOVV op voorschrift van den Geneesheer noodzakelijk werd en betuigen bij deze van de goeile eigenschappen eu de buitengewoon gunstige resultaten hierdoor verkregen Neii elle 30 September 18B9 ilEIBER Directeur van het Seminarie en het Weeshuis HUPEEB Weeshuis Inspecteur V MALZ EXTRACT biedt mij en mijne A rouiv wegens onze zwakke Borstorgancn bijzonder goede diensten Üpmcrkensnaardig is het dat mijne vrouw gedurende onze twaalfjarige hnivelijksvereenigiiig nooit zoo gezond was alj Bestelling LEV FRANK Notaris Stuhlweissenburg Gen tra al D é p o t Smalle Bioemmarkt bij de Slilsteeg F 154 te Jiiuttrdum llcde echt te verkrijgen Ie Gouda bij J C V ViiKiMiNfiEN Se Mejufvrouw de Wed A C aciioL rp N en te If oerden hii lli Mu 1 V n Btitn wen i j Mk aiMGJSMMaiSo Miiii tyMaiMGtviiiii fioudn Druk van V Briukmua MM lil tl qui Ma OS W i m pM fit ii l l t fM f miiirtijgiatliU i t i M kiiaiK M Ui i4 i e H 1t