Goudsche Courant, zondag 23 januari 1870

o ém r isiM eB i n i ii iii m i j sSaSaaWï Mqiwjssfc Hti wfe iKgpTïp i v mjmm m mm il 111 1 Ie erlnlen en de familie van deu tüide som gelds bij Money Market Re 11 waren hot in deu Iqiiiest ir oFde reuleii leii zuil een gunati louileti uitoefenen dat OU ouderjiii iii He kt ver vezeiilijkl In Ir 13 fewordeii nam Ijft tor ieKCn Intus isiisch Jat zij spoedig louto tegemoet zien f Ier ter beurze woedt schijnen thans de kil voor die fondsen rioop Van jaar en dag voor die welke se tnieten of Verdienen telegraafmaatsrhap lerschillig of de ont Ipanners of Chinezen In Chili en Vuurlanil I Il worden er steeds te fondsen welke jn leerd Natuurlijk zal doen gevoelen en lllea zich bitter bekla liaUttoom hebben doen IJK g van het etgevcnd gnh id Uissuhcii d vj irliij o spr iks Ue gisli reii gehouden Itdojjdc lal Fraiikryk i egd ordt en dat aan Ie vrijheid del reven Hij wenschtc lend om aau den unie maken en sehetsie tkii g VHH den sclieepnkatoen en Door 1 11 door vrijheid wil lm met hel biiiieiiland Ir vertoog tou de hij Ide concurrentie legen Ji inkrijk bevindt zich Ie vuordeeliger poiilie Ta den prijs der sleciif lnat niet Kiigelnnd Ihuuwei de klasse die pil die der nyverheid n op het voordeel van rt zoo l z jii dal de Ivijor da bescherming eelen verleend wordt Voor lillen De red lorgrjiiicht aan te tduiien dat erken vuur den landde indiisdrie moest Je dut de bcscliermende lurie hongersnood en wit hij niet te snel I de tarieven en het Ijiis inziens is er eene ilvorens er een hanJcgd e 7 hei csliouwspel I i uppmaiin hud opge i iet te pas kwam om fvniigenie toe te laten De spreker verlangde en aau dergclyke loovnn Tonnissen binnen au plaats hebben I V t6 vereeiiigden zich ptellingcn voorlnan binIs zullen plaats hebben 1 mede dat hij eerlang liHiiig Tan de doodstraf p r zegt dal de instrucI i ierre Boimpurle eciie ijgl ten gevolge waarllli ii worden opgeroepen t lliiule Saüne is de r iiirdigde gekozen De rs icn gevolge van de l i van den heer UourIR i be chcrniing was I ihiinii weer eaiididaat Jiie pressie op de kic Bevallen De hertog van Marmier die reeds in de vorige kiimer zitting had behoort tot de oppositie B E L a I E Bij de kamer vau afgevaardigden is een nctsToorstcl van conservatieve leden tot wijziging der armenwet van 18+5 aanhangig de vriorstellers meeuen dat er thans een te lange tijd van inwoning wordt vereischt om een onderstauds domicilie buiten de geboorteplaats te Terkrijgen en zij doen het Toorsle om dien tijd te verkorten Naar aanleiding der klachten welke hen tot dit voorstel hebben genoopt is door de regeering eeiio wet voorgedragen met het doel vooral om die klachten op eeiic andere wijze weg te nemen namelijk dour zekere uitgaven Toor onderstand welke iels onbillijks hebben voor de gemeente die ze naar de bestaande wetsbepalingen te dragen heeft te brengen ten laste der gcheele provincie waartoe die gemeente behoort DUITSCHLAND In Mecklenburg laten zich tot groote verontwaardiging der jonkers stemmen hoeren voor den vooruitgang Zoo heeft de Rostockcr gemeenteraad aan den magistraat van die stad hel verzoek gericht om met haar te trachlen Mecklenburg zoo spoedig mogelijk eene conslitutioneele grondwet te bezorgen Dit voorstel is daarmede gemotiveerd dat de ventndering der bestaande grondwet niet alleen voor Eostock maar voor het gelieele land eene noodzakelijkheid is Zoo dat goede voorbeeld navolging Tindt kunnen de jonkers bet nog wel eens kwaad genoeg krijgen Naar hetgeen nil Miinchen wordt ge c ireven heeft de troonrede tot opening van den Beierschenlanddag bij de niiers c partijen geen bijval gevonden maar anders over t algemeen wegens haieu verzoenenden geest een gunsiigen indruk gemaakt Men verwacht dat de di cussien over de adressenvan antwoord in de volgende eek zullen iianvangen De tweede kamer in S ikseii heeft het voorsteltot afschaffing der beperkende bep lingen in de S ik ische grondwet betretl ende de vrijheid van spreken met nlgemeene stemmen aaiigeiiomcii De Volks eitung kouit op legen liet üfUcieelbericht in de Schlemche Zeitimij vrnarin gezegdwerd dat ruim 3ÜU0 arbeiders in de Waldenbnrgermijnen de werkzaamheden hebben hervat Zij beweert dat er in het geheel slechts 500 man in dewerkplaatsen zijn teruggekeenl en dit de overigen niet behooren tot die welke i iii den sirike hebben deelgenomen De algemeene aand iclit is ihaiis niettneer zoo bijzonder op dien strike gevestigd Zoolang het gerucht liep dat de opeiibiirc autoriteit den irbeiders die naar elders wilden verhuizen allerlei zwarigheden in den eg legde bleef deznak ecu punt van publiek debat waarin de heerDunckler aanleiding vond om in de Pruisische kamer van afgevaardigden eene iiiierpellatie lol deregeering te richten Nu de behandeling dezer interpellatie is nfgeloopen is de zaak bij liei publiekop den achtergrond geraakt Het randliuis te Berlijn is llinii op eene prachtige wijze vernieuwd voor hel inwendige zoowelals voor het uitwendige is daaraan veel te kosle gelegd Het bestuur heeft den raad liet voorstel gedaan daarin tegen inteekening een luisterrijk diner gevolgd van een schitterend bal te geven ten eindeden ingezetenen de gelegenheid te verschaffen hetgebouw te bewonderen Dit voorstel is rael nlgemeene stemmen van de hand crcwe cn Men aciille het eene groote dwaasheid Men was alleen bereidtot hel bewilligen der middelen om de burgerij inde gelegenheid te stellen het raadhuis te bezichtigen KERKELIJKE STAAT Mgr Mermillod bisschop van üeuève en andere verige mannen hebben aan de leden van het concilie een plan medegedeeld strekkende om den H Stoel de noodige geldmiddelen meer dnur aam te verzekeren door eene nieuwe inrichting der inzameling van den St Pieterspenning Het hof van llome is erkentelgk voor dat plan maar zonder te deelen in de beduchtheid der ontwerpers voor de toekomst zijner financii U immers mit de lcgenwoordi c hulpbronnen is het voor twee jaren legen geldgobiek verzekerd en in die twee j ircn zullen er el denkelijk g beurlenissen in Kiirupa pi nils giijpen die het pausdom weder brengen in de gesteldheid waarop het recht heeft RUSLAND Niet alleen aan het hof doch onder alle weldeikcnden heeft de commiiiii lisehe s inieii weiiiig hoe onzinnig en onuitvaeili inr de giuml l ig ook was wanrop zij rustte stuf lot rimg verhlijdeiide bespiegelingen gegeven L it euu i ii ander blijkt toch duidelijk genoeg hoe diep de revolutionaire geest onder den Russisolien iniddcNtuud en onder de studeereiide jeugd heeft wortel gescholen vooral do leerlingen der militaire scholen uit welke de Ilussische armee het grootste gedeelte van hare toekomstige ofliciren kiezen moet en de studenten dec medicochiriirgische faculteit schijnen met zuurdeesem vau een anli dyna tiseh radicalisme doordrongen te zyn Bovendien baart de toekomst in lliisland zorg met t oog op den troonopvolger wiens hartstochlelijk karakter en beperkte verstandelijke gaven de natie zoodra het roer van slaat hem wordt toeverlron l wel eens in gruote moeilijkheden zonden kunnen wikkelen UouDA 22 Janu ki Op den ii januari aanst des middags ten 13 ure zal te s Uage in een der bureaux van den rijkstelegraaf op het Plein worden aanbesteed de aanleg eener telegraatliju met ién draad langs den Nederlandschen Rhijuspoorweg van Oouda naar s Graveuhage Bij verschillende boekhandelaren te s Hage is een adres aan den koning ter teekening nedergelegd door den heer M Eyssell ontworpen en reeds van vele handtcekeiiingeii voorzi j houdende verzoek lat de Geviingenpoort worde weggeruimd Di dit adres wordt betoogd dat het belang van s Jraveuhage de wegruiming van dat gebouw Tordert Door het D V s Cr wordt de egruiming Tan dit monument ten kracbtigsle bestmUn Men sobri t uit Schoouhoveu dd 18 jan aan de N liiitl Courant Ouder Ie volksvoordrachlen die tegenwoordig alhier ekelijka vry geregeld plaats hebben bekleedt die viin eergisteren avond ecu vooniaine plaats De heer K Miir leeraar in de natuurwetenschappen aan de hoogere burgerschool te ïouda had zich ten doel gosleld om eene eikl iriiig en beschou ing Ie leveren over het meiiselichjk liclia ini en zijne voornaaiu sle verrichtingen Bij dez waarlijk populaire lezing ontbr ik het ook niet aan opheldering door aanscliouwiiig door middel van een geraamte met zijn vooriia iinsic onderdeeleu een tal van duidelijke platen teekeiiiugcii enz ICen helder begrip werd gegeven v vn de verdeeiing des licliaanis de voeding de spijsvertering den bloedsomloop enz Hel verheugt ons dat de heer Mars welwillend genoeg zal zijn om nog in deze i mier die vulkaies te vervolgen Waar 7 üóit belangrijks ten gelioore wordt gebracht moet de belangstelling toenemen De opkomst was nu reeds vrij tiilrijk In N 841 plaatsten wij een beloog aau htt Noorden ontleend belrelleiiile de assurantie maalschappg Archimedes en ook over builenl iiidsohe ver ek riiigen CU daar wij nu in hel cifde blad opgeiiuinen zien het volgende tegeiibeioos meeiK n wij ook dii oii en lezers te moeten mededeelei Het is van den volgenden inhoud iele en helibeiide het dooi W in uw blad n 8 dd 11 Januari iiige oiideii sink leii doel heblieiiile om niintrouneii te k eekeu In biiilenlnndsche maatschappijen en in het bij onder in de Kngelsche maatschappij Imperial die wij de eer hebben hier te vertegenwooiiligen betuigen ij W onze erkenlelijLlieid dat hij ons in de gelegenheid slelt de aandacht van hel publiek op de genoemde ina iiseliappij te vestigen want dit toch zal aanleiding geven lot meerder ondtr oek naar desoliditeil der maalsohippj Iraperial hetwelk niet anders dan hoogst bevredigend ki n zijn eneene belangrijke toename inde verzekcriiigen hier te lande zal ten gevolge hebben De hekrompen denkbeelden en argumenten van V Ie wederleggen is voor onseene aangename en zeer gemakkelijke taak en wij gelooven dit als volgt te kunnen doen 1 De verschillende zoo Kngelacbe nis Fransche maatschappijen die volgeus het zeggen vau W nog niet lang geleden hare betalingen hebben gestaakt zijn sleclils viei in gelul en dal wel gdurende een l route i elilcrixit daaronder is slechts 66t e verzekering niaatscliappij en wel op het leven de Albert eene inanlschiippij wier solidileit sleeds is betwijfeld geworden en van welk onheil door deloyale coneurrentie een groot misbruik wordt gemaakt Zoo ve rc ons bekend ia is er nog nooit eene builenlamUelie brand er ekeriiigin ialschap ij gefailleerd dit yeldzaam vomlieeld mochleii wij verleden jaar alleen in ons hiiid zien plaats vinden heigeeii toch waarlijk niet htt verlroii eii van het Mederl publiek in iinild e braiidier ikiiiiig inaalseliappiji ii heelt geseliükl rveiiniiii iiU liei lnilleereii van i ii Il iii leUhiiia hel crediet a iii uiideiu kooplieden out IHClUl Is het gevaarlijk zoo a s VV beweert omde belangen nau eene vreemde maatschappij toe tevertrouwen dan zou ook alle buitenlandsche handel die groote bron van welvaart moeten ophoudeujwant het is wel bekend dat kooplieden aan elkandergroote credieteu verleenen en ie waarborgen voorde solidileit van een individu die geene publiekerekening en verantwoording af te leggen heeft zijaoneindig moeielijker na te gaan dan die eeuer maatschappij De vraag is eenvoudig of eene mnatschappy hetzij binnenof buitenlandsche soliede zy wordtdit bevestigend beantwoord dan houdt alle ongerustheid op want dan komt zij hare verplichtingenna in welk land der wereld dezelve aangegaan zijn ja zelfs als bg eventueel proces eene zeldzaamheiiïbij assurantiemaatschappijen hare gehoudenheid totbetaling door eenen vreemden rechter wordt uitgesproken Dat eene maatschappij zooals de Imperial die gedurende 6 jaren groote blijken vau loyaliteiten voorzichtige administratie heeft gegeTsn en dien tengevolge thans een reservefonds heeft van achtmillioen guldens waarvan voorloopig ƒ 100 00 op de 4 pet Nederl grootboeken zijn ingeschrcTen om daar onverminderd te blijven staan en jtarvanhet bestuur bestaat uit de chefs der eerste bankiersen handelshuizen der wereldstad aanspraak kanmaken op het oubepaaldste vertrouwen van hetNederl publiek zal wel niemand met eenige handelskennis en onpartijdig oordeel kunnen tegenspreken Het geschrijf enz tegen de maatschuppüolmpcrial ia in zich zelve reeds een bewya Ia men van eigen zwakheid bewust het optreden Taneene maatschappij met zulke antecedenten vreest te meer daar de sprekende cyfers der maatschappü Imperial aanleiding kunnen geven tot het nemenvan nauwkeurige iuformatiën naar de Hollandschfmaatschappijen en wel bepaaldelyk pf het gestor en belegd kapitaal werkelyk onbeleend zg en of ereen reservefonds van eenig belang bestaat voor zeker twee voorname piinlen die belanghebbendeijbij het sluiten eener verzekering wel ernstig inuvervveging moeten nemen 0 Voor groole eigendoinsbezilters en hypotheekr houilcrs is hel vooral zaak de panden voor een gedeelte bij eene aoUede Eugelsche maatschappij te verzekeren ten einde niet by een eventneelea oorlog met eeu oii er nnhureii welke ongetwijfeld eene groote vermindering in de waarde der Nederl fondsen rn in de gehnlie der imnileelhouders in Holl maatschappen zou veroorzaken belangrijke schade te lijden Wij gelooven nu overlnigeiid te hebben aangetoond dat Ie commissie van likwidalie der maatschappij volkomen gerechtigd is de kostelooze overschryviiig in de maatschappij Imperial aan t bevelen Laatste Berichten Parijs il Jan Berichteu uit Creu ot melden dut gisteren namiddag de grcve onder de mijnwerkers nog voortduurde De orde werd niet verstoord Madrid 20 Jan Ter gelegenheid eeuer manifest iiie van de studenten tegen hel reglement di van toepassing is up de nniversiteit verklanrde ïf minister dal hij dit rcgieiuent niet zal wyzige i omdat het ovtreenkoinsiig is met de Vrijheid vap oiiderttijs Kivero verLluards dat hg ieder zou doen arresieeren die aanleiding gaf tot wanordelijkheden Pilrijs 21 Jan Ken particulier schryven uit Uoine meldt dat de aartsbisschop van Parijs gisteren in het concilie een rede heeft uitgesproken die wegens hare gematigdheid en juistheid hem degelukwensclien van velen zyner collega s bezorgde Eene peiilie strekkende om aan de buitensporigheden der door leeken geredigeerde godsdienstige bladen perk te sleilcu is reeds door een aauzienlyk gelal kerkvaders ondertcekend Madrid 20 Jan De samenstelling der kiesbureaux duet vermoeden dat de monarchaal gezinde caudidaien overal de overwinning zullen behalen behalve te Badajuz en te lluesca in Valencia De verkiezing van den hertog van Montpenaier teOviedo is waarschijnlijk Parijs 21 Jan De MareelUaiae bevat een artikel van llochefurt waarin deze verklaart dat hij Zaterdag niet voor de currectioneele kamer zal verschijnen omdat de magistraatspersonen niet krachteua het algcmean stemrecht zijn verkozen en omdat aan de debatten geen openbaarheid zal gegeven worden De Figaro dcell eene dépêche uit Creuzot mede waarin ge egd wordl dal men gisteren twee gewonden en zes doodeii uit een verlaten mijn heeft gehaald De ungelukkigen waren kolen gaan zoeken en ijii overvallen door ceii aarilsiurling De inijiiucrkers die den arbeid hebben geslaakt liiK hu ii Ie vergeefs de niijnwerkere ie Monlceaux oter i halen hun voorbeeld te volgen Kr zyn irccpeii gezoudcu van Lyou naar Crciizot