Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1870

Geneeskundige controle De eiken dag meer en meer plaats hebbende vervalschingen der chocolade maken dit product zoo als het z n lAoet zuivere cacao met suiker tot eeie zeldzaamheid Gemalen koren vet verf en specerijen maken veeltijds de eenige bestanddeelcn uit van het fabrikaat hetwelk voor uivere chocolade verkocht wordt Het is blijkbaar dat ook de opregte fabriekant hieronder Igden moet Dit zgn de redenen waarom wü meenden onze chocolade fabriek in haar geheelen omvang onder geneeskundige controle te moeten plaatsen Het opzicht door gedurige analysering betreft zoowel de tot de bewerking gebezigde grondstoffen als het gereed zgnde product en biedt den Consumenten een zekeren waarborg aan dat zfl eene voor de gezondheid eer heilzame chocolade gebruiken Wij bevelea den Geneesheeren Apothekers alsook den Bestuurders van hospitalen en kostscholen onze cacao fabriekaten aan welke in koekjes of als poeder en vrfl van olie in de voornaamste handels etablissementen van Nederland verkrijgbaar gesteld zijn Franz Stollwcrck en Zoiicn te Rculeii a d Hijn Uollcveraiiclers Gemensdc Berichten liet vcrdni tussihea dcu NoordduitBcheo bood en CUma 18 tot Btaud gcküiiien Üu lautatc opitiiudeliDgcQ in Dalmatic vriUen cich ünderwcrprn lu den imrht van 4 op 6 Jnnu rï i9 iu hut Presburger Comitaat vour de di rde iimal etne aardbeving voorgckointu Het ZMJirtu kabinet bij de adroiDis ratie dur l r nischt jiu9tcnjeu 1 ipgülicvcii Op h t nnde van het jaai 181 8 bedroeg de Kubsisehc staatescbuld l blÖ Sd7 lU4 roebeli Den 13 jaiiuaii haddeu 30ÜÜ arbeiders m de Waldenburger mijncu bet iverk bervut Petersburg telt tbaiia C 0 000 inwoners De EngcUcbc minister n oorlog wil het staande Kgrr ïermiiidertn met 10 000 raan Mcii scbryft uit 11 dt ganzen die hier vlogen waren zwflDcn Traupnuin is woensdag ter dood gebracht De ministtr van fimintieu in Ou ttnnjlt is overUdon i ee kooplieden uit liidefeld zijn lu heehti uis genomen omdat mtn 56 iilsthe jtoudui munten lu bui btzit vond Em knaap an 9 j inu stond te Ürussel terecht wegens poging Lot lu de vorige week ziju wter 55 jongtliedeo uit de omstreken VAD Maastneht uuur Home vertrokken om lo diouBt te treden bij bet pausilijke leger Een brief uit Hamburg geaditssterd aan llernn uHuiden liCer en Traan Kotterdam kwam gotd en op deo juistca tijd terecht De JScii cb der Perw bt Lft veroorloofd dat de Bussiscbe handeleMiKepcn de Pirzi che havens der Caapische zee bmuculoopen Tc lUastrucht bloeicu de veldbloemen reeds Te Meppcl is een knecht lu een oliemolen door een slag dei wicktu gedood Volgens berichten uit Paraguay wis Lopez toon nog te Paderana in het gebergte Hn Mara Cuja Dto 14den zijn uit Ihulintïin nuar Engeland uitgevoerd 1426 kwartvaten boter 2500 Edaramcr kazen 54 coUia vellen 48 balen alikruikm 12 balen spek 385 runderen 21 kalveren en 26 schapeii benevens aiider j artikelen ia kleiner hoeveelheid Posterijen Lijst Tan brieven met oitiehnde adressen Vcizoiiilen in December 1869 Vnn Gouda Wissink te Ameide Dull P Mapiel J ï d Burg i Tolken E SlrnalemeijLr en S V d Hout Ie Am sterdam M Voordauw te Bodegraven Wed de Loos en KI On erkerk te Boskoop Wed de Graiif Ie Uelfshaven J A v A Sleur Ie Gouda J Uirlielle ie Kampen A vnn Büxe te Laiijjerak ï Vermeulen ID Nieuwerkerk Krampr J v d Velden A J Verhurg ei A Nijliotl ie Rotlerdara LaniJeveld te Schoonlio en H Il i i t te Uireoht C l iap mei Van Hoüoop K lo pniPur ie Ënkliiii en Van OomJerak i Z ilin en i S ilm Ie s H ij e Van MourdreM W Merkus te KUiswaiil D Muit nicl vernield Vnn Nwiiicerkerk J de Jong Ie lIoedel iisl prke Van if aildhgsveen A vnn Ilnrlpn te Amslprd im E van Kiju Ie Julpliaaa J UeMisbrerper Ie Liusulioten Naar liel Buitenland in Seplemlier I8ü9 Van Gouda V van Uteiidoorn te Brussel M de Uibbekoerl te Paris Van Boskoop C B van Nes te U imburg MARKTBERICHTEN Gouda 20 Jan ir e mei weinig liundcl Poolsclie per 3 tOO kilo ƒ 285 llüude KI J i7l Zceuttsclie pef heel puike oude ƒ 10 50 a 11 50 Nieuwe ƒ 8 75 a 9 nO Mindere ƒ 7 80 ii h 25 Kogge puike Zeeunsche ƒ 7 ƒ 7 50 Mindere ƒ Ö 5U a J G 8U Gersl winter ƒ 5 BU a ƒ 6 25 Zomer f 4 RÜ a ƒ 5 50 Buitenlandsclic 3 80 a 4 25 Haver kurie ƒ 3 00 a J 4 dito lange ƒ 2 80 fi ƒ 3 25 Boekweit Fran clie p r 3100 kilo ƒ UiO a ƒ 170 NoordBr 220 aj 230 Bruine ho hen puike ƒ 12 a ƒ 13 Mindere sooteii f 9 il ƒ 11 Witte boouen ƒ 11 00 a 14 00 üuivehoonen ƒ 7 50 a S 50 P inrdehuoncn ƒ l 90 a 7 25 llenuep a id niet ii iiigfboden Pe aiuivuer Ier vMin Trkt i niel inofr dantamelijk ma ir daar de prij ni Iniii iriii ging dehandel met vlug Vaikiuj mi t igt eii gi vi mgd K 1 19 o ingcvoeid 11 piitiji i ƒ 2 l 0 ii 28 50 Buler ƒ 1 20 a ƒ l iil Burgerlijke Stand Geborfn 17 an Gcrarüa Claziua ouders F JongMücd en J Streng 18 Coruolia ouders C van Oije en A L TQD Ëuuwon 19 Oijsbortua ouders A Rietveld en H Groeuendaal OVEiii biiEN 13 Jan C van het Wout 64 j 17 G N dB Jong il j ADVERTENTIEN Ratwijk oordwijk Bij dea Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda is nog gelegenheid tot inteekening op de VE R L O T I N G eener aanzienlijke collectie GRAVURES enz ter waarde van twee duüend Gulden ten voordeele van het fonds tot ondersteuning van Weduwen en Weezen van verongelukte Katwijksche en Noordw ksche visschers De prijs van elk lot is ÉÉN GULDEN De Ondergeteekende geeft bij deze kennis aan de verzekerdeu in de Brandwaarborg Maatschappij ARCHIMEDES dat die Maatschappij in liquidatie is zoodat alle verzekeriugeii bi expiratie afloopeu en dat de stukken dio verzekeringen betreffende door hem zijn overgegeven aan den Notaris MÜNTIJN bij wien inlichtingen te bekomen zyn en tevens gelegenheid bestaat om op eene zeer geschikte eu geheel onkostbare wijze in eene Solide Nederlandsche Brandwaarborg Maatschappij over te gaan I J BRAGG AAK Gouda 24 December 1869 De ondergeteekende in zgne betrekking van Algemeen HoofdAgent der Geldersche Algemeene BRANDWAARBORGen ASSURAN TIEMAATSCHAPPIJ gevestigd te A dien verwittigt de Verzekerden bij de Maatschappij tArchiiredet in liquidatie dat zij GEHEEL KOSTELOOS en tegen dezelfde laarpreviie in bovengemelde solide Maatschappij kunnen overgaan Hij acht het naar aanleiding van eene advertentie in de Courant van 19 dezer geplaatstdoor de zich noemende DIRECTIE der Brand verzekeringMaatschappij AiicHiMEUES in liquidatie niet onraadzaam hier b te voegen datde opdragt door den Heer BRAGGAAR aanhem gedaan is geheel van persoonlijken aard dat alzoo daartoB naar zijne meening volstrektgeene voorkennis of goedkeuring noodig was voorts dat hij in elk geval voor de aannemingvan dion last niemaiids toestemming behoeften dan ook dienaangaande met de Directie dier liqiiiderende Maatschappij hoegcnimmd nietsuitstaande heeft l M MONTI IN Gouda 20 Januarij 1870 Notaris OPENBARE VERROOPING van 30 stuks gave opgaande YPEN BOOMEN zeer geschikt tot Werkhout wassende op het Erf der R C Kerk en Pastorie aan de Gondkade onder Broek op MAANDAG 24 JANUARIJ 1870 des Voormiddags ten half 11 Ure ten huize van ARDENNEN in het Scnifpsas Wblvauen aldaar De Boomen zijn zeer gemakkelijk te vervoeren door de Gouwe en zgn te bezigtigen des morgens voor de Verkooping Nadere informatien bij Notaris MOLENAAR te Waddinxveeii D ENH KAALH00FDI6EN Werpt uwe Paruikeu weg koopt geen kwakzalverij maar als THEOPHILE U per contrait aanneemt om het HAAR weder te doen t roeijen geen haar geen geld dan mag men wel gelooven dat de bewonderingswaardige AinericanBidsem met geen goud te betalen is Oiiidilbaar tegen Roos en Uitval van Haar Het contract is ƒ 50 te betalen na VOLKOMEN HERSTEL Franco aanvraag a ƒ 2 de flacon bfl THEOPHILE Hofleverancier 403 Si Nicolaasstraat Amsterdam ENTENÜ De Directie van het NATIONAALVER ZEKËRINU GENOOTSCHAP tot het uitkeeren van Gelden bij het leven in tijd van ziekten kneuzing of verwonding en na 1 verlijden vraagt ijverige en geschikte personen om als Agent voor Gouda en omstreken werkzaam te zijn Belangstellenden vervoegen zich in persoon bij de Directie voornoemd Gouwe C 54 te Gouda naderstoomboot d MSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens G uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 iin n Dagelijks Rilourkaarten GuuJa Diuk vau A Hunkiona liliiifi iii lw Ml4nl l Dmiiél g I liélliilètmiAiilliWII yii a l il lj lltaH llltlÉlllfiL mijl mhj 171 iii j