Goudsche Courant, zondag 23 januari 1870

J Parijs 21 Jan Volpens de liprichlcn loor de Fujoro onlvniigeii vermoedt men d it de grève onder de mijnwerkers ie Creu ot bewerkt ia door een agent van de internationale vereeniging Opruiende dagbladen waren bij groote menigte onderde mijn werkers verspreid Parijs 21 Jan In het wetgevend lichaam gaf heden de minister van hinneninndsche znken de gevra igde ophelderingen omtrent de execntie vnn Troppmann en verklaarde d it de qursstie of vuori lari le doodvonnissen in het openbaar dan binnen de muren der gevangenis zullen voltrokken worden het ontwerp eener ernstige overweging bij de regeering al uitmaken Vervolgens vroeg de heer Kcratry of het waar is dat sinds 18 jaren uit het archief verschillende documenten zijn ontvrpemd De heer Ollivier gaf ten antwoord dat hij op ulke vragen onmogelijk kan antwoorden Wilde de heer Kcratfy zich duidelijker verklaren dan zou de minister een onderzoek instellen De heer Choiseul diende een voorstel in strekkende om aan de gemeenten het recht tot benoeming harer maires toe te kennen hiertegen werd van alle zijden vooral door den heer de Montpayroux heftig geprotesteerd De discussie over de e onomische qunstie werd daarop voortgezet De he Duvernois heeft het vrijhandelsslelsel verdedigd De heer Lesperut heeft de queestie der vrijstelling van den borgtocht bij den invoer in t midden gebracht en te dier zake rechtstreeks den afgetreden minister Forcadc geïnterpelleerd Deze verzacht hem niet in de discussie te mengen Hij enschie z jn meening over de bekende besluiten van 10 januari nog ni t zoo spoedig bekend te maken Welnenschte hij het tegenwoordig ministerie te ondersteunen dat zich iu moeilyke omatnndighcden aan s lands dienst gewijd heeft De heer Mulezeux achtte een parlementaire enquête in de economische quxstie iioodzakelyk en gispte het bestaande stelsel De minister van koophandel verklaarde dat de regeering zal antwoorden als de algemecne iliscussien geëindigd zgn Hij zal alsdan de in ichten der regeering over bet opzeggen van de handelstractatnn over de parlementaire enquête en over de tgdelijke vrijstellingen kenbaar maken Na den minister hebben nog eenige leden het woord gevoerd over de metaal nijverheid De heer Thiers zal morgen spreken Parijs 31 iwi De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van de V étorme De heeren Vermorel n Clément zijn veroordeeld tot zes maanden rn de drukker lol een maand gevangenisstraf In de andere zinik van de liüjorme is de heer Malesfine veroordeeld tot vier maanilen de heer Fclix J yat tot zes maanden en de drukker tot eene maand gevangenisstraf Parijs 21 Jan Het bulletin nopens den gelondheidsioesland van llaspail luidt dat hij zich heden wat beter bevindt Hij is evenwel nog altijd niet builen gevaar De heer Alexandre Hertzen is overleden Parijs 21 Jan Er heerschie gisteren avond de volinaakste kalmte te Crcuzot Een regement infanterie is gearriveerd om een mogelijk conflict te voorkomen tnsschen de arbeiders die het werk staakten en hen die wenschen te werken Het schijnt zeker dat W66Q6I1 21 Jun De commissie van den rijksraad heelt liet voorstel der re eering omtrent de lichting van 1370 goedgekeurd Ken der leden der commissie d heer Figuly heeft zich voorbehouden om bij de beraadslngingen in de kamer een voorstel Ie doen tot vermindering van het contingent 0 j 00 000 man waardoor eene jaarlijksche bezuiniging van 20 millioeii ou worden verkregen Gciiicii de Berichten De IJiidensche tweede kniner liccft met alle tegen een stim h t ttetsüiitwei p auiigciiotncii wnarbij aan alle middelbare scholen lei raars van ledur Tiloof aaiigctcld kunnen morden De Enropcf scli Indische ttlcpraaf die van Ijondon over Bei lijn düor Fiuiavik en over dt n Kunkuatis naur Tillis en Teheran gaat en zich daardoor verbindt mtt de draden der £ ng OoHtlndiseiie muiitscha ipij znl dezer dageu opengesteld worden voor het gebruik De voorstelling in den sehouwbnrg tr Vcsth is onlnngA vour korten tijd afgebroken door dn beviillmg ccntr dmne op cel d r gulerijen vnn een welgescbapui oon De fioldiiteii word n ti Itrciiluu gtvtogcn als ij in dienst treden en nog eens als ij onUliigen woidtii om te zien liou ge7oi d dat werk ih De Ouateiinjk che trocpui lubben iii Dnlinatio verloren 12 uRïcicicn n Vl nimisi Ii i i m ii mui dixidin H olbiieien en 1 1 niaiischapiH 11 uiii m vmmkIi n 1 olluiu m 48 luanseriftpjieu aan vii misten De jndi liugni te Naiigkmg woidtu wt lcr vtrvolgd cü viidicvin In Spaiijr al meii nog eenii ri nc lueiiiii hIiiiUu en doinuneu vtikoupui Ledri lïoUiu al optreden itls pleiter vooi de familie iNotr tegen Pierre Bonaparte Tc liever yk is besloten de aangekochte kazerne te vcrkoopen voor amotio en die te vervangen door een schoolgebouw Te Clinge is eene sedert bare bevalling kwijnende koe radicaal genezen door toediening in vier dagen van twee ton bier met 300 eieren Mi riano Castillo de hedcndatgscbe dos Antonio Magino voorspelt na 28 Jannan hevige koude C Sasku professor te Pestli beeft nog eens bet vraagstuk van de qiiadi ituur des cirkels opgtlost even als zoovele voorgangers uitgaande van eene onmogelijke onderstelling In den viintcr van 8 i8 1869 hebben in Wurtemberg ongeveer 20 000 personen landhuishoudkundig onderwijs gciiotrn De verbttenng der haven van Tripoli is opgedragen aan den Nedcrlandsehen taterstaat Te Home is een trouw bezoeker van het concilie gearresteerd die valachelijk voorgaf bisschop te zijn Uit Californie worden de binden van de CharrRpnl gezonden naar China oia van daar als thee uitgevoerd te worden naar Europa Burgerlijke Stand Gbborgn 20 Jan Elizabeth Gerarda Johanna ouders G J Krnijsheer en C Klijn Diua Maria ouders F van Hooff en J Duiigelmans OvniLEDbN 20 Jan C C Broekhoff wed F van Ameron 73 j Gmt ni 19 Jan T Ram en J C D Wajon ADVERTENTIEN ♦ Voor de vele blijken van belangstelling en deelneming ter gelegenheid van ons huwelijk ondervonden betuigen wij door deze onzen hartel ken dank H W G KONING J M KONING Salomon HmjGEjJs ünuda 21 Januari 1870 Bij deze breng ik alsmede uit naam mjjner betrekkingen mijnen welmeenenden dank voor de bewijzen van deelneming zoo van hier als elders ondervonden bjj het overlijden van mijne Echtgenoote J C MULLER Haastrecht 21 Janqarg 1870 Voor de menigvuldige blijken van deelneming bij het overlijden van onze geliefde dierbare eenige dochter HENDRIKA ELIZABETH VAN ZANBN betuigen wjj met deze onzen welmeenenden dank H VAN ZANEN J 0 VAN ZANEN Muller Gouda 22 Januarij 1870 Lokaal TIVOLI bij het Station van den Nederl Rhjjnspoorweg Ie GOUDA DONDERDAG 27 JANUARIJ 1870 Groote Nationale Voorstelllii van het CONCERT en OPBRETTEN GEZEL SCHAP van Rotterdam Bestaande uit zestien personen onder directie van den Heer H W LOURENS Na afloop van het CONCERT GROOT BAL De entree is bepaald op 25 Cent de persoon Aanvang des avonds ten 8 Ure precies ENTRÉEKAARTEN verkrijgbaar aan het lokaal ïTivoLi bij de Spocrstraat te Gouda Sviu £ eJi rcnya Mii ifneaeieC eaen a e neé t ocCc veréfouwcu van ac e mi afwo ftnen l ootc m itya van 3o c a y at Z óov n vrtw ryao aai Ie i ouc a oy nr i u X Ao C ii r init en e S e foo 4 S ICWf fciii Jii M i iJ f lii I i l WJ l s De Vereeniging tZANGLUST geeft kennis dat de door haar te geven uitvoering ten voordeele der visschers weduwen zal plaats hebben op Maandag den 24 Januari aanstaande Aanvang des avonds ten zeven ure Tevens kan zij melden dat de avond zal opgeluisterd worden door de medewerking van Frdulein DUBEZ Ilarpüte aan de Hoogduiïschb Opeea te Rotterdam H V LUENEN Openbare Verkooplngen te GOUDA op DINGSDAG en VRIJDAG den 25 en 28 JANUARIJ 1870 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den Heer GEERING aan de Gouwe te Gouda van een netten INBOEDEL waaronder twee antieke PENDULES nieuwe KERKBOEKEN Goudsmids gereedschappen en werkbank en gewerkt GOUD en ZILVER op WOENSDAG den 26 JANUARIJ 1870 des voormiddags ten Elf Ure in het koffijhuis van Mejufvrouw de Weduwe de Jong aan de Markt te Gouda van Een goed onderhouden HUIS en ERF met een TUIN daarachter staande en liggende aan de Turfmarkt te Gouda Wijk H N 92 groot 4 ares 60 centiares Het voorste gedeelte van het Huis is verhuurd voor ƒ 270 s jaars en het overige gedeelte is niet verhuurd Het geheele perceel is te aanvaarden 1 Mei 1870 Een HUIS en ERF aan de Vijverstraat te Gouda Wijk P N 121 Een HUIS en ERF op het Kostverloren te Gouda Wijk O N 499 En TWEE HUIZEN en ERVEN aan de Lage Vest te Gouda Wijk O N 543 en 544 En op WOENSDAG dei 2 FEBRUARIJ 1870 des voormiddags ten 10 Ure in of hg de Remonstrantsche Kerk aan den Raam te Gouda van eene aanzienlijke partij AFBRAA bestaande in Binten Vloerdeelen iapspanten Nokken Gordingen Dakribben Planken Schotwerk Brandhout enz Daags te voren te bezigtigen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda VVinkelhuls i lcl te aanvaarden Door bijzondere omstandigheden TE KOOP een HUIS staande op den druksten stand alkier bevattende Winkel 6 Kamers 2 Meidenkamertjes 3 Zolders Keuken met Regenbak en Pomp Tuin en Pakhuis en des verkiezende nog een HUIS er achter Brieven franco onder letter N bij den Boekhandelaar P van OUDSHOORN op den Kleiweg te Gouda Raderstoombüot d USSEL Van ïOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O iircu de overige werkdagen s morg 7 uren Viui ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaarien luiijii Druk tan K Uriukmaii IngfeiiiiiWdii lll miillHl i fe l W ljiiÉ tetiiaia tK i to 8 9 IA ikttlii iiilip Kitin n sa mi i j nliiUifitttktwIiiknm mamnmtèf 1 yi Jr