Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1870

Xj 1870 Vrijdag 21 Januari N 844 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddaga op den dag der uitgave Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen er kennis van Iq ingezetenen dnt het 1 aanvutlings Kohier der plnnlrelijke directe belasting in deze Gemeente voor liet diensijnnr 1869 door Heeren Gedeputeerde Sinten van Zuld Holliind goedgekeurd en ter invordering aan den Heer Ontvanger dp r gemeente is toegezoi len Goi DA den 18 Jnnuarij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Seereturis De Burgemeester DIIOOGLEEVBR FOHÏl UN van Hl lKfiKN IJZtNDOOIlN KENNISGEVING IV TiURGEMEESTEU der jtpmcenlc Gouda brengt ter algpniepne kennis dal lid ki hirr voor do j rondbelasting op lO Gi boii dp en Onyrbnuwile Eigendninmrn dezer Gemeente ovtr het jaar 1870 op d ii 12 dp er maand door en heer omraissaris des Koniiij in de provincie Zuid Holland is executoir verklaard en gesteld in liaiiden van den Heer Oiiti inger der Directe Helasiingen alhier dnt ieder bplastinz ichiildige verpliït is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen i ii dat heden iii aal de termijn van drie maiiTideii binnen welken de rcelniiKB behooren te worden iiignlip id De BUlUiKMEESTni vooriiocmil acht het niet onnoodig de Ingeielen n te lieriniicre i n in de Wel van den 24 April 1343 StaaUblad N U waarbij onder anderen kcpaahl wordt d it va i alle sliih tingen vernieuwingen en aan of hij ionwingen in de termen der wet vallende na df afkondiping dezer wet voltooid de bplaiia hebbeiidcii verpligt zijn aaniiifle Ic doen biuiiiM zes maanden na de ingebruikstelling der per pleii of nailat de eWe voor hel eerst geheel of ten deele worden bttfokken en dat van alle voornoemde Gebouwen met betrekking tot elke binnen gpzegdfii Iprinijn geene anngifie gedaan is de annspriak op vrijdum van grondbelasting vervalt Güuoj den 18 Jannarij 1870 De Burgemeester Van bergen IJZENDOOBN De Arbelilers qitjcsllc Arbeiders vereenigingen a beiders congress n werkstakir r treurige bcwijiien der zelfzucht der ontevredenheid vaudeze teuiv zoo liourt men klagen Was lueii vroeger ti vfedeu mot zijn toestand en trachtte nioii nu i iiimr verbetering dl tijdgeest heeft diiarin viTitiiili riiis gebiacht al hooger en hoofeer is ilr 1imi i geworden p vnii inar de ♦ huns iloiu liferHchciuli out vroilciilii iil van daar die vorrcuigiiif ii dii naar iiiiiMclcn ockcu om doii toestand te vcrbetei Hoort wat er op volksvfflrgaderingeu en ar beiderscongressen geeisclit wordt niet minder dan de afschaffing van het eigendom en het erfrecht gelijke verdeeling van den grind volkoi ien gemeenschap van goederen zoodat het niemand verwonderen kan als hier en daar ook reeds do heiligheid van het huwelijk wordt nangeta st Zoo schrijven en spreken de bestrijders der arbeidersbeweging zoo overdrijft men om ziJn klachten ingang te doen vinden ora effect te maken De woorden communist en socialist mogen ietwat verouderd zijn de zaak zelf wordt nog gfuirne op den voorgrond gesteld Te goeder trouw slaan velen die arbeiders beweging met schrik gade en slechteWeinig is er noodig om hen het ergste te doeu vreezen Werkstakingen vereeuigingen van werklieden tot verdediging lumuer belangen tegenover hun broodheeren zyn huu een gruwel strijdig met de goddelijke en menschelijke wetten Zij schijnen niet te weten of niet te willen weien dat ook de arbeider rechten heeft die door de maatschappij tot nog toe maar al te weinig geëerbiedigd zijn Er heerscht onder de arbeidt i de klasse ontevredenheid dit feit valt niet te ontkennen Hoewel de meerderlieid iu getal uitmakende hebben zij toch weinig of geen invloed Zij willen dat het werk hunner handen billijk zal beloond worden dat het hun iets meer zal opbrengen dan een sober stu k brood zij wensclien ook hun doel aan die kennis en ontwikkoling aan die neer edele genietingen die tot nu toe slechts hot deel der hoogere standen zijn En is die eisch onrecütmatig Voortdurmd stijgen de eerste levensbehoeften iu prijs hoe gaarne spreken do ouden van dagen nog van den goedkoopen tijd hunner jeugd toen vleesch en boter en kaas onder ieders bereik vielen Hoe is alles vera derd De prijzen zijn met 200 verhoogd en het loon van deu ttrbi id is daarmede nie j in evenredigheid gestegen Ue arbeider leert en leest dat de voeding viu onze behoeftigen veel zeer veel te weiisdii u overlaat iiieii pi lieiii in lal van geseliril teii d it tal van kiiulereu reeds in het eerste leveiisj lar bezwijken wegens slechte voeding dat de t diie en andere ziekten voonil iliuu leehU Il aii venior iiiiKt worden en hi iut geel IviiiH 0111 daarin ver juieriilg te brengen voor zich en de zynen want daartoe ontbreken hem de middelen Klaagt hij nu is hfl daarover ontevreden mag men hem dan vac zelfzucht en van zacht naar standverheftlng beschuldigen Op volksvoorlezingen in populaire geschriften wordt de arbeider gewezen op het noodzakelijke van ruime luchtige woningen als onmitbaar voorde gezondheid Met die beschrü ving vergelijkt hij ziju omgeving die hij door gebrek aan middelen niet verbeteren kan Men wjjat hem modelarbeiderswoningen men stuurt hem naar tentoonstellingen om die te zien om hem daarnaar te doen watertanden en men onthoudt hem de gelegenheid om er een met zya gezin te betrekken Is het zelfzucht als hy ontevreden is Veel werklieden die door hun ijver en oppassendheid nog vooruit zouden kunnen komen worden daarin verhinderd door hun vrouwen die slordig en verkwistend alle verbetering tegenhouden De arbeider leest het de waarheid daarvan kan hij niet ontkennen maar onwillekeurig rijst bij den denkenden arbeider de vraag op Onze vrouwen missen veel maar aan wie de schuld Wat heeft de maatschappij gedaan om onze vrouwen voor haar roeping op te leiden wat doet de maatschappij voor onze dochters Zij kunnen de school bezoeken tot hun tiende of elfde jaar wat lezen schrijren en rokeiien lecren en dan Wordt voor onze jongens nog iets gedaan onze meisjes worden aan zich zelf overgelaten tot zij tot den huwbaren Icftijd gekomen zijn Zij huwen en venneerderen het getal der behoeftige huisgeziiinen Is het zelfzucht als die toestand den denkenden arbeider ontevreden maakt Hij erkent het voor het onderwijs der jongens wordt thans meer gedaan op vele plaatsen worden ook do jongens der handwerkslieden op de burger avondscholen in de gelegenheid gesteld zich vorder te bekwamen en veel te loeren wiit hun in hun volgend leven nuttig en noodig kan zijn maar op hoeveel plaatsen ontbreekt daartoe nog de gelegenheid en zal bovendien die meordero kennis door ImieT loon ge ilj d VKirdeii zal het lo m van die liandwi ikslieileii kunnen voorzien iu de moorden behoeften door laeerile i boschavi ig veroorzaakt Mag ii i ii hot zelfzucht noemen als de arbeider