Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1870

ïTïwSKirirna f de omiüodige beliandi linij ti ii Iwci dfii iiinle van eouj zaak vaifrtfux K nnder be waar bestaat dan dit dat ecniKi li deii der erstc kamor haar liever afzonderlijk zagen geregeld Is in 4 t w do g y het boyeu aangehaalde woord vau en h r Djuymaj van T yi T niet toepas ijkï Kan pok hief do an4urp kamer niet bij haar gevoelen volharden en den post wederom op de begrooting brengen Is hier geen vrees v qr @ eq fjpji lifjt tuwdien de beide kamers of iji t hier jnipder nj dzakelg zoodanig conflict te vermijden V Waar het wezen derzuiik in t spel is buigt men zich neer voor het hi shut der tweede ki mer hoewel men dat besluit bejammert en afkeurt waar het niet meer dan een vorm geldt verzet men zich tegen het besluit dier kamer hoewel men met de zaak zelve ingenomen achjjnt Vreeijidler verschijp l al zich io geiiialt koiyk voordoen Het is alsof de eerste kamer bedenkende dat zy eigenlijk in den tjjd van St Nicoiaas moet v£i adeien aan het volk dat door haar wordt vertegenwoordigt eene surprise iiendt zij het dan ook een onaangenaiue surprise RuiteiriïMntscli üvcralclit GouBA 18 Januari T e Pamsche bevplking is bui ngewopn rustig gebleven en heeft zich onthouden van da bt iiensjpprighjeden die ra en na den moo d op Victor Nojr gppleegd duchten moest het volk is bljjkens de verkiezingen zoo opgewonden a s ooit in vroeger tjjd Hierin ligt oorzaak genoeg om de rnst te wantrouwen Keeds de bedaa rdheid op den 26 Oct 11 gaf bewijs dat er een groote verandering heeft plaats gehad en datde menigte niet meerde plotselinge ingeving volgt der wilde hartsftochten maar schijnt te geTioprjainen aan eejie geheiiae leiding ïlet komt ons voor een bedenkelijk verschijnael Nu heeft de wetgevpnilo kamer met eene ontza eljjke meerderheid tegen 34 steipinen vèf lof gegeven tot h t vervolgen van Rpchefort en w rlijk hjj is in zijjie woede alle mftat te bujteng aaji T9CI1 is het zeer de vraag of het niet beter ware geweest aan zijne onbesiiisde aauJt ygingeu de toepassing tegen te stellen van strenge en onpartijdige rechtsbedeeling Want drukperaprocessen schaden slechts der regeeringj het is een eerste stap op een verkeerden weg en wij vqor en daarvan niet veel anders da 8chau laal en verbittering Noodlüttiger kon wel het ministerie in zijne bemoeiingen niet worden belemmerd en nu reeds den weg te moet n betreden der drukpers vervolgingen is een ongunstig voorteeken voor het ministerie dat meer en meer gewantrouwd zijne taak niet zal kunnen volbrengen Dan is de revolutie wel uitgesteld maar niet voorkomen De grpote meerderheid in het huis der hoeren te Weenen voor de onveranderde handhaving der grondvi et heeft den keizer bewogen de minderheid in het ininistcrie het gevraagde ontslag te verlcenen Die minderheid wilde toegeven aan den eisch der nationaliteiten en eene schikking beramen omOzechen Galliciers enz te bevredigen nu kan er slechts sprake zjjn van het onderdrukken derbewegiag Ook dit is slechts uitstel en de quoestie der nationaliteiten zal voortwooleu en de ontwikkeling belemmeren van het CislirLthaansclie deel der rjjks Eerst later zal het ministerie aangevuld worden Indien men vertrouwen moclit stellen ip de berichten uit Itome dan zou de oppositie tegen de onfeilbaarheidsverklaring zoo talrjjk zjjn dat dit doel van het concilie waarschijnlijk niet te bereiken zal zijn tn daarmede zoude tevens veie vervallen van de verdere bedoelingen Wjj beschouwen die uitkomst als van groot belang voor do katholieke kerk en voor de vreedzame ontwikkeling der maatschappij Wij duchten niets voor de waarheid en de vrijheid van het niachteloos geweld der duisternis maar veel voor de rust en den vrede der maatschappij van dien onzin nigeu strijd tegen vrijheid verlichting en ontwikkeling ENGELAND De LoMilciiaclie kooplicilen hiuiilel drijveudf op China hebheii eene meeting gehouden waari 1 ten kMchli te is geproicsicerd tegen soiDinige bepalingen van hel niemve tniclaat tiiaschen Ëngclund en China Ie sluiten De meeting üuI zich tot de rupi ering n enili n mei K t verzoek ora het traktaat niet te bekrachtigen nangeiien het in strijd is mei Ie belangen des haiiileU Den 31 en lieceiuber II waren in Engeland 1223 mijleit spüorwcg n in exploitatie waarvan het aanlegkapitaal £ 491 niilliuen heeft bedragen De bruloontvnngtien bedroegen £ 40 millioen zijndeongeveer £ 2900 per raijl de exploitatiekostenbeliepen ongeveer de helft zoodït meer dan £ 20mill voor dividend beschikbaar blijven dat gemiddfhl 4 2 pCt van het knpiinal uitmaakt Sedertlü47 hekbeu da spowwegeit zvlk ceue gunstige uitkomst niet opgeleverd Luidens een brief van dr Livingstone gedagleekeud van 30 mei 18G9 ile plaats van afiwuilingis niet vermeld is de koene reiziger bezig mei hetnasporen vun een verbinding tusschen dtn Nijl ende bronnen die hij BOO of 700 m ni zuidelijkerdftu Sprke en Daker ontdekt heeft Om verder t onderzoeken of de uilwutering der rivier aldaar tothet gebied van den Nijl of tot dat van dcu Congo behoort zal Livingstone een laniUtrcck moeten doortrekken die door de Mangemas eeu volk van eannibalen ben oon l is Dr Livingstone tieklaagt erzich over dat de Arabieren van ünynnyemlee die lüs slnvenliandelnars voor alle Eogelsche reizigersbevreesid zijn steeds weigeren zijnp brieven over tebrengen en hem op allerlei wijze tegenwerken F R A N K R IJ K Vrijdagavond heeft eene bijeenkomst van bet centrum der linkerzijile plaats gehad De heeren Daru Brisset en Thiers zijn daarbg Ittgenwoordig geweest Thiers verklaarile hel ministerie in de zaak der vervolging tegen Uochefort Ie willen ondersteunen De heer Daru gaf te kennen dal by die vervolging lei krachtigste zou doorzetten en dat iel ministerie besloten beeft daarvan bij het wetgevend lichaam eene kabinelsquffistie ie maken Daarna werd gediscussieerd over de quiEStie der but ilelstraclnten Zaterdag had in den senaat de inlerpeilatie van den heer de Mnupas plaats over de binnenlandsche slaulkunde der regeering Hij zeide o a het volgende Het tegenwoordige kabinei is onder omstandigheden opgetreden dat wij het allen behooren ie ondersteunen Ik wensch echler vnn de regeering Ie veruem ii tol hoever zij baar pragraamia denkt uil te strekken De beer Ollivier antwoardde Het feit dat het tegeowourdig ministerie aan l bestuur is zegt meer dan alle verklaringen Het heeft een verleden waarna ir hot kan verwijzen Wij hebben de portefeuilles niet gevraagd Men heeft ona verzoolit onze beginselen in toepassiug te brengen en die lai k hebben wij op ons genomen De radicale parlij wil revolulie De regecring aanvaardt den str d Wij zullen wederstand bieilen maar nooit de reactie zyii Het ministerie zal de twee programma s die zijne leden geleekend hebhen Ironw ten uilvoer brengen Het verschil tusschen heide programma s is vau weinig beteeken is Hel programma van het linker cenlruoi omschrijft slechts nader dat van het rechtercentrum liet ministerie is besloten niets te doen dan met medewerking van den senaat Het vraagt voor het conslituecrend gezag zijne ondersteuning Hier deden zich de woorden hooren die medewerking hebt gij De senaat zal geen hinderpial zgn voor den vooruitgang maar wel voor overijlde stappen Hierna hadden nog conin o discnsaien plaats en de vergadering heeft eindelyk de volgende luolio aangenomen De senaat met vertrouwen de ophelderingen der regeering vernomen hebbende gaat over tot de orde vuu den dag In het wetgevend lichaam heeft de heer PrnxParis een ontwerp ingediend wnarby het plaatsen van gerechtelijke adverlentimi io de dagbladen wettelijk geregeld wordt Volgens de voordracht zal het stelsel van openbare uitbesteding hicrliij gevolgd wordeu De heer de Keralry vroeg of het met het oog op de nieuwe drukperswet welke de regeering denkt in t dienen niet raadzaam is de discussien over de machtiging lot de vervolging tegen Uochefort acht dagen uit te stellen De niinisler van justilic antwoordde dat hij niet kan zeggen wanneer de staatsraad raet het onderzoek van die wel zal gereed zijn Hij wenschtdus dat men zioh aan den dag dien de kamer zelve voor de discussie bepaald heeft zal houden want het is zaak eene zoo verbitterende qusestie zoo spoedig mogelijk uit den weg te ruimen Voor het overige dient men niet uil het oog te verliezen dat de regeering ten aanzien van den heer Uochefort de thans oestaande wel moet volgen Zij kan zich omtrent de strafbaarheid van het geïncrinoineerde artikel vergissen maar de wet moet uitgevoerd worden De wet geldt boven alles Het voorstel van den heer Kcraty werd daarna verworpen met 210 stemmen tegen 39 De afgevaardigden die tegen de machtiging lot vervolging van Eocheforl zijn en met het oog daarop eene motie ontworpen hadden hebben besloten die inctie te wijzigen ten einile haar voor de regeering meer aannemelijk te maken Zij luidt Ihau aldus De kamer vertrouwen stellende in de waakzaamheid en vastberadenheid der regcering en de maatregelen waardeerende die zij heeft genomen tot handhaviug der openbare rusi gelooft uiet dat het raadzaam is de gevraagde machtiging Ie verleenen In de Figaro vindt men den volgenden briefvan den heer Houssenard adjudant var den maar schalk Ciiiroberi De t ijjuro heeft aan den maarschalk Canrobert een ongerijmd gesprek ook door andere bladen overgenomen toegeschreven Ik ben gemachtigd te verklaren dat dil verhaal niets is dan een verzinsel en spreek het dus nadrukkelijk tegen De heer Louis Noir broeder van Victor Noir heeft in de Rappel bekend gemankt dal zijn vaderen hij zich civiele partij stellen in de zaak tegenprins Pierre Bonaparte Maar zij zullen slechts eeufranc schadevergoeding vragen Het gerucht datzij voornemens zijn een jaargeld te vorderen iadus van allen grond ontbloot Verder geeft de heer Louis Noir te kennen dat hij gaarne zou zien dal de hoereu GriSvy deken der orde van ailvooaten en Ledru Rollin in deze zaak voor hen btiden optraden Parijs heeft weder zijn gewoon aanzien verkregen en de rusl is nergens gestoord geworden Ilde faubourgs is men thans zeer ontevreden op Hochefor Zijn oproeping tot opstand in de Maraeillaise van 11 jan had de meening doen ontstaan dat hij werkelijk het voornemen had om liet volklot opstand aan te voeren Of dit inderdaad zijnplan was weet men niet zeker is hel dat hy iadit geval verstandig heeft gchandelil daarvan af tezien want het volk bevond zich te Neuilly in eenware val Aan de eene zijde lag liet boseh vanliunlogne w iar het van soldalen wemelde aan denallderen kam liad men de vestingwerken van Parijsen hel overig gedcelie was door de Seine omgeven waarover slechto de brug van Neuilly leidt Dezen overgaande komt men te Courbevoie waar 6 tot 10 000 man troepen van de garde woren gestationeerd Had men hel lijk dus naar Parys willenvoeren dan zou men aan de poort van Farys tegengehouden zijn en in geval van verzet wareeen vreeselijk bloedbad aangericht Thans verklaartUochefort in de MarseilUasae dat men den opstandniel moet beginnen wanneer het voornemen daartoe vooraf aan de regeering bekend is en dat hetonmogelijk was van Neuilly uil Parys in te nemen Het was daarentegen uil den aard der zaak noodwendig zich eerst in de stad zelve vsn de noodige strategische punten meester Ie maken GustaafFlourens heeft zich reeds van hem los gemaakt enis lot de Reforme overgegaan Men leest in hel Journal des Débats Naast de dwaasheden van de uiler ite linkerzijde moeien wij de dwaasheden dor uiterste rechterzijde niet vergeten De 7 rty schreeuwt dut er een einde moet komen aan dat regime dat nan de radicale bladen en anii de cinbs vergunt Parijs in opstand te brengiii Dat blad moest bedenken dat de radicale pers juist geheel onmachtig geworden is sedert lliil IH 1 jl ld fV il i ii 1 a rl w fiir i 1 1 0 t T5 i M j rfV i 8P hPf f j iiijl pa m Ml lki Bi l ï P p ai mm lifatdiliÉBitcml i llihll l lsfilW9 l M kii alr jl JiW i i jWii i i iiii i I li 1 Mta HEB Wam m hM iita uw i M i In UU in lipi ü w if lts 1 tm ut titm i iii i In UU in lipi tl w if W i 11 ial w tl Ij h u te ts in ta ii liiiini iïtil 1 lA Mi W ni k Jb mlBWaï i j in is pi i st wm l llll Bi ll lrili 1 iMf al njf 11 l n k iiliiliWi iiifeiai j iBj a ït m j l i iimi f iii jtói llliilWM i tii Si ew ièii I in mi k IUl IdJ 6 f ifa i mn