Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1870

5 W i f3E iHl r irl ï snp r j a Itn Toor Ie demora ij IiDm r wAt hij tiugels a liei bewind beii ook anderen vcjór hg slechts wal vinfuséï dan ïgfte voorat he all rminst past herp rerwytéü naar UK i ft tussclieii Ollivier ordeiin isseliiig pliials en minister uuk iiit der linkerzijde dat eeiiiugeii ich slechts om lot fortuin op uldigiiig protesteerde betuiging dat hij fevolufte had ver finent hnd gesmeekt n en nu de keizer gehoor gegeven bk iöt plièfil 2ich bij sluiteff in z Ji po berule denkbeelden werd de itiinister voorzitter zag zich Gamhetta tot de Ig is roo een mani k blijkt geDoegzftïHi n die zg neemt De Allies tgn in hunne de geweei makers j wapenen in veilig op de Flace de Ut iii Ier Tiiilerien cum rkelijk hebben laan ijke sumenscholingen mmartr stuitte een leu op eene brigadt rge volgde die het eniglc uileenstoofeu werden genomen lefort tot meerdere il aanleiding geven Bgronde vrees Het lie voor een correc ii ctling het ver i i de kaïcer dat pe Tolksharlstuchten gonial re die de mizou uitgevaardigd I Ie homogeniif it van lykheid de ve olal hoe homogeen b er ernstig qiiiesiie lieeren Louvei en hectionislischen ijver ilerk geconipromil i indelsslelsel hielden ion S ly redacteur conferentie de hee liiis Bizoin enz wa uies Simon sprak een erd toegejuicht in het Journal dti gedurende bijna eru jaren een geduchte lil üe instellingen of ten onrechte lijk tegehjk met de aan verbonden hadilan noodig alvorens fïroudslagen was getol bedaren wnren I ook eene revolutie ilert tal van jaren uiie De instellingen waren veroordeeld keizer üelf die zich eieend toen hem de op de meest ondub Alzoo li het Innd okken die hetailder pen lie vfaa g rtl het I pHns rierreilona vropger dat is on f l Bepleegd Wy hui r iun denken Geliiuds bevredigd zgn l in een patleiueiitair r de m t verlichte f iirdig laten op inden lilt een Rroole stap fcvoluuoniui h ijii daardoor onmnchlij gebleven de tnllöozc menTgle die tegenwoordig vni bij de begrafenis van Victor was diep bewogen zij bleef echter doof vuur de stem der oproerkraaiers Drie processen staan nu voor de deur die de revolutionairen zich zullen ten nutte maken om deHartstochten op te weltken de vervolging van Itochefort voor de correotioneele reciitbank en de zaakvan de prinsen Murat en Pierre Bonaparte vooreen hoog hof van justitie Indien Kochetori doorde rechtbank veroordeeld zijn mandaat als afgevaardrhde nederlegt of zoo het vonnis Van dien aardis dat hij zijn mandaat verliest dan zal de nieuweverkiezing in het ecrsie district der hoofdstad zeerzeker eene groote gisting ouder de bevolking teweegbrengen Het gevaar daaraan verbonden kan alleen uit den weg genomen worden door eene zuivere toepassing der liber ile beginselen De openbare ineeliibg welke udi op den dag der begrafenis van Victor Noir uo nadrukkelijk vuor de rencpnng heeft verklaard zal de e blijven steutien indien zij troid blijft aan haar programma Maar zoo het ministerie hetgeen niet denkbaar is ongelukkiglijk den weg der reactie mocht inslaan waarop de hoofden der rechterzijde het zoo gaarne zouden brengen dan zou het de bevolking wier stei n thans zijn kracht uitmaakt ten eenemale van zich vervreemden de manischappij zelve Zoli in gevaat komen En zoodra d billijke ontevredenheid van h t verlichte gedeelte der natie zich paart aan de blinde woede der revolutionairen zyn de gevolgen uiii te voorzien Hetzelfde gevaar dreigt indien de rechterzijde in hare wanhoop om het ministerie naar hare inzichten Ie leiden het door een coup de majorilé ten tSI brnchl en de keizer in pliiilts van een beroep te doen op de natie het bestuur toevertrouwde aan een kabinet uit dat gedeells der kamer hetwelk zgn zegepraal te danken beeft aan de electorale manoeuvres van het vorig bewind Znik een kabinet zou een tweede ministerie Polignac zijn Niemand zou er iels pnders in kunnen zien Doch er is alle reden om aan te nemen dat de keizer een juist begrip heefi van de gevaren die het land e i zijne dynaslie dreigen als de recliterzyde zcjicv ert Eene spoeditte ontbinding der kamer wenarM ra n in geeneii deele maar de keizer zou zeker aarzelen er toe over Ie gaan indien de rechte ijde het tegen woord igt minislerie het regeeren moeilijk maakte Volgeiis de Gazette des Triliuxaux heeft denf 8 Januari s avonds ten 6 ure in de nabijheid Vanhet palcis Bourbon eene samenscholing pl iats gehad waarbij de kreeten leve Uorheforl en weg met Öllivier w rden geboord Toen de menigte doorde puluie as uiieengedreveii begaf zij zich naard me Alionkir alwaar zij voor het bureau der Marseillaise dezelfde kreten aanhief Te gelijkertijdwas er in de me Si Denis een oploop van ongeveer 2011 personen die oproerige taal deed hooren Tegen II ure liep een troep jongelieden en kinderenonder hel zingen der Marseillaise en hei geroep van leve lloclieforl door den faubuiirg Monimartre doch werden aldaar door de inkeli rs en eenigevoorbij Mijgers met stokslagen uit elkander gejaagd Te mie ernaclii paliodilleerdc de cavallerie langs de Boulevards lerwyl de sergeants de ville de samenscholingen uileendreven Fransche rente was des avonds 73 7ft DÜITSCHLAND Ee iige dagen gelediu werd in een brief uit Dresden aan de Parijsche Patrie beweerd dat tusschen de staten an den Noord Duitschen bond onderhandelingen waren geopend over eene ontwapening en Jat alle Noord Duitsohe regeeringen met uitzondering van Pruiseu in beginsel len gunste van de zaak gezind waren Terwijl dit bericht thans uit Berign ten stelligste wordt tegengesproken maakt de Nurd Deutsche Allgsmeine Xeituug de opmerking dat eene ontwapening van den bond zou gelijk slaan met eene opheffing der wet op de algemeene weerplichtigheid en dat dus daara in niet te denken valt Het spreekt van zelf zegt zij dat elke poging om de eenheid en kracht dir weerbaarheid van den bond te verzwakken door de organen der oorlogzuchtige parlij in Frankrijk wordt toegejuicht Zy hebben dan ook hun liijviil geschiJiiken aan de voorstellen dic in ilien geest ten vorige jarc door den heer May in de Saksische kamer van afgevaardigd n zyn gcilaan De eisch tot onlwnpining ib hel geliefkoosde lliema Ier biiinenen builcnliindselie legenslTnders van Pruisen zoowel in de parlicularisliaclic Welfische organen als in de bekende Ilic inger nMosKuiwr Zeituni Tegen 5 Februari 13 vn e algemeene vergadering der nalionaal liliirale par y uit alle NooiilDuitsehe staten bijeeiijjciucpm tot behandeling van eeu gemeenschappelijk programma en eene regeling tot organisatie der party Uil een goede bron verneemt men dat do onderhandelingen met het Chineesche gezantschap een geweuscht resultaat opgeleverd hebben Graaf vun Bismarck heeft aan den heer Burlingame zijne instemming te kennen gegeven met dieris staatkunde die aan de bestaande verdragen eerlijk de hand wil houden en China als een lid van de staten familie wil beschouwd hebben dat aanspraak heeft op alle rechten en voordeelen van het inlernatiouale verkeer met de Europeesche stalen KERKELIJKE STAAT Volgens de Utiivera heeft de paus in zijne allocbtie van 9 dezer ter gelegenheid eener openbare audiëntie o a gezegd Sommige lieden die wijs meenen te zijn willen dat meu ten aanzien van zekere qusesiien niet lichtvaardig te werk ga dal men met andere woorden geen slrijd voere tegen den gecat des tijds Maar ik verklaar dat men de waarheid uoel zeggen om de vrijheid te vestigen flat men nooit moei vreezen de waarheid te verkondigen en de dwaling Ie veroordeelen Ik wil even rij zijn als de waarheid De wereldsche zaken gaan mij niet aan ik neem de zaken van God Van de kerk van den heiligen stoel en van de geheele chHstcnheid ter harte aBe 4 0 SPANJE Zorilla is tot voorzitter der Cortes gekozen met 109 slemtnen Bios Kusas bekwam er 61 Figueras 39 GouD v 20 JaMuari Laatstleden Zondag had de derde der volksvoorlezinge phats welke oor ons departement tot Nut van t Algemeen nurden gehouden De beer Dr W Julius trad op en sprflk op zeer bevattelijke wijze over onze Oost Zijne rede werd aangenaam afyewisseld door gymuastische oefeningen van kinderen onder leiding van den heer Sieenbcrgcn In de zitling der eersie kamer van Dinsdag il hel hoofdsiuk financiën aiingeiionien met 25 tegen 1 stem De minisier blijft olhuudcn dal vooralsnog geen bahoefie aan belnsliiigieihoogiug beslaal en dal het tijdstip tot eene algiheele herziening vun het bel isiingstelsel nog niet is gekomen Kr inuet nog veel voorbereid worden ilvorcns een geformuleerd voorstel kan worden gedaan Vervolgens zijn de begroolingingen voor Snriname en Curaijao aangenomen en s de discussie over liet hoofdstuk io imien aangevangen die in eene avundziliing werd voortgezet en geëindigd met de aanneming van dat hoofdstuk met 19 tegen U stemmen De kamer is tot nadere bgeenroeping gescheiden Naar men verneemt zal de spoorweglijn Gouda s Hage met 1 Mci voor het publiek verkeer geopend worden voor de reiziger lusschen s Huge en Utrecht zal dit eene liesparing van tijd en geld zgn de reis van Utrecht n ir s Hagc die thans over Uotterdam J kl ƒ 1 95 is zou langs den te openen weg slechts ƒ 1 50 kosten zegt men Algemeen roemt men de keurige inriohiing van hel slaiion ann den Bezuidenhoulschen eg ie s li ige waarvan de weerga nog niet in ons Vaderland aan gelroli eu wordt In navolging van de lypographen hebben ook de kicederm ikcrsgezellen Ie Leiden onder de zinspreuk Eendracht door vriendschap eene vereeniging opgericht voornamelijk met hel doel onderBleuning te verieenen aan diegenen ouder hen die door ziekte belet worden hun werk te verrichten Maandag avond hield deze vereeniging haar cersie jaarleest in het Neêrlandseh koffijhuis waarvan de ruime zaal daartoe doeltreffend is ingericht Een aanlal patroons gaven door hniliie tegenwoordigheid een blijk van ingenomenheid mei de vereeniging Bij de opening der vergadering werd verslag uitgebracht omtrent de opriehling der vereeniging haar plan en werking waarby ook de l oop werd uitgedrukt dat ook haar de zoo noodige ondersteuning mogt orden geschonken om het bcüogdc doel te bereiken Donderdag 11 heeft men naar men uit Hougkeppel meldt met toolemnniig van den minnler van ju iliiie op het landgoed jMiddaoliten toclicliüuuiide aan gr iaf licnlinck eriic groote iliijfj iftt III het open vtld op haztu gehouden waarop niet minder dan 125 stuks van dat wild zijn gesneuveld l eu vorigen dag waren de bosschcn bejaagd en iverden er 58 geschoten Deze jagten waren geh el op F ngelsche wijze ingericht en boder daardoor een vreemd schouwspel aan Door ccii der jagers werden met minder dan 19 hazen gedood Men meldt uit Meppel Het water is sedert eenige dagen weder zoodanig gerezen dat alles aan de spoorttcgzijde en naar den kant van Overgssel op een zee gelijkt Onverantwoordelijk mag het wel heelen dat er geen enkele poging wordt aangewend om eene geregelde afwatering te bevorderen daar de elde kUicht evenzeer voor de naburige districten Vollen hoven Giethoorn enz enz geldt Laatste Berichten Parijs 19 Jan Troppmann is heden ochtend len zeven ure ter duod gebracht Hij heeft zonder eenige zwakheid of weifeling aan den dag te leggen de trappen van bel schavot beklommen Lr was eene zeer grooie volksmenigie op de been Troppmann is in den afgeloopen nacht opgestaan om een brief Ie schrijven aan zijne familie Door de kreten van de menigse buiten de gevangenis waa hy gewekt Ten half zeven werd hem medegedeeld dat er geen hoop meer voor bem was Hij antwoordde alleen Ik ben gereed Slecht waren er twee oogenblikken dat zijn moed hem scheen te begeven en el t eerst loen hg de kille schaar voelde waarmede zijne haren werden afgeknipt en het tneede toen hg het schavot zag Hij herstelde zich evenwel spoedig Hij liep zonder hulp da trappen van het schavot op Na het verlaten der gevangenis heeft hij geen woord gesproken De Marseillaise zegt dat de taak van Rochefort aanstaanden Zaterdag zal behandeld worden Parijs 19 Jan De toestand van den heer Easpail is nog altgd zerr vedenkelgk Gisteren avond heerschte de volmaakste rust Gisteren ochlend ten 8 ure is te Marseille eene nerdbcving gevoeld Er is daardoor geen schade berokken t Madrid is Jan De discussien over het voorstel om de Bourbons van den troon uit te sluiieut zyn verdaagd Muncben 19 Jan In de zitling der kamer van afgevaardigden heeft de minisier van financiën hel budget ingediend De uitgaven zijn geraamd op 93 075 959 gulden De wet op de voorloopige verhooging der belasting welke verhooging tot 31 Maart van kracht zal dijven is ingediend Parijs 19 Jan In de zitling van het wetgevend lichaam hebhen de hecren Éslaucelin Brama en de gouvernements commissarissen gediscussieerd over de juistheid der cijfers gisteren door de heerea Haenijens en Johnston ingediend Parijs 19 Jan In het wetgevend lichaam hebben de heeren Thiers en Brame beweerd dat de declaraties balrelfende de invoerrechten in Frankrijk 25 zelfs 50 pel beneden de facluur zijn en dat de produelen der Fransche industrie niet een bescherming genieien van 10 pet maar dikwijls yelfs i iet van 7 s V üe heer Ozenne kwam op tegen de e cijfers Thiers zeide toen dat hij de bewijzen zal leveren De algemeene discussie werd loen hervat Tillancoui besireed de handelsverdragen De heer Prax Paris verdedigde de denkbeelden der voorstanders van het vrijhandelsstelsel en ontkende lat het handelstraclaat een slechten invloed zou uituefenen Eene opzegging van dit tractaat zonder eii ucle zou hem onbegrijpelijk voorkomen De beer Brame beweerde d il de decreten van 10 Januari schadelijk voor de metaalnijverheid de inlandsche industrie benadeelen De heer Desseaux cischl vóór alles de opzegging van het handelsverdrag Door den heer Sinion werd eene uitgewerkte rede gehouden tot verdediging van het stelsel van vrijen handel morgen zal hij die rede voortzet len Parijs 19 Jan Te Creuzot is heden oohlei l eene algemeene grt ve or istaau onder de mijnwerkers 10 0110 personen hebben het werk geslaakt ter gelegenheid van het aanbod dat hun door de chefs der ijzersmellerij uit eigen beweging gedaan erd om aan de werklieden zelven de administratie ov r hunne voorzorgskas te lalen De grove is hel eerst hegonnen in den consirueticwiiikel Men gelooft chier dat zij niet van langen duur zal zyn Stockholm 19 Jan Heden is de ryksdag geopend In de troonrede is lOorgesleld tot uilhiciihng vin het spoorwegnet ver inillioen rgks Inalrliis op liet budget lieschikb ir te stellen welk bcilhig door eene nieuwe belastii g zou moeien gedekt worden