Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1870

oi haiitlwerkHinan hierover deukt en pogingen aanwendt z n t tèft tand te verl i t cen V Maar reeds oorzaken genoeg om de bestaande ontevredenlieid te verkhvren Is evenwel veeltijds de teiïnis lef oorzaken feeds vólSoendo om verbêtenng aaü té brengen dit is bij deze zai k helaas het geva l niet In alle landen wordt naar verbetering gezocht maar tot nog toe vruchteloos Alleen een geheele sociale omwenteling zal herstel kunnen geven de midelen dié thans aangewend worden dienen om te beproeven of het mogelijk is die omwenteling een vreedzame te doen zijn Vreeselyk zoude het zijn als herstel van het evenwicht door geweld moest verkregen worden Dit te voorkomen ianei aller doel zijn Krachtige medewerking is daartoe noodig en die zuilen de regeeringen zeker ontvangen als zij de taaE tó t Üêtstél vati het evenwicht tOsschen arbeid en loon ernstig ter harte willen nemen Wederzijdsche beschuldigingen van broodheeren en dienaren van innen en rtjkéh zullen geenhersfél té weeg brérigëh integendeel zj zullende veraeéiiliieid erger het herstel meer moeieIjjk maken Onderlinge welwillendheid eerbiediging van wederzyilsche rechten kunnen alleenae oplossing 3ér sociale quaestie mogelflk maken en Europa bewaren Voor de rampen dieuit eeii gewelddadige oplossiug zouden voortvloeien Wordt vervolgd BiiïSiiraÖséli Overzicht iöouDA 20 Januari Met eene zonderlinge eenstemmigheid heeft de ransche wetgevende kamer eene fout herliaald dié reeds zoo dikwerf den gouvernementen groote ongelegenheid veroorzaakte Drukpersprocessen beschadigen meestal het gezag en zijn van veruitziende gevolgen OUivier betreedt een verkeerden weg h zal zich niet kiinneu vrijwaren van de gevolgen en he t nauweIflks verkregen schooi voetend verleende verirouwen spoedig verliezen nu hij zoo onvoorzichiig de onbeteugelde losbarsting van een welgegronde verontwaardiging in Rocheforl rnstig wil gestraft zien Na de maandenlang gedulde bandeloosheid in deze omstandigheden op eens den tegenovergestelden weg in te slaan moet wel als reactie beschouwd worden Het proces van Pierre Bonaparte zal genoeg schandaal opleveren en de verbittering vernieuwen om niet alles te beproeven ter voorkoming van woeting en verwarring De eerste proeve eener vreedzame hervorming in Frankrijk is in hare grondslagen geschokt en de bitterheid tegen Rochefort zal by het volk verlevendigen de gedachtenis van meer dan hevige woorden vftn verradelijke en bloedige daden t e onveranderde handhaving der sedert twee jaren in Oostenrijk bestaande constitutie zal gecji rust en tevredenheid brengen De strjjd tier partijen zal des te heviger ontbranden he grooto concessien tot bevrediging van Hongar e hebben de duurzame regeling des rijks onmogeljjk gemaakt en al mocht in den rijksdag eene meerderheid in Duitscheu zin zich handhaven de Czocliische beweging zal niet te bedwingen zgn Eene ontwakende staatkunde die de quwstien niet flink onder de oogen ziet maar sust schikt en draalt moet bij het ontwaken van den volksgeest wel ten verderve leiden De t istand in Ueieren is onnatuurlijk cnn ministerie 8 ft in de rtiinderheid is kan niet bestaan leen koninklijke woorden kunnende meerderheid bewegen de behaalde zegepraal te verloocfceneti het blijkt ook uit de eerste hffndclingeh der kamer dat zg gebruik wenscht te maken van het behaalde voordeel De ontevredenheid neemt toe bij het verlichter deel des volks en het is weinig te voorzien waarop dat zal uit loopen Uit Spanje verneemt men in de laatste dagen niets van eenig belang deze onheilspellende stilte kan onmogelijk lang duren de beslissing is nabij Spanje moet ontwaken tot een nieuw leven BUITENLAND ENGELAND Bij iedere redevoering ilie John Bright in Birmingham hoiiélt èii ii hoiictt er velè bewijst hij dat hij veel geleerd heeft sedert hij deel aan de regeering heeft Wel is hij zijne liberale beginselen getrouw tellieren maai menige raoeielijkheld die aan de ten uitvuerlegging daarvan in den weg Btnat vroeger hiéi door hem geteld lieeft hij thans begrep li Vroeger stelde hij in hel vuur der impruvisatie voor het hooge budget de drukkende staatsschüfil éii dé onlusten in Ierland de groote lundbezitters aansprakelgk Nu erkeiit hij dat het uiet in de macht der regeering staat het budget met millioénén te verminderen dat de lersche uiestie tiiéf zoo géttiakkelijk öp te lóssèn is als hij zich dat vroeger voorstelde en van de fenians prekriid dal hun optredefi misdadig is in een land wiiiir een wettelijke Ügitatie mogelijk is Ëindisiyk verklaarde hij diit hij erde lioódzakclijkheid niet van inzag dat werklieden zitting hadilen in bet parlement nu de werklieden onder alle standen de meest geschikte vertéjienwoardigers koiideM ië èn Nu is het ook waar dat hij in zijn optreden gematigder geworden is omdat vele van zijne vroegere vorderingen en wenschcn vervuld zijn en andere b v de geheirtie stemming bij verkiezingen uiet zoohC vig in er bestreden worden Paarom tiehoeven de raiiicnlen nog geen gelijk te hebben die beweren dat Bright iii l ongrsir ift zich iii de zonnestralen der hofgnn t gekoesterd heeft ei met den bediendengeest der hovelingen besmet is De berichten belrelfende uen opstand aan de Rooderivier luiden zeef ori iihstig De benegingneemt in omvang toe Reeds hebben de insurgrnten zich meester gemaakt van verschillende forten iils nicde van de iianzieiilljke kas dèr HudsoiisbaaiCompagnie Ue Th ie spoort de regeering aanneutraal te blijven Je Standard om tiisschen beidete komen Voor eenigen tijd verscheen in de Quarterly lieviea een opstel dat veel opzien baarde Ëenhoog geplaatst conservatief een minister die eenmaal een plaats had vervuld in een tory kabinet besprak de eh chelijkheid éener reörgüitisatie deiconservatieve partij Die schrijver schroomde nietden vinger te leggen op de wonde en met romle woorden te verklaren dat de tories gedemoia iseerd zijii en dat zij sedert Lord George Bentinck het rijk der levenden verliet er niet voor terug deinzen intriges te bezigen eo een avontuurlijke politiekin praktijk te brengen Disraeli vooral thoest hetbitter ontgelden hem werd de sehuUl der demoralisatie up de schouders gelegd hem werd verweten op staatkundig terrein weinig meer te zijndan een chevalier d industrie Dit opstel verwekte 100 veel verbolgenheid in de rijen der conservatieven dat het menigeen verwonderde dat het niet dadelijkdoor een scherp aiitwbord gevolgd werd Eerst nu is het stilzwijgen verbroken De markies van Salisbury ilie in de Quarterly Review zijn overkiopt emoed lucht gaf is beantwoord in e Leicenter Journal De fepliek ademt groote verbitteritig de schrijver heeft zijn pen in gal gedoopt De I ailt Netct i ie ern artikel wijdt aan den strijd tusschen beide conservatieven over de deugden en oiiiieujrilen hunner partg deelt daarin meile dat de auteur van het opstel in het leicesler Journal nienianil anders h dan de boeicmvrirnd van Disraeli mede ern ex minister die de pen heeft opgevat om zijn leider en vriend te verdedigen tegen den scherpen aanval van Lord Salisbury De Daily Keics blijft een zeer kalm loeschouwer bij dezen strijd Hel blad wikt en weegt de argumenten van beide zijden aangevoerd en komt tot de conclusie dat Lurd Salisbury onrecht had om Disraeli eenig en alleen verantwoordelijk te stellen voor de demoralisatie der conservatieve partij Immers wal hij zich heeft veroorloofd om de teugels van het bewind in handen te honden dat hebben ook andoren vóór hem gedaan Misschien was hij slechts wat vindinRrijker eelt ietwat ihgenieuser dan zijne voorgangers De Kews c snt dat hef allerminst past dat conservasieven hem zulke scherpe verwijieu naar het hoofd werpen F R A N K R IJ K In het wetgevend lichaam heeft tusschen OUivier eu üambelta een levendige woordenwisseling plaats gehad lainbelta verweut den minister uuk uit naam van versclieidene leden der linkerzijde dat OUivier van zijne pulitieke meeningen zich slechts had bed end als van een ladder om tot fortuin op te klimmen Tegen die beschuldiging protesteerde OUivier op heftige wijze onder betuiging dat hij sinds 1857 steeds zich légen de revolutie had verklaard doch tevens htl güuvtrnement had gesmeekt meerdere vrijheid öe té staan en nu de keizer eeumaal aan dat verzoek had gehoor gegeven nü fekènde Ollivief h èt zicli ook tól plièht zich bij bet hoofc vai den staat aan te sluitett in zijii pogingen tot bevordering der liberale denkbeelden Bij hel uiten van deze toespraak werd de minister telkens in de rede gevallen De voorzitter zag zich derhalve genoodzaakt den heer Gamhetia tot de orde te roepen Hoe bevreesd de regeering s voot een manifestatie ten gunste van Rochefort blijkt genoegzkatfi uit de buitengewone maatregelen die zij neemt De garnizoenen van Parijs en Versailles zijn in hunne hoofdkwartieren geconsigneerd de geweermakerthebben bevel ontvangen hunne wapenen iu veiligheid te stellen en niet alleen op de Hace de laCotcorde doch zelfs in den tuin der Tuilerien campeirt een regiment voetvolk Werkelijk hebben Maandiig voor hel paleis Bourbon tulrijke samenscholingen plaats gehad en in de P ue Moiimartre stuitte een troep vaii 1000 of 1100 personen op eene brigade politieagenten waarna een charge volgde die hetgewone resultaat had dat de menigte uiteenstoofeueen aantal individuen gevangen werden genomen Dat de veroordeeling van Rochefort tot meerdere eu wellicht heviger botsingen zal aanleiding geven daartoe bestaat maar al te gegronde vrees Het terechtstaan van den afgevaardigde vooreen correctionecle rechtbank zijne gevangenzetting het verkiezen van zijn plaatsvervanger in de kamer dat alles zal nog lUkwijls genoeg de volkshartstuchteu gaande maken Men spreekt van eene circulaire die de minister van binncniandsclie zaken zou uitgevaardigd hebben eu waarin hij wijst op de humogeniieii vanhel kabinet en op de uuodzakelijkheld der vervolging tegen Rochefort Met dit al hoe homogeen t kabinet ook heeten moge is er ernstig qneesüevan de eveniueele aftreding der hceren Lonvel en Bullet die zich door hun protect ionistischen ijverin zake van het handelslr ictaat sterk gecompromitteerd heblien De ïoorslunders van het vrijhandelasielscl hielden gisteren onder presidium van Léon Siv redacteur vttu het Journal des Débatii een conferentie de hceren Vaasy Crémieux ïerrij ilais Bizcin enz w ren daarbij tegenwoordig eu Jules Simon sprak een redevoering uU die levendig werd toegejuicht De heer Villelard doet in hel Journal dat Débalti uitkomen dat Frankrijk gedurende bijna een eeuw alle vijftieti of twintig jaren een geduchtestaalkundige crisis heeft doorleefd De instelluigen die hel land hetzij te recht of ten onrechte muede was vielen gewelddadiglijk tegelijk met de regeeriugen die haren naam er aan verbonden hadden Maanden en jaren waren dan noodig alvorens de maatschappij weer op vaste grondslagen was gevestigd of de volkohartstochlen tot bedaren waren gekomen Het jaar 18G9 heeft ook eene revolutiegekend maar voor het eerst sedert tal van jaren was het eene vreedzame revolutie De instelling i welke door de openbare opinie waren veroordeeld zijn verdwenen doch het is de keizer icelf die zichtot de hervormingen heeft geleend toen hem de geest der nieuw gekozen kamer op de meest ondubbelzinnige wijze was gebleken Alzoo li hét landbewaard gebleven voor Ie schokken die hetaiiderszeer zeker zou ondergaan hebben De schrijver stelt vervolgens de vraag wAi llel geval zou ijn geweest indien prins Pierre liuiiapatte deit moord lrie maanden vroeger dut is onder het ministerie l orcade had gepleegd Wij huiveren zegt hij als wij hieraan denken Gelukkig Jat de wenschen des lauds bevredigd zij i geworden door het vormen vvn een parlementair en vrijzinnig ministerie Zelfs de minst verlichte klassen zij die zich zoo lichtvaardig laten opwinden en geweld plegen beseften dat een groote stap vüorvvaarls was gedaan De revolutionairen zijn