Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1870

liitipr l iV d iiir iij komt vim do hiji i slc vieracli i ir die idle vruimpunlen v m grondui llii recht te beslisatMi heefi Zij dunll 1 111 hoc liet opperatc gcvichlshuf iiu bebliascii uiilidi het ooit ceiiig pl m tot repudiiilie dor ii uionnle schuld te bcoordeelcn had c £ r 4v i J F R A N K R IJ K De FUjnr egt d it de kei er bonis vcrb i end in de war moet ger ikc u d il umIct uh IiLkI hem op cene verschillende ij c aanspreekt De CuiiMtutionuel zegt op eerbiedige wij i Z M de kci er Da France zegt eenvoudig de kei cr De ay alleen Z M De Smle op famili ire wij e Napoieou 111 T e Chiche op onverschillige wy e Napoleon De Itow op beminnelijke wij e het uitvoerend bewind De Happd op geestige wij p Ccaar De ManelUaiae op meeduogeuloo e ie S irdaiiiipalus llerodcs of Heliogabalus En tils blad erg toornig ia Sardaiiapale fils de la re u Hortense Zaterdag zijn bij de behandeling van hel proces tegen de Mameillaiie de beschuldigden uiet opgekomen Men zegt dat het gerucht was versprt d dat de zwaarste striill eii op hen zouden worden toegepast waarop llochefort had verzocht dat er niet de toepassing der btr ilbep iliiigen niet verder zou worden gegaan dan noodig was om Ie doen blijken dat de wet wordt gcierbiedigd llochefort is veroordeeld tot zes maanden gev ingenisstraf en eene boete van 3000 fr iiics Urousscl insgelijks zes maanden gevangenissir if doch met eene boete van 2000 fiaiics Der ure lot eene gelijke gevangenisstraf en 500 francs boete Rochefort heeft de zitting van het wetgevend lichaam bijgewoouil De toestand van Kaspail is iels beter Het openbaar minisieric heeft zich tevredengesteld met het eischen van boeteen gevangenisstraftegen llochefori en hem zijn burgerlijke rechtenlaten behouden Die gematigdheid heeft bij het publiek een gunstigen indruk tenceg gebracht intusschen laak men het kabinet omdat het llochefortvoor de oorrectioiieele politie heeft doen terechtstaan na hem de hoop te hebben gegeven dat hijvoor een jury zou verschijnen Men gelooft nietdut de hoofdreilacteur van de Maraeiltaise op hetvochtige stroo van een kerker zal behoeven teslapeu immers men kan hem eerst gij elen na afloopvan de kamerzitling die vry lang dreigt te zullenworden en dan bestaat er alle kans dal er bij hetin werking treden vaii de nieuwe drukperswet een muestie zal uitgetnardigd warden waarbij ookllochefori van zijn straf z il worden ontheven Volgens den ïii aro heerschle er Vrijdagavondjl te Ureuzol een hevige gisting 1600 werklieden met jachtge eren gewapend hadden zich in hetnabijgelegen dorp Veri init verschanst er had eenprivate bijeenlvoinsl plaats wa v het heftig toegingeii ophitsende redevoeringen werden gehouden terwijl ook zware beschnld gmgen tcf en den heer Schneider werden ingebracht Het bericht van denredacteur der Marseiluise bevesli zich dit Assy de man is om wien de grcve zich beweegt Zaterdag hebben vele werklieden zich rustig naar de tabrickeu begeven en djs middags hadden de meesten den arbeid hervat zoodat het aantal nerkslakeiiden nog slephs ongeveer 30 ten honderd bedraagt De welgezinde arbeiders weigeren naii de Toreeiiigingen der gicvislen deel te nemen en verzeUen zich krachtig li geii de pogingen die worden aangewend om hen van het erk terug te houden De Feveil deelt ren brief mede v n LedruBollin aan Louis Noir waarin hij zegt dat hij detaak om voor de familie Noir te pleiten van debaud wijsl omdat deze te aanTaarden gelijk staatmal de erkenning vn i keizerlijke rechters In het welg lichaam iiiterpelleerdc de heerArago den minisier oiu te vernemen of het gouvernement voorucinens is een wetsontwerp in tedienen s rekkende om aan de geineei tc in helarrondissement der Seine het recht toe te kennentot hel verkiezen barer geineeiileraden Hierop antwoordde de minister dat de bedoelde verkiezingeneerst in Juli e k zullen plaats vinden en datde regeering vóór dien lijd een welsonlwerp zalter tafel brengen dat van toepassing znl wem opalle gcineenlei die thans nog van hel recht lotverkiezing barer gcmeenleraden zijn uilgealoten Vervolgens is de discussie over de coininercieetequiBStie voorigezel waarbij de heor Thiers het eer t l woord nam In de ziiting van hrt wetgevend lichaam heeftdo heer Thiers gezegd Wij hebben eeiie edele taakte vervullen laat ons hopen dat vmj er m slagenzullen het land de vrij leid Ie schenken zonder ilatde orde veralourd wor lt Wij muclcii ook zorgendat Frankii ik zich o nieuw 111 elvaarl vcrhcnge Dit hangt an u il Wij moeien geen wraak iicini iiop het verleden tncn vcrgi lc niet dal indien hetland in de tookoni t uict gelukkig zijii zal dcver antwoordelijklieid daarvan geheel op u zal rusion IVn opzichte van hel tarief ci de heer Thiers Het doel dat wij najagen is gein verbod v m invoer zelfs verlangen wij geeiie bepaald bcsclicrmeiidc rechten ik zal u bewijzen dat ons tarief Ifa de n itionalc nijverheid niet met 10 percent beschermt en dal het tarief nergens zoo gematigd is en ik zal l vens aanloonen d t er in de landen die hel meest op vrijheid bogen maatregelen werden genomen om de naliuiiide inilnslrie Ie beschermen met name in Amenk i de liiigcUche koloniën Canada Australië Üusllndie enz BELGIË De kamer heeft zich sedert hare heropening bezig gehouden met het wetsontwerp over het beheer der kerkelijke goederen het oorspronkelijke wetsontwerp van over 5 jaren door den minister Tesch angeboden is lot een vijfde zijner oorspronkelijke lengte en tot een kleiner deel nog zijner oorspronkelijke belangrijkheid ingekrompen Het oorspronkelijke wetsontwerp gaf aan hel burgerlijke element de meerderheid in de kerkfabrieken cii liet het gouvernement toe eenen byzondercn commissaris Ie benoemen om de rekening dier fabrieken op Ie maken die zich onwillig zouden toonen Het tegenwoordige wetsontwerp Innt de meerderheid aan het kerkelijke element en beperkt de straf op te leggen aan ile onwillige fabriekraden tot het weigeren der toelage van stad en staat Klaarblijkelijk is alle belang bij die omwerking der wet verloren gegaan en de discussie in de kamers is dan ook zoo zoetsappig dat zij een spicgelgevecht met bonten sabels schijnt alleen voor le schoone oogen van het publiek gevoerd DUITSCHLAND De S iksische tweede kamer heeft het voorstel lot opheffing van de bepalingen der Saksische consUlutic die de vrijheid van spreken belemmeren met algemeeue slemincn aangenomen en besloten dat in plaats daarvan de daarop betrekking heUbendc bepalingen van den Noorddaitschcii bond iu de constitutie opgenomen zullen worden OOSTENRIJK Zaterdag heeft V ij dj discnssicn over hel adres van antwoord in den rijksrnad graaf von Bcust op alle legen hem gerichie aanvallen geantwoord Hij verklaarde zich vóór bel onlwerp adros der meerderheid ofsch hij niet op alle punten daarmede instemde oorls trachtte hij aan te toonen dat er geen grond bestoml voor de bewering dat de regeering geen goed inzicht in de zaken des lands had en ook nooit hebben zou Hij achlle het duidelijk genoeg dat hij steeds eene verzoenende lichting had gevolgd Hij ontkende met ee i van de hoofden der Slavische partij Ie hebben onderhandeld of van de ter zijner beschikking gestelde gelden gebruik te hebben gemaakt len nadeele van het niliiiiiierie of wel van de oonslitntie des lands Hij voegde er bij als minister van binnenlnndsche zaken er ook belang hij Ie hebben dal er een einde kome aan alle binnenlandsche tweespalt Ten slotte bracht hij in herinnering dat men hem in de zitting der delegalien lieeft beschuldigd van verkeerde handelingen jegens het buitenland terwijl nu toch Oostenrijk met alle andere mogendeedcn in de meest vriendschappelijke betrekking staal Hij wen cht een algemeenen vrede eu hij zal ten kruchligsle daartoe werkzaam zijn Omtrent de aanvulling van hel ministeriewordt nog niets met zekerheid gemeld Men weetdat er met prins Karel Anersperg alsook met zijnbroeder Adolf onderhan leliiigen zijn gevoerd maardat geen van beiden voor eene por efeuille of voorhet presidentschap in aanmerking wenschlen te komen Daar zij bovendien Weenen verlaten hebben is van hen geen sprake meer Thans wordt ookgenoemd de heer Kiiiserfeld president der kamervan afgevaariligden maar ofschoon de Neue FreiePresse zijne benoeming zoo goed als zeker acht isdaaromtrent evenwel niets officieels bekend De Nordcl Mig Zeilung houdt het er voor dat het iiienwc ministerie gelijk het nu in den geestder vijf minislers z d moeten aangevuld orden we iug kans van slagen neeft iediirende het tweejarig bedlam d r gruiidwel heeft de regecring demeerderheid in den rijksraad gehad Ilct aanialtegenstanders der grondwet ie in dien lijd evenwelaanmerkelijk vermeerderd De geestelijkheid is verhit erd Dl aristocratie is met de mcesie grondliezitliTS lot de oppositie overgegaan De ontevredenheid bij de niei Duitschc nationaliteileii 11 toegenomen Meent hit ministerie d it eene hervormingvan hel kiesslelsid voor dit alles een geiuesmiddel zijn zal Als or volgens een nieuw kicssleUel eene nieuwe vertegeiiwooidigiiig wordt bijeengeroepen is het twijCcliuhtig of de meerderheid 111 i rijksraad nog wel ten gunste v iii het minisletic zal zijn IJlt oiidcrschoiilüiie steden des lands zijn bijliet ministerie adressen ingezonden waarin de bevolking hare goedkeuring over het programmas derministerieele meerderheid te kennen geefl Eerst nudie toevloed begint te vermeerderen heeft men teWeenen dit voorbeeld gevolgd Hel adres ildaar 13 door i iUOO personen onderleekeiid Hel s dooreene deputatie bij den minister iiskra ingediend Naar men zegt is de regeering voornemensaan het departement van biniicnlandsidie zaken eeneafdeeling voor de aangelcgenheilen van iallicic toeIe voegen eu die te pbiatson onder het bestuurvan een l ool I i f K f t SPANJE De verkiezingen voor het lidmaatschap der Cortes zyu den eersten dag bijna overal ten gunste der monarchale partij uitgevallen Te Oviedo heeft de hertog van Montpensier eene groote meerderheid van stemmen verkregen De leden der kamer van afgevaardigden hebben protest ingediend tegen de ontbinding der kamer Naar men verzekert zijn de verkiezingen vastgesteld legen 6 Maart = i JK2KS 2£ o =3 RUSLAND Dezer dagen wordt de meerderjarigheid van den grootvorst Alexci met grooie pr ichi gevierd De bij deze gelegenheid aangerichte openlijke feestelijkheden passen slecht bij de nicrslachiiglieid die in de hoogere kringen heerschl over de gezondheid des keizers en de toekomst die het rijk dan tegemoet gaal Voor de naaste toekomst is wel nog geen gevaar Ie ilucli u maar w it er van hel rijk zal worden wanneer de opvliegende onwetende kroonprins aanbel roer komt eet nieinaiul te zeugen BI NNENLAN D GoüD v 25 Jan DAM Hoorden commissaris des koniiigs in d ze provincie zijn de dagen bepaald ua irop de loting voor de nationale militie zat plaats hebben o a alhier den 21 en 22 februari In een schrijven uit den H iag in de J ïrfi eM C leesi men liet gerucht dat de tweede kamer tengevolge van de verwerping der spoorwegbegroolingdoor de eerste kamer nog vóór 15 Februari dentermijn van het rece zou orden bijeengeroepen heeft zich niet bevestigd Ik meen u te kunnenver ekeren dat ook hel tegendeel v iarv m sommigebladen ons n i eer de tijding brengen evenminop goede gronden wordt be eerd Hel punt inquiEstie is nog onbeslist en zal afhangen van dezienswijze der rekenkamer nan elke door de regecring eene schikking is voorgesteld die den geregelden gang van zaken zou verzekeren ook wanneer tengevolge van het votum der eerste kmier de nieime begrootiiig voor de slaatsspour egen eerstna 15 Februari door de wetgevende macht werdgocdgekeurvl De neer Steyn Parvé inspecteur van het middelbaar onderwijs behandelt in de Ecmiomid devcrbelering van hel onderwijs voor de meiijes Hijzegt daarover o a De ware emancipatie dervrouw moet daarin gelegen zijn dat hare opvoedingdegelijker wordt dan let nu oe het geval was dat men haar die algemeene ontwikkeling die veelzijdige kennis verschaft die haar steeds lot voordeelzal wezen in welke betrekking zij ook moge werkzaam zijn onder elke omstandigheden zij zich ooicmoge geplaatst zien H nkennis is magt geldtvoor de vrou evenz cer als voor den man al mjgedie macht zich dan ook op andere wijze uilen eudoan gevoelen Eenig onderwijs in de wiskundeacht iheer Sleyn l arvi voor de meisjes noodzakelijk stelknndc knniieii zij missen maar om haarlogisch te keren denken is beoefening tol zekerehoogte van de meetkunde noodzakelijk Tegen deuatmirkuiidige weleiischai pen vooral wordt slrijdgevoeld Inur hen die vreezen dal de vrouwelijkeaard liet gemocd tleveu onder die studie znl lijdenen dal het zoo gevreesde materialisme daardoor zijniinlucd zal duen gevoelen Het onderwijs in dekennis der natuur heelt ook op de lagere scholen